ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 เลขห้อง 531 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนก  เผด็จศึก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  นักบุญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวกนกพร  สุขเกษตร
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  สุวัฒนากุลกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตชา  อาฒยะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตพล  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติมา  ไชยแสน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกษมา  นิยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญณัช  ชะวะศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โอสถประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาวีย์  อาฒยะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันตา  ฉันทะจำรัสศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยรักษ์  โตโสภณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกาญจนา  บุญสร้าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกานต์สินี  สุดโท
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติคุณ  ทับทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิตติยา  ชุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตติยา  เสียงเปรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุลวดี  ย่องใย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
นายจตุรวิชญ์  ณีคง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจักรกฤษณ์  สุริยา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรนันท์  พยุงวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิรพัชร  แก้วนุช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิรพัฒน์  พอดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิรภัทร  เหมือนบุดดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
นางสาวจิรภา  มูลวิชา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพัฒนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
นางสาวจิราพร  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาวดร
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรายุ  กุลวัฒนะเทพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจีรานันท์  ใบสุข
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเจนจิรา  สงเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเจษฎากรณ์  สุขเสน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 เลขห้อง 532 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจษฏา  ฤทธิ์มหันต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายฉัตรรพี  วัชรพาหะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนาภา  สิงห์ชาดา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชยาภรณ์  สละหงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชลธิชา  พันธรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชวิชญาพร  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชัญญานุช  อิงคยะกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชิษณุพงศ์  ดิษเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
นางสาวชุตาภรณ์  เข็มราช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชุตินันท์  โพธิพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวชุติภา  เข็มราช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายไชยพร  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นางสาวฐานิดา  พรหมศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฐารตี  ศรีสอ่าน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฐิติพร  ขำเหม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายฐิติภูมิ  รัตนกำเนิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณภัสสร  อุปมัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณภัษ  พิมุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณรชนก  เรียนชอบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ด้วงเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวรรณนพเก้า
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐกานต์  โสตา
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐนนท์  สิงหปรีชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นายณัฐนันท์  แหลมทอง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลศิลป์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐพร  พินิจค้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐริณีย์  แย้มพุชชงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวณัฐวรรณ  แจ้งกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขำสำอางค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 เลขห้อง 533 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายดนัย  เรืองวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงดวงกมล  ชวนประสิทธื์กุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายตวงทรัพย์  รัตนไทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรัมภรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายทินวัฒน์  ธนกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนกฤต  สืบสายเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนธัน  ศิริจรรยานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนบดี  จงนอก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนประเสริฐ  สุพรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
นายธนพล  กอนประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนพล  ลิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนภรณ์  สืบสายเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนภัทร  นพเกตุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนวัฒน์  นิยมไพศาลสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธนัชพร  วิสุทธินันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนัญชกร  ถาวรศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธัญ  อัครธรรม
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธัญญาพร  โอ่งตั๋ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธัญธร  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธันยธรณ์  ศิลปกิจโกศล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธันยานี  จิตส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธาราทิพย์  ลิลิตสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธีรภัทร  ชุณหพัฒนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธีรภัทร  ยาใจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธีรภัทร  อิฐอมรชัย
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนฏกร  ชุณห์กุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายนพดล  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนรินทิพย์  ลิลิตสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนริศรา  แหยมเกตุ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนวกานต์  กุ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนวินดา  วิเศษสุนทร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 เลขห้อง 534 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนันชรัตน์  จันทรวิจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนันท์นภัส  แตงอ่อน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนิสิตรา  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนีรา  กระแสร์สุนทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงบัวบูชา  ไวภพบุรชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยะนินทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปฐมพร  กรดเงิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปณิดา  สุขดานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายปวีณ์กร  ชนะรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปารณีย์  ชุติพงศ์พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปาริชาติ  แหยมศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวปุณยวีร์  สัณฐิติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพงศ์พัศ  เชื้อโพน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพชร  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพชรภรณ์  กิจประไพอำพล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพรลภัส  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพรหมพร  ล่ามกิจจา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพริมา  สมท่า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพัชรดนัย  จันละคร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพัฒน์นรี  รูปิยะเวช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพัทราวดี  ผ่องโสภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์จำปา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงศ์จำปา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหลืองรุ่งรัส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิมพ์รัก  อักษรเวชผลิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จุลมณฑล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นายพีรภัทร  กุลธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 เลขห้อง 535 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพีรยุทธ  เจริญวงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพุทธพจน์  กาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเพชรศิริ  เสียงเสนาะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภคิน  อยู่คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นายภัทรกร  เย็นอุรา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นางสาวภัทรภา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงภัทรีสา  ตุลยะปรีชา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภาสกร  เผือกพูลผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นายภูมินทร์  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภูรีภัทร  โตเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภูวนาท  ใหม่พรหมมา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเมฆ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภูสิษฐ์  เทพกุญชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงมธุรดา  ทิพเวช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงมัญชุมาศ  ลีละบุตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเมธานี  หอระตะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายยศวรรธน์  เสตะรุจิ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายยุทธนา  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นายรพี  พลอยปฐม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวรัชดา  นาคภักดี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายรัชพล  วรพลมั่นคง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขุนพล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นายรามมินทร์  แผ่เผื่อ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงลภัสภัสสร  โชควิริยดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงลลิตา  เก็บรักษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นางสาววชิรญาณ์  นกศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวรกมล  วรรณพิรุณ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวรกมล  อัศวุตมางกุร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวรกานต์  กุ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวรกานต์  มีพึ่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวรพงศ์  เสียงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวรพรรณ  เกตุอำพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวรพล  เอี่ยมทับน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 เลขห้อง 544 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวรภรณ์  เกลียวชมพูนุท
