ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 163 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  นุอุปละ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชกร  ภูไชยศรี
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชกร  ศิลาวานิชยกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชนิภา  จังธนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชพร  ขจรสายวงษ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกชามาส  ฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกณิศ  สิงห์บูรณา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกกร  โรจนาการวิจิตร
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกกร  ลีฬหาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกพร  บรรณศาสตร์
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชาตะสุชาติ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกนกภรณ์  จงรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกนกรักษ์  วัฒนศีลวัต
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลชนก  เดียงสระน้อย
ม.2
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลชนก  วรมุสิก
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยังเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวกรกนก  สุขกันตะ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
นางสาวกรกนก  อมรสุนทรสิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกรกาญจน์พัช  รัตนาภิรตานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกรกิริยา  รัตนชีวปกรณ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรธวัช  แววพานิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวกรรณิการ์  อินทรเจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกรรวี  กิตติชัยดำรง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกรสุจิต  ภู่ชม
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกรองทอง  วงศธรสกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ศรีมานะเจริญ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกรัณย์ชัย  ยศยิ่งธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกริชชัย  เจริญเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกฤชพร  งามพรชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกฤชสุดา  ภูวกุลกิจธร
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤตติพัฒน์  วงศ์สาโรจน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 164 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตปุณย์  พงศ์ขจร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤตภัค  ขวัญมงคลพงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกฤตภาส  บุญทวีกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกฤตยา  ตันครองศิล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกฤติกา  แพงไทย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
นางสาวกฤติญา  อุบลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกฤติน  โชตินพรัตน์ภัทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกฤติยาพร  ไกรสุดจิตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกฤษกร  ดีเดช
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ภัทรสิทธิกุลชัย
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นายกฤษฎา  เหลืองศุภโชค
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกฤษฏ์  ชั้นพรภักดี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกฤษณกร  รักษ์บำรุง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกฤษณพงษ์  อินทร์พรหม
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
นายกฤษณะ  สังข์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกฤษดา  ตั้งทวีทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกฤษดา  ทอดสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกลินดิกา  สุกุลพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกวินพัฒน์  แพทย์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกษมวัต  จงพิพัฒน์วณิชย์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกษิดิศ  โพธิ์พรหม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายก้องภพ  ลิ้มวัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นายก้องภพ  สุนิตย์นันทการ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายก้องภพ  อุทรสิงห์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกอบกุล  อึ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกอบทอง  มีชาญ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวกอบทอง  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกัญจน์ชยาภรณ์  แซ่จุง
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกัญจนพร  ต่างประภา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัญญณัต  อาทรวรกุล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นางสาวกัญญมน  อัจฉริยบุญยงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวกัญญ์วรา  นิลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกัญญาภัค  หมื่นกันยา
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 165 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชมมิ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  สิริกลมภัทร์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกัณชิฎา  ภารัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัณฐณัฏฐ์  ถิรธนบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกัณธิมาศ  เดือนทองสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกันตพงศ์  วิรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกันตพัฒน์  เทียนธนวินท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกันตภณ  งั่นบุญศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์สร้างทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกันต์โรจน์  เหลืองเมตตากุล
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกันตวัฒน์  สมานตระกูลชัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกันติชา  เกษเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกัมพล  ยิ่งมี
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นางสาวกัลยกร  ภาคาหาญ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวกัลยกร  แสนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประดิษฐ์ชูสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกัลยลักษณ์  นทีวัชระตระกูล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนวาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกัลยา  เหขุนทด
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกัษณารี  ชุณหวิกสิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกาญจนี  สถิตรังสีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวกานต์ชนก  เทววิชชุลดา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายกานต์พนธ์  ทัศนะนาคะจิตต์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกานต์สินี  เตชะวิบูลย์ผล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายกานต์  บุศราวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกิตติ  กมลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายกิตติกานต์  เหลืองประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกิตติญา  เชน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นายกิตติธรรศ  ฤดีรุจนวงศ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายกิตติธัช  ศรีวงสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายกิตติพงศ์  รังสีวรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกิตติพนธ์  เรืองบวรเกษ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกิตติพศ  เจียมจรุงยงศ์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกิตติพศ  อำนรรฆกิตติกุล
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกิตติพิชญ์  เจียรธนะกานนท์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 166 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกิตติมา  ยังขวัญ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกิตติยา  บัวพร
ม.3
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกิติภพ  เจิ้นสว่าง
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกิติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายกีรติกร  ขุนแก้ว
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกุลจิรา  สายเนตร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกุลญะนิษฐ์  สมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกุลธิดา  พิทักษ์ภิรมย์สุข
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
นางสาวกุลนิษฐ์  ประสพสุขโชคมณี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายกุลบุตร  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกุลยา  ชำนาญเนาว์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกุลยา  สุวรรณใครศรี
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกุลวดี  บุญนำ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายกุลวัฒน์  อ่วมรอด
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกุลสิริยา  เอื้อน้อมจิตต์กุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกุสุมา  ใจเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเกรียงไกร  เซง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นางสาวเกวลิน  ฉันสำราญ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงเกศวรา  คุณอริยะเกษม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงเกษราภรณ์  แซ่วี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวเกษศิรินทร์  วิเศษวัชรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวเกสรา  ประกอบศร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเกสราภรณ์  รุจยากรกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเกียรติภัทร  สุทธิรักษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็ชรสันทัด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงขวัญเกล้า  รุ่งแสงอาทิตย์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงขวัญชนก  พรมโชโต
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงขวัญปีใหม่  อินทศร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงขวัญมนัส  วัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงขวัญเเก้ว  เรืองตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเขมจิรา  เเสงคล้ายเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นางสาวเขมิกา  ชัยวงศ์วุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเขมิกา  โพธิ์ตาด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายคชาญพงศ์  แก้วสว่าง
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 16ึ7 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายคณรัตน์  สุวรรณแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายคณิน  ธัมวิสุทธิวรากร
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายคณิศร  อนันต์วัฒนาวิทย์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายคมกริช  เพ็ชรประดับ
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายคมเพชร  คำมา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายคมสัน  ทินบุตร
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวครองขวัญ  วัฒนการุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายคริษฐ์  เริ่มฤดี
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายคัดสรร  คำจำนรรจ์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นายคุณาพงศ์  แก้วสว่างทรัพย์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเคนทาโร่  มิวะ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายฆฤณ  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายฆฤต  สงวนนภาพร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายจงรัก  ภักดี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายจฏลาย์  จารุศิริกุล
