ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพร  บุตตะ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษฎากร  พิมพ์ทอง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนั่นเอื้อ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาพาโย
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
5
เด็กชายเกรียงไกร  ดวงคำน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรัติติกานนท์  โพธิ์ปัดชา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจีรวีร์  ศรีเฮือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจีระนันท์  ศรีคาม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
9
เด็กชายชญานิน  อินทะเรืองศร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
10
เด็กชายชนากร  ดวงก้อม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลธิชา  ประเสริฐถาวร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติมา  ดรศรีจันทร์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
13
เด็กชายณภัทร  วงษาวัตร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัทชากรปวีณ์  ธีรัยวิริยะ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณิชาภา  สีคามเม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณิทัชชา  ดวงเจริญเขตร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
17
เด็กชายทักษ์ดนัย  กาหลง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
18
เด็กชายธณศิลป์  ศรีษะโครต
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
19
เด็กชายธนวัฒน์  พามมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
20
เด็กชายธนวิทย์  ยอดศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
21
เด็กชายธนัท  พระโพธิ์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
22
เด็กชายธนาธิวัฒน์  ปานปลาเฒ่า
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
23
เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงนันธิญา  สีเสน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
25
เด็กชายนาธาน  ลาทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
26
เด็กชายนารา  นราภักดิ์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนิศารัตน์  เที่ยงผดุง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
28
เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์ปัดชา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
29
เด็กชายปฐมพร  กล้วยภักดี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
30
เด็กชายปัญญพัฒน์  แมนสืบชาติ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
31
เด็กชายปานัสย์  แสวงพันธ์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
32
เด็กชายปิยราช  ถาวิชัย
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
33
เด็กหญิงผจงพร  ไชยวงษา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
34
เด็กชายพนธกร  ชาญศึก
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพรไพริน  สังสีมา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพศวีร์  ศรีสารคาม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพัชราภา  นามลา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
38
เด็กชายภัทรกร  ดีใจ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
39
เด็กชายภาณุพงศ์  สาโสก
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
40
เด็กชายมงคลชัย  วังหอม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
41
เด็กหญิงมนัสนันท์  แพงพงษ์มา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
42
เด็กหญิงรัชดา  ปะโกติโย
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
43
เด็กชายวชิรวิทญ์  ไชยลิ้นฟ้า
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
44
เด็กหญิงวรพิชธา  ตาเสาร์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
45
เด็กหญิงวิชญาพร  อุตทะสิงห์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
46
เด็กหญิงศดานันท์  รัตน์เสน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
47
เด็กหญิงศศิธร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
48
เด็กชายศักรินทร์  สอนนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคชัย
คณิตประถม
49
เด็กชายศิรพัฒน์  ศรีทองสุข
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
50
เด็กชายสิรภพ  สีจินไชย
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
51
เด็กชายสุชาครีย์  ดียะตาม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
52
เด็กชายสุธินันท์  สีสุพล
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุพัตรา  สืบสำราญ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
54
เด็กชายอนาวิล  แสนภักดี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
55
เด็กชายอภิชาติ  จิตรครบุรี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
56
เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์ศรี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
57
เด็กหญิงอัจฉริยา  กาวิจันทร์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
58
เด็กหญิงอารยา  ทับวิชิน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
59
เด็กชายกชกร  ศรีคุณแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกชกร  แสงสุดตา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกนกธร  สิมมา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกนกวดี  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกนกวรรณ  พานเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกฤตภัทร  ละมูลตรี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกฤตศิยา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริแก้วเลศ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แพนชัย
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
68
เด็กชายกฤษกร  ทุมวัน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกฤษฏิ์  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
70
เด็กชายกฤษศรัณ  เสียงหวาน
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
71
เด็กชายก้องภพ  ตั้งมณี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกัญจน์สิตา  วงค์มุสิก
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงศรี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกันย์สุดา  พันธินา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกตุศรี
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  โสมาโสด
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกษรมาลา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
78
เด็กชายกานต์  วุฒิปรัชญา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกิตติมา  จิตตะบุตร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไชยโวหาร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงเกวลิน  ยอดศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
82
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเฉลียว
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
83
เด็กชายไกรวิชญ์  พันธฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงเขมิกา  ทับทิมไสย
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
85
เด็กชายคชเดช  หันตุลา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
86
เด็กชายโคจิ  คิมูระ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงจณิตา  ศรีอรรคจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
88
เด็กชายจตุรวิทย์  บุษเนตร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงจรินทร์ทร  พรรณะ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
90
เด็กชายจักรพงษ์  คำเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
91
เด็กชายจาตุรงค์  สุภาวัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
92
