ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 621 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัณณ์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  รักหมอ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรกานต์  ชูเกิด
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสถียรมงคล
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติณัฐ  พรหมเทพ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกุลธิดา  งามศรีผ่องใส
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรภัทร  นิลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจัสมีน  ดอรอเซะ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิตรภาณี  ถาวรสุข
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ตันติสุนทรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซูซานา  แวหามะ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงโซฟีนา  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงญารินดา  บาเหม
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงญารินดา  ยะโก๊ะ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณปภัช  อุ่ยตระกูล
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัชชา  อุปมัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุริแสง
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายดานิช  สะแม
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธัญญาพร  ชูพันธ์
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธีราพันธ์  คู่สาย
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนภัสสร  รัตน์ทอง
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนาดียะห์  สาเฮาะ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนารีมะห์  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนิรัชพร  อุไร
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนิสรีน  การะเกต
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนิสรีน  สะมาลา
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนุอัยม์  เปาะมะ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  เบ็ญอาลี
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงประภาศรี  วงค์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงปัญญิศา  สุขขวด
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพัชริน  ปาทาน
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตกำจร
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพิชญ์นรี  หมั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายพีรพล  ศิริวิริยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพุทธิดา  หนูมาก
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงฟานีตา  ยีสาอุ
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงภัคจิรา  กุลมาตย์
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงภัทราพร  คูหามุกข์
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภาริตา  สะดี
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายรัชชานนท์  อิ่มนวล
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  แก้วยวน
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงศดานันท์  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงศิริวิมล  ทัศวิล
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงศุภศรี  โลหะประธาน
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงสุฑามาศ  อินทร์สำราญ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงแสงลี  พันธนู
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงอภิสรา  นวลละออง
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วลายทอง
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายอรรถชาติ  ศรีราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายอับดุลอาชิ  มามะ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงอัลฟานี  อาลี
ม.2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงอัสฟีญ่า  สามะ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอานิสา  สะอะ
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายฮานีฟ  หะยีเด
ม.1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 112 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงกนิษฐา  แสงเป้
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัลยกร  ยอดรัก
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกูมัสลินดา  ประกอบการคดี
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกูรุสณี  เจ๊ะสือนิ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิณัฐตา  คงคุณ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายฉัตรชัย  โปร่งพันธ์
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนนภา  วีระพงษ์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชนาธิป  ชัยวรากรณ์
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนิภา  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชานน  ลินละบุตร
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงซีตีโนรอัสมา  วาฮะ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวซูรียานี  เจะแม็ง
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวซูอัยฟะห์  มาแลจะนะ
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงญาดา  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงฐิติพร  สรัสสมิต
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณ ภัทร  นวลมาก
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณภัทร  รักเชื้อ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัชกร  คงชล
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัชชา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภิรมย์เวศน์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐนนท์  จึงสงวนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐวิภา  เพชรทอง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสว่าง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงดวงกมล  ทองคุปต์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงดาหลา  ศรีเกรียง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายต้นตระการ  อินทรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงตัสนีม  ดอหะระ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายทัตพร  บุญหลง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายทัตพล  บุญหลง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนา  ติ้งประสม
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองคุปต์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธัญพร  อนันต์จำเริญ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญมน  อนันต์จำเริญ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 113 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงนัซมีย์  เจ๊ะมะ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนัฐภรณ์  จิริยาณวัตร
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนันทภพ  เสี้ยวทอง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวนันทิชา  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนัสริน  อุสมัน
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนาซีเราะห์  บินสะมะแอ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนาซูฮา  สะมะแอ
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นางสาวนิซูใบดา  มานะ
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนิซูไลลาวาตี  สะแปอิง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนิตยา  จันทร์ลำภู
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนิรอฮายู  อาแซ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนูรฟากีฟ  อาบ๊ะ
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะมะแซ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนูรฮากีมี  อามีณทรานนท์
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงนูรีดา  สือแม
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายเนตินันท์  กรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายบูรฮัน  ยูนิ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรีขวัญ
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปฏิยุทธ์  หวังทอง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปราโมทย์  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปัทมาพร  เพชรปรางค์
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพชร  คงทอง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพนิตากานต์  แท่นมุข
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพรนภัส  วงศ์ภูวรักษ์
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพัตรพิมล  เทพพรหม
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพิชนันท์  ชุมทอง
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพิศิษฐ์  หะยะมิน
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพีรพัฒน์  บุพศิริ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภัทรพล  ทองคุปต์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงมาซีเตาะห์  หะไร
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายมูฮัมมัดอัรฟาน  สุหลง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายเมธี  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายยุทธนา  คงภิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
นางสาวรจนา  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายรักษ์ศักดิ์  คำมีขา
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงรังสิญา  บัวกิ่ง
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายโรจน์ศักดิ์  เรืองยังมี
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงโรสมีณี  สะมะแอ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงลักษิกา  สกุลราช
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวรุตม์  ตรงตระกูล
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายวศิน  อิวสกุล
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายวัชระ  เนาวกุล
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวัฒนา  จันทร์วิไชย
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวิทวัฒติ์  มาสุ้ม
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวิทวัท  ขวัญมณ๊
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายวิภาค  เกษศรี
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงแวฟาดีละห์  ลิเดะ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงแวสาฟียะห์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงศศิกาญจน์  จีนจุ้ย
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายศาสตรา  หวังทอง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศิวกร  ชินพงศ์
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายศุภโชค  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นายสถาพร  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายสรวิศ  เดชพรหม
