ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1302 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  โหราศาสตร์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ขำละม้าย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกณิศ  กริ่มวิรัตน์กุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกตพร  เหล่ารักพงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  อภิชาติมณีกุล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพรรณ  รักษ์บำรุง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกนกพล  ศักดิ์ชัยนันท์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนิษซญาดา  วิเศษสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันธ์อำไพ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  นิกาจิ๊
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรณิดา  ยะราช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรบัลลพ  ประมูลจิตรสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรพัส  สายวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวิชญ์  ขุนรักษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวิชญ์  จตุพร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรองแก้ว  กัณฐวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตกร  ว่องปรีชา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตกัญญา  ศรัณยานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤตติกา  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤตติกา  โนจา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตบุญ  พรโชคชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตพัฒน์  นาคีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตภัทธ์  สุนพงศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤตภาส  ขัตติยานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวกฤติญาภา  เบญจพัฒนมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤตินัย  แก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤษฎิพงศ์  กาญจนุปกฤต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษฏิ์  ณ หนองคาย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษณะ  ไชยมุกดาสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษดา  โถปาคำ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกลวัชร  นราโพธิวัชร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกษิดิศ  เกียรติวุฒิ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกษิดิศ  ลี้ศัตรูพ่าย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกสิณา  เกตุแก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1303 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นายก้องกิจ  ชัชวาลหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายก้องภพ  ตรีรัตนวณิช
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญชพร  นพเก้ามีแสง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญรัตน์  งามจินาภาณ์นนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อมฤทธิ์วาจา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญาพชร  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เสียงหลาย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญาภัค  รวีวรรณากร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกัณฐพงศ์  เสริมชาติเจริญกาล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรียุทธศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกันต์ธีภพ  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกันต์นที  หาญกิจรุ่ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกันตภณ  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกันตภณ  เบญญพิธพรพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกันต์ศรณ์  โลหิตหาญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกัมพล  การทาง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัลยพร  บุตรโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกาญจนทิพย์  คำนันทรัพย์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกานดาภร  เจียรลลิดา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มนัสวี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อัศววนิจกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกานต์รวี  ทองบุญเกิด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกานต์ฤดี  แซ่คิว
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกานติมา  มัทกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกานต์  เจียมจุ้ย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายก้าว  จองสารทิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกำแพงแก้ว  กอรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกิตติธัช  ฉกาจธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกิตติพล  บูรณะทรัพย์ขจร
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิตติพล  สุจิตโต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิตติพศ  ฉัตรวิทยาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกิตติพัฒน์  สอิ้งทอง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกุลเกริก  กรประกอบผล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกุลณัณฐ์  จารุสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกุลธิดา  กลมเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1304 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมธาวีระนนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกุลพัชร  บ่ายเจริญ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เทพทา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกุศลิน  อัสดงพงพนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายเกริกกวี  อุรุพงศ์เศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเกวลิน  เพคยางกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นางสาวเกวลี  ปั้นเหน่งเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเกื้อตระกูล  ขวัญเกื้อ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงขวัญชนก  เดชะคง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ลลิตกุลธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงขวัญลดา  บุญยโชติมา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นายเขตต์ตะวัน  เพียรจริง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายคณธัช  คณนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นายคณานนท์  ตันวัชรปาณี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นายคณิน  งามเอกอุดมพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงคริษฐาพร  โนนศรีชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายคีตลันช์  เกื้อกลิ่น
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นายคุณาธิป  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจณิสตา  เหรียญมหาสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจตุพร  พงศ์อำไพ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจรัสรวี  ศรีจันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจันทรัสม์  วณิชอัครโชค
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นายจารุกร  ทองดี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นายจารุพัฒน์  สุรโชคพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิณณ์สุภัค  ปสุวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิดาภา  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มเติมสิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิดาภา  อัครศิริโชติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิตรคุปต์  นกแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิตรลดา  ธนะนู
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  แผนภาณิชย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจินตวัฒน์  มณีคร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจินต์สิรี  เตชินท์ธนนันต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิรกาญจน์  จีนานุพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1305 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายจิรณัฎฐ์  จรูญโรจน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจิรพัส  วรรัตน์กุล
ม.1
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจิรภัทร  มหิทธิกร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิรภัทร  หลักคำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นายจิรวัฒน์  มาชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจิรวัฒน์  วรากุลธนเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นายจิรวิทย์  แสงภู่นิธิไพศาล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายจิรสิน  กวีธนสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองเปรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจิรัชยา  คารวพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายจิรัฎฐ์  อนังคณกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธนเรืองอมร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจิรายุ  เล็กชลยุทธ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นายจิรายุ  โลหะเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันธหัตถ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจิราวุฒิ  ทองระอา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจิลมิกา  เนื้อทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีโยธี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจุลจักร  กาญจนเอกรินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  เดือนแจ้งรัมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายเจษฎากร  วรศิลป์ชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพธิดอกไม้