เด็กชายจารุวัฒน์  น้อยบุญมา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงจินตนา  ดีจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงจิรภัทร  นามเชียงเครือ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงจิรภิญญา  อ้นทอง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
96
เด็กชายจิรวัฒน์  ก้อนจินดา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจิราพัชร  อ้วนจี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
98
เด็กชายจีรพัตร์  ศิริแก้วเลิศ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรเพ็ง
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงจุรีพร  เนตรภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
102
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาตย์คำมี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงชนจันทร์  มายูร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชนนิกานต์  กันทะลือ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชมพูนุท  สังขทิพย์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชลธิชา  ผาแดง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงชลธิชา  วิลาพล
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงชลธิชา  สีลาโคตร
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงชลนิชา  ยอดช่วง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงช่อฟ้า  ขานแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชาคริญา  แก่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมมุลตรี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณคำ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
117
เด็กชายเชิงยุทธ์  วัฒนกิติกุล
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
118
เด็กชายโชควิสา  นาสุริวงค์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
119
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีน้อยขาว
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงญาติกานต์  สีแก้วนิตย์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงฐิตาพร  อุดทาทอง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณภัสนันท์  สิทธิจันทร์เสน
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
123
เด็กชายณยศ  สีสุวอ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัชชา  วิเศษวัน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงชา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสงชา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อันอาษา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอนไชยสีหา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กชายณัฐดนัย  ถิตย์เจือ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณัฐธดา  เกษตรศิลป์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
131
เด็กชายณัฐพล  ลีเวียง
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณัฐพล  เสมอหน้า
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
133
เด็กชายณัฐพัชร  กันยาวงค์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
134
เด็กชายณัตพล  ศรีน้อยขาว
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณิชากร  สอนภิรมย์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณิชาดา  ไชยมาตร์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
139
เด็กชายทัตดนัย  แดนลาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงทิพยรัตน์  สังหมื่นเม้า
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
141
เด็กชายทีปกร  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธนทัต  วิริยสถิตย์กุล
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธนภร  สงลา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธนภัทร  จันทร์สิงห์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
145
เด็กชายธนภูมิ  ไกรราช
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธนัชชา  รังษา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธนากูล  บุญผิว
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธนาทร  วงหาวุธ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงธนารีย์  รักสมบัติ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงธนาวดี  จันทะกา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงธนิษฐา  รังษา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาสุนนท์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสาวงค์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธีรกานต์  จันทะสุระ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
156
เด็กชายธีรโชติ  แก้วหานาม
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธีราภรณ์  ดวงเพียอ้ม
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธีริศราภรณ์  สีหาบัว
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงนภัสกร  หมิ่งทอง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงนริศรา  ดวงก้งแสง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงนันท์ชพร  วรโคตร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
162
เด็กชายนันทพงศ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงนันทิชา  จินนารักษ์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงหบุตร
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ส่องสี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงเบญญาภา  จ่าเหลา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอุบล
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
170
เด็กชายปฐวี  สุทธิสาร
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีไชยแสง
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คิมเข็ม
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงปภาวี  ตั้งมณี
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงปรัญาพัชญ์  กิตติรุ่งนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปรารถนา  ปางชาติ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงปริยาภรณ์  คชเขื่อน
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปวริศา  พรมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปวริศา  สีพิมพ์สอ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปาณิธร  พันธุ์ยางน้อย
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีชัยปัญหา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปานตะวัน  สีคุณเมือง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปิ่นมุกข์  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงปิยธิดา  แก่นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพงศกร  แดนแก้วมูล
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
186
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เพ็ชรโก
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
187
เด็กชายพชรพล  สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพรธิชา  เทียงจันทึก
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
189
เด็กชายพรรษนนท์  วงษ์วิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงพลอยชมพู  ประสาร
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพัชชา  วงษาวัตร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพัชฌิมา  สีหอม
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพัชฎากร  ทับสอน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพัชรพร  มุระดา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพัชรพร  แสนวังแสง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพัชราพร  คุณทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
197
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงพิชญา  คำหว้าแก้ว
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เสนาพร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพิชญาภา  ตรีสูรย์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพินิสา  สุทธมาตย์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จำปาสี
