ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไชยสาร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกชมน  เลาหวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกร  คัดทะจันทร์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกนกวรรณ  รอบคอบ
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญพิมพ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกฤตติยา  อึ้งคณาพงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศนัย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกัญญาวีร์  คำกรฤาชา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
10
นายกันตพิชญ์  แพงดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกาญจนา  ลมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกานดารัตน์  คำคู
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
13
นายกิตติทัต  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกิตติธัช  เบ้าสิงห์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกิตติพศ  คำปัน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกีรติ  โคทังคะ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกุลนิภา  โยธากุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายขวัญชัย  จันทร์คายโคตร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวคัทลียา  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายจงรัก  ควน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายจักรพรรดิ  เมาลี
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวจันทิมา  สุขวัน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วแสงธรรม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงจิดาภา  ใจศิริ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิดาภา  อ้นมา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิรวัฒน์  กิ่งบุตรโคตร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรวัฒน์  ริยะวงษ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวจิระภา  อุทาวงค์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คำแหง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
32
นายฉัตรพัฒน์  รัชอินทร์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงชนิษฐา  กระพรม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายชยุตพงศ์  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งโรจน์ทวีกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลธิชา  ศิริสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายชลวุฒิ  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชัยภัคดิ์  รัตนนิรันดร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายชัยสิทธิ์  โสมงาม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
40
นายชาญชล  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
42
นายชานนท์  คล้ายจันทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
43
นายชายชาญ  พิทักษ์ชัยดำรงค์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวโชติกา  ริมประชา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายโชติวัฒน์  สัตตะพง
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายไชยฉัตร  สรรพโส
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายไชยวัฒน์  พนมวัฒนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์สิงห์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงญาดาวี  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายณัฏฐ์ภัค  อุดมวสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายณัฐกิจ  ชาชม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงลาย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายณัฐดนัย  บุตรบุรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เลาหวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตโน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัฐนิดา  พันธุ์เวียง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายณัฐพนธ์  เอกนิพนธ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวณัฐริการ์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐวุฒิ  เตียนศรี
ม.1
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณัฐิญาภรณ์  ดีมี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณีรนุช  นิลประเสริฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงดวงกมล  วงค์ชาญศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวดารารัตน์  ยุวะราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
66
นายเดชนรินทร์  ทองยอด
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวตติยา  อินทร์โสม
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวทศนีญา  พรกระแส
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวทัตพิชา  ดวงสุทา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงทัศนา  ธงวิชัย
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายเทพปัญญา  เหมะธุลินทร์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
72
นายธนชาติ  แสนโยธะกะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวธนธรณ์  พ่ออามาตย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธนบูรณ์  พ่วงกลิ่น
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงธนพร  บุตรศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายธนพล  พลหาราช
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงธนัชญา  ธรรมวรรณ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายธนันท์  กรธนกิจ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงธนาภรณ์  หิริโกกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวธนาภา  เฮ็งสกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
81
นายธรรมรัฐ  มงคลเกตุ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธราดล  วิวัฒน์ปรีชานนท์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงธวัลพร  ศัพทเสวี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธัญโชค  ภาแจ่ม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กวนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวธัญนาฎ  หนูผาบ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงธัญรักษ์  เอกนิพนธ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธัญวรรณ  คำเหลา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธันยพร  อูฐยาว
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวธารารัตน์  แก้วนิล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีธิราช
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวธิดารัตน์  สุทธนู
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายธีรดนย์  เข็มปัญญา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธีรดา  ไชยคำ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายธีรภัทร  เหล่าบุรมย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายนครินทร์  สระสีโสม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
97
นายนนทพันธ์  ธีระกำจาย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายนนท์สวัสดิ์  บัวอิ่น
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงนริญญา  ชนะทอง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงนริศรา  แก้วกิ่ง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงนฤชา  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงนฤพร  โรจน์เรืองนนท์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงนฤภร  โพธิน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนวพร  สมพล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวนวรัตน์  โสมแผ้ว
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนัชชา  พรมโล
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายนันทวัตน์  จำพล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนาถนภัทร  ตั้งศิริ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวนิดา  ศรีชน
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
110
นายนิติพล  สีม่วง
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายนิติภูมิ  โง่นทา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงบุณรดา  อารีอำนาจ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวบุษกร  ดีพรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงปฏิพร  พรหมวงศ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายปณตพงศ์  เจียร์สุคนธ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวปนัดดา  ใสส่อง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูริปิติโชตน์โภคิน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงประภาพร  ลักษณะฉาย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปราณิสา  ธนันรัตติกร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายปรีชา  วงศรีลา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงปรียาพร  ศุภนาม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปฤณ  ณ นครพนม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายปวัชญ์  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงปวีณา  ตรีภัทรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปวีณา  พงษ์สุภา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววกุดเรือ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสพธัญญา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลาติ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิกานต์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปารียา  ชาชุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงปาลิตา  อัครพินท์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงปิยธิดา  โรจน์กิจวิมล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปิยะฉัตร  งอกวงษ์