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายจตุภูมิ  ปิยปริญญากิจ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจรรยพร  โรจน์ประสิทธิ์พร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวจรรยารัตน์  อู่สันติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงจอมจุรี  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นายจักริน  กิตติสุบรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นางสาวจังคนิภา  จำรัสวิมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงจารวี  พรมนารี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายจารุกิตติ์  คุณากรเรืองกิจ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงจิณณากานต์  กิตติสหนิยม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีหะทัย
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงจิตรลดา  เทพประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวจินต์จุฑา  จิรยศบุญยศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจินต์จุฑา  โศภิษฐพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจินตนา  ปรือปรัง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายจิร  จารุบูรณศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 168 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายจิรธัช  จักรกลม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจิรนันท์  จำนงค์จิตร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงจิรประภา  จิรัปปภา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจิรภัทร  ฐิติภัค
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายจิรภัทร  อ่ำเจริญ
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายจิรภาส  บุญสม
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายจิรเมธ  ยังคงวิรัชพร
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นายจิรวัฒน์  อุทารกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายจิรศักดิ์  ประจวบสุข
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจิรัฐ  เหล่าชินชาติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายจิรัฐกรณ์  ชัยสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายจิราธิป  เลิศลุมพลีพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวจิราภา  พันธ์ชะอุ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายจิรายุ  แสงบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจีรพัชร์  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายจีรภาส  ชุติมาสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวจีระนันท์  จันทะสุวันนะ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายจีระพัสก์  เกล็ดเครือมาศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พวงบุตร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนสินทร์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงจุฑาพิชญ์  ยุวบูรณ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจุฑามาศ  จิราวัฒนาการ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจุฬา  โตศิริพัฒนา
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจุฬารัตน์  วิเชียรพิทยา
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิทักษ์โยธา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นางสาวจุฬาวรรณ  ยิ้มสมบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายเจตณัฐ  ประภพรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายเจตวัฒน์  ดาวเฉลิมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริสงค์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวเจนนิสา  กล่อมเกลา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 1610 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเจนวิทย์  แสงแจ้
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายเจษฎา  สุรนันทจักร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายเจษฎากร  จันทราทิพย์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายเจษฏวัฒน์  คงอักษร
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายฉัตรบริพัตร  จรีบำรุง
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
นางสาวฉัตรพร  ตันตินิกร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายฉัตรเพชร  ฉัตรปัญญาพร
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายฉางบุญ  สิริสุนทรานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
นายชญานนท์  สุวรรณะ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวชญานินทร์  ผ่านสำแดง
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชญานิศ  ฉายประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
นางสาวชญานิศ  ธนโกเศศ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชญานิศ  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เข็มชาติ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สินธุภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชญานุช  เล็กงามเอก
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชญานุตน์  อนันต์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชญาภรณ์  ณีรัตนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชญาภรณ์  สมรุส
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชณิสตา  จิตต์ใจดี
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
นายชนกนันท์  บุญลัภยานันท์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนกพรรณ  พินิจพิชิตกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชนน  สมเจษ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนภรณ์  จรัสวุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายชนภัทร  เลิศวีรนนทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชนยชา  สุริยะสุนทร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นายชนสิทธิ์  สถิตกิจพิเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายชนะภัย  เรียบรอด
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชนัญชิดา  สงวนศักดิ์มั่น
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
นางสาวชนัญชิตา  ศรีเวศร์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชนัญญา  สมรุส
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
นายชนัต  ธนสารโสภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
นายชนัน  ธนสารโสภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 152 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชนันธร  อาสน์สิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชนัสนันท์  เทศศิริ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นางสาวชนากานต์  แสนใจ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชนาภา  อังสุรัตนโสภณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชนายุ  คำสะสม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชนิกานต์  สุรัตนากรเกษม
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชนิกานต์  เอี่ยมละออ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นางสาวชนิดาภา  ต่อฤทธิชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชนิภรณ์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชนิภัทร  คงสุขวัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชนิสรา  ผาวิรุฬห์สิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชนุวัฒน์  ปิ่นเทศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชภิญาดา  รัตนเลิศรทา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชมตะวัน  นันทนาสฤษดิ์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชมพูนุท  หมัดกอเซ็ม
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นางสาวชยพร  น้อยเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นายชยพล  อิทธิธนกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายชยพศ  ตันติโชติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชยภัทร  เลิศงามมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชยากร  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชยากร  เชิดชูปัญญาชน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชยากร  เลิศคชาชาร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชยานนท์  ฉันทวุฒิเศรษฐี
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชยุต  ชาญวนิชย์กุลชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
นางสาวชลกร  ปัญญาศุภคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายชลชาติ  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชลธิชา  ประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชลธิชา  หลี่
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายชลมารค  แดงเผือก
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชลลดา  ทัศนานุตริยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายชลสิฒภ์  ชินวรากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชลันธร  เตชรุ่งวณิชย์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชลิดา  โกศลวิทยาธรรม
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 153 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชลิตา  เเซ่จันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายชวณัฐ  ชาติปรีชากุล
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชวนนท์  วงศ์ตระกูลจง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
นางสาวชวัลนุช  ผลดีเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายชวินธร  พลอยบุตร
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงชวิศา  ทรัพย์พ่วง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงชวิศา  สง่าเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงช่อทิพย์  วํฒนาอาษากิจ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายชัชชัย  ไชยช่อฟ้า
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชัชญา  สุวรรณใครศรี
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงชัชมินห์  โชคเจริญวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงชัญญา  ธนาโนวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชัญญา  มนูนาทวิมลกฤตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นางสาวชัญญานุช  แสงบุญเกิด
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชัพวิชญ์  กุลเกีตรชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชัยยศ  โชคอำนวย
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญสร้าง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายชัยวิวัฒน์  ขจรงามศิริ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายชาญพิชญ์  พันธ์เสงี่ยมจิตต์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายชาญมานะ  ภวธรรม
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำารง
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายชานนท์  รักดี
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชานันท์  ตามจิตเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงชาลิสา  สกุลวิจิตร์สินธุ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายชาวีร์  น้าเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายชิติพัทธ์  โตรุพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายชินพล  อุดมหิรัญ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายชินพัฒน์  คำพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายชินพัทธ์  นิธิพรศรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชิษณุชา  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสอาดรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อึ๋งเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชุติญดา  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 154 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายชุติภาส  ผดุงศักดิ์เดชา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชุติมา  คำสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชูเกียรติ  แกล้งกลั่น
ม.2
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวโชติกา  กิจศิริลาภ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงโชติกา  เรียนรู้
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายโชติบุตร  ตันศิริ
