ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  นะนุ้ย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกชพันธ์  เหมือนมาตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชมน  ชูเซ่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกกร  เพิ่มเปี่ยมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  สุทธิชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกวรรณ  ชนะประสพ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกอร  เรืองเวช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกนิษฐา  เกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
10
นายกมนทัต  ผลพูน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลฉัตร  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วหนูนะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยวิริยะกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลวรรณ  ลือกิจนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกมลศักดิ์  มะณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรกนก  สุรธรรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกรณ์กฤตย์  รัตนสำเนียง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรวลิน  วรรณเผือก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกฤตพร  ดาววิจิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤตพร  อักษรนิตย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤตพล  เพชร์แก้วณา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤติน  สมัครกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษณ์  มณีเทศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกลวัชร  กวินธร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกล้าณรงค์  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกวิสรา  ชาตะกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกวิสรา  ดำทอง
ม.3
โรงเรียนเขาชัยสน
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกวิสรา  นาคเกิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
30
นายกวีวัฒน์  สว่างวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
31
นายกษิดิ์เดช  ลิ่วธนโชษิตกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
32
นายกษิดิศ  คล้ายดอกจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วิจาราณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวังชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กชายกัณฒวัฒน์  นาคฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงกันตา  ตระกูลเมฆี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยรักษ์  สินบำรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัลยา  ถนนทิพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกานต์ทิตา  กนแกม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวกานต์ธิดา  เจาะจิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เอียดจุ้ย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกายสิทธิ์  กิจเวช
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายการัณยภาส  ชาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พิกุลหอม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกิตติญา  คงชาญกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิตติศักดิ์  กิจเวช
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกีรติกานต์  เสนอินทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกุลชา  ปิยะศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวกุลธิดา  เชื้อจีน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวกุลพธู  ฤกษ์มงคล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงเกวลิน  วังช่วย
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงเกษิณี  ชุมภูทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงเกสราวดี  อักษรรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวขวัญกมล  ยื้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวขวัญพิชชา  ขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงข้องเทพิน  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงเขมจิรา  เกียรติจิจินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงคณิตศร  แก้วคุ้มภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายคณิศร  ไชยเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
60
นายคริษฐ์  ทัศนโกวิท
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
61
นายคามิน  กาญจนาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวคีตภัทร  กูลศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายคุณานนต์  มณีสงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจรรยพร  แก้วยอด
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายจักรกฤษณ์  ธิบดี
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายจักรพงศ์  ตรีพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวจิตา  สุประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจินดารัตน์  นพสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจิระนันท์  จันทร์โสด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงจิรัชนันท์  พรหมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายจิรายุส  สินกำเนิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวจีราวรรณ  ถวิลวรรณ์
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเจกิตาน์  สุพันธุชัยกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวเจนจิรา  พุทธรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวเจนจิรา  ศรีอักษร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเจนณรงค์  นพวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายฉฎาธร  พิถยพิโลน
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายเฉลิมวัฒน์  อารีกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายชญาณินทร์  โอคง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชญานิศ  ทองเขียว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนกนันท์ดา  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวชนกนันท์  ศิริสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชนกพร  อุทัยทัศน์
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชนณ์ทิฏฐ์ตา  จินาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชนนิกานต์  รัตนมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่วยจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
87
นายชนาธิป  ศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวชนาพร  วรรณโสภณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชนาภัทร  กลิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวชนิกานต์  แก้วแฝก
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสลับล้วน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชนิดา  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายชนินทร  แซ่ล้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชนิสรา  ศิวาวุธ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชนุดม  สามสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชนุดร  แก้วเมือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชมพูนุช  โชคเจริญผล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชยณัฐ  คงตรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชยพล  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชยภพ  กาหยี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สมาคม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวช่อแก้ว  วุ่นพ้วน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
103
นายชัชพล  บุญญาปฎิภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวชัญญานุช  เดชสุรางค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงชัญญานุช  สงนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวชาลิสา  บุญพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชาลิสา  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชิยากาญจน์  พิบูลย์จิรชาติ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชิรวัฒน์  บุญยารุณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวชุติมา  รัตนสุภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวชูกมล  ชูภักดี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงโชติกา  เศษวิชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงโชติรส  คิดดี