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยศรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิยดา  สุทามาตร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพิรุณวดี  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภ้ทรกร  บุดสี
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัคจิรา  สายวรรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่รั่ว
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ดีใจ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภัทภูมินธ์  แดนวงศ์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงภัทรจาริน  กิตติจารุภักดี
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
213
เด็กชายภาณุพงศ์  ทรงคุณ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงภาณุมาศ  พาหุพันธุ์โต
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงภูริชชยาพัชร  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
216
เด็กชายภูวภณ  บุญสวน
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมณีรัตน์  ร่วมทอง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงมลิษา  ศรีภูมั่น
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงมานิตา  แก้วหล่อน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงมุทิตา  คุณทะวงค์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเมทิยา  นุพพล
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเมธาวี  กองสูญ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
223
เด็กชายเมธี  ยะสาธะโร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงยามีรา  ชินสุทธิ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงรมิดา  วงทาสี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงรสิตา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ทัศน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงรัชชประภา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงรัชนก  ทับสอน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงรินรดา  ประโพธิ์พัง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงลักษิกา  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
233
เด็กชายวชิรวิทย์  บุตรเนตร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยมูล
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวนิชชา  อุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีเสนาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวรัทยา  ระวังชาติ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงวรินทร  คลั่งอำภา
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวริศรา  กาสินพิลา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงวศินี  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
241
เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุชิน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวันวิษา  ดรพลก้อม
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวันวิสา  คำพั้ว
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวิภาดา  ดวงชาทม
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวิภาวดี  กงไชยา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำพั้ว
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวิมลศิริ  ฤทธิยา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวีนัส  แก้ววันทา
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
249
เด็กชายศรายุธ  ครุฑรัมย์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศรุตา  ศรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศวรรยา  ศิริมูล
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศศิธร  ศิริวงจักร
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศศิมาพน  นภากาศ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
254
เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
255
เด็กชายศิรสิทธิ์  เตชนันท์
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงศิริณัฐชา  เกือกคำ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงศิโรรัตน์  จุนใจ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
258
เด็กชายศุภกร  สิทธิเพ็ง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงศุภาวรรณ  คุนะ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงศุภิาพิชญ์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงโศภิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
262
เด็กชายสมรรถชัย  สมมุติรัมย์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
263
เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
264
เด็กชายสรยุทร  ภาเตาะ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสิรภพ  ชัยศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
266
เด็กชายสิรภัทร  ไตรยวิภาค
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสิรินรัตน์  จันทนจินดา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสิริอัปสร  ดอนอิศวร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงสุชานันท์  ทันบาล
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุชานาถ  ศิลาไหล
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนคำภา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มมีศรี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยศรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุภธิดา  สามพร้าว
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุภัสชา  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุมิตรา  ศิริหลวง
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุรัสสา  โพธิปัสสา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสูธาสินี  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเสาวรักษ์  จุฬาคำ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูดินทราย
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศรีขวาชัย
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
284
เด็กชายหฤษณ์  โพธิ์สุวรณ
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
285
เด็กชายอนาวิล  พลลาภ
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอนุจรินทร์  ทิพเนน
ป.3
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอนุวัฒน์  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอนุสรา  แก้วจันทรา
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอนุสรา  หมื่นหน้า
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอภิญญา.  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอภิษฎา  อรรคแสง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอภิสรา  ศิริบำรุง
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอรญาณี  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอรทัย  ศิริจันทร์บุตร
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอรปรียา  ภวภูตานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอรรถกร  เพชรก้อน
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรโคตร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอริศรา  ศรีทำบุญ
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอลิสา  อันทผลา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
301
เด็กชายอัครวิชญ์  แสงมาลา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอัจจิมาพร  วงศ์ไชยวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอัชราภรณ์  อ่อนมาก
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 3

ณ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กชายอัษฎาวุฒุิ  พลธรรม
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  ศรีตรีจักร
ป.4
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอาธิติญา  จันทองพะเนา
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอาภัสรา  เครือฟ้า
ป.6
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
วิทย์ประถม