ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์เหลือง
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  ชัยกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐากานท์  เพ็งผลวินิจ
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
6
เด็กชายกรพล  เจียมบรรจง
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
7
เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัสสรณ์  กัลยาณสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤต  พึ่งสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตชญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตณัฐ  ขจรกุลญาณี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตบุญ  แสงทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตบุญ  หาญทวีทอง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตยชญ์  ต้นเกตุ
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติน  เตชสิรินารี
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤติน  เทียนธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติน  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษฏ์  ธนดีเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
20
เด็กชายกษิดิศ  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องภพ  เทียนประเสริฐกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองชัย
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
23
เด็กชายกัณฑ์  ชูเสน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
24
เด็กชายกันติทัต  กุรุพินท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลยกร  สุภัทโรภาสพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยากร  ขุมนาค
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อรรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์สินี  หาญมุ่งปณิธาน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์  ลักษณวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กชายกาพย์ชวิน  จันทะพา
ป.6
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกิตติวรรณ  โกศลอุดมสุข
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลธนิก  คุณารักษ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
33
เด็กชายเกียรติ์พัชร  พรรัตน์ธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขวัญหทัย  สุชาติล้ำพงศ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเขมจิรา  โพธิ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิน  นิยมพัฒนาพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
37
เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
38
เด็กหญิงคุณัญญา  เขื่อนอำคา
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
39
เด็กชายจักรพันธ์  ธรรมชาติ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
40
เด็กชายจักรภัทร  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
42
เด็กชายจารุภัทร  โชติสิตาันัท์
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจารุภัทร  ศิริวิเทศ
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิดาภา  มูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญผาลา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรัญญา  ดำนาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  งิ้วลาย
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรัฏฐ์  จูหุ่น
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
51
เด็กชายเจตณัฐ  เสน่หานุกูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
52
เด็กชายเจษฎา  เดชบวรมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
53
เด็กชายเจษฎากร  แก้วพิมล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชญาดา  เชี่ยวกล
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชญาดา  พวงลำเจียก
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชญานิศ  รุ่งแสงตะวันฉาย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุนทรวาทิน
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชฎาธาร  เอื้อสิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
60
เด็กชายชนชน  ผู้ทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนันธร  ชนะวิทย์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนากานต์  นิพภาวโต
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
63
เด็กชายชนาธิป  นวลไชยดี
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
64
เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญทา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนิการนต์  ตันธนสุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
67
เด็กชายชยกร  เรืองรัตนตรัย
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
68
เด็กชายชยนันต์  แสนดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
69
เด็กชายชยพล  ชัยสังฆะ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชยุตรา  วงศ์พิศาล
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชลิดา  ศิลป์ชัย
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
72
เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
73
เด็กชายชวกร  ศิลลา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชวิศา  สุรเวทวงศ์ภาศ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชัญญา  อนันตธนะสาร
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชัญญาภัค  มหาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
77
เด็กชายชาครินทร์  เสียงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชิสาพัชร์  จุลศิริเสริม
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาณินท์  อุ่นจิรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาณิศา  ตาปนานนท์
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญานีนาถ  พงษ์สุระ
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
83
เด็กชายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิตาพร  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฐิตารีย์  รัฐภัทร์กุลกิตติ
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทวะคุปต์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
88
เด็กชายณกฤช  คำบุศย์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณชา  วริวงศ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณฐณิชา  นาคเหล็ก
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
91
เด็กชายณธเดช  ดลเฉลิมพรรค
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
92
เด็กชายณรงฤทธิ  อดิศักดิ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัชชา  ทองอุทัย
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัชชา  ล้อมตะคุ
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจนชัด
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมพูโคตร
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐกมล  จันทนยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐกรณ์  ไกรยสินธ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐจิราพร  ศรีภิญโญ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐชนน  เจริญเสริมสิริ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐชยา  เขียวคล้าย
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐชยา  ดีประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประชาชิตร
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร
ป.3
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐพล  จิตจำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐวรา  สัณหจริยา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐวุฒิ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐศรัณย์  ดำรงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐสุคนธื  ฉายชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐสุต  พลอยทับทิม
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
115
เด็กชายณัษฐภัทร์  คุ้มเมธา
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณิชกมล  สาทถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณิชาภา  เถื่อนม่วง
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กชายณํชอัยยะ  ประชาอนุวงศ์
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กชายเดชบดินทร์  จิตตยังกูล
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
120
เด็กชายเดชสกล  มีสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
121
เด็กชายตรีเทพ  พัฒนาวีระนันท์
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
122
เด็กชายเตวัญชกร  ทางมีศรี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
123
เด็กชายทรงธรรม  เล้ง
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กชายเทพพิทักษ์  สว่างวิทยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
125
เด็กชายธนกร  บัณฑูรรังษี
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
126
เด็กชายธนกร  อินธวัต
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
127
เด็กชายธนกฤต  ธนสารสาคร
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กชายธนกฤติ  จันตะโก
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
129
เด็กชายธนดล  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
130
เด็กชายธนพัฒน์  ตุณทกิจ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
131
เด็กชายธนภัทร  พึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
132
เด็กชายธนภัทร  อรรคฮาตสี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
133
เด็กชายธนวัตน์  อินทะวงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
134
เด็กชายธนวิชญ์  ผลิตนนท์เกียรติ
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
135
เด็กชายธนศักย์  เอกภพวศิน
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีจันทึก
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายธนาคาร  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธนาวดี  บุญบำรุง
ป.3
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
139
เด็กชายธนิสร  เหมือนแดง
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธมนวรรณ  อัปมรกา
ป.4
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
144
เด็กชายธรรมชาติ  โจมเสนาะ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธรรมธิดา  กนกวลีวงศ์
ป.4
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูเด่นไสย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วีระสกุล
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธัญญาเรศ  บัน
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
149
เด็กชายธัตธน  ลิ้มมณฑล
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
150
เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธีร์วรา  รู้กิจการพานิช
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
152
เด็กชายนภพันธื  สมิตานนท์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนภสร  แสนรัมย์
ป.4
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
154
เด็กชายนภัทร  เดชธนโชติกุล
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบเพื่อน
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนรารัตน์  ใจบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
158
เด็กชายนราวิชญ์  ซุ้นหั้ว
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนริศญา  สวัสดิ์ชาติ
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนรีกานต์  พงษ์เจริญ
ป.3
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนฤภร  ธรรมการกุล
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนฤภร  นวัตวุฒิวงศ์
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนลินี  สรรพมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนัญรัลษ์  อำนวยพรศรี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนัทธมน  ณัฐธำรงกุล
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนันทนัช  กรุงศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
168
เด็กชายนิโคลัส  มายลิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
169
เด็กชายนิรวัชร์  จันทะกล
ป.3
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนิสา  กลั่นเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนีรณัฏฐ์  อัศวสุดสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเนตรอัปสร  ยืนมั่น
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
173
เด็กชายบดินทร์  พันธ์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
174
เด็กชายบัณฑิต  บุญเตี้ย
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
175
เด็กหญิงบุญสิตา  วงษา
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเบญญาดา  ชำนาญไพร
