ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรินทร์  ยาฮี
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
2
เด็กชายกอเซ็ม  ยือโร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะออ
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกอนีตะฮ์  มายิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกัสมาวาตี  ยูนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกัสวานี  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกาซีมะห์  สาเมาะ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
7
เด็กหญิงกุลกัญญา  ศรีจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกูซุลฟา  หะยีนิแมง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
9
เด็กชายกูพุรกอน  กูนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงฆอซียะห์  ดอลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
11
เด็กชายชุกรัน  ดาราแม
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
12
เด็กชายซอบรี  วามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงซอฟียะห์  โต๊ะแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
14
เด็กชายซอลาฮุดดีน  ดือราโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
15
เด็กชายซัฟราน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงซัลวาณี  สอเดาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
17
เด็กชายซากิร  จิยี่งอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงซานิดา  อะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงซาปีกา  ตุนาแว
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงซาฟีนี  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงซาฟีเราะห์  กูโน
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงซาร่า  เง๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงซารีนา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงซารีนา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงซารีนา  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงซารีฟะห์  ซิระโก
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงซารีฮา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงซาลีฮะห์  ตาเฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงซาวาณี  สะตาปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงซาวานีย์  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
31
เด็กชายซีดิก  กาเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงซีตีไซนะ  มะอีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  สือแต
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
34
เด็กชายซุบฮีย์  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงซุลฟาร์  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงซูเซียณาร์  เมาะมิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
37
เด็กชายซูเฟียน  แกแล
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงซูไรนิง  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงซูไรนี  ปีเก
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
40
เด็กชายซูลกิฟลี  แวมา
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงซูลัยลา  สุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงซูฮัยณี  ดอมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
43
เด็กชายซูไฮมิง  สาแมมอตอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงซูไฮลา  อีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงโซเฟีย  หะแวเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงโซเฟีย  อุสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงโซเฟียวาตีย์  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงโซรยารี  อีกา
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงโซไฮฟา  หะยีเงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงไซนะ  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงไซนับ  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงไซนับ  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
53
เด็กชายไซฟู  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
54
เด็กชายไซฟูลอาแฟนดี  สาคอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงณัชมีย์  ฮูสะมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงณาณี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงณีณีย์  วาเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงดียาเราะห์  บองอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงต่วนซอลีฮะห์  กูโน
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงต่วนโซเฟีย  ต่วนนากอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงต่วนมุสลีมะห์  หะยีนิแมง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงตอญีบะห์  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงตัซนีม  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงตันซีลา  แบเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงตัสนี  สะอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงทัศนีม  เด็งซา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงนรูฮัน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงนวนันท์  สีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงนอซากีรา  มะรอปิ
ป.4
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัศรินทร์  เจ๊ะเเซ
ป.4
โรงเรียนบ้านไอกรอส
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนัสร๊น  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงนัสรีฟา  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
74
เด็กชายนัสรูดิง  ยาโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงนาซีบะห์  เจ๊ะเย็ง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงนาซีฮะห์  ดอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนาซูฮา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนาดีญา  หะยีมะสาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงนาเดีย  ดือราซอกือแล
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงนาเดีย  สนิทวาที
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนาเดียนา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนาตาชา  บินบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงนาตาซา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนาตือเราะห์  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนาฟตาลี  สิกือราเสาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงนาวัณย์  ซารีแปเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนาวาล  เบ็ญมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนาสุวิน  สะอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนาอีหมีะ  สีชี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนิกาสมา  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนิซรินทร์  สะบูดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนินูรษีลา  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
94
