ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 6


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขระแหง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
3
เด็กชายกฤตวิทย์  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตตะพัง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กันทะจา
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัณฐิกา  ฟูงฟู
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์สินี  แสนหลวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกานติมา  เตชะตา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
9
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกษมศรี  เกียรติสุริยนต์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงเขมิกา  จินะสุข
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจตุรพร  กันธะวงค์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
13
เด็กชายจารุกิตต์  สัตย์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายจิณณพัต  แซ่วะ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิตติรัตน์  ใจงาม
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงจิรานันท์  นันต๊ะโส
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงจิราภัทร  แสนสัจจะ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเจนจิรา  โปติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงชนกนันท์  สุขันคำ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
20
เด็กชายชนกันต์  อินใจ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปู่หล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงชนิดา  ชาญสังคีต
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงชนิตา  เตจ๊ะยา
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิภรณ์  ลอยมาปิง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
25
เด็กชายเชิงชาย  พัฒนาแดนดง
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงญาษิดา  จันสีมุ่ย
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงฐิตินันท์  เทพวงค์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณญาดา  ยศถามี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
30
เด็กชายณฐกร  มาลาพุด
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐา  ไชยราษฎร์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐชนัน  ชมภูศรี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณ์นา
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิบตรี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเด่นชัยกุล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนันต๊ะ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
38
เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะมัง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐพงศ์  ชมภูชิต
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
40
เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์มณี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงณัฐพร  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
วิทย์ประถม
43
เด็กชายณัฐภัทร  อินใจ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิชกานต์  เชียงชีระ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
45
เด็กชายดวงชัย  เพชรพงค์ไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงดวงดารา  สุธีรานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
47
เด็กชายดุุษิต  ชมภูศรี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
48
เด็กชายตะวันฉาย  เฉิดฉายดาวเรือง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทุ่ยผะ  ปิเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
วิทย์ประถม
50
เด็กชายธนกฤต  อินจุ่มใจ๋
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนพร  ใจเหิม
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธนพร  แซ่เจ่า
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายธนภัทร  ตานะเป็ง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
54
เด็กชายธนวัฒน์  แดนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
55
เด็กชายธนัญชัย  สำราญศรี
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
56
เด็กชายธวัชชัย  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธันยพร  ทิปัญญา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
58
เด็กชายธีรภัทร  ธงภัำดิ์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
59
เด็กชายนที  วรรณหนอง
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงนภัสร  ขจีวงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนราพร  ถาวร
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมามูล
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
63
เด็กชายนิธิกร  เรือนงาม
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
วิทย์ประถม
65
นายปฏิพล  ฟ้าเกษมศานต์
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงปริฉัตร  แซ่วะ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
67
เด็กชายปัญญภัทร  ทรเทพ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปานธิดา  จุมปาทอง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปิยนุช  ธิดาวารีอรัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงปุญญวรี  ศรีจอมทอง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
71
เด็กหญิงปุญญิสา  เลขกุล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงผัลย์สุภา  มานารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
73
เด็กชายพงศภัค  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพรรวินท์  วงษายะ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เลงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายพัชรพล  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์กันทา
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิชญาภา  วิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิมชนก  ปู่นเจริญ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุวี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มหายาโน
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิมพิกา  ปวนใจรัก
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยานะโส
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจชุ่มเต็ม
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ใหม่ศรี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัสสร  โคตรวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
88
เด็กชายภาคภูมิ  พวงวารินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภาวินี  สุวรรณชลธี
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายมงคล  ยานะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สิทธิสอน
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงยี่หวา  ก้อนทอง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงรวิสรา  ปวนปันมา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงรื่นฤดี  เกิดเนตร
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงละอองดาว  แซ่ย่าง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
97
เด็กชายวณัทชา  แก้ววงวาน
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงวรรณวรัตน์  มาลา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวรัชยา  นฤภาคยินดี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงวรัทยา  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงวริสา  แก้วก๋องมา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวลี  จี๋จ๋อมเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายวัชรเกียรติ  สุริยะชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายวัชรชัย  ตุ้ยดง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายวัชรพงศ์  วรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
106
เด็กชายวันวิวัฒน์  ฟูงฟู
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวันวิสาข์  อัตมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงวิชญาดา  นันต๊ะเสน
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวิภวานี  จี๋จ๋อมเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายศรัณยู  ปัญญาจักร
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายศิรสิทธิ์  ใจยะวงศ์
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจมูล
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศิลันฎา  อุดกลวย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
114
เด็กชายศุภกรณ์  ยานะโส
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงศุภกานต์  พรมวัตถุ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงศุภมาส  หล้าคำ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ติมู
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเษรา  ทิพย์วรรณ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสิริกานต์  นันต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
120
นางสาวสุจิรา  เซงกะแซ่
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงสุชฎา  กระบวนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงสุประวีภ์  เป็นกล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตาจุมปา
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
124
นายสุรศักดิ์  สุกัณทา
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปันแดง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงอทิตยา  ลุงหริ่ง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายอนวัช  ละดาย
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงอนัญญา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอนัญญา  แสนสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
130
นายอนุภาพ  รักษ์พนาขจี
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
132
เด็กชายอภิวัฒน์  กำเนิดไพร
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงอักษราภัค  กิติลงการ์
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายอานัส  ลาภคุ้มบุญ
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
135
เด็กชายอุกฤษณ์  คำภิโล
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอุมากรณ์  ไพรกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนศรีจอมทอง
คณิตประถม
137
เด็กชายเอกวรกร  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงไอริน  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิต ม.ต้น