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฉัตรรินทร์  มาศวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายฉัตริน  หนูขวัญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชคพัฒน์  ชุมพล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชญาดา  ส่องช่วย
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชญานิศ  แป้นลาม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชญานิศ  เสฏฐ์คณา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขัดขจร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมลวิชยากิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชนกรานต์  ลีลาเจษฎากุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชนน  ปัญญาวุฒิเลิศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชนนาถ  สิริธเนศเดชาธร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชนพัฒน์  จันทร์เกษ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1402 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชนเมธ  บุญประมุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชนสรณ์  กังวาฬ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชนสิษฏ์  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
นายชนะพล  แจ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชนะภัย  เสนสาย
ม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชนากานต์  คุณาเรืองเดช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ญโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณสินพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชนากานต์  อิ้วสมจิตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นายชนาธิป  คำดี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชนาวิทย์  เตชมณีกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชนิกานต์  กันกาญจนะ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชนิกานต์  จังพนาสิน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนิกานต์  มาลาวงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ประภาส
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนิษฎา  บัณฑิตถกล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชมพลอย  เรณุมาศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชมพูนุท  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชมพูพิชญา  สายบุญยาดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายชยธร  สมิหลัง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชยากร  มังกรเดชไชยกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชยากร  สีวลีพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชยานันต์  ทายพงศ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชยานันต์  สีวลีพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชยุต  ไทยทวี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชยุต  ฤทัยธนารัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายชยุตรัฐ  ศรีอุ้มสุข
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชลพินทุ์  สุขสงค์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชลลดา  บุญสุขใจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชลสิมธิ์  มังคูณ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายชัพวิชญ์  มูหะหมัด
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายชัยภัทร  วัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชาติสิริ  กุลมาตย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายชานน  วสุวรรธก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1403 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชานนท์  โปวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นายชายชาญ  พลับโต
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชาลิสา  พงศาธีราพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ทวีทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชิณีณัฐ  นิธิสุสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชินาธิป  อนุวัฒน์ประกิจ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปัญญาพวน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชุติภา  ดาวแสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงโชติกา  ฟูกุโรอิ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายไชยธร  โชติอรุณรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายญาณวรุตม์  ชินศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงญาณิกา  แสงอินทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงญาณิศา  งานเพียรเลิศ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงญาณิศา  ทัศนาจันทธานี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงญาณิศา  บัวสอน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงญาณีตสฏาค์  สุขสมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงญาตาวี  รัตนกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายฐนกร  สมมาตย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายฐานวีร์  เพ็ญเพชรเจตน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายฐาปนา  ธงชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงฐิตกานต์  สุนทโร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายฐิติกร  ปัญญาวชิรญาณ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายฐิติเทพ  ปิยภากรวุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายฐิตินันท์  เกษมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงฐิติยา  สุวรรณณะ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายฑิฆัมพร  บุญเกลือ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณ ภูมิ  ไชยกฤตยานนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณฐกร  วิจารณญาณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณฐกฤต  อภัยบัณฑิตกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณฐพงศ์  โลกวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณฐภพ  ผลพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายณพล  ปิณฑวิรุจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1404 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณภพ  ณ ลำปาง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณภพ  หิรัญเรืองโชค
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นางสาวณภัค  บัณฑิตฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณภัทร  ต่อประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณภัทร  นิลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณภัทร  เฟื่องเวโรจน์สกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณภัทร  ภักดีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณภัทร  วิทยประพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณภัทร  สุทธินาค
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณภัทร  แสงสุนีย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณภัทร  อุดมเสรีเลิศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณภัส  วรรณกะลัศ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณรงค์เทพ  อุดมพล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณลย์ชนก  เมธากุลนาถ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณวันดี  สาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัชชา  พาชอบ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัชชา  อารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัชฐ์สุกานต์  วัฒนะบุญมา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฎฐ์  กันทอง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฏฐกฤษฏ์  อรุณเกษรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตานสานสินทร์
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศักดิ์ชัยนานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฏฐ์ยา  ตันดุลยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นายณัฏฐาพงศ์  ศิริจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฏฐ์  จินดาวิชชุ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฏฐ์  วารีวนิช