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปณิชา  ด่านสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปณิชา  วิเวษไพศาล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปณิดา  ยศกิตติภัทร์
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
180
เด็กชายปณิธิ  โหตระไวศยะ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
182
เด็กชายปภังกร  เจริญทวีแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
184
เด็กชายปรเมศวร์  รัตนหิรัญสุข
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
185
เด็กชายปรัชญา  พิมพ์พัทเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
186
เด็กชายปราชญ์  สุ่มทอง
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
187
เด็กชายปรานต์  ลภัทธานันท์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปรีญาณัฐ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปรียากร  กุลแพทย์
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
190
เด็กชายปวรุตม์  ธูปสมุทร
ป.3
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปวีณา  สุทธิพรม
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
192
เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุญนาวา
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
193
เด็กชายปัณณทัต  สุวรรณเภรี
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปิยธิดา  ไมดิน
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
195
เด็กชายปุณณ์พัฒน์  สุนทรสุข
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปุณรณัตถ์  รติชนิยกุล
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
197
เด็กชายพงศกร  มานิตยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
198
เด็กชายพงศธร  จันทรปน
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
199
เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมีพลัด
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
200
เด็กชายพงศภัค  ชะบา
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
201
เด็กชายพงศ์สันต์  ฟูเฟื่องสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
202
เด็กชายพงษ์ประภัสร์  วาศภูติ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
203
เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
204
เด็กชายพชรพล  สุรบัณฑิตทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพรพิชชา  จามิกรณ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูมิศิริเจริญ
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพรฟ้า  อัจฉรารุจิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
208
เด็กชายพรภูมิ  เลขยัน
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
209
เด็กชายพลภูมิ  สุวะเสน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
210
เด็กชายพัชรพล  ธูปประสม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพัฒนพล  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกษเพชร
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพันธิตรา  อังค์สุราสาวิทย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพิชชากานต์  ชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
216
เด็กชายพิชญะ  สีดา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์เดช
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
219
เด็กหญิง่พิมพ์ชนก  นิรันดร์วิชย
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพิมพ์อร  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
221
เด็กชายพิริยะไพบูลย์  ศรีแพง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
222
เด็กชายพีรณัฐ  นาคพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
223
เด็กชายพีรพัสร์  อุดมกิจชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
224
เด็กชายพีรวิชญ์  กอนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงเพชรแพรว  วัฒนาพร
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงภควดี  ณ วงศ์
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
227
เด็กชายภัทรพล  ผลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภากมล  สุอุทัย
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
229
เด็กชายภานุวัฒน์  บัน
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภารดา  ชาคะพา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
231
เด็กชายภูมิไชย  อุดมศิลป์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
232
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนาสุนทรชัย
ป.3
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
233
เด็กชายภูมิระพี  พิษอดูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
234
เด็กชายภูรินาท  ตัณฑศรีสุข
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
235
เด็กชายภูวนัตถ์  เนียมหลวง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
236
เด็กชายภูวิช  โพธิ์อุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภูวิชญา  สุทธิโกเศศ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
238
เด็กหญิงมนนิษา  สัทธาคุปต์
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
239
เด็กชายมนุเชษฐ์  บุญพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
240
เด็กชายมโนมัย  ชนะไพ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
241
เด็กชายมิ่งมงคล  นาฏกระสูตร
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงมุนินท์  แสงสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
243
เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงยศวดี  ตาปราบ
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
245
เด็กหญิงยสุตมา  มะแป้น
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงรดา  จริยานุพัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
247
เด็กชายรติภัทร  นภานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงรวินท์มาศ  ศรีอยู่พุ่ม
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงรวินันท์  วรรัตน์ญานนท์
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
250
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขันชนะ
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
252
เด็กหญิงรุ่งนภา  มาตย์สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
253
เด็กชายลัทธวิทย์  สันหจริยา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวชรธร  ตนะวรรณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
255
เด็กชายวชิรวิทย์  หาญประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กชายวรดร  กิตติวศิน
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
257
เด็กชายวรพล  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กชายวรภพ  วงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
259
เด็กชายวรรณกิจ  ลุประสงค์จิตร์
ป.3
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรรณภา  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
262
เด็กชายวรรธนะ  ธรรมบุษดี
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
263
เด็กชายวรวุฒิ  เกตุเพชร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณสุข
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรัตตรา  วิภูศิริคุปต์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
266
เด็กชายวรัท  เจริญโชคกิตติ
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวรานิษฐ์  รัตนศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวราภรณ์  พวกดี
ป.5
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์บุญ
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวริษา  ศรีเหรัญ
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
271
เด็กชายวศิน  แผนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
คณิตประถม
272
เด็กชายวศิน  สุทธิบริหารกุล
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
273
เด็กชายวสุธา  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงวัชราพร  ยิ่งบำรุง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
275
เด็กชายวิญญู  เอื้อศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวิทิตา  เทียบเพชร
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวิภวานี  พุกเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวิภาวีร์  หมัดนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
279
เด็กชายวิภูเวธน์  โสภิตลี้วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
280
เด็กชายวิริยะ  โอสถนิมิตดี
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวีรวิชญ์  พงศ์วัชรวรกิจ
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กชายวีระยุทธ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
283
เด็กชายวุฒิภัทร  อาปณกะพันธ์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศรันย์ภัทร  บุญบรรดารสุข
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
285
เด็กหญิงศวรรยา  ทองศรีนวล
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศวิตา  สานุสันต์
ป.3
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
287
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงศ์ธรรมหิรัญ
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศศิประภา  เจิ้น
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
291
เด็กชายศักดา  ชุลีภรณ์
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
293
เด็กหญิงศิริน  สว่างวงศ์ชินศรี
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
294
เด็กชายศิลาบุณย์  ไว้เรียบ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
คณิตประถม
295
เด็กชายศิวกร  สายทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงศิีรีนารี  ไกรพึ่งดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
298
เด็กชายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
299
เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีพิสิฐสกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
300
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ธนพรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
301
เด็กชายศุภปรัชญกรณ์  โอวานนท์ชัย
ป.3
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
302
เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
303
เด็กหญิงศุภิสรา  เตชะเกษมบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
304
เด็กชายสถาปนา  ตินพ
ป.6
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
305
เด็กชายสรทรรศน์  ศรีอรุณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
306
เด็กชายสรพัศ  นพกุลโรดม
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
307
เด็กชายสรรพทรง  ทรัพย์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
308
เด็กชายสรวิชญ์  เดชมนตรี
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
309
เด็กชายสรวิชญ์  เหมวิภาต
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสรัสวดี  ธิมา
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
311
เด็กชายสหรัฐ  บุญทา
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสัตตบุษย์  มุฑาพร
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
313
เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร
ป.5
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสิทธิดา  ศรีธนกฤตาธิการ
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
315
เด็กชายสิรดนัย  เกตพันธ์
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสิริกร  ถิรวิทยาคม
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
317
เด็กชายสิวะภัทร์  พุดสา
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุกฤตา  เจียรนันทรานนท์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุชญา  วิลัยลาน
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุชัญญา  บุญสิงห์
ป.3
โรงเรียนวัดหนัง
คณิตประถม
321
เด็กหญิงสุชานันท์  อันผาสุข
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสุชานุช  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสุฐิตา  นิกล่ำ
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
324
เด็กชายสุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสุธาสินี  เอื้อศิริพันธ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุพรรณี  โคกสอน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุพิชชา  จงสงวน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุพิชฌาย์กรณ์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสุภานัน  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุมิตตา  มั่งสุข
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
331
เด็กชายเสฏฐนันท์  ทรวงบูรณกูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