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรรัตน์  สวัสดีผล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรัญญา  จุนเจือวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวราพร  จ้อยเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวริษฐา  ดิษฐาพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวา  ลักขณะวิสิฏฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายวาทยุทธ  ไพชยนต์วิจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวิจิตร  รู้จิตร
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศรณ์สวรรค์  พิชิตกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศศิธร  กลิ่นไม้
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายศักดา  วงษ์เล็ก
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศัสตรา  ต.วัฒนผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงศาณิญา  ไชยกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศิวาพร  อินทโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภากร  ปาละวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายสรวิศ  ไพรินพาณิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสริตา  บุญอยู่
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวธันยาภรณ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสิปปวิชญ์  เนื่องจำนงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายสิรณัฐ  เพ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐโศภณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสิริรุ้ง  นันทพานิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสุจิรา  เณรศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุพนิต  ลีวรรณนภาใส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณปิ่นเก้า
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุพัสตรา  น้อยจินดา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุภาวรรณ  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสุภิชาติ  รอดพล
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสุเมธ  บำรุงสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อิงคกิตติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 เลขห้อง 545 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายหัฎฐกร  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นางสาวหัทยา  ไวยสนิท
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นางสาวเหมือนฝัน  สำรวมจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอติรุจ  เส็งเมือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายอติรุจ  แสงเมฆ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอรณิชา  หลำเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอรรศณีย์  ชัยปราณีเดช
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอริสา  เทพสาร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอวิกา  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายออมสิน  ยิ่งรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญจะระษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอัญชลี  ศรีปาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายอิทธิพล  ลิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายเอกลักษณ์  วงศา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 221 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงกชกร  แย้มโสม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกชกร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกชพร  หาดทวายกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
นางสาวกชวรรณ  ทิพย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกนกพร  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เฟื่องสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกนกรดา  เหลืองภุมรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกมลชนก  คำเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายกมลชัย  หลบหลีกพาล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกมลภรณ์  วงศ์พระลับ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีสัน
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกมลวรรณ  กิจรักษา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกรกนก  เฉลิมวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกรกมล  รัตน์กระทุ่ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายกรรชัย  เกษกำจร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายกรีฑา  อัจฉรานิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกฤดากานต์  จินตนาพรวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกฤต  อำนาจจงจรูญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกฤตบุญ  ภัทรอจลานันท์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายกฤตภพ  บัวแย้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายกฤตเมธ  โอวาท
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกฤติมา  สกุลเมือง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกฤติยา  จาดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกฤติยา  บุญปลูก
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ดำริห์ชอบ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  รานอก
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกฤษฏิ์บุญฤทธิ์  นิมิตสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกฤษดา  มังสระคู
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกฤษนันท์  ยุทธหัตชัยชาญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกวิน  เก่งเกตุ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกวิสรา  หวังป่ากลาง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกวีวัชร์  กิตติสินานนท์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกษมรัฏฐ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 222 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กชายกษิดินทร  ฉายรักษา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายก้องภพ  ชะโนนน้อย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายกอบกิตติ์  ไตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจิตรโอฬาร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสวงสุข
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรกะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาบสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักช้าง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกัญปริยา  อิศวเรศตระกูล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกัณฐมณี  ซังทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายกันตนพ  จั่นพา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แสงสมนึก
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวกันตวรรณ  บุญคล้าย
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกัลยกร  ตัถยานุกูล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงกัลยกร  เลิศถวิลจิร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงกัลยดา  เบญจลักษณพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกัลยรักษ์  แก้วพรหม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกัลยรัตณ์  เชิดชู
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
นางสาวกาญจน์ดา  จวนสาง
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกานต์ชนก  ยาวะระ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกานต์ชนา  นาคเจียม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกามุทภรณ์  สงวนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงการณ์พิชชา  พงษ์วชิรินทร์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกิจณัฐเทพ  ดอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกิตติธร  ประคอง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกิตตินันท์  คำภูษา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกิตตินันท์  บุญบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกุลจีรา  หังสเนตร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาคง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกุลธิดา  สีหานาม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกุลปรียา  อ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกุลภัทรา  ซื่อวาจา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 223 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ตั้งญาณพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เพ็ชร์พลอย
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
นางสาวเกตุศิริ  บุญดวง
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงเกวลี  ดุมเกษม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายเกียรติชัย  เม่งเฮงสูน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเกียรติพงษ์  มณีทรัพย์กวิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงแก้วทิพย์  เรืองนาย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงขนิฐฐา  ชื่นชัชวาลย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  เกิดกลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงขวัญฝัน  กลางสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นางสาวเขมถัสสร์  คนเจน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเขมิสรา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นายคชาทัศ  พานิชวัตร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายคณินณัฐ  สายบัว
