ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 511 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกฤตณัฐ  วัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
4
นายกฤตภาส  ไพบูลย์รัตนากร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤษติศักดิ์  ลิ้มตระกูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤษมล  เตียตรงจิตรมั่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกวิน  กมลอำนวยกิจ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกษิรา  นพกูลวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายก้องภพ  วงศ์สิริไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกันทรากร  ยืนยง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายการัณยภาสพิชญ์  เกตษา
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกิตติธน  ธนากิตตินนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกิตติธัช  เกียรติพงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตติภพ  ปัญญาพร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกีรติ  อุดม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณเสน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายคณาพงษ์  โพธิ์อิ่ม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายคณุตม์  อักษรศิริโอภาส
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงจิดาภา  กิจบำรุงลาภ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจินต์ณัฐ  บุญยเดชนราสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจิรภัทร  เบี้ยไธสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิลมิกา  สามัญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจุฑามาศ  ลืออริยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายเจษฎาพันธ์  เมตตาจิตสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายฉัตรบดินทร์  สินไชย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายฉัตรบดินทร์  เสลาคุณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวชญาน์พิมพ์  พิศัลยกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชนทัต  รักษ์ชัยธนกร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายชนสรณ์  จีงมาริศกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายชนะชนม์  รัตนมังคลานนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชยธร  สุจินตกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายชยุต  พรวัฒนา
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายชลันวิชญ์  อินทรวิเชียร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชัชชน  พิชญ์ชัญญภัค
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชัชฤทธิ์  ปฏิมาอารักษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชัญญานุช  มหาศักดิ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชายชล  มั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณอำไพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชิณณวรรธน์  อยู่อ้น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายฌณัฐ  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงญาณิศา  โกสินทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุ์ถาวรนาวิน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงญาดา  สุขพราย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายฐิติกร  สกุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงฐิติวรดา  นากวิกรัย
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายฐิติวิชญ์  ภาคะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณภัทร  ชวาลาวร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายณภัทร  ปาละวัธนะกุล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณภัทร  ฤาเดช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณวพล  ศรวมศิริ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัชชา  สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัฏฐณิชดา  ทองสีจัด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายณัฏฐ์  โตวินัส
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฏณิชา  เสนทา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัทรภาธร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรรกวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่เล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายณัฐพงษ์  ก๋งแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายณัฐพัฒน์  จิตต์สมุทร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายณัฐภัทร  คงธีรภัทร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายณัฐภัทร  จารุชัยสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณิชาพัชร  ประทีปเสถียรกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงติชิลา  เหมะภูษิต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายทัตเทพ  โพธินิล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงทัสนันทน์  เสริมวงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชฌันติกะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงทิราภรณ์  แนวอินทร์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายเทพปรีชา  ทีบุญมา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายแทนไท  เจริญนาน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธนกรณ์  อนุกูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธนกฤต  ประจวบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายธนกฤต  เป็นทุน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายธนกฤต  สิริมงคลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายธนณัฏฐ์  จิรมงคลภัทร์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายธนดล  พิมลลิขิต
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายธนพนธ์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธนพล  กาญจนาวงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธนภัทร  ปิยะพงษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายธนวัฒน์  พรรัตนกิจกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธนวิชญ์  กุลเกียรติชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงธนารีย์  สินทวีเดชา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงธนิยาภาสุ์  บุญถาวรสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเเดง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 515 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเต็ม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธวัชวีร์  เอี่ยมอารีรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อังคณาวิศัลย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงธัญชนก  จรุงพัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงธันยพร  เชี้ยบุญคณา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธาริดา  ยะอนันต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายธิธัชพนธ์  นิวาทวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายธีรภัทร์  เดือนแจ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายธีระ  ถนอมเนื้อ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนภัสกร  บุญห่อ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายนภัสธ  ชินอักษร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชลสถาพร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงนรกมล  ฉลองเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนรมน  คุระวรรณ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายนรุตม์  เปรมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนฤพร  จูบัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายนลธวัช  ภิชชาติ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายนวัต  หงส์ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนวินดา  เพชราวุฒิไกร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงนัชชา  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงนัฐิยา  ประทีป