332
เด็กหญิงหทัยชนก  นามสาม
ป.6
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
333
เด็กชายเหนือนภัส  กองภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
334
เด็กชายอชิตพล  ปูนจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
335
เด็กชายอชิระ  ยิบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
336
เด็กชายอชิระ  อังสุมาล
ป.4
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอธิชา  สุขอรุณยืนยง
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอภิษฎา  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอรรัมภา  โรจนเรืองวงศ์
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอรอนงค์  เพ็ญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
341
เด็กชายอัครพล  ตันติโชติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
342
เด็กชายอัครัช  พร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอัญชิสา  พลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอันดาจันทร์  จันทร์ส่งแสง
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญหลาย
ป.3
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอารยา  วิเศษผลิตผล
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอารยา  สินทร
ป.5
โรงเรียนวัดด่าน
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอารียา  ศรีรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงอาลีนา  ช้างสว่าง
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
350
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปิยะณรงค์เดช
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงกชกร  คำแสนโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงกชพรรณ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงกชพรรณ  สฤษฎิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
354
เด็กชายกชวงวัตร์  คงรัชตพิสิฐกุล
ป.6
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
355
เด็กชายกนก  เสรีพุกกะณะ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงกนกพร  ธรรมกิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
357
เด็กหญิงกนกวัณณ์  ประจักษ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
358
เด็กชายกนล  มงคลปทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
359
เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงกมลพร  มนัสเสถียร
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงกมลพร  อุทัยโย
ป.5
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงกมลรัตน์  พ่อยัน
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
363
เด็กชายกรกฤต  กันรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
364
เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
365
เด็กชายกรณ์รัฐ  นาคประสาท
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงกรณิศ  วรวงศ์ทัต
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
367
เด็กชายกรดนัย  ตันตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
368
เด็กชายกรพัส  ธนกฤตนภันต์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
369
เด็กชายกรวิชญ์  กุลจิระชยังกูร
ป.3
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
370
เด็กชายกรวิญญ์  กาญจนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
371
เด็กชายกฤตณัฐ  จันทร์ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
372
เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
373
เด็กชายกฤตนัน  อัญชนานันท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
374
เด็กชายกฤตพล  เมนอน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
375
เด็กชายกฤตภาส  หมู่ทอง
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
376
เด็กชายกฤตย์ขจร  สรโยธิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
377
เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
378
เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
379
เด็กชายกฤตย์  วิชิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
380
เด็กชายกฤตัชญ์  ทรวงชมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
381
เด็กชายกฤติน  วีระประวัติ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงกฤติมา  ศิรามาศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงกฤติยา  โชคดีพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
384
เด็กชายกฤษฏา  เขียวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชินวร
คณิตประถม
385
เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงกวินญรัตน์  พ่วงแสงธนกุล
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงกวินทรา  กาวาฮารา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงกวิสรา  ไชยเรืองกิตติ
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงกษพร  แสนสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
390
เด็กชายกษิฎิจ  เหลือปัญญา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
391
เด็กชายกษิดิศ  ธีรการุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
392
เด็กชายกองทัพ  ไม้รอด
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
393
เด็กชายก้องฟ้า  เเสงฉายศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
394
เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
395
เด็กชายกัญจน์  กลินวิทยา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
396
เด็กหญิงกัญญ์สิริ  ค่ะตึ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ศิริสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
398
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลิมะมาพา
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
399
เด็กชายกัณฑ์กณิศ  มั่นนาค
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงกันต์กนิธฐ์  หอมฉุน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขท้วม
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
402
เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์
ป.5
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
403
เด็กชายกันตพงศ์  ท่าพระเจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
404
เด็กชายกันตพงศ์  เปรมโยธิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
405
เด็กหญิงกันตพร  เเช่มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
406
เด็กชายกันตภณ  เหมธัญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
407
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ปฏิมาภรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
408
เด็กชายกันตวัฒน์  ยุทธพัฒน์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
409
เด็กชายกันตินันท์  เกิดหลำ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
410
เด็กชายกันตินันท์  ไทรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงกัลญณัฐ  สนั่นพานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงกัลยกร  ตรีกมล
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
413
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงกานต์รวี  กัมมารังกูร
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
415
เด็กหญิงกายกาญจน์  สันติภราภพ
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
416
เด็กชายกิตติธัช  ไกรสรพงษ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
417
เด็กชายกิตติธัช  คงทวี
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
418
เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
419
เด็กชายกิตติธัช  ชีวินวรรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
420
เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชยะ
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
422
เด็กชายกิตติพิชญ์  ชีระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
423
เด็กชายกิตติศักดิ์  คามาตะ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
424
เด็กชายกิตธาดา  นาคสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
425
เด็กหญิงกิรณา  เลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
426
เด็กชายกีรติ  รสมาลา
ป.4
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
427
เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
428
เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
429
เด็กหญิงกุสุมา  ทองธิราช
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงเกรส  วิมุกติบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
431
เด็กชายไกรวิชญ์  จรสโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
432
เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
433
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขะตุงคะ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
434
เด็กหญิงขวัญหทัย  เที่ยงพูลวงศ์
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
435
เด็กชายขัมน์  อรุณศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
436
เด็กชายเขมปิยะ  พรพิพัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
437
เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
438
เด็กชายคชา  สวัสดิพิศาล
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
439
เด็กชายคณพศ  คำใส
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
440
เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
441
เด็กชายคณานนท์  ทองมีแสง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
442
เด็กชายคณิน  อ่อนรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
443
เด็กชายคณิศร  นามคาน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
444
เด็กชายคณิสร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
445
เด็กชายคุณนิธิศ  เลิศเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
446
เด็กชายคุณานนท์  บรรยงคะรัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
447
เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
448
เด็กชายจักรดุลย์  สุวรรณรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
449
เด็กชายจักร์พัฒน์  วนิชจักร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่
คณิตประถม
450
เด็กชายจักรภพ  โรจนสถิตโสภณ
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
451
เด็กชายจักรภัทร  มีศรี
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
452
เด็กหญิงจันทมนวรรณ  ศรทอง
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
453
เด็กชายจารุพงศ์  บุญณะ
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
454
เด็กชายจิณณะ  เต็งจิรธนาภา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
455
เด็กหญิงจิณห์คณุตม์  แสงสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงจิณห์คนิภา  แสงสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
457
เด็กหญิงจิดาภา  ขำเจริญ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
458
เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
459
เด็กหญิงจิดาภา  เหมวโรดม
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
460
เด็กชายจิรกร  มุ่งสิน
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
461
เด็กชายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
462
เด็กชายจิรทีปต์  เหลืองวิไลเลิศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
463
เด็กชายจิรภัทร  จิระกรานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
464
เด็กชายจิรภัทร  พันธุกูล
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
465
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกียรติดำรงวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
466
เด็กชายจิรัฏฐ์  ทรัพย์บุญมี
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
467
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิ้มอาณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
468
เด็กชายจิรัฏฐ์  เหมะรัต
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
469
เด็กชายจิรันตน์  สาครสุขศรีฤกษ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
470
เด็กชายจิราเจต  อินทสระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
471
เด็กหญิงจิราภา  ธรรมทวีโชค
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงจิราภา  พึ่งรสธรรม
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
473
เด็กชายจิรายุ  ธนสารทวี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
474
เด็กชายจิรายุ  เลี้ยงสุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
475
เด็กหญิงจิรินทร์มาศ  สิริปกรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
476
เด็กชายจีรพจน์  วุฒิประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