เด็กชายนิมุสตอฟา  บินแวอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนิอูกาซ่า  นิแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนุรซามีมี  เตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนุรตัสนีม  สารีมะเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงนุรฟานี  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงนุรมา  เจ๊ะแน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงนุรรีซัน  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนุรวาตี  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงนุรไอกา  วาตี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  ลูมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงนุรฮูดา  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงนุรฮูดา  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนูฟาล  มะเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงนูรซาฮาล์ซูวานา  บินอาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงนูรดียานา  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนูรฟาซีรา  ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงนูรฟาตี  มูเด๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  กานา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะ๊  เงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านไอกรอส
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงนูรฟารีซัน  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยีเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงนูรฟิยดา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงนูรมา  ตาเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงนูรมิสบะห์  เจ๊ะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงนูรยีร์ฮัน  ดิงมะนอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงนูรลี  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงนูรไลลา  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงนูรอัยมาน  นิจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงนูร์อัสฟา  ดือลามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงนูรอัสมะ  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงนูรอาซีกิม  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
126
เด็กชายนูรอาซีซี  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนูรอาซียะห์  วาแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงนูรอาซีีกิน  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงนูรอาดือนี  เต็งปราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงนูรอานิส  ดาหะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนูรอานิสซูรายา  บินตีราซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนูรอามานี  วาจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนูรอาวาตีฟ  แสะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนูรอินซานา  ตาปู
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนูรอีมัน  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  เลาะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนูรฮากีมะห์  สาแมง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนูรฮาซีกิน  ลูโล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ลูวา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อูมา
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนูรฮาฟีสา  วอลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  สามุยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงนูรฮูดา  บินดอหับ
ป.4
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนูรฮูดา  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนูรีซะห์  วานิ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนูรีซัน  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนูรีซัน  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  วี
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนูรูดา  พิมโพสาคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนูรูลบัลกิศ  บินลอแม
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนูรูลฟะห์มีย์  ตาปู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนูรูลอิซาน  ซีโปสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เปาะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงนูอัยณี  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงโนรเดียนา  บินจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงโนร์มีย์  อิงดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงโนลฟาซีรา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงบัสมีน  ตาปู
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปัทมา  นอรี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  ตีโม
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพาตีตะห์  เย๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายฟัครู  สิริเปาะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงฟัจรี  อามิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงฟาซีลา  กาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแวแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงฟาติน  ปาเกสาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาน๊ะ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงฟายีรียะห์  ปิ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงฟิตรี  มีดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฟิตเราะห์  มะรือเสาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฟิรดาวร์  เซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายมะไซฟู  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงมัยมูน  สอรอเอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงมาเดียนา  แกแล
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงมิดรี  ตาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายมุคลิส  ซารีแปเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงมุจญดา  เปาะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงมุมีนะฮ  บอซู
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงมุมีนูน  คอเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงมูณีย์  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
188
เด็กชายมูรซาลีน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงมูรณี  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
190
เด็กชายมูหัมมะอัสมาน  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายมูหำหมัดอัฟนัน  มูฮิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายมูฮัมมัดยูซูป  สาแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
193
เด็กชายมูฮัมหมัด  สูกี
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
194
เด็กชายมูฮัมหมัดซูกี  เปาะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  มะเกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายมูฮำมัดยุสรี  ลีมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
198