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนางกูรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงนันทร์ณภัส  ศรีนพรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนิโลบล  วิริยกิจจา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงนุชปวีณ์  ตันหยงมาศกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤกษ์เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายเบญจเสฏฐ์  ผ่องสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเบญญาภา  อุดมรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายปฏิพล  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายปฏิภาณ  คงโฉลง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
136
นายปฐวี  แสงโชติ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปณิดา  วโนทยาน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปทิตตา  คงใหม่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปพิชญา  อรรถพรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 516 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงประกายแก้ว  จำปาใด
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงประภัสสร  อารมย์ดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายประภากร  ตันยะกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายปวริศร  ภูมิพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายปวัน  กันแจ่ม
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายปัณณธร  ฐาปนกุลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายปัณณสิทธิ์  มีอินทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายปารย์  พิริยะโศภณจิตต์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปิ่นกมล  มะยาระ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นกสามเมือง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
153
นายพชร  เทพมงคล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายพชร  สามารถ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพชรดนย์  เจริญวงค์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายพชรพล  สุวรรณชื่น
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายพณฉัตร  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพรกมล  ปกครอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงพรปวีณ์  สิทธิวัฒน์กุลธร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพรรณพัชร  รอบรู้
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพรรณีลักษณ์  อุดมวิทย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพริมา  กาญจนหิตานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพริษฐ์  กาญจนหิตานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพล  กุลกฤตพงษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายพลธร  ธารธุวศิลป์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพักตร์วิภา  สว่างพร้อม
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายพิจักษณ์  สามงามยา
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาถ้ำพลอย
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงพิชญากร  เทพเลื่อน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศักดิ์ดี
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงพิรดา  นันทพิศาล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพิสิษฐ์  อนันต์วรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายพีรภัทร  คำนึงสิทธ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายพุฒินนท์  ไวยกูล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายพุฒิพงศ์  บรรเริงศรี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายพุฒิพงศ์  สมงาม
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายพุทธธิชนม์  เกียรติสุตภานนท์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงประเวท
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงแพรวา  เต็งชาตะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงภคภร  คำโสภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายภรัณยู  เจริญมาก
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายภวัณธวัชน์  มโนธราณานนทน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงภัทภิภรณ์  หาสิน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัชตาเพิ่มเกียรติ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายภาณุพงศ์  บรรลุผล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
192
นายภาณุวิชญ์  เเน่นหนา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงภาฟ้า  มั่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายภิรวัฒน์  พุกกะรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วสี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายภูมิสิทธิ์  สิทธิราชา
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายภูวเมศฐ์  เศรษฐ์ปัณฐกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายภูศรัล  พงษ์จินดาวานิช
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงมาธวี  ตรีตั้งตระการ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายมาวิช  ปรีเปรม
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงเมธาวี  เลิศศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายยศพัทธ์  ยิ่งยืนยง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายยศภัทร  เชิงวิวัฒน์กิจ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงรจนพร  รำจวน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายรชต  นันทวิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงรชยา  คุระวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงรฐพร  พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 522 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงรมิดา  มหาธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายรัชภูมิ  สีมาวรพงศ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายราชย์  มณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงรุ่งรดา  กุลพิพิษย์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงลักษิกา  โคตรฮุย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายวงศธร  ฤทธิเดชรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายวรโชติ  รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงวรวลัญช์  ธรรมโรจน์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงวริยา  เส็งวงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงวาริศา  จันมรประยูร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงวิชยาวรงค์  นันสบุตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงวิรดา  ทยายุทธ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวิสสุตา  ทิราพงษ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายวีรชัย  พรมมาส