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายโชติพัฒน์  ธนทิพยกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายโชติวัฒน์  คุณะธนานนท์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายไชยกร  นาควิเชียร
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงเฌอเอม  วรานุตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นายณัฎฐวงศ์  เกียรติกฤษฎา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายญาณเกียรติ  ฉัตรมีบุญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงญาณธิชา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงญาณรัตน  นาควานิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายญาณาธร  พึ่งเศรษฐ์ษดี
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
นางสาวญาณิศา  เจิมจรุง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นางสาวญาณิศา  เดชบำรุง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชุติพร
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงญาณิศา  สีสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงญาณิสา  ฝ่ายกลาง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นางสาวญาดา  คุ้มปรุ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงญาดา  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงญาดา  มณีสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงญาดา  รัศมีสุนทรางกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงญาดา  เอมศิริธนะนันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงญาติกานต์  จันทรคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นางสาวฎมิสา  ธันยาพรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายฐปพรรษ  สนองพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงฐรดา  ฐิตะธนัต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงฐานิกา  โฆสิตะมงคล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงฐานิกา  จโนภาส
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 155 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงฐิตาพร  ขนิษฐบุตร
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นางสาวฐิตาภรณ์  ตันติวันรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงฐิตารีย์  กรณีพินิจ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงฐิตารีย์  ครองแถว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายฐิติกร  วังบุญ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
นางสาวฐิติกานต์  บรรเทิงไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลือวนิชกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงฐิติชญา  ชลธิชานันทน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงฐิติพร  ทองอนันทคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายฐิติภัทร์  ศุขะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
นางสาวฐิติยา  สดากร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัฒนชัยโกศล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงฐิติวรดา  ธีราธนารัศมิ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงฐิติวรยา  วรเดชษา
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
นางสาวฐิติวรรณ  กระจ่างนำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ตั้งศิริสกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
นายฐิติวัชร์  กุลธรรมนิตย์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงฐิรีญา  อาภัสระวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงฑัณฑิกา  หยูทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำภู
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ซาภู
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณกมล  อดุลยานนท์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณกุมภ์  เทียนทองดี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณญาดา  สรรเพชรศิริ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายณฐกร  โมลา
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณฐพร  ชัยวัลลภ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณณ  พิมพ์พรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณดา  สุกสวรรณวิทย์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณธษา  ตระการนิติธรรม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายณธัชพล  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นายณพล  กาญจโนปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณพล  ลินลาวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายณภัทร  กล่อมสุนทร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณภัทร  ตั้งภาณุพงศ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณภัทร  ปริยานภาพงษ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 156 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณภัทร  เลิศสัตตพรกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณภัสสร  อัครชัยยันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
นางสาวณมน  ขจรรุ่งศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไทยใหม่
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นายณรงค์ศักดิ์  คุณวิสิฎสิริ
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายณรชัย  ฉิมพาลี
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงณรดา  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายณรรฐภัทร์  บุณย์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
นางสาวณรัญญา  คุณชัยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงณรัตน์ชา  ศรีเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายณวัสส์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายณัช  จรูญวัชรพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายณัชฉกาจ  สุขโรจน์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
นางสาวณัชชา  กิจอุดมรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงณัชชา  กุรุพินท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงณัชชา  โชคบุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณัชชา  ธัมมะโชติเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณัชชา  บุญโชคช่วย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณัชชา  ประดิษฐ์เสรี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณัชชา  พิทยากรศิลป์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณัชชา  รักวงศ์ขจร
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณัชชา  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
นางสาวณัชชา  ศิลากร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณัชชา  สูงสว่าง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณัชพล  จันทร์นิล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณัชพล  สันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงณัชยาภา  กฤตยานุกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฎฐ์กร  ส้มทอง
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัฎฐานิชา  สว่างสมุทร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กล่อมรักษา
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหรียญจิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณัฏฐเดช  ธีระพรเพิ่มสุข
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฏฐ์นภพร  วุฒิกุลกรนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ปิ่นแก้วเกียรติ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
นางสาวณัฏฐริณีย์  เจริญทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 157 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นางสาวณัฏฐาพร  บุตรกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณัฏฐินรี  โสภิตชาติ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวณัฐกฤตา  อยู่บำรุง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณัฐจิรา  เดโชพลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายณัฐชน  แก้วนุกูลทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณัฐชนน  ขำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณัฐชนน  ชัฎสุนทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัฐชนัญ  พงศ์สุวรรณสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญาภิวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่ไพจิตร์กุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณัฐชา  หลี่
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณัฐชุดา  สมบูรณ์วิบูลย์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณัฐโชติ  พุทธิธนะโชติ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณัฐญาดา  ด้วงไข่
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
นางสาวณัฐฐาพร  เพ็งแจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกาศล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
นางสาวณัฐณิชา  เตชะอำนวยพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลห้า
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งผล
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองหา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณัฐดนย์  อภิรติชัยศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณัฐดนัย  องอาจวาจา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชกรม
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัฐธิดา  อริวันนา
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายณัฐนนท์  พึ่งสุนทรบัตร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณัฐนพิน  ตันตินิพันธุ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัฐนรี  วิสาพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคบุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายณัฐนันท์  สิทธิการทัย
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฐนิชา  จารุกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัฐนิชา  พลอินทวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายณัฐพงค์  ธำรงวีระวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายณัฐพนธ์  ผดุงกิจ
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 158 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงณัฐพร  ปาลกะวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐพัชร  รุ่งฟ้า
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายณัฐพัชร  หิรัญยะนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์นิล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณัฐภัทร  ทิวาเวช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
นายณัฐภัทร  บำรุงชูเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณัฐภัทร  ลีลากิจทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณัฐภัทร  ลือสกลกิจ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐมน  ทองนิมิตสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฐมน  ผดุงพัฒโนดม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณัฐมน  ยศยิ่งธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฐรดา  เขตต์อนันต์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิลถนอม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณัฐรินทร์  สีสมชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นางสาวณัฐวดี  นิลถนอม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
นางสาวณัฐวรรณ  มัททวกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายณัฐวริษฐ  แจ้งหมื่นไวย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณัฐวลัย  ศรีวิริยานนท์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสงคราม
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ธัชศฤงคารสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผิวทอง
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิริยโรจนกุล
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ่าวสาคร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฐสุดา  โภคสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณัทธมนต์  เมฆธน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณันทณภัส  ตรัยพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณันท์ณภัส  ตรัยพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณาณิศรา  ศิวพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขพรสันชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณิชกุล  พิชิตวุฒิกร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีวรเวียง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
นางสาวณิชมน  ทรัพย์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 1510 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงณิชย์กมล  สันติวนานนท์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณิชสิรี  เกื้อกูลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณิชา  สัทธรรมนุวงศ์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสุขุม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณิชาภัทร  รตะสุขารมย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณิชาภัทร  สัจจัง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณิชารักษ์  ทิมา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณิชารัศม์  ทิพย์จิระสกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณิชารีย์  พสุนธาวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงดนิตา  ศรแก้วธนเดช
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
นางสาวดรัลพร  ลาภพุทธจักร
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงดรินทร์อร  เปลี่ยนรังษี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงดลพร  มณฑา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงดวงภัทร  เดชกิจสุนทร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงดาวศรัทธา  ธรรมรังสี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายดิษณ์ธาร  ลีฬหกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายเดชนรินทร์  เกิดมี
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายเดชอดุลย์  ณ ระนอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายตะวัน  ธนเมธี
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
นางสาวตักษนัฏ  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายติณณภพ  ลี
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายติณณ์วรุต  กุลโกวิท
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายติณห์  หริสมบัติ
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงตุลยดา  การะเกตุุ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นายเตชยุตม์  พลับทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายเตชสิทธิ์  กิตติวิริยานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายไตรสิทธิ์  กุลไตรรัตนนนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายถิรธวัช  จันเสรีกร
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงทยาภา  พงษ์นะเมตตา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นายทฤนห์  ท่าห้อง
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 142 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงทอปัด  กมลพนัส
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงทอฝัน  จันท์จารุภรณ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงทอรุ้ง  จันท์จารุภรณ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงทักษพร  ตั้งวันชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงทัศมน  สุระคำแหง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายทินภัทร  กมลประภา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายทินภัทร  จินดาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
นางสาวทิพยฉัตร  ไชยยงยศ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  แซ่เซ็ง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายทิวัตถ์  สัจจพานิชกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายทีปต์ชนิตว์  สิริสุขนันทเดช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายเทพจุฑา  วรรณนิยม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเทวธน  มั่นวิมล
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายเทิดเกียรติ  ประโมทะโก
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายโทนี่  เคนเนดี้
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
นางสาวธชพร  ดำพะธิก
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธตรฐ  วิริยะประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนกร  เตมัยสมิธิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธนกร  สุตะพาหะ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธนกฤต  ฉันท์พลากร
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนกฤต  ทันดอน
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธนกฤติ  บุรุษชาต
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธนชัย  ผาติเวทย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธนดล  บุนนาค
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนดล  อิ่มยิ้ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนดิศ  เจริญรุจิจินต์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนทัต  สลางสิงห์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนธร  อัครไพบูลย์โรจน์
ม.2
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนบดี  โอภากวินกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนพ  เจริญสิทธิพันธ์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธนพร  ช่อเส้ง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธนพร  เติมทอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธนพรพรหม  พละเดช
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธนพล  ปอยชีวะ
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธนพันธ์  พันธ์ภักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 147 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงธนภร  ศุภชัยศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธนภัทร  ตติยานุพันธ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนภัทร  ทุเรียนงาม
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนภัทร  บูรณะประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนภัทร  สมุทรวณิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธนภัทร  หอมจันทน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธนรัฐ  เลาหอุดมโชค
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธนวรรณ  ลี้
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธนวัฒน์  พาวันทา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายธนวัฒน์  ศิลานนท์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธนเศรษฐ์  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธนัชพร  มงคลเจริญลาภ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
นางสาวธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธนากร  เหล่าเขตร์กิจ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายธนาธร  ปิยสถาพรพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายธนาภัทร  โพธิ์ทองนาค
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
นางสาวธนาภา  บำรุงศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธนาวุฒิ  วิไลรัตนดิลก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
นายธนิตศักดิ์  จันทรคันธพงศ์
ม.3
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธนินท์รัฐ  เลี้ยงชีวสุนทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนิศร์  เจริญวัฒนวโรดม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธภัทร  จรูญวรรธนะ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงธมลวรรณ  ช่อชู
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
นางสาวธมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธรณ์ธันย์  เตือนวีระเดช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงธรนันท์  เหลืองหลีกภัย
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธรรมปพน  ปัญญางามเนตร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายธรรมพัฒน์  พัฒโนภาษ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายธรรมรัตน์  เทียมสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 133 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายธราดร  ทองจันทรา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธราดล  จุ้ยจำรัส
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธราธร  ชูกิตติวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธฤดี  ไพศาลสมบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายธัช  คุตตะเทพ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายธัชชนินท์  ลีเชี่ยวยุวสรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นายธัชชัย  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธัชพงศ์  เลิศจิรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงธัชพรรณ  จิตต์ธรรมเลิศ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธัชพันธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธัญ  ไชยมาดี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงธัญกร  โล่ห์สุวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงธัญกานต์  รัตนธรรม
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงธัญจิรา  นฤนาทชีวิน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงธัญจิรา  ว่องไวคุณอนันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงธัญชนก  คงคุณากรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธัญชนก  เลาวานันท์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงธัญชนก  อภิรติศิริชัยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงธัญญธิดา  คงสบาย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถมปัด
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธัญดา  ภิญโญภาพ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
นางสาวธัญธร  ลีธรรม์ชโย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธัญนภัส  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธัญภาคย์  พลเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธัญยพร  แสงฉาย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทรงสอาด
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กิตติชฎาพงศ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธัญวลัย  อภิญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธัญวลัย  โอบนิธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธัญวัฑฒน์  เอี่ยมปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงธัญสิริ  ประทีปวิทยวณิช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 134 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธันย์ชนก  ช่วยรัตนะ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธันยธร  ช่วยรัตนะ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธันยธรณ์  ตั้งธนาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธันยพร  พิพิธ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงธาตา  สิริพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธาม  วสันต์เสรีกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธารทิพย์  บุญสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธิดา  โพธิ์เเดง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธิติวุฒิ  รัตนศิริโชค
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธิษณามดี ซุย  คิมาตะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธีธัช  ไม้สีทอง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธีรโชติ  ก่อเกียรติทวีชัย
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธีรโชติ  เลิศขจรสิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธีรดา  แสวงธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธีรพงศ์  ฉัตรกิจวานิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรกิจวานิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธีรภัทร  ลีฬหนันทน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธีรวิทย์  เอี่ยมชัยเจริญ