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายซิกศรัณย์  สดิน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็งหนู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงญาณิชา  โกฏิรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวญาณินท์  ชุมชนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงญาณิศา  กอเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงญาณิศา  สายน้ำ
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายฐาปนัจ  ทองดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
123
นายฐิติกร  อินทรโยธา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณฐนนท์  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณภัทร์  ภูริภัทรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ธระปราบ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัช  หนูพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัชชา  เลขาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณัชนนท์  อิ่มด้วง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัชพล  มีเสียง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายณัชพล  ฤทธิชัย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฎฐศักดดิ์  เลาหะสราญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฎฐากร  สวัสดิสาร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรกำเนิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัฏฐ์  วิวัฒสวัสดินนท์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐกาญน์  กลิ่นหอม
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวณัฐชญานี  ทวีทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณัฐชนน  เพชรานันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายณัฐฌพล  ชูวาลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
142
นายณัฐดนัย  ชูแสง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายณัฐดนัย  ปราชญ์นคร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐธิรา  คงผล
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐพงศ์  ปราชญ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยบำรุง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณัฐภูมิ  วิพลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญกองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณัฐวิชช์  ชูพงษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวณิชมน  คงทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิลปปัญญา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงดาริญญา  พัชนี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงติยาภัทร์  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงเตชินี  หีตช่วย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงถิรดา  เกื้อมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายทัศนะ  รามทัศน์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ทองขำ
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงทิพรัตน์  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
163
นายธกร  ภู่ทรัพย์มี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนกฤต  ใจเพียร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนกฤต  เหวรารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนพนธิ์  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธนภรณ์  เอกผักนาก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวธนวรรณ  โบศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายธนวิชญ์  ไหมสีเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
170
นายธนเสฎฐ์  พวงศรีพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธนัชชา  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวธนัญกาญจน์  อักษรวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธนัญญา  ดำยัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธนัญญา  ทองส่องโสม
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายธนากร  จันทร์สุด
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายธนากร  รัตนบุรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชนิตา  สะสิสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวธมนวรรณ  มีพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็งพยอม
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธมลวรรณ  โล้ววัชรากร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธรรมธัช  ตันติเสวี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
182
นายธรรมรักษ์  รักษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธรรม์  เหมจินดา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายธัชฌานนท์  อ้นทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธัชยน์นท์  รุ่งรัตนกุลศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธัญกานต์  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ถิรจิตโต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธันย์ชนก  สายทองแท้
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
189
นายธีรภ้ทร  บุญชู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายธีรภัทร  ชยานุวงศ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงธีราพร  แซะจอหอ
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
192
นายนนท์  เหมทานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายนพปฎลธร  ปาละวงส์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนพรุจ  นุชิต
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
195
นายนพฤทธิ์  หมื่นวิเศษฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายนภดล  ชุมมิคสา
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนภนลิน  ทินนาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงสา
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงนภัสสร  แร่ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
200
นายนรากร  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนริศา  เหล็มหมาด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีเจ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนฤมล  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวนวลหง  หนูอุดม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนัฎฐญา  ทองนิลภักดิ์
ม.2
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายนัฐวุฒิ  พิชัยกาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนัทธนันท์  บุตรสิมมา
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนัทธมน  ชนะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนัทธมน  เรืองวิทยาวงศ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงนัทธมนต์  ตินตะชาติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวนันท์นภัส  จันทร์ทร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
213
นายนันทพงศ์  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนันทพร  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนันทิกานต์  สงทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงนันทิพร  นนทะมา
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายนันทิพัฒน์  มาณะแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายนาคิม  คงวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนาถชนก  ขำณรงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวบงกชกนก  เลิศวาสนา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงบุณยนุช  รัตนวงค์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวบุลพร  จีรนันทพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวเบญจวรรณ  พูนขะโร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
224
นายปคุณา  ปานโบว์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายปฐมพงษ์  ศรีอมร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญยะวันตัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายปณทรรศน์  สุขเกื้อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายปณพันธ์  จิตต์ปราณีต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวปณิดา  แซ่จู้
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
230
นายปณิธาน  สวัสดิโกมล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวปภัสรา  บุญนาโค