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายวีรวิชญ์  หล่อสุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงวีรินทร์  เงาะจันทรา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายเวอร์ซาส  อิสระประศาสน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายศรเพชร  วุฒิกรชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายศรีภูมิ  สาครตระกูล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงศศิ  สมที
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายศักดิธัช  วงศ์สุนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายศิระ  กัลยาณมิตร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายศิริทรรศณ์  เทียนคำ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายศิวกร  รักทอง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายศุภมิตร  นันทวัฒนานุกูล
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายศุภวิชญ์  กระชิมรัมย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มุกดา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายสมัชญ์  สิทธิชัยทวีกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงสโรชา  มังสุลัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายสหรัฐ  สุวรรณมากเกษร
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงสายใจ  คำมูล
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 5 ห้อง 523 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสาวิกา  สุดชาญชัยกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายสิปปกร  อิทธิพูนธนกร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายสิปปภาส  เสงี่ยมพรพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายสิรธร  ถิรพัธน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายสิรวิชญ์  ซื่อตรง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงสิริกร  แสงศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงสุชาวภักดิ์  การเจริญดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายสุทธิภัทร  มิลามัย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายสุภกร  กอกน้อย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวสุภลักษณ์  สว่างเทียนชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสุภาวดี  สิงหนนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายสุรพงศ์  ซิ้มศิริกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายสุวพัชร  แซ่เอี๊ยว
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายเสฏฐนันท์  จันทรธาดาพร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายหฤษฎ  ศศิขัณท์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวเหมวรรณ์  นาวีอุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายอนิรุทธ์  เทียมจันทร์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงอนุชนา  ปัญญาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
264
นายอนุรักษ์  อัตถิ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายอภิรัฐ  สุวรรณฉลวย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงอภิวาท  พันธุ์ถาวรนาวิน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงอภิสรา  พันธุ์ถาวรนาวิน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงอรปรียา  ชัยยะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงอรวรรณ  ลักษณวิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงอรอนงค์  เครือละม้าย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายอรุษ  กุลกัตติมาส
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงอโรชา  ทิพยไกรศร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายอลงกต  อินทรกำแหง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายอัครเดช  งามสิงห์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยคชบาล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงอุมาวรรณี  อิทธิพูนธนกร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 8 ห้อง 851 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวกชพร  พรหมวิหาร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวกนกนภา  นวนศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวกมลมาตุ  ประภาพันธ์บุษกร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายกรภัทร  นวเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายกฤตภัค  น้าเจริญ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวกฤษฎิ์ภวิกา  กนกพงษ์เสถียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงกัญญาพัขร  ผลสว่าง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงกีรติยา  สวัสดิ์ล้น
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงเกวลิน  ทันบุญมา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายไกรวรรณ์  รุ่งสิตา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงจรรยพร  เรืองโรจน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายจักราวัฒน์  วรโรจนศิริ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายจิตบุณย์  จันทมูล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุรุตติกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายฉัตรชัยวัตน์  ศรีวิธิต
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชนภัทร  เรืองมณี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชนัณธิดา  วงศ์รัตนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชนันธร  ศรีคลหนู
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชนินาถ  ใจอารี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงชมขวัญ  เตมียศร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงชลัยรัตน์  บุญโล่งศิริเจริญ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภ้ทรพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชัญชนันท์  คล้ายน้อย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชัญญานุช  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชาลชล  ธนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชาลชล  พบขุนทด
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชาลิสา  ปานอุดมลักษณ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายชินวัตร  ศิลาธนสาร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงฌัฌฌา  เจียมไพเราะ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงญาณิศา  ลี้รัตนา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณภัทร  จิตรวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 8 ห้อง 852 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฎฐ์  ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฏธนิทธิ์  ศักดิ์พรหม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐชนน  สาระชนะ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุตมาศ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐณิชา  เปลี่ยนศรี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดพ้น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์ชื่น
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณิชนันทน์  ปรางปราสาท