ม.2
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธีรัตม์  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายนกีรติ์กุล  คณากรไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายนที  ถนอมจิตรวิมล
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนทีพร  สุปราการ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นางสาวนธิดา  ตับทับ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายนนทกร  เหลี่ยมลิขิต
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายนนท์ธวัช  ศิริจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
นายนนทน์วัฑฒ์  สกุลสันติธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนพกร  แก้วสลับนิล
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายนพกร  อำไพพร
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารเยาวมาลย์อุทิศ ห้อง 135 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนพณัฐ  โอนอ่อน
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนพนภัส  หันตุลา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายนพนิธิ  ธูปทองเจริญผล
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายนพรุจ  ครุฑแดง
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายนพรุจ  ทิพย์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายนพรุจ  หิรัญยไพศาลสกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
นางสาวนภสรณ์  อุ่นวัฒนนุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคปานเสือ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนภัสรา  อัศวเลิศศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอื้ออารี
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนภัสสร  กิจจารุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
นางสาวนภัสสร  ผอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายนรชน  ทองทำมา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนรมน  เหลืองอร่าม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนรันธร  จันทนยิ่งยง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายนราธิป  เกตุทับ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายนราวิชญ์  ภู่วโรดม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนริศรา  มีชำนาญ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายนฤบดินทร์  เปรมศรี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายนฤพนธิ์  สาระบุญ
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนฤภัทร  พงศ์สัมฤทธิ์ผล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สมุทร
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิพย์สงคราม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงนวพร  ปฐมเอม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนวภูมิ  เข่งเงิน
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายนวิน  ยั่งยืนตระกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายนัฏทพงศ์  บุตรกูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนัฐนันท์  คำวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนัทธ์จีรา  เศรษฐศาศวัต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนัทธพงศ์  วชิรภราดร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
นางสาวนัทธมน  คงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนัทธมน  เอื้อจงมณี
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 311 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาวนันท์นภัส  ติยานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงนันท์นภัส  แย้มสวน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนันทนัช  พูลศิลป์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
นางสาวนันท์นัฑ  ลิสวัสดิรัตนากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นางสาวนันทนา  ศรีวิภัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายนันทพงศ์  กิตติทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงนันทิชา  เพียรพาณิชย์พร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์กำแหงหาญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายนันทิพัฒน์  วิวัฒน์รังสรรค์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนันธิภัฒน์  พุกสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนันหทัย  ธนะสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายนัยต์ชนก  แดงบุณเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนาเดีย  หมัดนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายน่านนภนต์  สารบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
นางสาวนิชภา  นิตยสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
นางสาวนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
นางสาวนิชาภัทร  พุกพล
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายนิติพล  จิตต์วโรดม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายนิธิกร  ชิดเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
นายนิธิโชติ  มณีรัตน์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายนิธิพัฒน์  จารุสภา
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายนิธิยศ  โตวรรณศิริกำธร
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
นายนิธิศ  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายนิธิศ  สุกขชาติ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
นายนิปุณ  รัชวรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายนิพนธ์  แม้นวงศ์เดือน
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนิภาดา  ไฝ่เมตตา
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงนิภาพร  สุขเปีย
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายนิรภัฎ  รัชวรพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงนิรมล  ฉัตรพิภพ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
นายนิรัติศัย  จงมานะกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงนิรินธน์  แสงสิงหศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรพิภพ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงนุชปวีณ์  เพิ่มพูนโสภณ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงนุดี  ภัทรไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 312 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายเนติภูมิ  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายบดินทร์  ไชยหิรัญการ
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายบรรณกานต์  คงพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงบราลี  วัชรตั้งไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายบวรวิทย์  นาไร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
นางสาวบัณฑิตา  เล็กประยูร
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงบัณฑิตา  หัวใจเเก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงบัวอรุณ  เสรีเจริญสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงบุญยานุช  สิงห์วะราช
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงบุญยานุช  อิงควงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงบุญยาภรณ์  ได้พร
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
นางสาวบุญรักษา  ฉิมชั้น
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
ม.1
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงบุญสิตา  ฉิมชั้น
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงบุญสิตา  ภัทรกิจนิธิกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายบุณยสิทธิ์  เหล่าภักดีวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงบุณยาพร  เฮงสุวนิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
นายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
นางสาวเบญจพร  ไตรยะพานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
นางสาวเบญจพร  ศิริอนุการวัฒนา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
นางสาวเบญจมาศ  เรืองรัมย์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงเบญญา  หาญกมลศิริ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายปกรณ์ธรรม  พรรณมรรคา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงปฏิพร  กงพาน
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายปฏิพล  กระทายขวัญ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายปฏิพัทธ์  ตวงหิรัญโชติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปฏิพัทธ์  หงส์จันดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายปฐมพงษ์  คูเจริญไพศาล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายปณต  ตรีสุทธาชีพ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงปณัฐษิกา  รุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงปทิตตา  นนทดิษฐ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนคำ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 313 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายปธานิน  ธาราศักดิ์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายปนิธาน  เกาะแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงปพิชญา  พจนปรีชา
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงปพิชญา  ลือสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายปภพ  เตชาทวีวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายปภพ  แฟงทอง
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปภาณิน  กิจทวีสินพูน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปภาดา  เขียวฉอ้อน
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปภาภรณ์  ย้วยความดี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัศวะศิริจินดา
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายปรมะ  ฤทธิบันลือ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายปรมะ  สวรรค์ปัญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปรมัตถ์  สมุทรสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายปรมา  ไพสิฐตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายประกฤษฎิ์  พีขุนทด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงประกายเพชร  เกียรติคุณพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
นางสาวประณตนาถ  วิบูลย์แสง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์เสมอ
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายประลองพล  รังสรรค์
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายปรัชญา  พาหุโยชินคุณา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายปรัตถกร  ตั้งเกียรติไกร
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายปรัตถกร  หาญหริรักษ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปรางรัตน์  พงษ์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปราชญา  อินทรา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายปราชญ์  สังข์อยู่
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงปราณปริยา  แสงคำ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายปรานต์  เณรยอด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายปราบ  หิรัณยชาตรี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงปริชญา  รอดโพธิ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายปริญญา  มงคลขจรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงปริญดา  สิงห์ซอม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปริณดา  โลพิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 314 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงปริดา  ฤทธิ์บรรจง
ม.3
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายปริตต์  เทพจินดา
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายปริตถ์  เจริญวรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายปรินทร  พิชิตสกุลเดช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายปรินทร  พุกสุริย์วงษ์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายปรินทร์  สุขมงคล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปรียาวัลย์  คลังวิจิตรภา