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงคัมภิรดา  คำจ้อย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายคิรินทร  ราชพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายคียภัทร  ทิพย์อุทัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายคุณภัทร  จุมปา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายคุณานนท์  ชุมคง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายคุณานนท์  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายจักรภัทร  ไกรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายจักริน  เย็นสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงจันทนิภา  ปาจิตร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจารุวรรณ  เกตุกอ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงจารุวรรณา  เรืองโรจน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงจิงติง  วี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงจิดาภา  อุบลวงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงจิตติมา  คำดี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นางสาวจินดาภา  เกียรติพร
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ท้วมอุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นางสาวจินต์จุฑา  โทวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงจินตนา  เรืองบุบผา
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงจินต์ศจี  ท้วมอุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายจิรโชติ  โสมคง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 224 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงจิรประภา  บุญโยธา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายจิรพนธ์  อมาตยกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายจิรภัทร  พลับจีน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงจิรมณี  พันธ์สาย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายจิระพัฒน์  อยู่สบาย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายจิรัฏฐ์  พูนวีรพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายจิรัสย์  ไชยวิเศษสกุล
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจภักดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายจิรายุทธ  สุขดี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวยศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงจุฑามาศ  รุธิระวุฒิ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  อารยะพงศ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นางสาวจุฬามณี  นรสิงห์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมยุติ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายเจตนิพิฐ  เชาว์วุฒิประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงเจติยา  อัมยงค์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายเจนธนรักษ์  อาภาจรัส
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายเจริญทรัพย์  เรืองสุขวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นายเจษฎา  จันทนะ
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายเจษฎากร  เผ่าปฏิมากร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงฉรินทร์ดา  บุญกลิ่น
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายฉัตรนที  แทนเถื่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีนาคาร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงชญาดา  เจียมใหญ๋
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายชญานนท์  ศกุนตานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงชญานิน  วงศรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงชญาภรณ์  ผลเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงชญาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงชฎาวีร์  สมสนุก
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายชนะชน  พานทอง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้องสมุท
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสอาด
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 225 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
นางสาวชนากานต์  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงชนาพร  เล็กบรรจง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงชนาภา  จุฬพุฒิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงชนิกานต์  สองศรี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงชนิตา  เกตุขุนทด
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงชนิภา  พู่พันธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงชนิสรา  คณะทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายชนุดม  แพรงาม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
นางสาวชนุตม์ภรณ์  สุขสวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงชมพูนุช  ดงประการ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชมพูนุช  แดงหนู
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชมพูนุช  บุกสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายชยธร  ฉายรักษา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายชยพัทธ์  พีรนพวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชยุดา  พัฒนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงชยุดา  สิริธัญชาติ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชรินทร  กมเลศร์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชลณิชา  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชลดา  รุจิตานนท์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชลธิชา  นกสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชลธิดา  พูลผล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงชลลดา  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชวัลวิทย์  วรามิตร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายชวิศ  กาญจนานนท์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชัชชญา  ศุภฉัตรนุกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุทธิ์สวัสดิ์กุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายชัชนันท์  เขียนปัญญา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายชัยกร  แขวงสุคนธ์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชาครียา  อัสรางชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายชาญ  ทองเจิม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชาญชล  เรืองดี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 226 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
นางสาวชาลิสา  ปัญจะเทวคุปต์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชาลิสา  เวชสถล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงชิตาภา  เกตจินดา
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายชินวัตร  แสงครุฑ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายชินาธิป  มีสวนนิล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงชิษณุชา  สุรศักดิ์ศิลป
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายชิษณุสรรค์  นิ่มละออ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์สูง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อมาพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายชุติพนธ์  จำปาแดง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
นางสาวชุติมณฑน์  ดวงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลนุช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายโชติพจน์  ลิมปสุรัติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงโชศิมล  สีสุพล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงญาณากร  ปานรอด
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายญาณาธิป  อ่องละออ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงญาณิศา  วิเศษสุจริต
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงญาดา  พูนสง่า
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงญาตาวี  สละสำลี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงญาตาวีร์  ศรีวัชรวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายฐานันดร  เชียวพาณิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงฐานิตา  แซ่จัง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงฐานิศรา  เจียมทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงฐาปนีย์  เรืองรองวรรษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงฐิดายุ  พึ่งธรรม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นายฐิติพงศ์  ภาสวร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงฐิติยา  มาลัยขาน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายฐิติวัสส์  ทองโคตร
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายฐิราชัย  ทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายณฐกร  ทิตศานติกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายณธกฤต  เตชชินสิริกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณธีพัฒน์  องค์วงศ์สกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณพงศ์  เคหะ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณภัทร  กุลไพจิตร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 เลขห้อง 227 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กชายณภัทร  จันทราช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณภัทร  ชาติทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณภัทร  เทศดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณภัทร  มูลพินิจ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณภัทร  ยิ่งเกียรติทวีสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณภัทร  ลอยหา
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
นายณรงค์ฤทธิ์  ศรเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงณรากร  ธิติสันติคุณ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัชชา  พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุหงษา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  นิธิพัฒน์ดิษกุล
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญรดา  มากสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สถาปนฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฏฐา  ไตรวชิรางกูร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์  แผนพุทธา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฏฐิญา  คุ้มญาติ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายณัฐกิตติ์  ประชากูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายณัฐกิตติ์  สงคราม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐชริกา  สงวนโชคกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัฐชลิดา  นาคงาม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณัฐชา  หมัดส๊ะ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูสอน