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายสาเหะมูฮัมหมัดตอเฮรี  สะเหะดือราแม
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสิริกันยา  เซี่ยงหว่อง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสุพรรณษา  รอดอนันต์
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสุริยกมล  กาโร
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอนิสรา  เจ๊ะอารง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอมลธีรา  สารบัญ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอรปรียา  เทพษร
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอับบาส  สมานสี
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายอัฟนันท์  ยือรา
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายอัฟนาน  อาแว
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอัลฟาตีระห์  อารง
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงอัสลินดา  สือแม
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายอามีน  กาจิ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอามีนาฮ์  หะยีมามะ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอามีร่า  อาแซ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอารีตา  มะนอ
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดีชู
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายอิรฟานต์  อาลี
ม.1
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอิลฮาน  โต๊ะกาพอ
ม.1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเอกพจน์  มาสิก
ม.2
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายเอกราช  บุญราม
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นายฮาซัน  สาและดิง
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฮานาฟี  สาแม
ม.3
โรงเรียนศรีวารินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนสตรียะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงกรกนก  เดชอุดมการ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกริสนันต์  อามะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกรุณรักษ์  อุ้ยดำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายกฤษณพงศ์  วรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายกฤษณะ  สุขใส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายกองเงิน  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกัญญ์ชฎา  เจียรบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กูลณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายกันตภณ  ถนอมวงศ์ธนา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาโร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายโกสิน  อรุณวงศ์สานุกูล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายคฑากริช  ไชยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงฉัตรวรี  แดงกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายชนชล  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงอุไร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชนัญญา  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชลณธร  แอบไธสง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายชารีฟ  ศรีศรยุทธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชิตวัน  แก้วเหมือน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณหทัย  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณัชพล  ทิพยาไกรศรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐชญา  จันทร์เต็ม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐชนน  จิรรัตนโสภา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มชนะชน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายณัฐพงค์  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐภัทร  กระแสรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงชู
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัฐวรา  หนูสอน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวกวินทิพย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายเดชาธร  บำรุงชู
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายตามตะวัน  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 635 โรงเรียนสตรียะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงถิรนันท์  ชูมณี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายถิรวิทย์  บุหลัน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงทิพย์สลาลี  โชติชูทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงเทียนหอม  ยานุทัย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธนกฤต  ไชยฤกษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนญฤทธิ์  ไชยมนตรี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนบดี  ธนรงค์กุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธนพัฒน์  แววสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนัช  จันทโชติ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนาภพ  โกญจนาวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บรรจงสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธันยพร  เกียรติขจรเดช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธิดาภา  อะตะราใจ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธีรศักดิ์  นัคราบัณฑิตย์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธีรศักดิ์  ไหมพรม
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนพณัฐ  ศรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนฤมล  เกียรติขจรเดช
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนลินรดา  อออิปก
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนักรบ  คล้ายเลี่ยน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนัฐชนก  รัตนแคล้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนันทกร  เทพบุตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายนาอิฟ  อุสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนิชาภา  พิศวง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายนิพิชพลธ์  พุ่มเฉิดฉัน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนิฟิรดาวส์  อัลอิดรีสี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายบุญยวัฒน์  ชูพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปฐมพร  นิลทจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปทิดา  เจนวิทยาขจร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปพน  หงนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปภาวี  ดาวลอย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็งสง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปิยวรรณ  อารักษ์คุณากร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปุณชัย  สุขโข
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพชร  ลิขิตปํญญโชติ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพรชนก  มุสิกสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 644 โรงเรียนสตรียะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงพรสิริ  ศรีเปารยะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพริษฐ์  เศรษฐประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพลวรรษ  จันทรังสี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายพัชรพิสิษฐ์  ไชยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพัทร์ธีรา  บูรณรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพันธุ์ธัช  มากจันทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพัสวินท์  รัตนไพศาล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพิมประภา  ชูเชิด
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสงวน
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิริยา  โลหะวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพีรญาณ์  ธีรศานต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฟาติณ  โต๊ะเก็ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัทรกันย์  วรวุธ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมณีพร  สองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายมุมิน  แวอาลี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเมธาวี  เมธาวิวรรธน์กุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงยอดยาหยี  วังสาร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายรัฐนันท์  ไชยณรงค์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงรุ่งรดา  ลาภาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงรุจรวี  พนาวรางกูร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยรัตนมโนกร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวัชรากร  หลงขาว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวันทนา  ณ สงขลา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรพสิน
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสือสิงห์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายศุภนัฐ  ศรีพะเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายษริภูมิ  แสนโยชน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายสรวิชญ์  หนูบ่ม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสรวิชญ์  อินทรเทพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสหภูมิ  ชมจันทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสิรพงศ์  คงช่วย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสิรวิชญ์  อาจณรงค์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญยอด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุทิกานต์  พึ่งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 15

ณ อาคาร 6 ห้อง 645 โรงเรียนสตรียะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงสุภัสสรา  หทัยพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วเขียว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสุวิชาดา  เพียรมาก
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายองค์กรณ์  บุญชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายอธิป  ดิษฐพงศ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอนรรฆวี  อินทร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายอนัส  ยะมาแล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรซ้อน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอริสรา  เจริญฉิม
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอริสรา  เบ็ญลาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอันดา  ธรรมชีพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอัฟฮัม  มะเห
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอามินทร์  เปาะโซะ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอามีร่า  มหัศนียนนท์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอารีดา  มะยูนุ๊
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายฮาริส  ฮามะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์