477
เด็กหญิงจีระนันท์  ใหญ่ดี
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
478
เด็กชายจีรัฐติกุล  เด่นไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
479
เด็กชายจุฑา  ดวงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
480
เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
481
เด็กหญิงจุฑามาศ  สันฐาน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
482
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
483
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา
คณิตประถม
484
เด็กชายเจตตภัทร์  ลีลาพรรณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
485
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
486
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ธนทวี
ป.3
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
487
เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
488
เด็กชายฉัตรมงคล  พุฒพันธุ์
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
489
เด็กชายฉัตริน  ปิ่นโอฬารรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
490
เด็กชายเฉลิมชัย  บุญประพาน
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงชญากาณฑ์  รัศมีเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
492
เด็กหญิงชญาเกศ  เขียวแก้ว
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
493
เด็กชายชญาณัฐ  สีหะโชติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
494
เด็กหญิงชญานันท์  จึงสวนันทน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
495
เด็กชายชญานิน  เสกธีระ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
496
เด็กหญิงชญานิศา  พัฒนศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
497
เด็กหญิงชนกชนต์  ภัทรารักษ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
498
เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
499
เด็กหญิงชนภรณ์  ปานวัฒน์วาณิช
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
500
เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
501
เด็กชายชนสรณ์  จึงรุ่งเรืองถาวร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
502
เด็กชายชนะกุล  บุญมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
503
เด็กชายชนะศึก  แก้วประสงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
504
เด็กหญิงชนันธร  จักเดชไชย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
505
เด็กชายชนาธิป  มหานีรานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
506
เด็กหญิงชนาภา  รวยรื่น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
507
เด็กหญิงชนิกา  แสนทวีผล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
508
เด็กหญิงชนิกานต์  สิริวัจนานนท์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
509
เด็กชายชนินทร์  ไตรตรงสัตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
510
เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
511
เด็กชายชยณัฐ  เลิศวิทยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
512
เด็กชายชยพล  ชีวสาธน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
513
เด็กชายชยวรรธน์  เรืองช่วย
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
514
เด็กหญิงชยาภรณ์  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
515
เด็กชายชยุตม์  คันธกมลมาศ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
516
เด็กชายชวนากร  แสงเจือ
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
517
เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
518
เด็กหญิงชวัลญา  หาญสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
519
เด็กหญิงชวัลนุช  ปลื้มอารมย์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
520
เด็กหญิงชวิศรา  เตชะพรสิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
521
เด็กชายชัชชฎายุ  เหลาหา
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
522
เด็กชายชัชพิมุข  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
523
เด็กชายชัชพิมุข  สันติวัฒนธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงชัญญา  โกมลสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
525
เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
527
เด็กชายชัยธร  ฤกษ์อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
528
เด็กชายชัยพัทธ์  ชาญวาณิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
529
เด็กชายชัยวัฒน๋  อุดมเดช
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
530
เด็กหญิงชาคริยา  พลอยดี
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงชาลิสา  ดิษบรรจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
532
เด็กชายชาวิน  มารมย์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
533
เด็กชายชินกฤต  ทับเงิน
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
534
เด็กชายชินกาล  วชิราพรพฤฒ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
535
เด็กชายชินวัตร  อัมรินทร์พรชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
536
เด็กชายชิษณุพงศ์  กุลจารุสัจจะ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
537
เด็กหญิงชุติมน  วิทยาธิกรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
538
เด็กชายชุติวัต  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
539
เด็กชายโชต  อยู่ประพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
540
เด็กหญิงโชติกา  เเซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
541
เด็กหญิงซากิ  นากามิชิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
542
เด็กหญิงซาซิล  เบอร์โธ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
543
เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
544
เด็กหญิงญาณิศา  สุริยเดชวงค์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
545
เด็กชายญานภัทร  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
546
เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
547
เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
548
เด็กหญิงฐานิตา  สุขสุริยะโยธิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
549
เด็กหญิงฐิตวันต์  จ่าเมือง
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
550
เด็กหญิงฐิตากร  บุญมาปัด
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
551
เด็กหญิงฐิติชญา  ธะนะวโรทัย
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
552
เด็กชายฐิติพงศ์  วิทิตเสถียร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
553
เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
554
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
555
เด็กหญิงฐิติวรดา  อาภัสระวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
556
เด็กชายฐิติวัฒน์  รุ่งเรืองศรีแสง
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
557
เด็กชายณชพล  สุวรรณชีพ
ป.4
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
558
เด็กหญิงณญาดา  แพนดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
559
เด็กชายณฐพล  ภู่กิตติวรางกูร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
560
เด็กชายณฐพัชร์  ฐิติบุญนัทธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายณฐภัทร  วิศาลกมล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
562
เด็กชายณธกร  ธรรมสิริภาส
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
563
เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
564
เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
565
เด็กหญิงณนภัทร  ลิ้มวิภาวีอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
566
เด็กหญิงณนัสสนัณ  วังศิริพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
567
เด็กหญิงณปภัช  สุตัณวณิชกุล
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
568
เด็กหญิงณพรภัทร  นฤขัตพิชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
569
เด็กชายณพล  ถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
570
เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
571
เด็กชายณพสิทธิ์  เผ่าศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
572
เด็กชายณพิสิษฐ์  นฤนาท
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
573
เด็กหญิงณภัชชา  แก้วกำเหนิด
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
574
เด็กชายณภัทร  เกศอรุณสกุล
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
575
เด็กชายณภัทร  จักกะพาก
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
576
เด็กหญิงณภัทร  นิรมลเฉิดฉาย
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
577
เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
578
เด็กหญิงณภัทร  พงษ์ศิริปรีดาา
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
579
เด็กชายณภัทร  เพิ่มพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
580
เด็กชายณภัทร  มุ่งพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
581
เด็กชายณภัทร  ลาลาภ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
582
เด็กชายณภัทร  วงศ์วานศรีสุข
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
583
เด็กชายณภัทร  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
584
เด็กชายณภัทร  สิกขมาน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
585
เด็กหญิงณภัทร  สีตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
586
เด็กชายณภัทรชนท์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
587
เด็กหญิงณภัทรธร  รัชตโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
588
เด็กหญิงณภัทรา  แท่นนิล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
589
เด็กชายณยศ  สุวัฒโน
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
590
เด็กชายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
591
เด็กชายณวพล  ธนาเศรษฐ์สกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
592
เด็กหญิงณัชชา  พรธนาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
593
เด็กชายณัชพล  สิริเหมือนพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
594
เด็กชายณัชพล  สุรยรรยง
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
595
เด็กชายณัฎฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วัจน์ประภาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
597
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
598
เด็กหญิงณัฏฐ์เณรี  ยุลภรณ์ชญานนท์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
599
เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
600
เด็กชายณัฏฐวี  รัตนศรีบัวทอง
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
601
เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
602
เด็กชายณัฐกมล  พิงพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
603
เด็กหญิงณัฐกานต์  ถาวรวิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
604
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยเจริญไมตรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
605
เด็กชายณัฐกิตติ์  วิไลรัตนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
606
เด็กชายณัฐคณิน  กันเกตุ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
607
เด็กชายณัฐจักร  เอนกธนะเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
608
เด็กชายณัฐจักร์  ทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
609
เด็กชายณัฐจักร์  ธรรมบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
610
เด็กชายณัฐชนน  มงคลวิลาศ
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
611
เด็กหญิงณัฐชยา  อินสมใจ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
612
เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
613
เด็กหญิงณัฐชรินธร  ธนาเกียรติชวาล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
614
เด็กหญิงณัฐชรินพร  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
615
เด็กหญิงณัฐชา  ชลสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
616
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีดีเจษฎางค์
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
617
เด็กหญิงณัฐณิชา  คูศรีเทพประทาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
618
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวจรูญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
619
เด็กหญิงณัฐณิชา  สันตะบุตร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
620
เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
621
เด็กชายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