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์เพชร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฐณิชา  สำเภารอด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวัฒนาการวิทย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวณัฐธยาน์  กวินเลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แช่มนิล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐธิดา  เชยนาม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์สิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศิลปอุดม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฐธินันท์  วงศกรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นางสาวณัฐธีรา  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายณัฐนนท์  การะภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงณัฐนันท์  ติรสุขวงศา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 เลขห้อง 231 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายณัฐนันท์  สังวรวุฒิไกร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัฐนิช  ศิวะทรานนท์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายณัฐนุชา  คนหลัก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
นายณัฐปภัสร์  สกลเดชา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณัฐพงศ์  เด็ดขาด
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงณัฐพร  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงณัฐพรรณ  อำนาจสัตย์ซื่อ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัฐพล  หอสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายณัฐพล  อาทร
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณัฐภัทร  ค้ำชู
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฐยา  เตชะวัฒนกิจกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณัฐริกา  กุลทนันท์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณัฐริกา  พรพล
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณัฐริกา  สมจิตร์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทรประทักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยทอง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฐวดี  รักพร้า
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกิดมาลัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฐวรา  ควงวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชิวหา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายณัฐวัฒน์  อมรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณัฐวุฒิ  งามบำ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายณัฐวุธ  อันโน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณิชกานต์  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นางสาวณิชมาศย์  วรชาติรัฐศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณิชา  เห็นงาม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมมาลี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณิชาภัทร  หมั่นมาก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณิชาภา  หนันอ้าย
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเณรัญญา  เย็นระยับ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายดนตรี  ณัฐณพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงดนยา  ขันติดิลกวงษา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงดวงพร  ทองรอด
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงดวงหทัย  จงจิตร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 เลขห้อง 232 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กชายดิรพรรดิ์  สิงห์ศรี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายต้นรัก  เรืองวิทย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายตรินัยน์  เลาหะพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงตรีชฎา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงตรีทิพย์  คล้ายหนองสรวง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงตรีรัตน์  พรมภา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ขะพินิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงตวิษา  ไอยะรา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายติณณ์อนนต์  บัณทิธาดาวิทย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายติณณ์  คีรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายเตชินท์  จารุพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายทนุธรรม  ชัยพันธเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงทรงสุดา  นันทา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นายทศพร  มากลับ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายทัศนัย  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงทานตะวัน  ลีลาผาติกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีกมลกริช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงทิชากร  สุธาตุ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สืบศิริ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
นางสาวทิพย์อาภา  บุญกรม
ม.3
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสนโคตร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงทิพรดา  พันธ์หอม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
นางสาวทิวาพร  เมคัน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเทวินทร์  สีรยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายแทนธรรม  กาญจนางกูรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธชานันท์  สุขีลักษณ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายธนกฤต  ธัญญนิพัทธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธนกฤต  พวงเข็มขาว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธนกฤติ  เสือด้วง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธนธัช  เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธนพนธ์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธนพร  ไชยแสน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงธนพร  หลำสำเริง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนพล  กิ่งเส็ง
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 เลขห้อง 233 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายธนพล  ยุวะเสวี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนพัฒน์  สุมาสา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนมากแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธนภัทร  กันเทพา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนภัทร  ปิ่นปั่น
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธนภัทร  ศรีคุณราช
ม.1
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธนภูมิ  วรรณะพาหุณ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธนยศ  พิดา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธนรรณพ  ขาวเทียมสังข์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
นายธนวัฒน์  ซาเสน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนวินท์  ขาวผ่อง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนศภณ  เกื้อมรัมย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนอนันต์  มั่นวิเชียร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนะสิทธิ์  จูมแพง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธนัชชา  เคหะลุน
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธนัชญา  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธนัชพร  พูนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธนา  ศรีอ่อน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธนาธิปัตย์  ยศขำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธนาพร  โสดา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นางสาวธนิศกาญจน์  สังเขป
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนิสร  ปลั่งวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธเนศ  ไชยณรงค์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธเนศพล  น้อยเหนื่อย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธเนศพล  พันกะหรัด
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธมลพร  หนูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศวขจรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธรณ์ธันย์  คงคะชาติ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธรรม์ฉัตร  เพ็ญวงษ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธรรมาภรณ์  สินธพประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายธราเวช  คงสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธวัชชัย  กองคำ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายธวัชชัย  ปัญหาผล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัชชา  เชียร์สมสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ชาติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 เลขห้อง 234 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงธัญญ์รัตน์  โกวิทกุลานุชิต
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธัญธร  ทองยิ้ม
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธัญธร  รัตติจิรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงธัญนาถ  ทัดเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงธัญพิชชา  บึงไพศาลสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงธัญพิชชา  อภิวัฒนาธรรม
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงธัญพิมล  วงษ์จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงธัญยธรณ์  กิติวรรณประสาร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงธัญยธรณ์  วรมงคล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประนิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์สีชัง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงธันยธรณ์  คงเจริญไมตรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงธันยธรณ์  มูลวัง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธันวิชญ์  ศรีสาคร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงธารชนก  ไชยยงยศ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงธิษณามดี  เหมือนมา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธีติ  พิทักษ์ตุ้ม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงธีรกานต์  ยิ่งแม่นอาจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงธีรกานต์  สมศักดิ์เสริม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธีรภัทร  กล่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธีรภัทร  จอกแก้ว
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