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายปวริศ  สอแจ่มจิตต์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายปวริศ  สุขุมาลไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายปวริศร์  กลิ่นเสียงดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายปวิชญา  อภิวุฒิฉลอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปวิชญา  โอภาสวจี
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สินธุ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปวีณา  กนกหงษ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
นางสาวปองวลี  จังอินทร์
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายปัญจพล  บุญญะกิจวัฒนา
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงปัญญดา  ศิริพรทรง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงปัญญดา  สุทธิสุนทรินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายปัญญาวัฒน์  เลอวิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กาญจนธนเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงปัฐทิชา  มหกิจเดชาชัย
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายปัณฑิวัฒน์  ธรรมนูญรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
นายปัณณทัต  สุสานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปัณณพร  จาตุรพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นางสาวปัณณพร  โล่ห์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปัณณภรณ์  กาจหาญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายปัณณภัทร์  คชเสนีย์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายปัณณวัชญ์  สถาน
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายปัณณวัฒน์  โลหณุต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายปัณณวิชญ์  คล้ายอ่อน
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นายปัณณวิชญ์  เสตวรรณา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
นางสาวปันฝัน  ขวัญมิ่งตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
นางสาวปาณณิชา  แสงดารา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายปาณัสม์  หวังอุดม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 316 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงปาณิสรา  ธัมอารีย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงปาณิสรา  พุกกะคุปต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงปารณี  รัตนกฤษณานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงปารวีย์  ดอกไม้
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงปาริฉัตต์  กิตติพรพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงปาริฉัตร  เพรียบจริยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงปาริสา  ปราบเสียง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงปาลิตา  ปาลกะวงศ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงปาลีรัตน์  อภิวาทธนะพงศ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงปิณฑิรา  จักรปริญญากุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงปิณฑิรา  เนตรศิริ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายปิตุภูมิ  สุนทรธานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงปิยจิต  ฐิตะสาร
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงปิยมณี  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงปิยมน  ชัยกิตติวริชย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
นางสาวปิยมน  ทรงพานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
นางสาวปิยวรรณ  ยังอุ่น
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายปิยังกูร  ชาญวานิชบริการ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงปิยากร  ธนะพงศ์พิทยา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงปีติมน  อรุณวิริยะกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
นางสาวปีย์วรา  ฉวีพจน์กำจร
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงปุญญิศา  สาธุมนัสพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายปุณณชัย  ศรีเฟือง
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงปุณณภา  ฟ้ารุ่งสาง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายปุณณวัฒน์  ด่านทรงชัย
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายปุณณวิช  หวังเจริญรุ่ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายปุณณวิทย์  สุทธิเจริญพร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงปุณยภา  ครุสารพิศิฐ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงปุณยภีสร์  อัครนนท์วีรกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงปุณยวีร์  พิเชียรโสภณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายปุณยวีร์  มิ่งขวัญตา
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงปุณิกา  อัญชลีนุกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 317 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงปุริมา  นะวะสด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงปุลิน  เนรมิตรัตนประชา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงเปมิก  ไพรแสนสุข
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงปํณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายพงศกร  ก่องแก้วรัศมี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพงศกร  สุธีรภัทธานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายพงศธร  ตั้งจิตวิริยะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายพงศธร  ทวีศรี
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายพงศธร  พิชญากร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายพงศ์พล  แดนพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ล้ำเลิศลักษณชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายพงศ์เพชร  ภูมิเขียน
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายพชร  ตั้งละมัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายพชร  บุณสร้างสุข
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายพชรพล  บรรเจิดประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายพชระ  เทศยิ้ม
ม.1
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายพนิต  สืบสกุลทอง
ม.3
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงพรกนก  เตชะจารุพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
นางสาวพรชนก  ทับเทศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงพรชิตา  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงพรดา  ธรรมรังษี
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงพรทิพย์  เตชะอัศวกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงพรทิพย์  นิลรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงพรธิรา  ธีระวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงพรธีรา  โตวรกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริมั่น
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตต์เส้ง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงพรพรรณ  เกตุปาน
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายพรพล  ตั้งอดุลย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงพรพิมล  จงวัฒนะโรจน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงพรยมล  สงวนผลไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงพรรณทสา  ยิ่งงาม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 322 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงพรรณพนัช  เชิดเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงพรรณภัทร  สหายา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงพรลภัส  บัวขม
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงพรสวรรค์  จารุวาที
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายพร้อม  เกิดโภคทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงพริมา  โตวรกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงพริมา  อมรวุฒิวร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายพริษฐ์  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายพฤกษ์  พาลี
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายพฤทธิ์พัทธ์  ซิมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายพลกุล  ทิพยธรรม
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
นายพลธกานต์  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายพลพล  โพธิ์สุข
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงพลอยชมพู  ช้อยชด
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายพสิษฐ์  โกมลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
นางสาวพอหทัย  บุญนำพา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงพัชรนันท์  งามขจรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงพัชรพร  จันทผลึก
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงพัชรพร  ชาศรี
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายพัชรพล  ชาวลี้แสน
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายพัชรพล  วุฒิเมธานันท์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงพัชรมัย  เลิศชัยมาโนชญ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงพัชรวรีย์  วิเชียรชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงพัชริญา  ชวลิตจินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โชติชื่น
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายพัฒนพล  ชัยวงษา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายพัณณกร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงพัตร์พิมล  สีถาหล้า
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายพัทธดนย์  พลเดช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชื่อนมนุษย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีแสวงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพัทธนันท์  บงกชมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 323 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพัทธวรรณ  บงกชมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายพันธิน  พินทุสรชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายพันธุ์ธัช  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
นางสาวพาขวํญ  จักรจิตรภา
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
นางสาวพิชชา  พชรธนสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพิชชากร  ประทีปสว่างวงศ์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงพิชชานันท์  สาระกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงพิชญ์ชาพร  โควหกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายพิชญ์พีรศ  บุญมาศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
นางสาวพิชญ์สินี  เกษมพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ต่ออภิชาตตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงพิชญา  วรเสฏฐกูล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพิชญา  สมอาษา
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นางสาวพิชญา  สุวรรรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพิชญา  โอภาสเมธีกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
นางสาวพิชญาพร  ลือสิริพรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายพิชญุตม์  บุญเลิศนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพิชิตา  เจริญตาม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายพิเชษฐ  พ่วงรอด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายพิดิษฏ์เขตต์  หลงปรางค์
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพินหริณญ์  จันทรโฮ้วมณี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพินิจนาถ  อานุภาพบุญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายพินิต  กล่อมจิตเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
นางสาวพิมฉัตร  กุลวดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