เด็กชายมูฮำหมัดอัครอม  วาจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายมูฮำหมัดอีรวัน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายมูไฮมี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายยวิษฐา  ไสยกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงยัสมีน  ดือเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงยัสมีน  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงยุสรอ  เจ๊ะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงยูรัยมีร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงรสลินดา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงรอซีกีน  เจ๊ะโซะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงรอซีย๊ะ  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงรอดียะห์  อามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงรอปีอ๊ะ  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงรอมละห์  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงรอรฆ์ดา  ยีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงรอฮายา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงระวิวรรณ  แซ่จุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรัญติกาล  เทศนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายริฎวาน  ปูตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงรุซมี  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงรุสนานี  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงรุสนี  หะยีเจ๊ะหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรุสมี  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงโรสรอยมี  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงโรสีฮัน  เจ๊ะนุ๊
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงลลิตา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
226
เด็กชายลุกมาน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงลุฏฟียา  ปิตายะโซ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
228
เด็กชายลุตส์  ตาเห
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงไลลาณี  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายวันไซดี  สรายอราเซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวาฟีะ  เง๊าะเจ๊ะย๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวายีฮะห์  มูซอ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวารดะห์  มะอีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวาริซา  ซีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวาสนา  กามาอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
236
เด็กชายวิลดาน  อามิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงแวอานีตา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายแวอาบูคอรี  เจ๊ะคอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงแวฮายาตี  สาระห์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศรัณยา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสันฟีรัตน์  ฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
243
เด็กชายสายพุดดีน  สือนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสาลีมี  มะตาย
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายสาเหะนัสรี  ดอเลาะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสีตีนูรเดียนา  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสีตีนูรบะห์บะห์  ตาบารู
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสีตีฮายา  เจ๊ะยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุจินทรา  ขุนทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุนิษา  เจ๊ะอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายสุไลมาน  กาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
253
เด็กชายสุไลมาน  หินะ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงโสภาวรรณ  จินนะมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายอนันต์  เวาะงอย
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงอะนิส  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอัครีมา  ดอเลาะบาโย
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอัซมีนา  หะมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายอัซวัน  สะรีสาเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายอับดุลอามีน  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายอับดุลฮากิม  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
263
เด็กชายอับดุลฮาลิม  ปะดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอัฟซาน  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายอัฟรอน  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายอัมริน  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
267
เด็กชายอัยยูบี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายอัรกาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายอัลอามีน  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงอัศวาณี  กาลีซาดอเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงอัสมะห์  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะออ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอัสลินดา  บาฮา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงอาซีพะ  เจ๊ะดิเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอาซียะห์  แวดือราแม
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอาดาฮะห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอาดีลา  มะเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอาตียะห์  มามุ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอาตีระห์  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
280
เด็กชายอานัส  มูเนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอานิส  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
282
เด็กชายอาบูฮาซัน  หะยีเจ๊ะมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอาฟิดา  มะนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอาฟีนา  บินเจ๊ะนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอาฟียะะห์  เจ๊ะดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
286
เด็กชายอามัน  เมาะทิเกาะปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอามาณี  กียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอามาณี  มะรือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอามาน  เย๊ะมูเร็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอามาลีนา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอามีน  เย๊ะมูเร็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอามีรา  เปาะนิ
ป.3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอายเซ๊าะ  กาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอายีดะห์  ตาเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอาสมะ  แวดาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอาสมีรา  แดอีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอาอีซะห์  ดะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอาอีเซาะ  แบเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอาอีดะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอาอีดะห์  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอิบติซาม  กือจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายอิบรอเฮ็ม  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอิ๊ฟซูฮัน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอิรฟาน  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายอิรฟาน  วาจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอิลฮัม  วาโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอิสเราะ  มาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอุลยา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงอุสมานียะห์  สาแม
ป.3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายอูเซ็ง  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอูมิลอัสมา  วาจิ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงฮัลวา  แมฮะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงฮัสเมาะห์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงฮัสลินดา  ซูลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