นางสาวธีรภัทร  ชิณราช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธีรภัทร  นาหก
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธีรภัทร์  นพรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธีรภัทร์  วิไลยเลิศ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นายธีระพัฒน์  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายธีรัตม์  จุฬพุฒิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายนครินทร์  สุขแพ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงนงนภัส  กันทะขู้
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายนทีธร  ยานุกูล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายนนทกร  ภูแดนไกล
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนนทัช  คงดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงนภชนก  ปัญญะปูญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงนภษร  สังขะโห
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงนภสร  เคลือบแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 เลขห้อง 235 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงนภสร  ปาสาณพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงนภสวรรณ  ชูบางบ่อ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนภัชสรณ์  หทัยวุฒิพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายนภัทร  สุวรรณแวง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงนภัสกร  เพชรวรกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีหิรัญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนภัสสร  แตงกวา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนภัสสร  สะเลมัน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนรกมล  พนากุลชัยวิทย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายนรบดี  หมอเมือง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายนรภัทร  อรัญภูมิ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงนรรธภรณ์  เกษนอก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายนรา  หันสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายนราวิชญ์  รักษ์คิด
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
นางสาวนริศรา  เทพอยู่
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงนริศรา  หวันเสนา
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายนฤปนาท  พงษ์เฉลิม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงนลินทิพย์  ขันติธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนวพร  มั่นเปล่ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นางสาวนวพร  วงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายนวภพ  ภู่ประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
นางสาวนวรัตน์  ศรเพชร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ทองดีนอก
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายนันตวัฒน์  เอี่ยมสมุทร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงนันทกานต์  อุดม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนันท์นภัส  ท่อกระโทก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสนิท
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนันทวัน  ชวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงนันทิกานต์  ลีลาศรีสิริ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนันทิดา  เล่ห์กล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนันทินี  จูงใจ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนันทิยา  พรหมอินทร์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
นางสาวนิชานาถ  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายนิฐชาพล  ช่อผูก
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายนิธิวัฒน์  ดีเส็ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 4 เลขห้อง 244 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงเนตรชนก  ธรรมวรรณ
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงเนตรชนัญญ์  อเนกรัตนเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงบัวชมพู  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงบุรัสกร  ถาวรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายบุริศร์  ชาติชำนิ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงบุษกร  รัตนเศวตศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วนุ่ม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์ภู่
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงเบญญทิพย์  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงเบญญาดา  สุขรมย์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงเบญญาภา  เชี่ยวน่าชม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายปกรณ์  สังวาลเดช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายปฏิภัทร  ขำเนตร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีธรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายปภพ  ศรีสนอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปภัคนันท์  โรจนเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายปภังกร  ครองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
นางสาวปภาวรินท์  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปภาวรินท์  สีดำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปภาวี  คาดสนิท
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปภาวี  ศรีสนอง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายปรเมษฐ์  จันทะมาลา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
นางสาวประทุมรัตน์  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงประภัสสร  จรูญสิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงประภัสสร  วชิรเมธีกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นายประภากร  คงมณี
ม.3
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงประสิตา  หมื่นวิเศษ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปรัชญา  โตเพ่งพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายปราการ  ศิริเวช
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปราณชนก  แสงมา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปราณปรียา  รุจิวัชรกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายปริญญ์  สอาดยิ่ง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายปรินทร  ฉายรักษา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศุภฤกษ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายปวรทย์  ชานก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 4 เลขห้อง 245 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายปวรุตม์  ลักษณาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปวันรัตน์  เอียมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปวิชญา  ปัญโญคา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปวีณา  แซ่หลิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายปัญจพล  โคสอน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายปัญจพัฒน์  อินทรเสน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปัญญดา  นานกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายปัญณวัฒน์  นาคสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลดำรงค์พานิช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปัณณทัต  ภูมิสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
นางสาวปั้นฝัน  ธงด่านทวน
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายปาราเมศ  หลักแหลม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปาลิดา  ชื่นจิตร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปาลิตา  สำลี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายปิยภัทร์  เชาว์กีรติกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปิยวัฒน์  สถาปนฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายปิยะ  ฮาบสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบสมัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายปิยะชาติ  วัชรวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายปิยะพัฒน์  วัชรวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงปิยะมน  สุดดี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายปิยะวัฒน์  อรรคมณี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงปิยาพัชร  คำทอง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงปีย์วรา  นามพุทธา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุรเกียรติกำจร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายปุญญา  คูจิระประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปุณณมาส  ขาวผ่อง
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายเปรม  สอาดยิ่ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพงศกร  ศรียรรยงค์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  เมธีธรรมสกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยงยันต์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณศิลป์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายพงษ์บัณฑิต  อารีภูวไนยกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 4 เลขห้อง 246 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายพชรภูมิ  บัวชาติ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพณิชยา  หาญวรากิตติ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพนาดร  ฮองกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพนิดา  กังพัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพรธีรา  จรรยาศิริ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพรนภัส  จิตประสาน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพรนภัส  พุฒพล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพรนภา  สิงหเดช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตประสาน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพรรณรมณ  ชินวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพรรพสา  ม่วงทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายพรเลิศ  ศิริอังคณา
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพรสุดา  ยศเฮือง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายพรหมพัฒน  ก่วยเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพราวตา  มิ่งขวัญชีพ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพลอยภัสสร  คำศรีเพ็ชรนภา