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปภาวี  เรืองวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปรยา  ดอกรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายประดุจเทพ  มณีฉาย
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปรัสรา  จันทรสิงห์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปรางค์กมล  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวปริญญา  ธานีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปริณดา  สุธรรมมานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปริตต์สร  บัตริยะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายปรินทร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปริสุทธิ์  ยังสังข์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวปรีณาพรรณ  วงค์เมฆ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวปวริศา  พรหมศร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
244
นางสาวปวันรัตน์  เซ่งฉิม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงปวีณ์กร  คงกระพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองแป้น
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวปวีณ์อร  แก้วช่วย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงปวีร์ธิดา  รอดจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงปัญญดา  จิตรสำรวย
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวปัณฑ์กวี  ฟักทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวปัณฑ์ธนัน  สร้อยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปัณณธร  พิทักษ์บูรพา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปัทม  เสตถาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงปารมี  ปุรินทราภิบาล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปาริฉัตต์  ชุมทิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทราชา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปาริชาต  นาคเกิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปิ่นลดา  รุ่งเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวปิ่นสุดา  เทพชู
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปินัฐชา  เประนาม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปิยพร  ขาวคง
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณพราย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายปิยะดนย์  มโนภักดี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปิยะมาศ  กาญขนโอษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปิยาพัชร  ดวงภักดี
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปุญญิกานต์  บังเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายปุรเชษฐ์  ชอบชื่น
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
268
นายพงศกร  อู้สกุลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงพจนวรรณ  สุวรรณา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายพชร  วิชาดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพชรพร  ชยานุวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพชรมน  ตราชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวพณิชา  เปี่ยมอภัยทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพรธิตา  แซ่พั่ว
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฤกษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพรรณขจี  พุทธกูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวพรรณรมณ  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีทองช่วย
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงพรรณสิตา  สุทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงพรอัญชิสา  ศรีระษา
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายพริษฐดนัย  รอดตัว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพฤทธิพร  ฤทธิชู
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพัชรพร  เหมือนพรรณราย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพัชรวีย์  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวพัชราภา  หนูเหมือน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพัทดนย์  คงพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพาขวัญ  เสนาคชวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวพาฝัน  ทองเนียม
ม.3
โรงเรียนเขาชัยสน
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพิงพิชญ์  ไกรเกตุ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวพิชญ์สินี  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงพิชญานันท์  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพิณเพชร  รณภูษิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพชรประณีต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันตังกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  รังสีมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพิมพิศา  อนุวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก้วสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพีรดนย์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงพีรดา  เตติรานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพีรพัฒน์  ภิบาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพุฒิตา  ดอกพุฒ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยพยาบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพุทธิดา  สวัสดีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงเพชรลดา  รุ่งเมือง
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงเพีงอัมพร  บุณยะเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวแพรวนภา  นาบุญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงแพรวมณี  ไชยซื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงฟารีดา  ไพรพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงฟิลินลดา  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภคิน  จีนพวด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงภัคทีรา  บุญปล้อง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงภัณฑิรา  พุ่มพัว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงภัณฑิลา  เพชรหลิม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
นางสาวภัททิยา  สุวรรณภักดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงภัทรจิตร  เจนวิทยารักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายภัทรพน  ช่วยสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงภัทรัลยา  ศิริศักดิ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วไทย
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวภัทริกา  ภูริภัทรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
322
นายภาณุพงศ์  มนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
324
นายภูธิป  สิงห์คีพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายภูเบศ  เนียมนำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภูมิ  ณ นรงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภูมินทร์  ชุมพุ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายภูริภัทร  ดำสี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายภูรีทัศน์  สุวรรณพรหม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
330
นายภูวมินทร์  จอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงภูษณิษา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
332
นายมคเรศ  ภัทรพงศ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงมณฑกานต์  รัตยา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงมณฑิตา  ล้อประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
335
นายมนัสพล  จิตมนัส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมัญชุพร  เทียมกิ่งทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงมัณฑนา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงมาริสา  เคเอส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวมิญญา  สุรญาณณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายมูฮัมมัดดานิยา  สุดวิไล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายเมธัส  ปรีชาติวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงยูถิกา  อนันตรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงรริชา  รักษ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวรวิสรา  เณรานันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
