ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนก  ชาวน้ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรรฐ์จพร  เภาคำภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติพัฒน์  สังปัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจุฬามาศ  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายฉัตรพงษ์  โกมัย
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชลันธุ  จันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โปรณะ
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐนนท์  ษรจันทร์
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณัฐนันท์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณิชกานต์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  กุณะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงทิพากร  เนาวราช
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงธัญทิวา  สารพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธิดารัตน์  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธีรภัทร  ตันตุลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนันทิชา  กันบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนันทิตา  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายประกาศิต  สุขคล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงปิยะธิดา  สีหะวงศ์
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพรชนก  ซื่อตรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพรพิชชา  ไชยโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงพัณณิตา  กิติศรีวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพิชญาพา  ศรีพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายพิภพ  อาจสมดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญประคอง
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายภราดร  กุลาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงภัคศราพรรณ  คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายภูพิรัฐ  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงมนัสดา  สารมโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายมีชัย  มีชัยมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงลักษิกา  เสนานุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงวรรณวิภา  วิเศษโวหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงศุภกาญจน์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายสกรรธร  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายสิริพงษ์  มงคลพัชรโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสิริรัตน์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสิริลาวัลย์  จันทรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงสุชาดา  สังขะพงษ์
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงสุภัสรา  สีสุวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายสุรศักดิ์  จันประนต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ทับทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายอติวัณณ์  สุภาษิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงอรวรา  ทิคำเกษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายอับดุลวาริษ  คานตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กหญิงกนกพร  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกนกพร  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีตน
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกนิษฐา  เขียวทองสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกวินทรา  ลีตน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกันตณต  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนบ้านร่องจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกัลยกร  บุญด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกัลยาณี  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกานต์ไกร  พินธิสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงขวัญหล้า  จิตตจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคชโชค  เลื่อนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคิมหันต์  พิมพ์เดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจรรย์อมล  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์สิมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายจารุพงศ์  จันทพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจารุพิชญา  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจารุวรรณ  นนทะการ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิดาภา  กงภูธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิรัชนา  หุมอาจ
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุโขยะชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชติญา  บุษราคัมวดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนัญธิดา  อาจแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนิตา  ศิริหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชัยพร  ดอนริเลิศ
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชิดชนก  ทรงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยศสุพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฎชาสิริ  ขันเอีย
ป.5
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฏฐ์วิกร  แสงพลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กชายณัฐกมล  ศรีสร้อยพร้าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมเทศ
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนบุญทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทับ
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณิชมน  ศิริ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงตวงขวัญ  บุษราคัมวดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทิตติยา  สุธงษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทินกฤต  อัครสูรย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนกร  สิทธิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงธันวาภรณ์  อรรคสูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธีธัช  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
ป.3
โรงเรียนบ้านนาขามป้อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนนทกร  ราชรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายนัฎฐากรณ์  จันทร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนัฏธิกา  เอี่ยมน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคล
ป.5
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันท์สินี  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนิชานันท์  จำรูญศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายนิติธร  ยศหนองทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายนิธิกร  คำบุยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนิธิวดี  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเนธิภูมิ  ตัญญูรัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปณิดา  อินทรคุปต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปพิชญา  สุขเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปภัสสรา  เหมสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายปลื้มปราชญ์  ด่างดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปองภพ  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปาริชาติ  ประเสริฐโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปิยฉัตร  บาอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วังคีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายพงษ์พิษณุ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพรชนิตว์ตา  บารมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรพิลัย  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพฤษจิการ  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพอเพียง  อินทะแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โนนน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพัชรินทร์  นันทโกวัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพัฒนศักดิ์  โชคชัยชุมพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิมมาดา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิลัยพร  ราชวัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภคพงษ์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภควัต  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงภัทรดา  กันสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภานุพงษ์  จุลวิถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภาวิดา  ชัยนิยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายภูมินทร์  ไชยสีหา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายภูมิมรินทร์  แข็งแรงดี
ป.4
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายภูริณัฐ  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภูริภัทร  อนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภูวรินทร์  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายมนัญชัย  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงมรกต  ทองหาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงเมธิณี  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายยศธจักษ์  สอนทิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายยุทธชัย  สารมะโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงรณิตา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายรัฐกิจ  นนทะโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงไรฮาลน่า  คานตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  กุลทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
ป.6
โรงเรียนด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงศ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวิภารัตน์  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวิรากานต์  จันทศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวีระพล  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศรลดา  ไชยโยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศศิธร  วิจิตรปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงศิรดา  วรรณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงศิรประภา  โกศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศิริกิริยา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภกรณ์  กันสุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงศุภพร  ลักขนัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศุภิสรา  บุรานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสัญญาบัตร  บุญธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสุชาดา  ปาทำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสุรยุทธ  ทองเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสุริโย  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายอภินันท์  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอรณภา  ดีบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอรปรีดา  ดอกสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายอรรถพล  จันทร์พินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงอรอมล  เกษมธนาสันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอัครวัฒน์  สุธงษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอัฐภิญญา  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอิงลดา  ทองหาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์