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายพศิน  งาสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพศิน  ประดิษฐดี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพสธร  โนเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายพสิษฐ์  ศรีอินทรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพสิษฐ์  อ่องสุขสันต์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพสุรัตน์  อภิรักษ์โชติศิริ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพอเพียง  แก้วธานี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภูคำ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพัชรพร  เลือดกุมภา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชื่นยินดี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพัชริดา  แซ่คู
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายพัฒธรักษ์  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพัฒนพงษ์  เรณูแย้ม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพัณณิตา  ยงเพชร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
นางสาวพัทธ์จิรากร  ผกามาศ
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายพัทธดนย์  คงฉ้ง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 4 เลขห้อง 247 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายพัทธพล  เรืองศรีวรพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพัทรพร  จรุงจิตต์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพันธ์กวี  พานแสวง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายพาณุพงศ์  สิทธิเมธารักษ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิชชาภา  กาละพันธ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพิชญา  วิบูลย์เชื้อ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองอ่วม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิชญาวี  คงจำปี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงพิชญาอร  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพิณณิชตา  พินัยเสนาะ
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิภัทร์วรกานต์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่อวัฒนพงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นามอาษา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พราหมณ์เทศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพิมพ์วาลี  สังข์ศีลมา
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รังแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายสิงห์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงพิยดา  เกษะรัติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงพิยาดา  จงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงพิรญาณ์  ทุยพูน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงพิริยกร  เฟืองนา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงพีรดา  มูลศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายพีรพัฒน์  ถิ่นใหญ่
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายพีรพัทรย  แซ่โต๊ะ
ม.2
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายพีรพันธ์  ศิริสินอุดมกิจ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายพีรวิชญ์  จิรไกรโกศล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงพีรวิชญ์  มุสิพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายพีระพล  ธีรไกรศรี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายพุฒิพงศ์  พานิช
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายพุฒิพงศ์  ลีลาภักดีพงศ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายพุฒิพันธ์  แสงเพรช
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงพุทธชาติ  พัลวัลย์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวชาติ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 4 เลขห้อง 248 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงเพียรเกล้า  สังขรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงแพรพรรณ  ปิ่นใจ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงแพรวา  ขาวจันทึก
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
นางสาวแพรวา  เธียรโกศล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายไพรสนธิ์  เม่งเฮงสูน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงภคพร  ห้องโสภา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภควดี  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงภควดี  ภูผา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นายภควัฒน์  ชื่นใจฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงภชรีภรณ์  ดิษฐ์สันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายภพสรร  ฤทธิเรือง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงภรรณพร  พุฒเกิด
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายภโวทัย  เชิดชัยศรีพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงภัคจิรา  จำปาศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงภัคธีมา  จิตวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงภัครมาศ  เดชพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายภัควัฒน์  วงศสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงภัณฑิรา  หล่อทองเลิศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายภัททพงศ์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงภัททิยา  ตะนา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงภัทรกร  ดิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายภัทรชนน  จิตวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายภัทร์ชนน  สติภา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายภัทรนันท์  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงภัทรพร  สุขฤทัยเสมอ
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงภัทรวริทร์  ภู่พิจารณ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงภัทรสุดา  กลั่นยวง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงภัทรินทร์  นาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
นางสาวภัสธัญ  อ่อนสุระทุม
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงภัสมน  อิทธิธนากร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายภากร  สิรินพมณี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายภาคภูมิ  เตชะกัน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายภาณุพงศ์  นาคมณี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 เลขห้อง 424 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กหญิงภาณุมาศ  สรรพชัย
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายภานุพงศ์  เพริศแก้ว
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายภาพย์  เทพทรงพัฒนา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายภาสวิชญ์  โยธาวงค์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายภีรเณศ  ภัทรภูริภาสน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายภีรพันธ์  จันทร์เป้
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายภูธเนศ  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายภูพริษฐ์  ภัทรภูริภาสน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงภูฟ้า  กันทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายภูมิพัฒน์  โชติงามขำ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายภูมิภัทร  เดชเลิศประยูร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายภูมี  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายภูวเนตร  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายภูวเมศฐ์  อนันต์ชัยธรรม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงภูษณิศา  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นางสาวมฑิลา  คมกรด
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงมณฑนันท์  กุลพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงมณฑิรา  เผือกทอง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงมณีมณฑ์  พุทธธนศิริ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงมณีมุก  ดวงมาลา
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงมธุรดา  รัตนานก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงมธุรส  วิทยาขจรศาสตร์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงมนัญชยา  ดงปาลี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงมนัญชยา  พูลภิรมย์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงมนัสชนก  จำปาขันธ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงมนัสพร  พูลภิรมย์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงมนัสวี  เวียงสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงมัชฌิมา  ชาญพินิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
นางสาวมัณทนา  มะเส็ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายมานัสสุพล  แซ่ตั๊น
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงมาริษา  อิ่มเนืองนุช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงมาลาตี  มาแสง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายมาศธร  เพียรธุระกิจ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
นางสาวมิรันตี  จอมทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 เลขห้อง 425 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงมิลลดา  สุวรรณกล่อม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
นางสาวมีนา  โอนฉะเอก
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายมีลาภ  สรรพสมบัติ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงมุฑิตา  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงมุนินทร  ทองจันทร์ฮาด
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงเมธาวี  ก้อนค้างพลู
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายเมธาวี  สังข์ศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายเมธาสิทธิ์  การะเกด
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงเมย์วรินทร์  ชาติทอง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงยลดา  อินทร์หมุด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นางสาวยศวดี  จิตรสุขขา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายยุทธนา  ยะหัตตะ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายยุทธนาวี  ตรีสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายโยธิน  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายรชต  เคหะทอง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
นางสาวรติยา  กุมารบุญ
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงรวินันท์  เหลืองสุขฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงรษิกา  แววกุดเรือ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงรสนันท์  ใจดีเฉย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายระพีพัฒน์  เพ็งที
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงรักตาภา  รักดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงรักษิณา  น่วมเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โยคี
ม.2