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฏฐ์  อิทธิชัยโย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐกมล  ปรุณพรรค์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐกมล  พ้นภัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐกมล  เหลืองศุภบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
นายณัฐกร  ไตรยะวงค์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กฤษณะพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 1405 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐกานต์  แคนยุกต์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นายณัฐกุล  แสวง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐชนน  นันทโพธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐชนน  มงคลธนานนท์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐชนนท์  เครือตา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐชนนท์  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐชัย  ศิริรัตนากูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นางสาวณัฐฐินันท์  ชัยสิงห์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนะประโคน
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนานำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวณัฐณิชา  กาจญโนทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะวงศ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษายศ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัทธิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณผ่อง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่สุภาพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐธิชา  เจริญยศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐนนท์  จวง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีรนนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันต์กิจตระกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาวณัฐนารี  จิตต์ปราณีชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายณัฐพงศ์  ปุ๋ยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายณัฐพงศ์  ไส้เพี้ย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐพงษ์  นันทพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัฐพร  วิณชชกร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายณัฐพรรษ  ตันทักษิณานุกิจ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐภัทร  นุชแนวดีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณัฐรัมภา  มากมณี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
นางสาวณัฐวดี  อัศวพนากิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นายณัฐวัฒน์  ทิกามล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญเกษม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายณัฐวัตร  ฐาปนสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2202 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐวุฒิ  พงศ์ธีรการ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไพศาลฤทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัทธ์ชนัน  วัฒนะแสงโรยศรี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขุมจิตพิทโยทัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณิชกุค  พินิจ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณิชชา  วันลาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณิชชาทิพย์  แช่มช้อย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
นางสาวณิชณัฐ  รัตนาวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณิชา  คุลีลัง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
นางสาวณิชากร  เภาชิต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณิชากร  สหพรอุดมการ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณิชาบูล  นิลแก้ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณิชาภัทร  จินตสถาพร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลีลาเลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณุทยา  นิติอภัยธรรม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายดณณ์  แสงโสภณ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงดรุณี  วงศ์ไทย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงดลพร  ธรรมการุณย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงดวงกมล  มนัสธรรม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงดวิษา  คล้ายมุข
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายดุสิต  ทองคงหาญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายตนุภัทร  ก๊กเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายตรีทศพล  ตรีพรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายตฤณ  แก้วกล่ำ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายต่อบุญฤทธิ์  อิสระภักดีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายตะวัน  บุญปก
ม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายตะวัน  แป้นสุข
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นายเตชินท์  เตชินท์ธนนันต์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายเตชินท์  เพชรา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายทรรศน  ทรัพย์สิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายทักษ์ดนัย  บำรุงตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นายทัศนัย  เร่งเทียน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายทินภัทร  ภิญโญชีพ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายเทพทัต  พงษ์ดิลกธรรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2203 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนกร  เล็กพูลเกิด
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนกร  วิริยกสิกร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนกร  หงษ์สามารถ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนกฤต  เพชรจตุรงค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเกสร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนชัย  ภัยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนโชติ  สรรพกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธนดล  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนดล  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนดล  แสงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนดล  หวังการ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนทร  ธนบัตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนธรณ์  บัวเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธนธรณ์  มหัทธนพล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธนนย์วรรธน์  ศรีปุษยธโนทัย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธนนันท์  ชูชื่นกลิ่น
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
นายธนบูรณ์  ศรีจันทร์อินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธนพร  กิตติวิริยานนท์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธนพร  ชาติน้ำเพชร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธนพร  โมฬีชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธนพร  วงษ์โสภา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธนพร  เสวตวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธนพรพรรณ  กันโฮมภู
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนพล  ไชยสวัสดิโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นายธนภัทร  เกตุลอย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนภัทร  ฟักเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธนภัทร  โรจน์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธนภัทร  ศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นายธนภัทร  สิริสัณฐิติกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนรัตน์  โพสิทธิ์วิญญู
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์ทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ไพสิฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนวัฒน์  ฉินชื่นจิตต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนวัฒน์  ทุมดี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2204 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนวัฒน์  ภาคนารี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นางสาวธนสร  ธัมพาณิชย์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นายธนัช  ชินบุตรานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธนัชชา  ภูริพันธ์วิชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธนัชญา  ศิลาจำรูญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธนัชพร  พุกสุริยวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
นายธนัท  กู้ชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
นายธนัท  ไตรอังกูร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธนัท  รักธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนัยนันท์  ลิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธนากร  จอนเจิม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นายธนากร  พันธ์สอาด