622
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
623
เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
624
เด็กชายณัฐธัญ  ลาภสมใจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
625
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
626
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
627
เด็กชายณัฐธีร์  วัชรปริยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
628
เด็กชายณัฐนนท์  เลขะคุณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
629
เด็กชายณัฐนพิน  โสภา
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
630
เด็กหญิงณัฐนันทน์  ฉันทานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายณัฐพนธ์  ไชยธวัชพุทธิพร
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
632
เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
633
เด็กชายณัฐพัชร์  คำใส
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
634
เด็กชายณัฐภัทร  บุญส่งนาค
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
635
เด็กหญิงณัฐมน  เจ็งสืบสันต์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
636
เด็กหญิงณัฐรดา  ประเสริฐประศาสน์
ป.3
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
637
เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
638
เด็กชายณัฐวัฒน์  อบลัดดา
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
639
เด็กชายณัฐวินท์  เตชบุณยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
640
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญณะ
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
641
เด็กหญิงณัฐวิภา  วัชรากร
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
642
เด็กชายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
643
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เงินวิวัฒน์กูล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
644
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
645
เด็กชายณัฑฒ์  พานิช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
646
เด็กชายณัทพงศ์  พันเสรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
647
เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
648
เด็กหญิงณิชญาณิน  ธรรมคุณานนท์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
649
เด็กหญิงณิชารัศม์  พงพันษ์เดชา
ป.5
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
650
เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เรืองประทีปแสง
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
651
เด็กหญิงณิชารีย์  จิระมานะพันธ์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
652
เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
653
เด็กชายดนุวัฒน์  ลี้พล
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
654
เด็กหญิงดลชา  บุญประสิทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
655
เด็กหญิงดวงหทัย  เฉินบำรุง
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
656
เด็กหญิงดาราธร  นครจิตร์
ป.5
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
657
เด็กหญิงดาวลดา  แสงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
658
เด็กชายดุจอินทัช  ตันติกนกพร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
659
เด็กชายดุลยรัตน์  ขันธวิสูตร
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
660
เด็กชายเดชาธร  สอนสลับ
ป.5
โรงเรียนปัญจทรัพย์
คณิตประถม
661
เด็กหญิงต้นฝน  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
662
เด็กชายตรรก  ลี้เฮง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
663
เด็กหญิงตรีทิพ  ศุภบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
664
เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
665
เด็กหญิงตวันดา  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
667
เด็กชายตันติกร  ลาภคล้อยมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
668
เด็กชายตามตะวัน  สีเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
669
เด็กชายตุลธร  ประเสริฐสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
670
เด็กชายเตชสิทธฺ์  รัศมีอุทัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
671
เด็กหญิงเตชินี  ยศพลพิเนต
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
672
เด็กชายถิระวัส  พินธุโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
673
เด็กหญิงทอฝัน  เทียนบุญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
674
เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
675
เด็กหญิงทัชชกร  กุลพัฒน์กานนท์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
676
เด็กหญิงทิพย์วิภา  ภูพิพัฒน์ผล
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
677
เด็กหญิงเทียนขวัญ  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
678
เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
679
เด็กชายธกฤษณ์  วงศ์วิวัฒน์เสรี
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
680
เด็กชายธชกฤตย์  หนูสุข
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
681
เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
682
เด็กชายธณกฤต  ภาณุโสภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
683
เด็กชายธนกร  นิติโรจน์
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
684
เด็กชายธนกร  ประเสริฐเชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
685
เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
686
เด็กชายธนกร  วุฒิกุลธนชัย
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
687
เด็กชายธนกร  วุฒิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
688
เด็กชายธนกร  สอนราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
689
เด็กชายธนกร  อุ่ยเจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
690
เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์
ป.4
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
691
เด็กชายธนกฤต  ปรีชาธรรมรัช
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
692
เด็กชายธนกฤต  วุฒิกาญจนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
693
เด็กชายธนชิต  มหศรีแสงเพชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
694
เด็กชายธนดล  จันทรศัพท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
695
เด็กชายธนดล  เทาศิริ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
696
เด็กชายธนเดช  จีรภาโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
697
เด็กหญิงธนทร  สุนทรสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
698
เด็กชายธนธัส  ธนธนันชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
699
เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
700
เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงธนพร  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
702
เด็กหญิงธนพร  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
703
เด็กชายธนภณ  รังษีนภกุล
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
704
เด็กชายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
705
เด็กชายธนภัทร  สิงหนาท
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
706
เด็กชายธนภัทร  อภิรัตน์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
707
เด็กชายธนภูมิ  คงสุทธิ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
708
เด็กชายธนภูมิ  คุณมาศ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
709
เด็กหญิงธนมวรรณ  สายจันทร์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
710
เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาล
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
711
เด็กชายธนวรรธน์  ศุภธนจิรโชติ
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
712
เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งเลิศเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
713
เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
714
เด็กชายธนวัฒน์  อนันต์นทีไชย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
715
เด็กชายธนวัติ  สรธัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
716
เด็กหญิงธนวัน  ภู่ธงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
717
เด็กชายธนวัสส์  ศิริเลิศสถิต
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
718
เด็กชายธนวิชญ์  ธนการพาณิช
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
719
เด็กชายธนวินท์  คุณาศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
720
เด็กชายธนสิทธิ์  บุญวิทย์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
721
เด็กชายธนัช  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
722
เด็กชายธนัช  อำไพพิสุทธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
723
เด็กหญิงธนัชชา  ตรังคสันต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
724
เด็กชายธนัชเอก  พรหมฝาย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
725
เด็กหญิงธนัญญา  สัมพันธ์ธนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
726
เด็กชายธนัทภัทร  พันธุฟัก
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
727
เด็กชายธนานันต์  กุลบ่าง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
728
เด็กหญิงธนารีย์  เทพเจริญนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
729
เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
730
เด็กชายธนาสินธุ์  เกิดแสง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
731
เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
732
เด็กชายธภัทร  จันทประยูร
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
733
เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
734
เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
735
เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายธรณินทร์  พูนธนานิวัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
737
เด็กหญิงธรรมธาดา  โตนิติวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
738
เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
739
เด็กชายธรรศ  ลาภธนภัทร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
740
เด็กชายธรรศ  อึ้งอร่าม
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
741
เด็กชายธรรศกร  ศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
742
เด็กหญิงธวัลกร  ทัศนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
743
เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
744
เด็กชายธัชพล  ลิ้มสิริรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
745
เด็กชายธัชพันธุ์  นิธิยศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
746
เด็กชายธัชวรรธน์  ยุทธนากรชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
747
เด็กหญิงธัญชนก  เศรษฐโอฬารกิจ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
748
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
749
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อนุรัชชนานันท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
750
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรวิทย์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
751
เด็กหญิงธัญวีร์  กนกสุวรณกุล
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
752
เด็กหญิงธัญสินี  พัฒนวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
753
เด็กหญิงธันยชนก  ขันตะ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
754
เด็กหญิงธันยธรญ์  เจริญนนทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
755
เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
756
เด็กชายธายุกร  ตาน
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
757
เด็กชายธาราฑัย  ธรรมโสภณสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
758
เด็กหญิงธาราวดี  ศรีธวัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
759
เด็กหญิงธาริตรตา  อัตตาหกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
760
เด็กชายธิติพงศ์  ปวิตรปก
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
761
เด็กชายธิติพัฒน์  ไชยากุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
762
เด็กชายธิติวุฒิ  ปั้นจาด
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
763
เด็กชายธีธัช  เลาหะสราญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
764
เด็กชายธีธัช  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
765
เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
766
เด็กชายธีมภิเศรษฐ์  จันทร์อี่