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายรัชชานนท์  สาระศาลิน
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงรัชนก  อัครสูริย์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ละออเหล่า
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายรัชพล  สมศรี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
นางสาวรัชสิกา  เมิงขุนทด
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายรัญชน์  ชูตาภา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงรัตติกาล  ผลรัตน์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงรัตนกาญจน์  คมพิจักษ์โภคิน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงรัตน์สุดา  สาระภีย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงรัตนา  รัตนไตรวิรัตน์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 เลขห้อง 426 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงริณดา  เกลี้ยงจิตร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายรุ่งเกียรติ  วจนาพร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หัตถกิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มานะกิจ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีหะทัย
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นางสาวรุจิรา  อบเชย
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงรุจีกาญจน์  สังเขป
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงไรวินทร์  ถิรวุฒิธนาดุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
นางสาวฤดีมาศ  ปานอินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงลภัสรดา  พันโภคา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงลภัสรดา  ใสแสง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงลลิตภัทร  เอี่ยมพรสิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายวงศกร  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวจี  มนตรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายวชิรญาณ์  การเพียร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมีศรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงวรกานต์  ศรีวังโป่ง
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายวรโชติ  สุรศักดิ์ศิลป
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายวรดน  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายวรดล  พรหมพล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
นายวรถาวร  บุญญาภรณ์พิทยา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงวรนันท์  หาระคุณ
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงวรนิษฐา  โชชัญยะ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงวรนุช  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงวรปรียา  ชูเยาว์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายวรพงศ์  กองสุข
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายวรรณธน  เพชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงวรรณพร  สมิติโยธิน
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงวรรณพร  อภัยภักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงวรรณภัสสร  เดชด่านสมุทร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงวรรษชล  อาจวาทิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายวรวัฒน์  อุทัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวรัญญู  ปานจิ่ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวรัณยา  บัวชื่น
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวรินทร  อนันตวรานนท์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 เลขห้อง 428 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายวรินทร์ธร  จำปาศรี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงวรินทร์ธร  ทองวิจิตร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงวริศรา  ประเทศ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพุก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวริษฐา  ทนานนท์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงวริษา  แก้วศรี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายวรุตม์  นาวาพงศ์สิริ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายวรุตม์  สิงห์ไธสง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายวโรดม  เทพมังกร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายวศกร  วงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นายวสันต์  จุลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวัลย์ลดา  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงวัลลภา  ชัยปรีชา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงวาริศา  ปันวาละ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงวิชญดา  เจริญลาภล้ำ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวิชญพร  เจริญลาภล้ำ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงวิชยา  งอกโพธ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงวิภาศิณี  ไช่
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายวิภาสกร  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงวิราพรรณ  ธนูรักษ์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวิลาวัลย์  กลางพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวิลาสินี  ตั้งวศินกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมทองคำ
ม.1
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงวีรดา  จำปาทิ
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงวีรดา  สวัสดิ์นาวิน
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
นางสาววีรยา  ฤทธิ์พูล
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายวีระ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายวีรากร  หาญพัฒนากิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายวุฒิพงศ์  วังทะพันธ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงศกลวรรณ  รินแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
นางสาวศรัญญา  ก้านอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงศรัญญา  ฉายาลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงศรัณย์พร  นาคกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงศรุดา  โอฬารธราดล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 431 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงศรุตา  ปัญญาอุทัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงศศิ  รัศมี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงศศิกานต์  ฐิตะนันท์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
นางสาวศศิกานต์  อเนกสิทธิสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
นางสาวศศิธร  แสนยามูล
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัตนยา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงศศิภา  นวเบญจพล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงศศิวรรณ  อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายศักดิ์ดา  สังฆมณี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายศักดิ์พร  สมสุข
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงศิรดา  บุตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงศิรดา  เฟื่องเพียร
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีวงศ์พนาเวศ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงศิริธร  สุเทพากุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
นางสาวศิริพร  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทองห้าว
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศิริวรรณ  เอกสุนันท์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายศิลา  อินทรแปลง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายศิวกร  กำไรศิลป์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศิวกร  เจริญวัฒนาสุข
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายศิวกร  เสือภูมิ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายศิวะ  มันตาดิลก
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงศุทธินี  ศิริชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายศุภกร  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายศุภกร  ภู่เพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายศุภกร  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
นายศุภกร  อ่วมสอาด
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายศุภณัฐ  ชาญสมร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายศุภณัฐ  รักษ์คิด
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายศุภณัฐ  โรจนชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงศุภนุช  ขวัญกีรติวุฒิ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงศุภมาส  บุญเชิด
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
นายศุภรัตน์  หวังเจริญ
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 432 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงศุภลักษณ์  จูฑังคะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายศุภวัฒณ์  ตู้จินดา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายศุภวิชญ์  สินธุเขตต์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายศุภสัณฑ์  ตาตะมิ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงศุภสุตา  พรหมเปลว
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงศุภางค์  ไกรโสภา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุ้ยอิ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงศุภิสรา  พลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงศุภิสรา  วรพฤกษ์จารุ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงศุภิสราพรรณ  เรืองพุทธ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายสพลดนัย  มาเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายสมชัย  ตันสิงห์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสมหทัย  ตันทรงเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายสรกิจ  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายสรณัฐ  ศรีศิลปอุดม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายสรวิศ  แปงมา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายสรัล  ปลื้มพล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
นางสาวสรัลรักษ์  วัฒนาดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงสรินญา  ดำรงค์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงสโรชา  สิทธิประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสลิลรดา  ลาภธนวรกุลชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสลิลโรจน์  วัฒน์บำรุงสกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงสวรส  สินพรม
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายสหชัยวัฒน  จันทโส
