ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 5


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศรีหร่าย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  อยู่เล่ห์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชมน  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกชรัตน์  บัวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  กันทาเงิน
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
6
นายกนกศักดิ์  จิรพัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนิษฐา  เวทยสาร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวกนิษฐา  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกรปัทม์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤติกา  ทองละมูล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกวินทิพย์  อยู่ชา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกวินนา  ชูผะอบ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายก้องภพ  สุทธิโก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกังสดาร  ยุวพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญชพร  ปรากฎผล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกัญญรัตน์  เรืองสารณ์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จักรชัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมปอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัครมณี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เฉลิมชัย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกันต์กนธี  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกันตพิชญ์  เขียวสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกันตา  เมธีวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัลยกร  ธำรงอุดมมงคล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวกัลยารัตน์  วิไลลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนิชย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
29
นายกานต์  ดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิตติพงษ์  สอนพร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกิตติพันธ์  เฉลิมแดน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกิตติวรา  เมฆโต
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกุลปริยา  รองมี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายเกริกวิทย์  สุภวรรณธนะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายเกรียงไกร  นิจวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงเกวลิน  คงคามี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงเกิดศิริ  เถื่อนม่วง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายไกรวุฒิ  เหล่ารัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวขวัญชณก  สุเมฆะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายเขตโสภณ  เสมาทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเขมิกา  อินทรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายคฤหบดี  บุ้งทิม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงคัทรียา  ขาวสอาด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงแคทรียา  อินพักทัน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจรรยาพร  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวจริยาภรณ์  อุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจรีรัตน์  บัวพนัส
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
51
นายจักรพงศ์  บุญฤทธิ์ลักขณา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวจิดาภา  ละครวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายจิตรกร  สุวรรณเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิตรวรรณ  จิตรธรรม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิตรานุส  อัมพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวจิรนุช  มูลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวจิรรัตน์  ยังประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจิรัชญา  ถนอมสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมสุรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายจิรายุ  คงเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณภูเต
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวจุฑามาส  ลาชโรจน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาคศิลา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมอโอสถ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายเจตนา  มาสำราญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายฉัตรปวีร์  วงษ์เขียว
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงฉัตรพร  เจริญถิ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวชญานุตน์  พันธุ์อุบล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงชนม์สิตา  นันทกร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชนากานต์  วัฒกร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยสัตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชนิดาภา  โกสุมา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวชนินาถ  วิลาศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชยุต  โพธานันท์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวชลธิชา  ปานเมือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชลันธร  วงษ์มี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชลิต์ญา  นาคทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายชวนากร  คงแจ๋ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชวิสา  ผลแสงสี
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชัญญา  เล็กเจริญศรี
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
86
นายชาญชัย  เกรียงไกรชัยพร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
87
นายชาตรี  พ่วงทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายชานน  ลาดสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชานัญฎา  สามคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวชิดชนก  พยัคฆโส
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชุตินาถ  ชัยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงญาณิศา  ปานพลอย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงญาณิศา  เสาร์เอก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงญานิกา  ทองมูล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายฐาปนัท  บุญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงฐิตา  จ้อยนุแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
99
นายฐิติพงษ์  โชคลาภ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงฐิติพร  ลือดารา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณฐพล  ไพศาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณภัทร  ดอกเทียน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณภิชญา  ขวัญยืน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณรรรดรณ์  ครุธาโรจน์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีธนาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  เปี่ยมบุญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
107
นายณัฐกร  เรืองพงษ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์จิรสกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายณัฐชนนท์  วงศ์สกุลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวณัฐชนันท์พร  เถาว์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐชยากร  ฟองการ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐชา  สูหา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐธิชา  สีประดู่
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณัฐภณ  ชอบธรรมดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณัฐภูมิ  คันทรง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฐรุจา  ปีมะณี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายณัฐวร  ชื่นสกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายณัฐวุฒิ  เยาว์ทุม