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นายธนาเดช  หยาง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธนิก  ตั้งสกุลเรืองไล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธนู  เสือสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธรณ์เทพ  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธรรศ  คณิตธรรมนิยม
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
นายธรากร  มลาเภา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธราดร  อึ้งประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธฤต  ลือเกียรติไพศาล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธัชนันท์  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธัชวินทร์  ลีละวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธัญชนก  วิชางาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธัญญพร  เพ็ชรจันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธัญญามาศ  มีสำราญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธัญญ์  ทองสิริพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธัญพัฒน์  สุทธิทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธัญภา  คงแสงบุตร
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธัญรัศม์  วงศ์พัฒนาดิษยา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชะนะ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเข้ม
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชนะพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธัณญภัสร์  เชื้อพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงธันยชนก  โพธิจันทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2205 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาวธันยชนก  อภิสัมโพธิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นางสาวธันย์ชนก  เนาวะวาทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ภู่ทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงธันยพรรณ  ยิ่งธนารักษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธิชัยยุทธ์  ธนะภาษี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธิติ  วัชรโชติถิกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
นายธิติภูมิฐ์  กีรติมนัสวิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นางสาวธิรดา  อัครเบญจสิริ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธีรกานต์  พหนการ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธีรภัทธ์  สุดถนอม
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธีรภัทร  จตุวิมล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธีรภัทร  ต่อภควัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาปฏิภาณ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรพงศกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธีรศักดิ์  เขินประติยุทธ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นายธีรัช  เลิศวชิรโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
นางสาวธีรารัตน์  สบายดี
ม.3
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธีรินท์  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงธีริศรา  เกิดเนตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายนนทกรณ์  เผ่าพงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนนทพัทธ์  โรจนหัสดินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายนนทพัทธ์  สิริวรรณภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนนทพัทธุ์  ลิ้มพงศานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายนพนัน  วิหคไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนพสิทธิ์  นิธินันท์จิรกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายนภทีป์  ละปะชัย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนภนต์  แซ่เจ็ง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายนภนต์  ตันศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนภสร  ฉัตรฉลองชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงนภสร  วัชระอนันท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายนภันต์  ตันศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนภัส  ตันสุริยวงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงนภัสรินทร์  เกษารัตน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไทยนิยม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนภัสสร  เกษมธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2302 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนภิศ  ต้นสุริยวงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายนรภัทร  สินศิริ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นายนรวิชญ์  ธำรงลีฬหา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายนรวีร์  ชาญภิญโญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนฤมล  ตั้งตระกูลวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนลิน  สิริวงศานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนลินรัตน์  สมสันติสุข
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงนวรัตน์  ปุณยวรากร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนัทธพงศ์  รุ่งสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนันทกานต์  อยู่นาน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงนันท์ชพร  เพชรพงค์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนันทชา  สิริวัฒนวโรดม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายนันท์ทฉัฏ  เฉลิมลาภอัศดร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายนันทวัส  เมธากุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนันทิชา  สังฆะมงคลกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนัสมา  ปัญโญวัฒน์กูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
นางสาวนารานที  รุ่งพิชญนุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงน้ำฝน  นราชัย
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายนิตพงศ์  พุมดวง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนิติเนตร  นิภานันท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายนิธิทัต  จรรยคุณี
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายนิธิศ  เจริญวิทยวรกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนิภาวรัชญ์  โกยโภไคสวรรค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนิศาชล  จงบัญญัติเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนิษิตา  ทศวงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนีรชา  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงนุชนิชา  ทองประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงเนื้อว่าน  ศรีกฤษณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงบงกช  ดาวเชิญ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายบวรภัค  รัตนเศวตศักดิ์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พิริยดุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2303 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงบินญ์นารี  คงศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายบุณยกร  รัฐสมุทร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายบุณยวีร์  เจริญเศรษฐมห
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำรงค์ศักดิ์กุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายบูรพา  ทิมแดง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเบญจมาศ  จิระปัญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ชูจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเบญญา  รูปขำดี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปฏิญาณ  เกิดหมุนวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
นายปฏิภาณ  ฟาอีดิน
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายปฏิภาณ  รัตนวิฬาร์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายปฐพี  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายปฐวี  สุขะวัชรานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายปณิธาน  กุมผัน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายปณิธิ  เบญจศิริลักษณ์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายปณิธิ  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปนัสยา  ฟูนิลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปภาดา  ไตรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปภาดา  วศินชยังกูร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปภาวดี  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
นายปรมา  ทรัพย์เกษมสุข
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
นายปรเมศ  โกมลวาสี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงประภัสสร  พลสุภี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายประวันวิทย์  ทิพย์วังโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปรัชณวดี  หงษ์บุญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปรัชณษตรี  หงษ์บุญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายปราการ  หวังรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปราณปรียา  แตงขุด