ม.2
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปิยะธิดา  เทวะประกาย
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายปิยะวัตร  โจมเเพง
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงไปรยา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายพงศธร  เผ่าพันธ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายพงศธร  รุ่งโรจน์ทวีกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เกวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายพชร  โสภา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพชรพงศ์  สุภา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพนิตนันท์  พนมวัฒนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพรธณิชา  เพียรชนะ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพรธีรา  พานเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวพรนภัส  วรรณคำ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพรรณวิภา  อารีเอื้อ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพรรวินท์  พิมพนิตย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพรหมพร  ดีผดุง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายพลเพชร  สุพร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพลอยชมภู  บุญทศ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวพลอยทิพย์  ยินดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพัชรพร  นันทเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพัชรา  สาระโพธิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมพนิตย์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงพาขวัญ  พนมวงศ์ตะวัน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายพิชญุตม์  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายพิชเยศ  ศรีสงค์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนาไสย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
160
นายพิทวัส  เจียร์สุคนธ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิมพกานต์  สายพันธ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณมาโจ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  งามเชย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพีรพล  คล้ายจันทอง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพีรวัส  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
167
นายพีรวิชญ  สินทา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายพุฒิพงษ์  มณีพงศกร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายพุทธิชัย  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพุธิตา  อยานนท์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวแพรนภา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวไพลิน  วิจิตร์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายภรัณยู  แสนโยธะกะ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภัคจิรา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวภัคจิรา  ม่วงลาย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภัทรกร  สมตน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงภัทร์ตรา  เจริญพร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
179
นายภาณุพันธ์  ลอดทะพร
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายภาณุมาศ  วารี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
181
นายภาณุวิชญ์  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวภาพิมล  ฤทธิกรรณ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายภูริช  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงภูริชญา  น่อมจิตร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงมณีวรรณ  สีหานาม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
187
นายมารวย  แท่งทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายเมธาวุธ  บุญยะศรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงเมธิญา  ไกยะฝ่าย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวยลรดี  ตระกูลศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายรชานนท์  ไตรยราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงรินรดา  นีราณิชกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวลลดาภัทร  เบญญาพุฒิภัส
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายวชรวิชญ์  บุรชาติ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
195
นายวชิรวิทย์  แสงพรมศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายวรนันท์  ชอลี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
197
นางสาววราพร  ชาสอน
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
198
นางสาววริศรา  ชัยตรัยภพ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
199
นางสาววริษฐา  บุญก้อน
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายวัชรพล  ฉัตรชนะชัย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงวันวิธู  อักษรครบุรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวิภาวดี  พลเชียงขวาง
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงวีรภัทรา  ไตรรงค์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงเวฬุริยา  มูลทองสุข
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงศตนันท์  จันทรจิตร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงศศิธร  นอริสาร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายศักดิ์ทวี  วดีศิริศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวศานันทินี  สีดาแก้ว
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศิรประภา  แก้วมาตย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
212
นายศิริวัฒน์  ลาวงษา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวศิโรรัตน์  ทองสามัญ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
214
นายศิวะ  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงศุจินธร  สิงห์
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
216
นายศุภโชค  เฮงโชตน์ปภา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ปวรางกูร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
218
นายศุภวิชญ์  จังตระกูล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายสรวิศ  ไทรสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายสรวิศ  สายมั่น
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวสริดา  วงษ์ตา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสวิตตา  สมศรี
ม.2
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
223
นายสหัสวรรษ  นาวงหา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวสาวิตรี  เเสนคำ
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงสิรินธร  ผาไชย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวสิรินยา  หงษ์ชัย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวสุจิตรา  เจริญอำนวยโชค
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุธินี  เนตรสว่าง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวสุนันทา  สิงห์งอย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวสุมาตรา  เจริญอำนวยโชค
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงสุเมธินี  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวสุวิมล  สิงห์เงา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวสุุพัตตรา  เหล่าชรา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงแสงตะวัน  เปล่งทรัพย์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงอติพร  วงศ์เพียง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวอภิญญา  พุฒิปัญญากุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงอริศรา  สุปัญญา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงอรุณรัตน์  เฮียงราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงอัญชนิกานต์  นันตะสุข
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวอาระยา  ด้วงลำพัน
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอาริยา  ทองออน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวอารียา  หาญเสนา
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายอิทธิ  บุญโยทยาน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
245
นายอิทธิกร  ปราบนอก
ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  สาสาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูคงน้ำ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กหญิงกมลกานต์  คนไว