319
เด็กชายฮานาฟีร์  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงฮานีฟาร์  มะปีเย๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงฮาฟีซา  ลาโนง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงฮาฟีฟะห์  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงฮามีด๊ะ  สามะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงฮาร์ซาร์นะห์  สอเฮาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายฮารีฟ  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฮาสานะห์  กรือสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายฮุสนี  หะยีหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
328
เด็กชายฮูซัยฟะห์  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงบัลกิส  มะยาเต็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงกัญจนา  มณีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
332
เด็กชายกัสมูรี  การียา
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงการีมะห์  หะยีดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
334
เด็กชายกิตติชัย  มีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงกูไซฟะห์  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
336
เด็กชายกูอัฟนัน  บีดิง
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
337
เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
338
เด็กชายจารุเดช  พิฑูรย์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงเจ๊ะนูรูลฟาซีฮัน  ดาโด๊ะ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
341
เด็กชายแจฟรีย์  ดาแลโบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
342
เด็กชายชัยวัฒน์  ผลกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
343
เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
344
เด็กชายชารีฟฟูดีน  นาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
345
เด็กหญิงชุลีพร  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงซอฟียะห์  เจีะเฮง
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
347
เด็กชายซอลาฮุดดีน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
348
เด็กชายซอลาฮูดิน  มูกล
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
คณิตประถม
349
เด็กชายซอหละห์  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
คณิตประถม
350
เด็กหญิงซัซนีย์  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
351
เด็กหญิงซัสวาณีย์  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
352
เด็กชายซาฟีอี  สนิโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
353
เด็กหญิงซามีมี  หะยีเจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
คณิตประถม
354
เด็กหญิงซารีฟา  มะบากอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงซารูฮา  เปาะดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงซาฮีดา  บากา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
357
เด็กชายซาฮีดีน  ซาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
358
เด็กชายซิดดิ๊ก  จิยี่งอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงซีตีคอลีเย๊าะ  ดามิ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
361
เด็กชายซุลฟีร์  เปาะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
362
เด็กชายซูกิฟลี  โต๊ะแซ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงซูนีสา  แซสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงซูไรดา  เลาะแม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงซูไรมี  ฮารีหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
คณิตประถม
366
เด็กหญิงซูไรยา  สะรีสาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงซูลัยฮา  เจ๊ะอาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
368
เด็กหญิงซูวัยบะห์  เจ๊ะมุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงซูวารี  มะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
370
เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
373
เด็กหญิงซูไฮนี  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
374
เด็กหญิงไซนับ  การี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
375
เด็กชายไซนูลอาบีดิน  ดาโด๊ะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
376
เด็กชายฐานนท์  โออินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงณาซูฮา  เซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
378
เด็กหญิงต่วนณัศริน  มะสาแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงต่วนอัสมี  รายอคาลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงตัสนีม  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงทัศณีนา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
382
เด็กชายธนภัทร  บัวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หวังโบรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงนาซีฟาร์  หะแวบือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
385
เด็กหญิงนาเดียร์  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
386
เด็กหญิงนินาฟีซัน  บองออาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
387
เด็กหญิงนิฟาร์รีฮัณ  กือเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
388
เด็กชายนิมูฮัมมัดรุสยอ  นิแม
ป.4
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
389
เด็กหญิงนิศัลมี  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงนิอัสวานา  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงนิฮาฟาณีย์  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
392
เด็กชายนีซอมุตดีน  เจ๊ะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
393
เด็กหญิงนุรซาฮีรา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
394
เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
395
เด็กหญิงนุรอัยดา  เจ๊ะแม
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงนุรฮาซานะห์  มะซาแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงนูรซาฟูรา  มะโซะปะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงนูรญีฮัน  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
399
เด็กหญิงนูรดีนี  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงนูรดีนี  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงนูรฟะ  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
402
เด็กหญิงนูรฟา  กุแวกามา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
404
เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงนูรฟาตีฮา  เจ๊ะโตแซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  ดือรอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงนูรฟาฮานัน  เปาะละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
408
เด็กหญิงนูรฟีกัน  คอลอ
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงนูรยานา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
410
เด็กหญิงนูรไลลา  มะอีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
411
เด็กหญิงนูรอัยน์  บินมามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงนูรอัยมาน  เจ๊ะแน
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
414
เด็กหญิงนูรอามานี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
คณิตประถม
415
เด็กหญิงนูรอามีระฮ์  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