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปริณดา  ศีตะปันย์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปริศนา  พิมขาลี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปรีญาภัทร  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปรุเชษฐ์  งานเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปลายฟ้า  พิชิตขลัง
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายปวรุตม์  ลีลาวนาชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2304 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายปวัฒ  ลิลิตตระกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นายปวีณ  กิติวรนันท์นกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอกพัชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายปวีร์  บวรรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายปองพล  ชัยทัศสกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายปองเอก  จุลสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายปัญญา  โลกาพัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปัญณพร  ชูศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปัฐน์  ไกยเวช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงปัณฑา  นิตยสมบรูณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงปัณฑา  เลิศภิยโยวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปัณฑิตา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายปัณณธร  จรรยารัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายปัณณธร  เลิศศศิภากร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายปัณณวิชญ์์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงปันนา  ศรีทองดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
นางสาวปาณิสรา  งามอัมพรอิทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์จาด
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปานมณี  เจริญเบญจวงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงปานิสรา  รัชตภูวดล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปารมี  อุ่นพิกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายปารเมศ  สิงห์คาร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปาวีรัตน์  อัครขันตีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายปิติ  เสือเมือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปิติภา  แก้วพวง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงปิ่นเพชร  พัฒนไพบูลย์กิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายปิยชาติ  ธนาวุฒวร
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นายปิยศักดิ์  เหมทานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปิยากร  ศักดิ์วณิชดำรง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  กาญจนวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายปุญญพัฒน์  ลาลาภ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปุณณภา  จีรังวานิชชัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวลาภา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2305 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงเปมิกา  ชีวะบริสุทธิกิจ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงเปมิกา  นพศิระ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
นางสาวเปมิกา  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงเปรมกมล  แซ่อิ่ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเปรมสินี  ชัยทัศสกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงผกายพิชญ์  เลอศิลป์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
นายพงศกร  เปล่งรัศมีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพงศ์ทอง  กัสยานันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพงศ์พัทธ์  พงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพงษ์ศธร  พรหมวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายพจนรินทร์  นันตะ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
นายพชร  กีรติสุทธิสาธร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพชร  โชติจิรนันท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายพชร  ธนากูลวุฒิพร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพชรพล  ชูสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพนิตธิดา  จันทร์เต็ม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพนิตนันท์  พันธ์รอด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
นางสาวพรธิดา  อิสระโกศล
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นางสาวพรธีรา  วะสะศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพรนพิน  อริยะสกุลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขขี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพรพัชรี  นิพัทอานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายพรพิพัฒน์  กิ่งจงเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายพรรณวรรธ  คำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพรรษพร  ศรีโภคา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพรรษารัศม์  ตาวพิทักษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายพรรักษ์  ตั้งอังกรู
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพราวพิศุทธิ์  วงศ์ประกรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงพราวรวี  บุตรงาม
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายพริษฐ์  ลีกระจ่างแสง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพลพัต  กิตติวิทยากุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายพลากร  พีนธ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายพศวัต  โกศลวิทยาธรรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายพศวัต  วีรธรรมจำรัส
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2402 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพศวีร์  ศรีวงษา
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายพศวีร์  เหล่าโพธิวิหาร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายพศิน  ลาภเอนกอนันต์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพศิน  ศรีชีวะชาติ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
นายพสธร  ทากุ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพสิษฐ์  ดวงศศิธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งธรรมนิยม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นายพสุกฤษณ์  นิวัฒน์กิตติพร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพัจธน์นารา  สังวาลย์วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพัชญ์สิตา  รองเดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงพัชรมน  สุนธนนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สถาพรวจนา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วรต่าย
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นางสาวพัทธ์ธีรา  อัศวพิศาลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพัสกร  กองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายพัสกร  บุหงามงคล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายพาสุข  สามทอง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพิชชา  อินทรสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพิชชาภา  เวียงทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงพิชญธิดา  พิชญ์พิศาล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรคุตตานนท์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงพิชญา  ไพบูลย์กิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงพิชญาพร  อริยะวัตรกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพิชญาภา  วังส์ด่าน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงพิชญาอร  มังกรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  งามสกุลรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดำสนิท
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายพิธาภัทร์  นาพวรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายพิธิวัฒน์  ตันเถา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงพิมญาดา  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงพิมพ์กัญญา  ลือชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อุทัยวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  ศิริศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิทักษ์สหภูมิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2403 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะเทิงรัมย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงพิมพ์รวี  งามพริ้ง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีภิลา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โสภะ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงพิมพิศา  อารีย์เอื้อ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงพิมมาดา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงพิรยา  ศรีสุบาล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายพิริษฐ์  ทวีกิจการ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพิไลวรรณ  เส็งผล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพิสิฐศักดิ์  เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายพีรณัฐ  พรพิพิธ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายพีรพัฒน์  วุฒิสนิท