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
767
เด็กหญิงธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
768
เด็กชายธีรดนย์  กันตีมูล
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
769
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
770
เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายธีรธิษณ์  วรรณแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
772
เด็กหญิงธีรนาฏ  กิตติคุณคงคา
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
773
เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตนจำเนียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
774
เด็กชายธีรภัทร  วัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
775
เด็กชายธีรศักดิ์  ดีสม
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
776
เด็กชายธีระทัศน์  ดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
777
เด็กชายธีรัตน์  พายัพวัฒนวงษ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
778
เด็กชายธีรัตม์  พันธ์ุธีรานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
779
เด็กชายธีรัตม์  สกุลรัตนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
780
เด็กหญิงธีราพัฒน์  พานิชลือชาชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
781
เด็กชายธีร์  อยู่ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
782
เด็กชายเธียรวิชญ์  บุญชูศรี
ป.6
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
783
เด็กชายนนทพัฒน์  ตระกูลมากรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
784
เด็กชายนนทวัฒน์  สุนทรเทพวรากุล
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
785
เด็กชายนนนนินน์  กังหันทอง
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
786
เด็กหญิงนนลนีย์  นิธิอัคคกิตติ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
787
เด็กชายนพณัช  สาทิพย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
788
เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
789
เด็กหญิงนพรดา  ม้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปัญจทรัพย์
คณิตประถม
790
เด็กหญิงนพรดา  วงศ์ประชา
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
791
เด็กหญิงนพรส  สราวุธวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
792
เด็กชายนพวิทย์  เอื้อชัยกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
793
เด็กชายนพัตชร  รุ่งสุทธินันท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
794
เด็กชายนภ  สุคนธราช
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
795
เด็กชายนภนต์  กนกศิลป์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
796
เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
797
เด็กหญิงนภัษ  เลาหศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
798
เด็กหญิงนภัสนันท์  อนรรฆศิริ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
799
เด็กหญิงนภัสรพี  เกษมสมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
800
เด็กหญิงนภัสรพี  สิมะรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
801
เด็กหญิงนภัสสร  กิตติกุลพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
802
เด็กชายนรภัทร  ศุภรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
803
เด็กหญิงนรมน  เพ็ชมาตรชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
804
เด็กชายนรเศรษฐ์  สุทธินรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
805
เด็กชายนรินทร์  ตระการกิจวิชิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ
ป.4
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
807
เด็กหญิงนฤภร  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
808
เด็กหญิงนลินรัตน์  ปราการวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
809
เด็กหญิงนลินรัตน์  สุนทรกิจจารักษา
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
810
เด็กหญิงนวพร  ยะราช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
811
เด็กชายนวิน  สุวรรณน้อย
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
812
เด็กชายนัทธพงศ์  กอสนาน
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
813
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยหูติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
814
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตระกูลสิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
815
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองอินตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
816
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพงศ์เดชา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
817
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
818
เด็กชายนันทนัช  จิระวัฒพิสิฐฏ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
819
เด็กหญิงนันทพัสส์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
820
เด็กหญิงนันทภัค  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
821
เด็กชายนันทวิชญ์  ภักดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
822
เด็กชายนันทวุฒิ  ปทุมทอง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
823
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สมบัติชัยศํกดิ์
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
824
เด็กชายนาวีฟ  ผลเกิดสุข
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
825
เด็กชายนิโคลัส  ดินาโปลี
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
826
เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
827
เด็กชายนิติภูมิ  ชีพสาทิศ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
828
เด็กชายนิธิโชติ  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
829
เด็กชายนิธิพัทร์  เชาว์เจริญภัทร์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
830
เด็กชายนิธิวัฒน์  สิริรัตนชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
831
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คุตตะศิริสุข
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
832
เด็กหญิงนุชาวัน  วศินะเมฆินทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
833
เด็กชายบรรณรต  อนุศาสนนันท์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
834
เด็กหญิงบวรรตน  วรากุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
835
เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรส
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
836
เด็กชายบัญญวัต  เจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
837
เด็กชายบัลลพ  จิรกิตยางกูร
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
838
เด็กหญิงบุญจรัส  พนาสกุลการ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
839
เด็กหญิงบุญญาพร  สมทรง
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
840
เด็กหญิงบุญญาภา  เครืออยู่
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายบุญยเกียรติ  สุนทรธรรม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
842
เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉั่วตระกูล
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
843
เด็กหญิงบุณยาพร  ปรีชาศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
844
เด็กชายเบญจมินทร์  เหมือนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
845
เด็กหญิงเบญจศิริ  กลิ่นห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
846
เด็กหญิงเบญญจิรา  เจริญพานิช
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
847
เด็กหญิงเบญญาภา  ชีวชื่น
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
848
เด็กหญิงเบญญาภา  แต้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
849
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทร์รุ่ง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
850
เด็กชายปฏิญญา  กิมาวหา
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
851
เด็กชายปฏิปัน  แก้วยิ่งยงค์
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
852
เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
853
เด็กชายปฐา  จันทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
854
เด็กหญิงปณพรรณ  ยังจันทนาสกุล
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
855
เด็กหญิงปณิชา  หุวะนันทน์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
856
เด็กหญิงปณิตา  อมรไตรภพ
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
857
เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
858
เด็กชายปณิธิ  รุ่งสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
859
เด็กชายปณิธิ  อุไรชื่น
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
860
เด็กหญิงปทัตตา  ว่องปรีชา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
861
เด็กหญิงปทิตตา  ตัณฑ์วรกุล
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
862
เด็กหญิงปทิตตา  ประกิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
863
เด็กชายปภาณ  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
864
เด็กหญิงปภาวี  ลัคนทินมงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
865
เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
866
เด็กหญิงปมารวี  อนันต์มานะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
867
เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
868
เด็กชายปรเมษฐ์  ผาติธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
869
เด็กหญิงประกายดาว  ลือวิริยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
870
เด็กชายประเณศ  อิงคนันท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
871
เด็กหญิงประภัสสร  ศรีตั้งรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
872
เด็กหญิงประวีร์นุช  ภู่พงศ์พานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
873
เด็กชายปรานต์  ปดิฐพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
874
เด็กชายปรานต์  ปิยคณาวัชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
875
เด็กหญิงปรามิตา  บุญโปร่ง
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายปริญญ์  จาวะลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
877
เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
878
เด็กหญิงปรินทร  สุรพลชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
879
เด็กชายปรินทร์  วงษ์กิตติไกรวัล
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
880
เด็กหญิงปรินทรา  วงศ์ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
881
เด็กหญิงปริยา  บูรณสิน
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
882
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนพรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
883
เด็กชายปลวัชร  ศิริรัตน์อัสดร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
884
เด็กชายปวร  เทวหสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
885
เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
886
เด็กชายปวริศ  พานิชกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
887
เด็กชายปวริศ  เศษธะพานิช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
888
เด็กชายปวริศร์  วรวิทย์จรุงวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
889
เด็กชายปวเรศ  วรวิทย์จรุงวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
890
เด็กหญิงปวันพัสตร์  นันตา
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
891
เด็กหญิงปวิชญา  ตรีเนตรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
892
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ร่วมทอง
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
893
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
894
เด็กหญิงปัญจกาญจน์  สุคนธสาคร
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
895
เด็กหญิงปัญญ์ธรณ์  พฤกษ์ชะอุ่ม
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
896
เด็กชายปัญญวัฒน์  ประจักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
897
เด็กชายปัญญา  โพธิปักขิย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
898
เด็กชายปัญญากร  คูรัตน์ชัชวาล
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
899
เด็กชายปัญญากร  วราภักดิ์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
900
เด็กชายปัญญ์  ปานกลาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
901
เด็กหญิงปัณฑรีย์  อมรวิลาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
902
เด็กหญิงปัณฑา  ปัณฑวังกูร