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขียวฉอ้อน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณัฐิดา  สุจริตพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัทภัทร  คลังสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายดนุนัย  ละม้ายทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายดนุสรณ์  สระทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงดวงกมล  อยู่ยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวดาราวีร์  เรขะวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวดาลัดฌลา  ศรีธิคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายดีนำ  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายต้นน้ำ  ชอบเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงตรีรัตน์  โนจิตต์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงทอฝัน  เชาว์เอนก
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงทิชา  ตุ่นภักดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงทิพย์มณี  แก่นจ้าย
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายไทภูวนาถ  โยชน์เมืองไพร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธงไทย  ทองสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงธนกร  โชคจินดา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธนกร  เปรมประภาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
141
นายธนกร  แพทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธนกฤต  เกษโร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธนกฤต  เศรษฐลักษณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายธนกฤต  หิรัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
145
นายธนโชติ  สุบรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
146
นายธนดล  ดวงกมล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนดล  ตรีชัย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนทัต  ชลิศราพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนบดี  คงสมบุญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
150
นายธนพ  สุภาพจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงธนพร  เพชรจั่น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธนพร  รอตเสียงล้ำ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายธนพัฒน์  สืบเสาะ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธนภร  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธนภรณ์  พรเอนก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธนภรณ์  เหลืองวิไลคูล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนภัทร  กิจไทยสงค์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธนภัทร  ไทยโอสถ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธนภัทร  ปัญโญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธนภัทร  ศรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายธนภัทร  สังข์วงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธนภัทร  สินวิลัย
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธนวรรณ  เทียนศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงธนัญญภัทร  พั่วงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนากร  เหลือชั่ง
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
167
นายธรรมนูญ  ตั้งชัยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธรรมรงค์ฤทธิ์  พงษ์สุภษะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฟักเขียว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายธัญกรณ์  คล้ายจันทร์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธัญชนก  ทองอินทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงธัญญากร  นันเสือ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธัญรดา  เดือนฉาย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธัญรดา  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวธันยพร  แก้วกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธารินทร์  จันทร์ชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวธารีรัตน์  อินฉาย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
180
นายธิติ  กิจรันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงธิตินันท์  อุบลสอาด
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายธิติสรณ์  ธรรมนาม
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายธีรพัฒน์  นุตระ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
185
นายธีรภัทร  ราชแผน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงนงนภัส  เทียนถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนพัชชา  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวนภศร  เกษโกมล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวนภสร  พูลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายนภัสกร  วงษ์หิรัญ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวนภัสสร  นองเนือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวนภัสสร  พูลสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวนภัสสร  เพ็งนิ่ม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนริศ  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวนฤมล  อ่อนนิม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนลณวรรณ  แผ่นโผน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์อินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายนันทภพ  ประภากร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายนันทวัฒน์  งามสม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงนัยวาณี  วงษ์ปาน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนาลดา  โตอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายนิติวัฒน์  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงเพิ้ง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนิรชรา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนีรชา  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวบัณฑิตา  จั่นสำอางค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงบัณฑิตา  เถื่อนม่วง
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวบัณฑิตา  นาคเสนอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงบุญสิตา  สุขเกตุ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงบุปผา  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงบุษกร  อัครเดชากุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงบูชิตา  โพธิ์โต
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวเบญจมาศ  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไผ่จันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายปฐวี  บุญศรีพิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
221
นายประดิพัทธ์  ประกาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวประติมา  เผ่าดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงประภัสสร  มาลา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
224
นายปรัชญา  มีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายปรัตถกร  ทองคำชู
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวปราณปริยา  ดอกเทียน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
227
นายปริญญา  ใจหาญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปริณดา  บุญเสริม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายปรินทร  พรมจาด
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปริศนา  สิงหจูฑะ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปรียลักษณ์  เกาะกายสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปวันรัตน์  เนียมทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปวีณ์นุช  นุชถาวร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวปัณฑิตา  ห่วงถึง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายปัณณวัฒน์  นามเตี้ย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์เชื้อ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายปาณัช  กฐินทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภรวย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวปาลีรัตน์  บุญประกอบ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรลานน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวปิยาภรณ์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงปุญญิศา  เกสี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงปุณณภา  เทียนชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
245
นายปุณณวิชญ์  กิจกลาง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงเปรมกมล  ผลาผล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายแผ่นดิน  กาฬษร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพงศธร  ดีกระโทก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายพงศธร  พงษ์นุ่มกูล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงพชรพร  อ่อนละมัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายพชรพล  ทัพผักแว่น