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพีรวัส  วิบูลย์รัตนศร๊
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายพีรวิชญ์  ฐาปวงศ์เวช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายพีรวิชญ์  ประมุขเกียรตยศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายพีรวิชญ์  มากยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าธนาสิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายพุทธานุภาพ  แซ่เอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เพชรใหม่
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปกจ้าย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสกุลไชย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  เชี่ยวสมุทร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงแพรวา  เปล่งรัศมีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงแพรวา  อำพันสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงแพรไหม  ดรุณวัติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายไฟแก้ว  ฉายาวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงภคธร  ปัญญาธโฬ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงภคพร  ตั้งคลัง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายภควัต  ย่อมดอน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายภณภูมิ  ฉิมพาลี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายภพธรรม  เจริญแนว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
นางสาวภพิมล  สันติพิพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายภราดร  พิชยอนันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงภริดา  สายนาค
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงภวรัญชน์  อัครประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2404 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภวิษย์พร  ออฤดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
นางสาวภสินี  สันติพิพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงภัคจิรา  บุญบูรณวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงภัคญดา  ทองสิมา
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงภัคษร  ศรีราชพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงภัณฑิรา  งามเจตนรมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงภัณฑิลา  อนันต์ธนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงภัทรชนก  จรรยา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายภัทรชนนท์  สิงห์คาร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชูเพชร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายภัทรนิษฐ์  เล้าเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายภัทรพล  หยี่ผดุง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงภัทรมน  ศิลาวัชนาไนย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงภัทรวดี  จริงไธสง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงภัทรวี  เล่ห์จันพงษ์์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายภัทระ  ภูรีสถิตย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงภัทราพร  แก้วจินดา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มเจริญ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงภัทราพร  สุนทรินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภัทริษฐ์ชา  อินทยากรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภัทรีชญา  รุจีพัฒนะสุนทร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภัทลดา  สุรกิจชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงภัสราพร  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายภาณิน  อินเตชะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภาณุพงศ์  พอดี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายภาณุพงศ์  หอมยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายภานุรุจน์  ผลดำ
ม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงภาวิดา  งามเกียรติขจร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภาสวุฒิ  ชูชัยสุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงภาสินี  ชมพูนุทยรรยง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
นางสาวภาสินี  บุตรวาปี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงภาสินี  ประจักษ์บุญเจษฎา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงภาสินี  วัชรากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงภีมพรรณ  ฐูรณกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 2405 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายภีร์มพล  มังคละโชติกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นายภูดิส  วิริยะนนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายภูตะวัน  เกตุสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
นายภูภัฎ  เบญจบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายภูมิ  อยู่เจริญพงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายภูมินทร์  ภู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายภูมิปัญญา  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภูมิภัทร  เพ็งมาก
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภูมิภัทร  ศิลพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภูมิภัทร  อุตตมธนินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภูริช  เกิดแก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงภูริชญา  ดวงเกิด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภูริชญา  ลานยศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภูริณัฐ  ญซอวราพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายภูริณัฐ  บุญดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภูรินทร์  เกษารัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภูรินทร์  พรหมชินวงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูริภัทร  ทองแกมแก้ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายมกรา  ส้นโสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงมณฑารพ  บุญภักดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงมณฑิตา  บำรุงเชาว์เกษม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงมนธกาญจณ์  พันธ์งอก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงมนัญชา  แสงสมนึก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงมนัสนันท์  พุมดวง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนโชคสิริกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีวรพรรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงมัลลิกา  อินต๊ะแสน
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
นายมีชัย  กิติพงศ์สมาน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงมีนวดี  วัสศิริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงมุกมณี  ชัยจรีนนท์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงมุกระวี  วสุวิทย์
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงมุกอันดา  ภัทรเศวตโชติ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงมุตา  ชัยลังกา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3202 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงเมธาวดี  หนองเสนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พนาวงศ์วัชร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเมลิสา  เรืองอุดมโชคชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงยศวารี  โรจน์สุธี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นายยศวีร์  โกศัยธนอนันท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายยศสรัล  พันทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงยอดขวัญ  อายุโย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงยุวรัชชยา  ดุลยะนิธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงรภัทภร  ลีธรรมเนตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายรวินท์วัฒน์  วสุประสาท
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงรวิภา  ฉัตรวิทยาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงรักษณา  พลหิรัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายรัชชานนท์  จันทริกา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายรัชชานนท์  จิตรวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายรัชชานนท์  ปีติเมธ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
นายรัชพล  ใบมงคล
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายรัชสิมา  ชูสิมา