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะชัย
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวกฤติยาภรณ์  มีพันลม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
252
นายกล้านรงค์  ไตรยศ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่าภูไทย
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายกันต์ดนัย  ถวิลไพร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงกิจรัฐพัส  ปัญญาเลิศสิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดังธนกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงกิตติยากร  ยั่งกิตติไพศาล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูมีศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกุญชรีพร  อาจวิชัย
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวกุลธิดา  ศุภลักษณ์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
นายเกรียงไกร  เรืองรองวรรษ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายไกรวุฒิ  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
264
นางสาวเขมิกา  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวจิตสุดาภรณ์  นามเหลา
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กลางประพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเจนจิรา  ดำเนิน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายฉัตรเมือง  พุทธานุ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายฉัตริน  ผาชา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายชญานนท์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงชนชญา  โภคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงชลิตา  บางทราย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เมืองพระฝาง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
274
นายชัชพิมุข  ชาววัง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชิชญา  ไชยทองศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายชินภัทร  ชูคำสัตย์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายชินวัตร  มุกดาพิพัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พั่วแพง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเชษฎากร  ช่วยกลาง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายฌัทธนกฤต  โรจนกฤตกุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณดลย์  ตาสา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กหญิงณภัทร์  สันต์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณัฐพล  บำรุงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐภรณ์  วิทยาวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายดรัณภพ  เตชะจันตะ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงดุสิตา  ศรีชัย
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
291
นายเดชาชัย  หารไชย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายแทนธรรม  ทุมนัต
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงธณิฐชา  เกตจุนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนกฤต  พันสีมา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนพลธ์  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวธนาภา  ตรั่นถิ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
298
นายธันยากร  ดำรงค์สกุล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธีรพงษ์  พลประถม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองปาน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายไธพัตย์  ล้อธนวิจิตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวนงนภัส  ชิณโสม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงนภัสสร  ทะเสนฮด
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวนัฐชนก  อารัญภาณุ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงนิชาภา  แสงเพชร
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายนิติกร  ธยาธรรม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงเบญญาภา  ระภูเขียว
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายปฐมกฤษณ์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงประภัสสร  เรืองรองวรรษ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาพัฒ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายปิตาศักดิ์  นามเหลา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปิยพร  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวปิยะธิดา  คำอินทร์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กหญิงปิยาภัสร์  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายพงศ์ธีรัช  มณีกรรณ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายพงศภัคพิพัฒน์  ฆรินทุ์งามพิศ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพงศ์อิทธิพล  ขวานคร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพชร  คำปาน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายพชร  วิเศษศรี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพรชิตา  กลางประพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงพิชญ์กาล  พิ้นพรหม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงพิชญดา  วังคะฮาต
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวพิชญาภา  อนุศักดิ์เสถียร
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้าแหล่ง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายพีรพัฒน์  จิบทอง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงแพรฟ้า  วรรณเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายภควัต  แสนปุชุม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายภัทรกฤต  สามาอาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงภัทรพร  รอบคอบ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายภัทรพล  ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงภัทราพร  ทวีบุญ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวภารดา  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายภูชิสส์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายภูริชกานต์  ชื่นสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายยศภัทร  ทองบพิตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายรชต  พิพัฒน์วัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายระพีพัฒน์  ดิฉิม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงรัตน์ติยา  จันปุ่ม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
นายฤทธิภัทร  อำพันแสง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
349
นายวงศกร  โกศัลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายวรเชษฐ์  แก้วเกิด
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายวสันต์  กมลรักษ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายวัชรพล  แสนโคตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายวิชญ์พล  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กชายวินัย  ทองมหา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
355
นางสาววิรัญชนา  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงวิลาสินี  ใจภัคดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายวีนัตร์ชัย  จันทร์มนตรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงศิรดา  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงศิริญญา  ธงยศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายศุภชัย  ศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายศุภณัฐ  คูสกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายศุภวุฒิ  อภิรักษ์กิจถาวร
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวสยาพร  อุบลเลิศ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่มโพธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายสิรภพ  นะรินยา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายสิรภพ  สุขกรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสุปรียา  ยามดี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวสุพรรษา  อุคำ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวสุลัดดา  น้อยทรง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายสุวโรจน์  กุลตังวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอนัญญา  จันปุ่ม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอนิรุทร์  ปานเถื่อน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวอมิตรตรา  ทองผา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอรปรียา  เสียงใส
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอรพินฑ์  เมืองโคตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอริสรา  ต้นลำภู
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงอริสา  ศรีหลิ่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
382
นายอัครชัย  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวอาทิตยา  คำสีทา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอาภาศิริ  โคตรพรม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงอุรัสยา  งามหอม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น