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายพชรพล  มาลัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
253
นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวพรชิตา  บุญตา
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวพรชิตา  สายจันดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพรนัชชา  ทองประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวพรปวีณ์  สังข์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวพรรณภัค  วิลัยวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพรรภัสษา  แพงวงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมาศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวพราวพลอย  เประยะโพธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายพฤกษ์  พฤกษาผล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพฤฒจิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพลท  โพธิ์วัฒ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขขี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายพศุตม์  วุฒิเดชกำจร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีช่วย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพัดยศ  ออกแมน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายพัทธนันท์  อ่วมน้อย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพันธิตรา  อาสาสรรพกิจ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายพากร  เมืองช้าง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวพาณีมาศ  ขุนชิต
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวพิชชาพร  ชินโรจนบำรุง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายพิชญเชฏฐ์  เมฆดำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพิชญา  หอมวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีดำรงค์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายพิชพล  การวิรีย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทตินน้ำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวพิชามญชุ์  อยู่รอด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายพิทยุตม์  สุดจะคอย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายพิพัฒน์  นาคะเสโน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัวพานิช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สังข์บุญชู
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ดูดดื่ม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพิมสิริ  อยู่สุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพิมุกข์  โมรา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพีรณัฐ  กล่ำเพียร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวเพชรลดา  ช้างลอย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงเพชรสินี  วงศ์เมืองแก่น
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวภควรรณ  ด้วงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายภควัต  วัสสา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
295
นายภวิศ  ศิลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงภัคจิรา  ม้าเทศ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงภัททิมา  ชื่นเรือง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายภัทรกานต์  เชาวน์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายภัทรธีร  ทองคำเภา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงภัทรพร  พูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายภัทรพล  ชีระภากร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงภัทรมน  จันพลา
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวภัทรวดี  เกตุแป้น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทิพย์สูตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวภัทราพร  ปิ่นพา
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายภากร  จันทร์เดช
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงภาชินี  ทาภักดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงภาณิชา  ตรีวิภานนท์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายภาธร  เผือกกัน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายภูมิรพี  ปัญหา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภูมิอนันต์  ชนานิรมิตผล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายภูริช  เรืองสม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงภูริชญา  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายภูริณัฐ  ชิณสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงภูริตา  รามัญวงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายภูริทัศน์  จันพลา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายภูรินท์  เชตประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
318
นายภูษิต  ผดุงญาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงมธุกรี  จูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงมนสิชา  สดวัลย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงมนัสชนก  นาโสม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายมรุพงศ์  โกทัน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวมัณฑริกุล  สินธุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงมิรันตี  งอกงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวมีนตรา  จั่นเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวเมทิกา  เที่ยงสาย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงเมธาวี  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงเมธิณี  คลามานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายยศพล  คงดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายยศวีร์  ทองมูล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงยอดญาดา  เบิกบานดี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายยุทธการ  ศรีเขียวพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงยุพาพิน  บุพลับ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงยุพารัตน์  หอมไม้
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงรณิศ  คงสมปราชญ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงรวิสรา  ขำเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงรษา  พวงเกตุ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงรษิกา  สุวรรณอ่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงรสริน  สีตะระโส
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายรัชชานนท์  พิสิฎฐ์วรากร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงรัชนิดา  ไพโรจน์นันทชัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายรัฐพงศ์  ตั้งชนม์จำรัส
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงรัตน์ชนก  วะราโภ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายรัตนพงศ์  อภิสิทธิ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงรินทร์ฤดี  แสงโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวรุ้งเดือน  ศรีประมงค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายลัทธพงศ์  กลิ่นแค
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงวชิริณทรา  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงวนัสนันท์  ประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายวรธน  มากลี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงวรพรรณ  กำเนิดเกียรติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงวรภัทร  บุญยโรจน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
356
นางสาววรรณภา  มีสิบป์สม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
357
นางสาววรรณรุณี  แทนวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวรรณวลี  ปลั่งดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวรัชณ์ชนก  สีเผือก
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายวริทธิ์  ศรีชัยรัตนกูล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงวริศรา  แจ่มอำพร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายวศิน  เกิดพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวสุ  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
364