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
นายรัฐกร  เธียรชัยพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงรัฐนันท์  โล่ขุนพรหม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงรัฐพร  ผลกังวาน
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงรัสรินทร์  วสุบวรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
นายราชันย์  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เดชวรไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงรินรดา  ปกจ้าย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงรินรดา  รุจิกุลกานต์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงริลดา  ไวฉลาด
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงลลิตภัทร  พุกสุริยวงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
นางสาวลลิตสรา  ปรีดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงลลิตา  โต๊ะทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายวงศ์วริศ  เตชวีรพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายวณิชนันท์  มะหะมาน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงวทันยา  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวนัชพร  เรืองศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวนัสนันท์  เดชดาษ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3203 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นางสาววนัสนันท์  เวชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวรกานต์  พรเกษมศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวรณัน  จันทรจุติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายวรภูมิ  นภาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวรเมธ  เขียมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายวรเมธ  ชินสร้อย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายวรเมธ  วิตนากร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงวรรณภัสสร  มโนกุลจิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
นายวรรณศักดิ์  จันทร์คงวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายวรรธนัย  เมธาเลือง
ม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายวรวีร์  ชาติวิชิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายวรเวทย์  ชาติวิชิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวรสา  อิทธิธานันท์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงวรัชยา  จิรฐิติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงวรัญญา  โยริบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวรัญญู  มรรควินทร์
ม.1
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
นางสาววรัมพร  จงจิตต์พิสมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงวรินทร์ญา  หางแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวริศรา  ถนอมกลิ่น
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงวริศรา  สุทัศนทรวง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวฤษสพร  วงษ์รัตนพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
นายวศิน  แก้วใสทอง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวศิน  เนตรนภาพร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายวศิน  รภาจิตติกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวศินี  ศิริลาภธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวสุวดี  คงเดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวัชรพงศ์  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวัฒนพร  แพงไพรี
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายวัทธิกร  ชูศิลป์ทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวันวิสาข์  จูมพิมาย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญปสาท
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายวิชยุตม์  ตั้งวงศ์กิจศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงวิชาดา  เลี่ยมสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายวิทวัส  บัวแก้วสถิตย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงวิลาวัณย์  นิจสินธุ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3204 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงวิลาสินี  กัณหา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงวิวร  วัญโย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายวิศรุต  สุจริต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายวิศาล  รักการ
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายวุฒิภัทร  ธนศรีวนิชชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายเวชน์  อรมุต
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงศตพร  เอกธรรมสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงศนันตน์ฉัตร  สุลีัรักษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงศรัณย์พร  จรดล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายศรัณย์  คงคะคิด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นางสาวศรีประภา  ยอดศรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงศรีรัตน์  คุณเดชานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงศรีสุพัตน์  จันแดง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
นายศวิต  วรรณงาม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงศศิกานต์  อิมราพร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
นางสาวศศินี  ชูเชวงวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงศศิภา  ศรีสกุลพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายศักยภาพ  ภู่แดง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายศักย์ศรณ์  มัฑนาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงศิรดา  นนทเกษ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายศิรวิทย์  ตันติกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
นางสาวศิริขวัญ  สุขมา
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
นายศิริชัย  พันธุ์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงศิริเลิศ  ศรีประโมทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นายศิวกร  ประเสริฐวณิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายศิวกัณฐ์  โลหิตหาญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายศิวัช  วงศ์ฤทธิ์ไกร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายศีลวิชญ์  กิจพลาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายศุภกร  กิตติโกมลเดช
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายศุภกร  พันธ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายศุภกร  สู่ศีลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายศุภกรณ์  ณ กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายศุภกฤต  ศักดิ์ศรีวิทยากูล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
นายศุภกิจ  เจียมวุฒินันท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายศุภเชษฐ์  ชูแสง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3205 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายศุภโชติ  เรืองรองสรไกร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายศุภณัฐ  อนุมาตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายศุภณัณ  พฤกษวานิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายศุภพล  โคตรทม
ม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศุภวิชญ์  กนกพงศกร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่ลิ่ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศุภวิชญ์  ตั้นสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่พงศ์ประพันธ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่ำโพธิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายศุภสัณห์  พงษ์สาระนันทกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงศุภัชชญา  จิตโสภิณ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุรเมธี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงศุภิสรา  ลู่ทางเจริญ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายสถิตพงศ์  พิริยดุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงสมพร  พิมพ์พิศคนึง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายสรรค์ธรณ์  อรัญญาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสรวรรณ  ติระตระกูลวิชยา
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายสรวิศ  ชวกุล
ม.3
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายสรัล  กฤษณะกำชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายสรัล  สังข์วร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงสรัสวันต์  เรื่อศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงสริตา  ทวีมั่นพุทธกาล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสริตา  วังแสน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสริตา  อ่อนงาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสรียาวรรจฒ์  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายสฤษฏพงศ์  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