417
เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สาและบายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
418
เด็กหญิงนูรอีมาน  อูมา
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงนูรไอดา  แวดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
420
เด็กหญิงนูรไอนา  ซูเล็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
421
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
422
เด็กหญิงนูรฮาซีลา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะโล
คณิตประถม
423
เด็กหญิงนูรฮาฟาวาตี  ดอหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
424
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  เจ๊ะดะห์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงนูรฮีดายู  เจ๊ะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
426
เด็กหญิงนูรฮูดา  เปาะสาอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงนูรัยมี  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
428
เด็กหญิงนูรีดายะห์  หะยีสาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงนูรือฟา  สามะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
430
เด็กหญิงนูรุล  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
431
เด็กหญิงนูรุลอัซมะฮ  กูเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงนูรูลอามีมี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงนูรูลฮานีฟะห์  แวอาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
434
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงโนรฟาตีนา  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงโนรฟาตีฮะห์  หะลีมัช
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
437
เด็กหญิงโนรอามีนีย์  หะยีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
438
เด็กหญิงบงกช  บุญรัตน์ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
439
เด็กชายบัสรอน  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
440
เด็กหญิงบุซรอ  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
441
เด็กชายบุซรอ  สารี
ป.6
โรงเรียนบ้านยะออ
คณิตประถม
442
เด็กชายฟัครีย์  นาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
443
เด็กชายฟัครุดีน  กาปง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
444
เด็กหญิงฟัจรียะห์  จ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
445
เด็กชายฟัรฮัน  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
446
เด็กชายฟากิม  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
447
เด็กชายฟาฎอล  วอลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงฟาฎีลา  สือแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
449
เด็กหญิงฟาฏีมะ๊  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
450
เด็กหญิงฟาดีละ  เจ๊ะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
451
เด็กหญิงฟาติน  จุลยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
452
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มากา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
453
เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยามาอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
454
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
455
เด็กหญิงฟารีซา  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
456
เด็กหญิงฟารีดา  ดีนามอ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
457
เด็กชายฟาอีส  สาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงฟิฑรี  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
459
เด็กชายฟิตรี  สามุยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
460
เด็กชายฟิรกรณ์  ยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
461
เด็กชายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
462
เด็กชายภานุภัทร  ขุนสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
463
เด็กชายมะซานีย์  มาหายาดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
464
เด็กชายมะไฟซู  มาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
465
เด็กชายมะห์ดี  มายิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
466
เด็กหญิงมัรยัม  แวดือราแม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
467
เด็กหญิงมารีนา  เจ๊ะโด
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงมารีนา  เจ๊ะตู
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
469
เด็กหญิงมารีนา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงมารียัม  เดะหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
471
เด็กหญิงมาเรียม  ตีโงง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
472
เด็กหญิงมุกมีนี  แดเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
473
เด็กหญิงมุสลีมะห์  เจ๊ะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
คณิตประถม
474
เด็กหญิงมุหซีนีน  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
475
เด็กชายมูซัมมิล  บีรู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
476
เด็กชายมูตาฟาเอล  วาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
477
เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
478
เด็กชายมูฮัมมัดสาริฟ  แวดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
479
เด็กชายมูฮัมมัดอานีส  มะสาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
480
เด็กชายมูฮัมหมัด  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
481
เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
482
เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
483
เด็กชายมูฮัมหมัดบัยฮากี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
484
เด็กชายมูฮัมหมัดไพซอล  วาเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
485
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิว  ดาเร็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
486
เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
487
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
488
เด็กชายมูฮัมหมัดอีกรอม  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
489
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  กาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
490
เด็กชายมูฮำหมัดสารีส  โต๊ะแฉะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
491
เด็กชายมูฮำหมัดอักมาล  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
492
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิซ  เจ๊ะด๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
493
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  เจะอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
494
เด็กหญิงยัสมี  เจะเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
495
เด็กชายยุสรี  เจ๊ะหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงยูรัสมี  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
497
เด็กหญิงยูสรอ  มะสาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
498
เด็กชายรอมดัน  เจ๊ะน๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
499
เด็กชายริดวัน  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
500
เด็กหญิงรุสมีน  สาอิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
501
เด็กหญิงรุสมีนา  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
502