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
903
เด็กชายปัณณธร  กิจการเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
904
เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
905
เด็กชายปัณณวิชญ์  ติยะพัฒนพูติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
906
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีชาแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
907
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุพรรณวรรษา
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
908
เด็กชายปัณณ์  ประไพวงษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
909
เด็กชายปาณัสม์  มิ่งมาลัยรักษ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
910
เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
912
เด็กหญิงปานวาด  ขันหนองจอก
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
913
เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
914
เด็กชายปารมี  อริยศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
915
เด็กชายปารย์  ลิมวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
916
เด็กหญิงปาริฉัตต์  เจริญมั่นคง
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
917
เด็กหญิงปาริฉัตร  ฟองชนะ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
918
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มทอง
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
919
เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
920
เด็กหญิงปาลิดา  จรัสทรงกิติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
921
เด็กหญิงปิ่นชนก  ปิยะวงค์วาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
922
เด็กหญิงปิ่นมนัส  จรรยงค์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
923
เด็กหญิงปิ่นสิริ  พานิชภักดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
924
เด็กหญิงปิยนุช  อำนวยผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
925
เด็กหญิงปิยมน  ประเสริฐสุโข
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
926
เด็กหญิงปิยมน  สลักฤทัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
927
เด็กชายปิยวัฒน์  จันทราพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
928
เด็กชายปิยะณัฐ  อยู่ประเสริฐชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
929
เด็กหญิงปิยะนุช  มนัสศิริเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
930
เด็กชายปิยะพงษ์  วิอังศุธร
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
931
เด็กหญิงปิยะภัสสร์  ศรีวิริยานุภาพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
932
เด็กหญิงปิยาภรณ์  กมลพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
933
เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนสุภานนท์
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
934
เด็กหญิงปุณณภัสสร  ทรงสุโรจน์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
935
เด็กหญิงปุณณภา  ปราโมทย์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
936
เด็กชายปุณณ์วรุตม์  อัตถไพศาล
ป.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
937
เด็กชายปุณณวิช  ดรรชนีกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
938
เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกุล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
939
เด็กชายปุณณวิช  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
940
เด็กหญิงปุณยนุช  พรพันธ์เดชวิทยา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
941
เด็กชายปุระวิชญ์  โมกขเวศ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
942
เด็กชายปูรณ์  ตระกูลตั้งมั่น
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
943
เด็กชายเป็นหนึ่ง  เกษมศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
944
เด็กหญิงเปมมิกา  นิ่มพัชราวุธ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
945
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงเปมิกา  ทองพิชัย
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
947
เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
948
เด็กชายเปรมินทร์  เลิศพงษ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
949
เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  ปัณฑวังกูร
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
950
เด็กหญิงไปรยา  เพชรช่วย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
951
เด็กชายพงพล  อินอารียื
ป.4
โรงเรียนปัญจทรัพย์
คณิตประถม
952
เด็กชายพงศกร  นาวาผล
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
953
เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
954
เด็กชายพงศ์พลช  มานะธรรมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
955
เด็กชายพงศ์วพัศน์  หล่อนิติ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
956
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  รัตนสูรย์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
957
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธุ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
958
เด็กชายพจนินท์  วชิรวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
959
เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
960
เด็กชายพชร  เพชรโชติ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
961
เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
962
เด็กชายพชรสนันท์  ภชรวัตรสนันท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
963
เด็กหญิงพณณกร  จุมผา
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
964
เด็กชายพณภัทร  ตั้งวรรณวิทย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
965
เด็กชายพณิช  กมลาพร
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
966
เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
967
เด็กชายพนธกร  กังวานวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
968
เด็กหญิงพรธีรา  จินตพยุงกุล
ป.6
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
969
เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
970
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  พรมพลอย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
971
เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีรัชตระกูล
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
972
เด็กหญิงพรรณณิชชา  จรุกิจขจร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
973
เด็กหญิงพรรณธร  ตติยาพันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
974
เด็กหญิงพรรณภัทร  วุฒิวโรภาส
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
975
เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
976
เด็กหญิงพรสวรรค์  พรสวรรค์วงษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
977
เด็กชายพรหมจักร์  อรหัตมานัส
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
978
เด็กหญิงพริมา  สุระดรุณศรี
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
979
เด็กชายพริสร  ประสาทกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
980
เด็กหญิงพรีม  น้ำฟ้า
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายพลเทพ  กานดา
ป.6
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
982
เด็กหญิงพลอย  ทิว
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
983
เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
984
เด็กหญิงพลอยพชร  ดีวาจา
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
985
เด็กหญิงพลอยาฟ้า  กวีวงศ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
986
เด็กชายพศิน  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
987
เด็กชายพศิน  ทรงมงคลานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
988
เด็กชายพศิน  เลาห์ภูติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
989
เด็กชายพศิน  หงส์พร้อมญาติ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
990
เด็กชายพศิน  อัศวสุรนาท
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
991
เด็กชายพศุตม์  เอื้อชลิตนุกูล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
992
เด็กชายพสธร  ลุมพิกานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
993
เด็กหญิงพัชรพร  ไผ่สุรัตน์
ป.5
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
994
เด็กชายพัชรพล  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
995
เด็กหญิงพัชราพร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
996
เด็กหญิงพัฒรินทร์  กองลุน
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
997
เด็กชายพัทธดนย์  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
998
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นทีทองรุ่งศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
999
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชรธรรมโรจน์
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปรีดีพร้อมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1001
เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรราช
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1002
เด็กชายพันธ์วริศ  เจริญทวีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1003
เด็กชายพันแสง  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรจู
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงพาณิภัค  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
1006
เด็กชายพาทิศ  พูลทองคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1007
เด็กชายพิจักษณ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1008
เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1009
เด็กชายพิชชานันท์  จารุกิจขจร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชัวกัลปาว์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงพิชชาอร  ใหม่ึคำ
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
1012
เด็กชายพิชญ  ลิ้มประยูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงพิชญธิดา  กันยานนท์
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
1014
เด็กหญิงพิชญย์สุดา  เพ็ชรพรประภาส
ป.4
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
1015
เด็กชายพิชญะ  แสงรุ่งคงคา
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายพิชญะ  อุดมศรีโยธิน
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงพิชญา  ธีระนนทมงคล
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงพิชญา  เลาห์อุทัยวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงพิชญาพร  เนียมแสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1020
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โกมินทร์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงพิชญาภัค  พรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1022
เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จารุตามระ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงพิณดา  เดชารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1026
เด็กหญิงพิณพร  อุทารวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1027
เด็กชายพิตติกร  ไตรรัตนานุรักษ์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1028
เด็กชายพิทวัส  เจียรอุดมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงพิมฌาลิศา  มณฑิราช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1030
เด็กหญิงพิมดาว  อินทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่อชมภู
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1032
เด็กหญิงพิมพ์ชนัฎ  อนุธนาปาลี
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1033
เด็กหญิงพิมพ์พานทอง  ศรีวุฒิชาญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เอี่ยมเย็น
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ
ป.4
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
1036
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุษปวนิช
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
1039
เด็กหญิงพิมพ์อร  ชัยวัฒน์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1040
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามธรรมศิริ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เด่นตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี
ป.4
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
1043
เด็กชายพิสรัล  เลิศปัญญาโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1044
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่เจีย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1045