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณิชากร  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายเดช  วงศ์วีรธร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายตุลาธร  พลับพลา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายถิรภัทร  พรมัญชุสา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงทรายงาม  ไชยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนกร  อติกรจุฑาศิริ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธนดล  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธนภูมิ  เหล่าอรุณ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
นายธนรัฐ  ทิพสอน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธมลวรรณ  พันธู์มงคล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธรธราธิป  สิงส์ทอง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงธัญชนก  เวทวงษ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธัญวรัตน  รุ่งเรืองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธีรภัทร  ตั้งจิตเกษมสุข
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนงนภัส  วีระบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายนพธีร์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายนภสินท์  วินรักษา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนภัทร  อริยพัฒนพร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวนภััสสร  สามารถกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนราวิชญ์  นามสนธิ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนริศรา  หวังความสุข
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนันท์ชพร  สิงห์โต
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนันท์นภัส  คมโนภาส
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 8 ห้อง 853 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงนันท์พร  ธนานภาดล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนาถสุภางค์  จงเจริญ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนิชาภัทร  กาญจนพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายบรรณภพ  น้อยราช
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงบัณฑิตา  วัดพ่วง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
นายบุณยกร  สะใบ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายเบญญามิญ  สุขพรหม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายปณชัย  วงศ์วีรธร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงปพิชญา  ชุมมณี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงปราณี  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงปวีณนุช  ธนกุลบดี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  รุจิพิรานันท์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชาติ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายปุณยวัจน์  พึ่งโพธิ์มิน
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพรนภัส  เกตุปลั่ง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพรพิชชา  อาจองค์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพฤทธิ์  วิริยานนท์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพัชรพล  เกษษมธรรมแสวง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพาขวัญ  ประกอบสุข
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพาขวัญ  เอี่ยมธีระไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์สม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองคง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพิชญากร  อภิวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพิมพ์พฤน  เนียมเตียง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายพีรณัฐ  ชูวิเชียร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพุธิตา  พิศวงษ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายภควัต  มีจุ้ย
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงภัคธีรา  ลาชโรจน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายภัทรพล  เหลืองเชิง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงภัทรมน  ภูริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงภัสสรา  อิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายภานุพันธู์  สุวรรณมาโจ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงภิรมณ  เพิ่มศิลป์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 8 ห้อง 854 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นายภูริพัฒน์  จันทานวน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงภูวษา  ยศตะมะ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายโภคทรัพย์  ผาสุกสกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายมรรค  หุ่นศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงมาลิน  เซี่ยะ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายยศกรณ์  พิณโท
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงรมิตา  ดาวแจ่ม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงรัญชดา  นานากิจมั่นคง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายรัฐวิชญ์  อริยรัฐรังสี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงรินรดา  นิยมการ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงรินรดา  ศรีหฤทัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายวชิรวิทย์  อุษาคณารักษ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงวรกานต์  บูรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายวรท  อุษาวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายวรวิช  บุญพันธ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงวริศรา  รัตนคุณ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงวิชชุนันท์  ช่างแก้
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์  เสวะกะ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายศวิษฐ์  ประเสริฐสินเจริญ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงศศกร  พัฒนกิจเจริญชัย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงศศิกานต์  อิมทวงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชัชวาลุรัตน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงศุภวดี  ปิยวรเดช
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายสรวิชญ์  ทรัพย์มี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสราวลี  ยอดป้องเทศ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงสุธัชญา  ม่วงแพร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูบุญแต้ม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวอนัญญา  บรรจงจิตต์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายอภิมุข  แดนสุนทรชัย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายอภิมุข  ตราตรี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายอรรถนนท์  อู๋สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงอัญชิสา  ช้างทอง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 8 ห้อง 855 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายอานนท์  รณศิริ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายเอกณัฐ  ธาราสันติสุข
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูริพิทักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น