นางสาวพิมผกา  สมุทรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพิมพ์กมล  จอมยิ้ม
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพิมพกานต์  ฤทธิศักดิกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
นางสาวพิมพ์ชนก  นกสว่าง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงมี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุจิชานันทกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โรจน์วาธรรม
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โล่วณิชเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อิทธิพัทธ์วรกุล
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 325 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงพิมพ์ชยา  ฉายเพิ่มศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงพิมพ์ชลัย  ศรีจอมขวัญ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แซ่ฉั่ว
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  รัฐวิวรรธน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
นางสาวพิมพ์ทอง  เจนจิรพจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพิมพ์นารา  จงตระกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพิมพ์นารา  อริยะวิทย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เศวตคาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ผดุงพจน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ห้องหิรัญ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  คำกาหลง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตรีกิตติคุณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เปี่ยมมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนพรมงคล
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
นางสาวพิมพ์สิริ  ศิริบุญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
นางสาวพิมพิศา  กิติวินิต
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงพิมพิศา  โฆษิตพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงพิมพิศา  ฉัตรวิชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงพิมลภัส  ด่านเก่า
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงพิมสิริ  สินทรัพย์สิริ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงพิยดา  จารุเวฬ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
นางสาวพิรดา  อมรประภาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพิรนุช  ธงชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงพิริยา  เตชาพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สงำรัมย์
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงพิลาสสิริ  เทพานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายพิษณุ  บุญญาอนันต์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพิสชา  จตุทอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายพิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์นิเวศน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายพิสิษฐ์  โลหะพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพีรญา  ชาญสายสาคร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายพีรณัฐ  กรชาลกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพีรดนย์  ทุมสท้าน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 326 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงพีรดา  มงคลชัย
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงพีรดา  อิทธิผลชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายพีรธร  พรหมลิขิตชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายพีรธัช  ตรีทานยุทธ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายพีรพัฒน์  พิพิธวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพีรยา  สงบุตร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายพีรวัส  จิรสิริโรจนากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายพีรวิชญ์  เฉลิมชุติเดช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุทธิอาจ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายพุทธพร  จิตรพสุธรรม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงเพชรลดา  เลี่ยมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายเพชรสมุทร  บุตรบุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
นางสาวเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สหชัยเสรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายเพียง  เกิดโภคทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงเพียงดาว  โอสถาภิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
นางสาวแพร  พรทายทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงแพรพลอย  สุพพัตศาสตร์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
นางสาวแพรวนภา  ตั้งวรรณวิทย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จันทร์ธำรงกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
นางสาวแพรวา  ลีละขจรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
นางสาวภคธร  อภิรมยานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงภคมณ  วิมลปัญญาธร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงภคมน  ตระการกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายภคร  เหลียนปวร
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงภควดี  อมรสุนทรสิริ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายภควัตร  พูลสวัสดิ์กิติกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภควิชญ์  วนมงคล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงภคอร  มณีขาว
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงภวรัญชน์  ธนฐิติกร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภวัต  โคตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
นายภวัต  อรุณชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงภวิกา  นันทาภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารแม้นศึกษาสถาน ห้อง 327 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงภวิกา  ภวังค์จิตสกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงภวิษย์พร  อภิสิทธิวาสนา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงภัคจิรา  ไกรกานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
นางสาวภัคจิรา  ทีปสว่าง
ม.3
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายภัคธร  รุ่งเพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงภัคธีมา  เสริบุตร
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภัคพล  ใบทองศิริ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงภัชรชวัล  พิธานพร
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงภัทรชยา  ขวัญพิชิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายภัทรทัฬห์  ทองถึง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
นายภัทรธร  ยุคเกษมวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงภัทรพร  ตรงมหวิเศษ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายภัทรพล  ตันนิรันดร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงภัทรภร  ฉัตรธนาเวช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
นางสาวภัทรภร  มุ่งหาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงภัทรภร  เศวตวงศ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงภัทรภรณ์  มธุรัสสกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงภัทร์ยา  สงวนพวก
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงภัทรรัตน์  สว่างใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงภัทรลภา  แซ่ลัก
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
นางสาวภัทรวดี  ไหลมา
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงภัทราพร  อธิเวชสกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงภัทราภร  ใจอ่อน
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายภัศพล  อุประกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายภาคภูมิ  เหล่าศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
นายภาคิน  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายภาฆิณ  พันธุ์ถาวรชัย
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายภาณุพงศ์  ธนารักษ์วุฒิกร
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายภาณุพงศ์  เผือกสีผุด
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายภาณุวัฒน์  จรัสศรีมณี
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายภาธเนศ  หลงประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
นายภานุเดช  โสกัณทัต
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณุรังษี ห้อง 523 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองเบญจสกุล
ม.3
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
นางสาวภาพศิลป์  ย้วนบุญหลิม
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายภามณัช  เเพร่แสงเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงภาวิณี  วงแก้วเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงภาวิดา  สายพวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
นางสาวภาวินี  พิมมาศ
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงภาศิณี  ล้อมวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายภาสกร  บรรยงคนันท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายภาสพงศ์  ศรีโสภณ
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายภาสวิชญ์  พรหมชู
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงภิญชญานิจน์  ประดิษฐ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงภิญญาพััชญ์  หาญธำรงวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายภีม  เสนานุตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายภีมพจน์  ชุมสวี
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายภีมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายภีมวัศ  งามสม
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายภีร์นิธิ  สุขใจเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายภูธน  ภูสิทธิ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายภูเบศ  ลิมปนันทน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายภูเบศ  อุฬารเสถียร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายภูมิ  เกษมรับพร
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายภูมิ  พิบูลโภคพันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายภูมิธน  จานะพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
นายภูมินท์  นิติสิงห์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยอัศวนันต์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายภูมิพัฒน์  อนันต์สุขหิรัญ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายภูมิภัทร์  จารภัทร์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงภูมิลักษมิ์  วงศ์ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
นางสาวภูริฉัตร  รัตนวณิชเจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงภูริชญา  กุลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงภูริชญา  อภินทนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
นายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณุรังษี ห้อง 531 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายภูรินท์  ถนอมศักดิ์ยุทธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายภูรินท์  หาววงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายภูริภัทร  กิจการเจริญสิน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายภูริภัทร  ธนชัยสินวงศ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายภูริยศ  ชื่นวรกิตติพล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายภูวดล  เชื่อมทอง
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายภูวดิษฐ์  เหลืองประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายภูวิณัฐ  โชคเศรษฐกิจ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายโภคยศ  วิบูลย์แสง