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสหัฑญา  วิบูลย์เชื้อ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายสันติพงษ์  เนียมสำเภา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายสาธิต  คนเทศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสาธิตา  สีแดง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสายธาร  จุลไชย
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงสายรุ้ง  แจ้งจิตร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสาริศา  พุทธิวนิช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงสาวิตรี  ประพันธ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายสิขเรศ  ทองจันทร์นาม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 433 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กชายสิฐิปกร  ญาณปัญญา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงสิตานัน  เป็นปัญญา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงสิธิญา  ภักดีกรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายสิปปกร  สิรยากร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายสิรภพ  เทพมังกร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายสิรภพ  ศรีชู
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายสิรภพ  อินสละ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายสิราวิชญ์  โชติมณีเฉิดฉาย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสิริกร  กิตติศุภลักษณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสิริกัลยา  หาญต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายสิริชัย  เสาใบ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายสิริเชษฐ์  ศิริสานต์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสิริพร  เพียราษฎร์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
นางสาวสิริยาภรณ์  วรรณสินธ์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสิริวรรณ  ปูคะธรรม
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
นางสาวสิริวิมล  ไชยธงรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงสิริอาภา  ประมวลศิลป์ชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงสุกฤตา  ประมูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิติรัตน์สกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
นางสาวสุจิตรา  สื่อสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงสุจิรา  สิทธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายสุชาครีย์  แพงพรหมมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายสุชาดล  เก่งนอก
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายสุชานนท์  ฮี้เกษม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงสุชานาฎ  รอดดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงสุชานาถ  พรหมทอง
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงสุดหทัย  ทองปรอน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสุดาภา  โชคถนอมจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสุดารัตน์  กันยะ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลสวาท
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายสุทธิกานต์  รอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงสุทธิญาณ์  เม่งเฮงสูน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 434 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
นางสาวสุทธิดา  อินทาหอม
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
นายสุทธี  นามเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสุธิดา  ซึมกระโทก
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงสุธิดา  บุษาเนตย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายสุปวีณ์  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงสุพิชญา  อินทร์มณี
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงสุภัคกุล  เอี่ยมอำภา
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศุข
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมัญญา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขสง่า
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงสุภาดา  ขุนประหลาด
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
นางสาวสุภาภรณ์  โมยะ
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงสุภาภรณ์  รุ่งนพคุณศรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วเกิด
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงสาพล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงสุมิตรา  มูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงสุรภา  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงสุรัญชนา  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงสุรางคนา  พิลาแพง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงสุวรรณดี  อนงค์พรยศกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงสุวิมล  เตชะนอก
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายโสภณวิชญ์  เกิดพูล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงหทัยธร  แรงทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
นางสาวหนึ่งธิดา  สุดสอาด
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โคตรภัคดี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายหริณ  เกษมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงหิรัญญากรณ์  หิรัญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงอณัศยา  พรมาลัยรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอณุชิดา  ภู่ทอง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอดิภา  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
นางสาวอดิศา  ส้มดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 435 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กหญิงอทิตยา  อัมภรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายอธิษฐ์  อริยะตา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายอนวัช  เขื่อนธานี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายอนวัช  ยอดกล้า
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงอนัญญา  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
นางสาวอนัญพร  สากำ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงอนันตญา  ดิสวิมูล
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
นางสาวอนิศรา  บุตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายอนุรักษ์  ระวังพาล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายอนุรักษ์  ศิริจักรวาล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายอเนชา  จิตต์เกษม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอภิชญา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์วิไล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอภิชญา  อาภาภิรม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอภิชญา  อินนา
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายอภิมุข  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายอภิลักษ์  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอภิสรา  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงอภิสรา  อ่องแตง
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลทอง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูสมตา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงอมลภา  พันต่วน
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอรจิรา  เครืองาม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงอรณิชา  ชูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอรนลิน  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายอรรถพล  กางถิ่น
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายอรรถพล  คำเครือ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายอริยธัช  กระจ่างทอง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงอริยา  ทันโส
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอริศรา  ปัญญาเบอะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอริษา  วิลาศชัยยันต์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอริสรา  วีรวินันทนกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงอริสา  คัมภีรสิริอมร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 เลขห้อง 436 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงอริสา  นุชประมูล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงอริสา  ประสงค์สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายอลงกรณ์  กระแสสังข์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายอัครพงษ์  สุขแสน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายอัครพล  สมใจ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายอัครินทร์  สุทัศน์เสถียรชัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงอัจฉริกา  ชัยมังคโล
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
นางสาวอัญกร  ช่วงชัย
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอัญญาดา  พูลผล
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงอัญวีณ์  กิตติอัญญาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
นายอัฑฒวุฒิ  สนเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
นายอัศชัย  ไอ๊ซิม
ม.3
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายอัษฎาวุธ  เกิดคล้าย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอัษฎาวุธ  อารี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอาทิตยา  ดาษดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายอาทิตย์  แก้วไสย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายอาทิตย์  เหมนุสรณานนท์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอารดา  จีระผดุงเกียรติ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงอารยา  สิมาชัย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงอาริษา  แก้วจักร์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงอารียา  คุ้ยเขี่ย
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงอารียา  ศรีวัฒนวรชัย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงอารีรัตน์  พัดงาม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุธรรม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงอินทิรา  นนทะภา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงอิสราภรณ์  สุขีติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงอิสริยา  ดอนพูนไพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงอิสริยา  เสนาปิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงไอรดา  บุญคง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงไอรดา  พรมดี
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์