346
นายรัชชานนท์  สงคง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงรัตติกาญจน์  โสพรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวรัตนากร  บุตรเลี่ยม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงเรณุศร  ไชยเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
นางสาวเรือนรัตน์  ลีละตานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงลลิตภัทร  คุ้มสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวลักษิกา  แก้วกระจก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวลักษิกา  พันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงลักษิกา  สำอางศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
355
นายวงศกร  หวานแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
356
นางสาววณิชยา  แซ่จิว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวรรณวริน  จันทรโชติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวรรณิดา  ย้อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวรรษมน  เอกสมทราเมษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
360
นางสาววรินทร  บุญญานุกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงวริศรา  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงวริษฐา  เมืองมีศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวัฒณาธร  หนูเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวันวิสาข์  ฟองงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายวิชยุตม์  ทิพย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวินิตา  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
367
นางสาววิภาศิริ  เรืองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
368
นายวิศรุต  หนูช่วย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หนูทวี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายวิษณุ  หนูยิ้มซ้าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายวีรภัทร  ชาครานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวีรภัทรา  ศรีภัคดี
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงศกลภัทร  ชยเจตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงศลิษา  ภู่ขวัญทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงศศธร  ศิริกุลสถิตย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงศศิกานต์  ตันซุ่นหิ้น
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงศศิกานต์  นาคสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายศิรชัช  เปรมสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงศิรภัส  โก้สกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงศิรินทร์  อินทรละมุล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวศิริรัตน์  นาคนวล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวศิริลักษณ์  นภากุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายศิวกร  รอดบัวทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายศิวัช  ทองป้อง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงศิวาภรณ์  สุดจันทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายศุทธวีร์  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายศุภกร  จันทนฤกษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
388
นายศุภณัฐ  ชาครานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศุภณัฐ  ด้วงฉีด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายศุภณัฐ  เพชรหนองชุม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวศุภวรรณ  ศิลปวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงศุภสิริ  นกร่อน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงศุภิศสิรา  ทหารไทย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
395
นายสนันต์  ช่วยเล็ก
ม.3
โรงเรียนเขาชัยสน
คณิต ม.ต้น
396
นายสรณัฐ  อิวิโส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายสรภัทร  มีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายสรรเพชญ  แสงนิล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าทองมีสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายสหรัฐ  มาทอง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายสหฤทธิ์  ปาละสัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงสาลินี  จำปีพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงสิรภัทร  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
405
นายสิรวิชญ์  ตรีเปีย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายสิรวิชญ์  หนูชุม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสิริขวัญ  หนูนคง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสิริภักศร  รัตนคช
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายสิวรัฐ  ขวัญจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงสุชัญญา  จุลอดุง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสุชานันท์  จุลอดุง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วประจุ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายสุตนันท์  แก้วรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงสุตาภัทร  ซู่สัน
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวสุธาธินี  หยีมะเหร็ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวสุธิมา  เกิดสมุทร
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสุพรรษา  สมยศ
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงสุพิชญา  ไตรเชษฐกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สิงห์ชาติ
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงสุวิมล  ชัยวิชิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนณรงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวเสาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
424
นายแสนไกร  พฤษภาณิชย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวโสภาส์ณัฏฐ์  คุ้มชำนาญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงหทัยชนก  เกื้อภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงอชิรญา  ชูดวง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงอณัฐญา  บุญชะนะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายอติชาต  อุปการสังข์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงอนัญญา  สุพรรณพงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายอนันตสิน  ชูนาค
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายอนุกฤษฏ์  บุญเลื่อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวอภิชญา  หัสภาคย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
434
นายอภิมุข  เกียรติพิมล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงอภิสรา  สันทัดการ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวอมินตรา  แก้วแหร้
ม.3
โรงเรียนเขาชัยสน
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอรจิรา  ดำพร้อม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวอรนันท์  เชื้อชาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวอรปรียา  พราหมพันธ์
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอรวรา  แก้วกระจก
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวอ้อมฟ้า  สุวรรณพงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอักษรกานต์  เกื้อมณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงอักษราภัค  สุประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอัครพล  ชูประสูตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอัครวินท์  โมรินทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอัจจิมาพร  ชาติปัญญากร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอัจฉราพร  สมนึก
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภิรมย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
450
นายอาทิตย์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนเขาชัยสน
คณิต ม.ต้น
451
นายอานนท์  อ๋องสกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวอารยา  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
453
นายอิชย์เกตุ  พงศ์วงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กหญิงอิศริยา  อิทะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงอิสริยา  ไชยลิขิต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงฮารีน่า  สาเหล็ม
ม.2
โรงเรียนตะโหมด
คณิต ม.ต้น