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายมงคล  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายมงคล  อันกลิ้ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงมณฑิดา  อานุภาพสโมสร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
นางสาวมณีรัตน์  ไทยปิ่นณรงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์เพียรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงมธุรดา  แดงสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงมธุรดา  วิเศษสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงมนพัทธ์  กิจชัยนุกูล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายมรรษกร  วงศ์สิทธิพรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
นายมัชฌิม  เลิศพัฒน์พงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงมัณฑิกา  ศิวะพิทักษ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงมัทนา  อวนศรี
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงมาชารี  บัวเผื่อน
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายมาตุภูมิ  สุนทรธานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
นางสาวมารีนญา  ตะโจปะรัง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงมาลี  ไม้เหลือง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศาภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงมุกขรินทร์  สุตคาน
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายมุฮัมหมัด  บินฮาร์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
นางสาวเมธาวี  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
นายเมธิชัย  คำสกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงเมริษา  โอภาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณุรังษี ห้อง 532 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงยศธร  อิ่มเเสงสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายยศพงศ์  พรบุญเสริม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงยศพร  พรหมธนภัทร
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
นางสาวยศวดี  สูงสนิท
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายยศวิธ  เงินวิวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายยศสรัล  ดำรงไทย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงยอดขวัญ  ลังสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายยุทธนา  สรรค์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงยุวพัทศร  วรเดชษา
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงเยาวนิตย์  เฉิน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงโยษิตา  ปึงศิริเจริญ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายรชต  ประกายรุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายรชา  ผดุงพิทักษ์ชน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายรตินันท์  แดงวิไลเลิศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงรติวฤนท  ทีฆรัชตธนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงรนภร  นามประทาน
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงรมณ  อุรพีพล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงรมย์ชลี  ตันสถิตย์คุณ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงรมิดา  กำลังหาญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงรวิกานต์  เอื้อเฟื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายรวิชญ์  มโนรัตนา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงรวิษฎา  ยุคเกษมวงศ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงรวิสรา  กิตติชยารักษ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
นางสาวรสกร  เตชะมหพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายรสัณณพ  รุ่งสิริเมธากุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงรักษิณา  อินทกูล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายรังสรรค์  เล็กสุนทร
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายรัชพล  ฉัตร์พงศ์พิรัชย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายรัชพล  ห่วงมณี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงรัญชิดา  ยุคเกษมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงรัณธิดา  นิกพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณูรังษี ห้อง 533 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
นางสาวรินรดา  แก้วปลั่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงรินรดา  เทียนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงรินรดา  ปภังกรกิจ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงรินรดา  ปั้นศิริ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงรินรดา  สว่างกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฤกษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงรุจาภา  งามเจริญสถาพร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงรุจาภา  งามภักดีพาณิช
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงรุจิรา  ไผ่มี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงรุจีรดา  วิโรจนานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายเรืองเกียรติ  ปิยะณรงค์เดช
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงฤชุกร  จำรัสพร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงฤชุภา  แสงสุภาษิต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงฤดีนาฎ  เจนกุลประสูตร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงลดาวัลย์  ก่อเกียรตินารา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงลภัสรดา  สุนทรโภคิน
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงลลนา  ศรีกรไผท
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงลลิต์ภัทร  พุ่มนิคม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงลลิตา  มุ่งดี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงลลิตา  อุไรเรืองเดช
ม.2
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
นางสาวลลิตา  อูบคำ
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงลักษิกา  รักวุฒิ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
นายวงศธร  มั่งบางยาง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
นายวงศพัทธ์  วงศ์ชมภู
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงวงษ์ภัสสร  เจริญกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
นายวชรินทร  แซ่เจียม
ม.3
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรายุสวิบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายวชิรวิทย์  พินิตไพศาล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงวทานิยา  อัศวลิขิตเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
นางสาววนัชพร  ศุภโชคชลกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงวรกมล  บุญมี
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงวรชิสา  เลิศธัญธนา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายวรโชติ  ภู่วิจิตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณุรังษี ห้อง 543 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1226
เด็กชายวรพงศ์  ยงชัยวัฒนา
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายวรพล  ชาวมงคลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายวรพัทธ์  พัฒน์สุพิชาติ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวรพิชชา  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายวรเมธ  ป้องความดี
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงวรรณวนัช  มณีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
นายวรรธนัย  ดิลกสุนทรสกุล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงวรวลัญช์  สุทธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายวรวลัญช์  โอ่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายวรวุฒิ  เหมาะทอง
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงวรัชยา  พุทธกำเนิด
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงวรัญพัชร  พิธานพร
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวรัณย์พร  จันทนยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงวรัตม์ศรัณ  มารคไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายวรันธร  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวรันธร  ธีระดากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์วรเทวา
ม.1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงวรางคณา  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงวราพร  เยาวพักตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงวราภรณ์  มหาพฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงวรารีย์วัลย์  ศุขอัจจะสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายวริทธิ๋ธร  ภิรมยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายวรินทร  แช่อั๊ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงวรินทร  บัวสาคร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  หร่ายเจริญ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงวริศรา  วิภาบุษบากร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงวริศราพร  พุทธเจริญลาภ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงวริษฐา  ธาดาชนะสุนทร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงวริสรา  เจริญอาภารัศมี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
นายวรุดม  บุญส่งทรัพย์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายวศิน  พิภพศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายวสวัตติ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารภาณุรังษี ห้อง 544 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1261
เด็กชายวสุ  โชติการนิธิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงวสุธนันร์  ตงเต๊า
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายวสุรัตน์  สัมปทานุกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
นายวัชรชัย  หลินศุวนนท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายวัชรพล  ปัญญาอักโข
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
นายวัชรากร  โอสถานุภาพ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายวัลลภ  วิวิธวรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงวัลลิภา  พันธ์คำ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงวาริศา  ลออธนะพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายวิชญ์พล  ศรีศิลศิริกุล
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายวิชญ์พล  สาดตระกูลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงวิชญาพร  วิทยโกมล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายวิชญ์  ลาภเหลือ
ม.3
โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายวิชยุตม์  กลั่นกล้า
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายวิชยุตม์  แพงอ่อน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงวิชานาถ  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายวิญญ์  สงวนนภาพร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงวิดาภา  ตั้งคุณศิริ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายวิธวิทย์  ด่านพงษ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงวิภากมล  จตุรทัศนัย
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงวิภาดา  อินทรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
นางสาววิภาวินี  อุงอำรุง
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายวิภู  เหล่าชินชาติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงวิภูษิตา  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงวิรกานต์  พรล้ำฟ้า
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงวิรัลนัฐ  ศรีทิพยวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายวิริทธิ์พล  จุลปาน
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงวิสุตา  เกาไศยพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงวีรดา  เชาว์รูปดี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น