เด็กชายพีรณัฐ  รัตนวารินทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
1046
เด็กชายพีรณัฐ  สหวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1047
เด็กชายพีรดนย์  ตั้งนิพัทธ์จินดา
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1048
เด็กชายพีรดนย์  วิภัติภูมิประเทศ
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงพีรดา  หลิ่วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงพีรดา  อาชวชาวี
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายพีรพงษ์  พัชรสุวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1052
เด็กชายพีรพล  สุขุมาลพันธ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1053
เด็กชายพีรวัส  เต็งไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1054
เด็กชายพีรวัส  สุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1055
เด็กชายพีรวิชญ์  วิรัชกุลบดี
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1056
เด็กชายพีรสิทธิ์  บูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
1057
เด็กชายพุฒิธร  เกียรติพันธ์ุสดใส
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1058
เด็กชายพุฒิพงศ์  มหัทธนันชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1059
เด็กชายพุฒิเมธ  วรธรรมสรณ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1060
เด็กชายพูนเพิ่ม  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1061
เด็กหญิงเพ็ญกวิณส์  ธนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงเพียงขวัญ  พัวพรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงแพรวา  สังข์ศิละ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงแพรไหมทอง  ตั้งกิตติพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1066
เด็กชายฟ้าใต้  ธนวงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1068
เด็กชายภคพล  ศรีศรกำพล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1069
เด็กชายภคิน  ศิริวัลลภ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1070
เด็กชายภพธร  เกิดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์  สุลี้รักษ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1072
เด็กชายภวัต  วชิระเธียรชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1073
เด็กชายภวิศ  วิวัฒนาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1074
เด็กชายภักดีแผ่นดิน  นาควัชระ
ป.3
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงภัคกร  จิตต์อนงค์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงภัคธีมา  ภักดีสู่สุข
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงภัคนันท์  วารีเกษม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1078
เด็กชายภัควัฒน์  ทิมทอง
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงภัณฑิรา  โฆษิตเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1080
เด็กชายภัทร  วชิรไชยการ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1081
เด็กชายภัทรชนน  วัฒนจินดา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1082
เด็กชายภัทรชัย  อ่อนทองหลาง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1083
เด็กชายภัทรธร  มหัตกีรติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1084
เด็กชายภัทรธร  หาญศึกสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงภัทรนาฎ  รัตตกูล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  จองทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1087
เด็กชายภัทรพล  ภัทรพุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1088
เด็กชายภัทรภณ  วิชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงภัทรภร  อภิวันทนาพร
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงภัทร์รวี  เอี่ยมอำนวยสุข
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1091
เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1092
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1093
เด็กชายภัทรวิชญ์  คุ้มเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
1094
เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อุ่นจิตต์วรรธนะ
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1095
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิพิธภูวศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงภัทราพร  พรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงภัทราพร  ฮินท่าไม้
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1098
เด็กหญิงภัทรินทร์  วงษานุวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1099
เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1100
เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1101
เด็กชายภาคินภัค  รัตนะนุพงค์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
1102
เด็กชายภาณุกัญจน์  สุขียามานนท์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1103
เด็กชายภาณุวิชญ์  ธรรมจุนเจือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1104
เด็กชายภาธร  สอนไทย
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1105
เด็กชายภานุวัฒน์  จงอานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1106
เด็กชายภาม  ปุปผชาติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1107
เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1108
เด็กชายภาวิน  บุญบูชาไชย
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
1109
เด็กหญิงภาวินี  อริยไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงภาสินี  ประเสริฐนุช
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงภิญญดา  ไสยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1112
เด็กหญิงภิญญาดา  ฉายปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1113
เด็กชายภิศกร  แก้วประดับรัฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1114
เด็กหญิงภีมญ์  ภัทรสุพงศ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1115
เด็กชายภูชิสส์  กาญจนรชตะ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1116
เด็กชายภูดิศ  ลิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1117
เด็กชายภูตะวัน  ควัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1118
เด็กชายภูมิ  สี่สุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
1119
เด็กชายภูมิกิติ  ปราสาทวัฒนา
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1120
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิวรานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิติพิมลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1122
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภักดีโต
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
1123
เด็กชายภูมิรพี  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1124
เด็กชายภูริช  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
1125
เด็กหญิงภูริชญา  ธีรกันทรากร
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
1126
เด็กหญิงภูริชา  แสงดำรงเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1127
เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1128
เด็กชายภูริณัฐ  ปานพรหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1129
เด็กชายภูริณัฐ  ลิ้มพงศานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1130
เด็กชายภูริณัฐ  สุเมธโชติเมธา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1131
เด็กชายภูริต  เฉลิมพนัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1132
เด็กชายภูริต  พร้อมพรชัย
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1133
เด็กชายภูริต  ฟุ้งพงษ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
1134
เด็กชายภูริต  วรพาณี
ป.6
โรงเรียนทิวไผ่งาม
คณิตประถม
1135
เด็กชายภูริทัต  สันติภาพ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1136
เด็กชายภูรินทร์  จารุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
1137
เด็กชายภูรินท์  เลิศประสิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1138
เด็กชายภูรินท์  หลูอารีย์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1139
เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอาคม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1140
เด็กชายภูวดล  งามมธุรส
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1141
เด็กชายภูวภัทร  จัยสิน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
1142
เด็กชายภูวสิษฏ์  สิริภาณุพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1143
เด็กชายภูวิศ  อริยะสกุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1144
เด็กหญิงมณฑิสา  ฐิติกวิน
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1145
เด็กหญิงมธิชา  ตันติยานนท์
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1146
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลคูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
1147
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิรุณจินดา
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1148
เด็กหญิงมลชญา  เปรมอรุณ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1149
เด็กหญิงมัณฑนากร  อนันตวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1150
เด็กหญิงมัทนพร  ทองเเดง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1151
เด็กหญิงมาชิดา  คำโท
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1152
เด็กชายมาธวิน  เผ่าทิตธรรม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1153
เด็กหญิงมานิตา  เลิศวัฒนมงคล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1154
เด็กชายมาร์ค กิตติพัศ  คูประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1155
เด็กหญิงมาลิสา  ไทเลอร์ คล๊าร์ค
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายมีเซฟ  นาวิกนิเวท
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1157
เด็กหญิงมุกตะวัน  ช้างสำลี
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1158
เด็กหญิงมุกตาภา  วัยวราวุธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1159
เด็กหญิงมุกตาภา  สิงห์จาวลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1160
เด็กหญิงมุนินทร์  คชานันท์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1161
เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1162
เด็กชายเมธัส  สุเมธาศร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1163
เด็กชายยศกร  เจียมสุขสุจิตต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1164
เด็กชายยศกร  พิริยโยธากุล
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1165
เด็กชายรชฏ  คุณวิริยะ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1166
เด็กชายรชธร  อึ๊งภากรณ์
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1167
เด็กหญิงรดา  รัศมีสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
1168
เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1169
เด็กหญิงรภัคสตา  รัชตขจรกิจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
1170
เด็กหญิงรมิตา  ศิริดล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1171
เด็กหญิงรวิสรา  ยิ้มสมบุญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1172
เด็กชายรวีโรจน์  จิรดิลก
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1173
เด็กหญิงรษิตา  ลาภไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1174
เด็กชายรสิก  โกศลมนตรี
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1175
เด็กหญิงรสิกา  โมขสุข
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
1176
เด็กหญิงร้อยดาว  วงศ์สารสิน
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1177
เด็กหญิงรักตะวัน  ทวีลาภ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1178
เด็กหญิงรังสิมา  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1179
เด็กชายรัญชน์  บูรพาชีพ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1180
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรรวงทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1181
เด็กหญิงริจูย์  บุญเนือง
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1182
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งพิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
1183
เด็กชายรุจ  กลิ่นรัตน์
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
1184
เด็กหญิงไรวินท์  รัตนผกา
ป.5
โรงเรียนวาสุเทวี
คณิตประถม
1185
เด็กชายฤกษ์เอก  ตาลาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
1186
เด็กหญิงฤดูดาว  เสมาทอง
ป.5