นายสฤษดิ์  สันทองสังโยธิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสียงหวาน
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงสลิลพร  รัตนประภาพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสลิลลา  หม่อมศิลา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสวพร  คุณานุสรณ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสวิตตา  ธนสารธำรงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3302 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสอดสร้อย  ดำรงเสถียร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายสัจนันท์  ด้วงนคร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายสัณฑพงศ์  หอมหวล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายสันกำแพง  กอรี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายสัมฤทธิิ์  คงทรัพย์สุนทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสาธิตา  บุบผากุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายสารินท์  อุ่นจี้
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายสารุจ  มีสมปราชญ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายสิทธิกร  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายสิทธิวิชญ์  วงษ์แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสิรภัทร  กาญจนสุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสิรภัทร  เคาไวยกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายสิรภัทร  พันชะตา
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันตยาภิรมย์กุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายสิรวิชญ์  ฟองชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
นายสิรวิชญ์  วงศ์สถาพรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายสิรวิชญ์  สว่างแจ้ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสิริกร  กิตกำธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายสิริชาญ  รัตนโชติช่วง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสิริภัสสร  ธนศรีภักดีกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
นางสาวสิรีธร  พิทยาเลิศสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงสุจิรัตน์  กันโฮมภู
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงสุชญา  ขอพึ่ง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสุชัญญา  นัทธี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสุทธิการณ์  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายสุทธิพจน์  เกิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายสุทธิพัชร์  ยืนตระกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายสุธนัย  เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
นางสาวสุนันทา  หาสุข
ม.3
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสุพรรณชาดา  ทองชา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสุพิชญา  จินะสะทุ่ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3303 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงสุภชา  อินทวิเชียร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุขพลอย
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสุภิญญา  เครือสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายสุรพัศ  เครือง้าว
ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุรภา  คนหลัก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสุวิมล  ชวาลไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นางสาวหงส์ฟ้า  บุญสุขสม
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงหทัยชนก  บรรณทอง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายหัถกฤษณ์  จารุสาร
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายเหมืองเพชร  แอคะรัจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงอชิรญาณ์  วิเชียรโมลี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายอชิระ  สุนทรวารี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
นายอดิรุจ  ตระการมณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายอดิศักดิ์  ตั้งเจตนาพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
นางสาวอธิกัญญ์  พัศธนไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายอธิคุณ  วิกขัมภนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงอธิชา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอธิพัฒน์  ปิงวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายอธิภู  ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
นายอนันดา  ศุภสารธนะจินดา
ม.3
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอนุชา  เลาหะพันธ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายอนุรักษ์  วิริยะภูมิสิริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายอภวิศว์  ทับไทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงอภิชญา  เจียมสว่างพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญฉา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอภิชญา  ทองรัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอภิชญา  ประภายนต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงอภิชญา  ลาภหิรัญรักษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายอภิบดินทร์  แก้วเนตร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอภิภู  เตชะอาภรณ์ชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายอภิสิทธิ์  ธนุรักษ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายอมรินทร์  สรรพลิขิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอมลภามาศ  เตชะพงศ์กุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอรชพร  ธรรมโชติศิริกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3304 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงอรชพร  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอรชร  ตั้งตระกูลวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอรทัย  บุญลา
ม.3
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
นางสาวอรไท  นามนุ
ม.3
โรงเรียนบางกะปิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอรรคพินท์  สุภาสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายอรรณพ  ฉัตรค้ำชูเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อุนนาภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายอธิศ  อุตตมางคพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอริสา  ประภาสินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอโรชา  อังคเศกวิไล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายอัครวิทย์  ประภายนต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงอัจฉรียา  เพียรอนุกูลบุตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงอัญชสา  มนัสกุลโลทน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงอัญรินทร์  ฐิติรัตนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายอัฐโชค  จินดาดำรงเวช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอัฒฐดา  ศรีเสริม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  เจริญเสถียรโชค
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอัณณ์  อัศวบุญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
นายอาทฤต  วิจิตรพันธ์ไม้
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอาทิตยา  จูมชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอาทิติยา  สอดเสน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอาภาภัทร  บุญฉลวย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายอาศิส  อัศวบุญญาเลิศ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
นายอิงครัต  ศรียุทธนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงอิงธนัท  วงษ์ขุนพล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอิงอร  ศรีวัฒนางกูร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายอิทธิกร  ทองวงศ์ลาภ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายอินทรชิต  ตันทองแท้
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นายอิ้วหยู  หลิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
นางสาวอิศราภรณ์  ตั้งตุลาธาร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงอิสมิริตี  กุมาร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ใจกลาง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอิสรีย์  เมืองครุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ ห้อง 3305 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายอี้วเต๋อ  หลิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงอุนนดา  สมุทรนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายเอกพจน์  แซ่เจียม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายเอกศิษฐ์  วัฒนะกิตติ์รวี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงไอรดา  แสงดอกไม้
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายุศุภณัฐ  พรหมชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์