นายวัชรพงษ์  อ่อนตา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่พวง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายวัศพล  ขำเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายวัศพล  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
368
นางสาววาสนา  พุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายวิทวัส  อ่อนเอิง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายวิธวิทย์  อ่อนเอิง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวิภาวี  เสวกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวิรากานต์  แจ่มแจ้ง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
373
นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายวิสุจน์  อาสเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงวีธรา  เจนเชี่ยงชาญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวีนัสรา  ลีลาวิไลลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายวีรภัทร  ชิตารักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงวีรลักษณ์  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายศรพิชัย  เทียมฉัตร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงศรัณญา  คล้ายมาลี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองงามดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
382
นายศรัณย์  จิตนอก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวศศิธร  กลมกล่อม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศศิธร  อินสกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขราชกิจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
386
นายศักดินนท์  อินทร์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงศิรดา  คงสมแสวง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์ไม้
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศิริพงศ์  สุกงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวศิริลักษณ์  รอดทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวศิริวรรณ  จันที
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวศิริสุดา  อินสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายศุขะศิลป์  เพิ่มสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายศุภกฤต  เผือกประพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงศุภกาญจน์  นาคทับที
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายศุภกิจ  ธูปแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายศุภกิจ  นาวีระ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายศุภชัย  รัตนวิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายศุภณัฐ  บุญเทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีปัทมปิยพงศ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวสตรีรัตน์  เทียนสอาด
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายสเปน  สันติวราวิทย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงสมฤดี  เกริกชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายสมศักดิ์  เสมาเงิน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
406
นายสรรค์พงศ์  คำหอม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
407
นายสรรพัชญ์  ตันวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวสรัญชนา  แจ่มมี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงสโรชา  ครองนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายสัตบุรุษ  มีทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์โตทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายสิงห์สกล  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
413
นายสิทธิชัย  จุฑมาตยางกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
414
นายสิรภพ  นุชสละธนดล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
415
นายสิรภพ  ศรีสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่ามงคลชัยศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายสิริวัฒน์  ใยบัว
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายสีหราช  ตรุยานนท์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงสุจิรา  นรินทร์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์สอิ้ง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสุภานนท์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงสุดารัตน์  มีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองก้อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายสุทธิพงศ์  แสนยินดี
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายสุทธิรักษ์  ปานถม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงสุธาสินี  ดีละม้าย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายสุธีกานต์  สงวนวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พรหมขลิบนิล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีประจันต์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวสุพรรัตน์  กิตติวิริยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสุพัตรา  ลำมะเดช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวสุภจิรา  ทองเสริมไท
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายสุภัคพงษ์  น้อยทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสุภาพร  บุญผาสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวสุภาพร  ภิรมย์สุภาพ
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวสุภารัตน์  ขอบใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงสุภาวดี  เฮงผิว
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงสุรภา  เชาว์ขุนทด
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงสุรภา  อินทรเกษตร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายสุรสิทธิ์  ตริเกษร
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงสุวิชญา  เสมาเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายเสริมสกุล  เสริมพานิช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงหทัยภัทร  ชุนหคาม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอชิรญา  แสงวิภาสนภาพร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอนัญญา  สมใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายอนิรุต  ตาถนอม
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายอนุพงศ์  โพธิ์วัง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวอภิญญา  มีสิบป์สม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวอภิญญา  อะเต๋า
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
455
นายอภินันท์  ไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงอภิรติ  กลิ่นพงศ์สาโรจน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายอภิวิชญ์  สิริอัคคะโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายอภิสิทธิ์  พวงงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายอภิสิทธิ์  หรรษภิญโญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวอรกช  จาดจวบสินธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงอรณิชา  พงษ์สถิตย์พร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงอรปรียา  มดแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิไกรพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายอรรฆรัตน์  สืบศรี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
นายอรรถพล  สุวรรณหงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงอริสรา  ผูกเกษร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงอรุณรุ่ง  รัตนวราหะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงอักษราภัค  ลุกจันทึก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
469
นายอัจฉริยะ  สะหาบ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงอัญชลี  ทองเนื้อแปด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงอาทิตยาพร  พันไทยศิริ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวอาภาภรณ์  บูรพา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอารยา  คตหอย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายอิทธิพัทร์  คงแจ๋ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายอินทัช  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงอิสรา  จังก๋า
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
478
นางสาวอุษา  อินทร์สุภา
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวไอรีณ  อมรเมตตาจิต
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น