เด็กหญิงวรรณวิศา  แซ่ฮ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
503
เด็กหญิงวรรณอามีร่า  แวเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
504
เด็กหญิงวริศรา  อ่องบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงวันซอบารียะห์  วันอับดุลสามะ
ป.3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
506
เด็กชายวันฮาฟิซ  แวบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
507
เด็กหญิงวิลดาน  สุขภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
508
เด็กหญิงวิฬดารณ์  ปิตายะโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
509
เด็กหญิงแวซูไรดา  โตะบอสู
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
510
เด็กหญิงแวนาซลา  กือมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
511
เด็กชายแวมูหามะคอเล็บ  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
512
เด็กชายแวฮาซัน  แวดือราแม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
513
เด็กชายแวฮูเซน  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
514
เด็กหญิงสมัชญา  อ่องบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
515
เด็กหญิงสารีรัตน์  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
516
เด็กหญิงสีตีรอกีเย๊าะ  เปาะอาเด๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
517
เด็กหญิงสุธิรา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
518
เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
519
เด็กชายสุไลมัน  สาอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
คณิตประถม
520
เด็กหญิงสุวาณีย์  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
521
เด็กหญิงสูหูฝี  นาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
522
เด็กชายสูไฮมิง  มะแซ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
523
เด็กชายอนัส  ดาราซิ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
524
เด็กชายอนัส  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
525
เด็กหญิงอริสรา  อาบู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
526
เด็กหญิงอัซมาณีย์  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
527
เด็กหญิงอัซวาด  บราเฮง
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
528
เด็กชายอับดุลการิม  บินมามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
529
เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
530
เด็กชายอับดุลฟาตะห์  สาแอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
531
เด็กชายอับดุลฟาตัส  อารี
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
532
เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
533
เด็กชายอับดุลรอมัน  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสะโล
คณิตประถม
534
เด็กชายอับดุลรอฮีม  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
535
เด็กชายอับดุลเราะมัน  มะโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
536
เด็กชายอับดุลเลาะ  เปาะจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
537
เด็กชายอับดุลเลาะห์  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านไอกรอส
คณิตประถม
538
เด็กชายอัพลัง  อาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านสะโล
คณิตประถม
539
เด็กหญิงอัยซะห์  เจ๊ะแน
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงอัลวานี  ซาล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอัลวานี  มะแอ
ป.3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
543
เด็กหญิงอัสมะ  มะลือซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
544
เด็กหญิงอัสมา  ฮะยี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
545
เด็กหญิงอัสมี  นาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
546
เด็กหญิงอัสมีณีย์  ดอฆอ
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
547
เด็กหญิงอัสรีนา  เจ๊ะอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
548
เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
549
เด็กหญิงอาซีละห์  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
550
เด็กหญิงอานิฟ  หมิ๊
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
551
เด็กหญิงอานิส  มะเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
552
เด็กหญิงอานิส  สาแล
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
553
เด็กหญิงอานีซ  กาเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
554
เด็กหญิงอานีตา  โต๊ะเด็ง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
555
เด็กหญิงอาบีบี  สือยุ
ป.6
โรงเรียนบ้านไอกรอส
คณิตประถม
556
เด็กหญิงอาฟามีร์  สุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านยะออ
คณิตประถม
557
เด็กหญิงอาฟีฟะห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
558
เด็กหญิงอาเฟีย  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
559
เด็กชายอามาน  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
คณิตประถม
560
เด็กหญิงอามีรา  อาแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
561
เด็กหญิงอามีลีน  ฮะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
562
เด็กชายอายุบ  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
563
เด็กหญิงอายุสมีน  แวหะยี
ป.6
โรงเรียนบ้านยะออ
คณิตประถม
564
เด็กชายอารีฟ  อาดอละ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
565
เด็กชายอารีฟัน  สารี
ป.5
โรงเรียนบ้านยะออ
คณิตประถม
566
เด็กชายอารีฟิน  สาแมสาอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
567
เด็กหญิงอาลิษา  มะนอ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
568
เด็กชายอาลีฟ  ประดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
569
เด็กหญิงอาลียานา  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
570
เด็กหญิงอาวาติฟ  บินหะแว
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
571
เด็กหญิงอาอัยเสาะห์  ชาดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
572
เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะแน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
573
เด็กหญิงอิฟตีนา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะออ
คณิตประถม
574
เด็กชายอิรฟาน  หะมะตีเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายอิรฮัม  ดาฮารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
576
เด็กชายอิลฮัม  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
577
เด็กชายอุสมาน  ตุเร็งซา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอูลญา  อีอาซา
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
579
เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
580
เด็กหญิงฮาบีบี  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
581
เด็กชายฮาฟิส  สาและ
ป.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
582
เด็กชายฮาฟีซุดดีน  มะยีดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
583
เด็กหญิงฮาฟีฟะ  แนมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
584
เด็กหญิงฮามีดะห์  เจ๊ะฮะกูตง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
585
เด็กหญิงฮามีมี  กะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
586
เด็กหญิงฮาลามี  วาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
587
เด็กชายฮีซาน  โซ๊ะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
คณิตประถม
588
เด็กหญิงฮุซณี  เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
589
เด็กหญิงฮุสนา  สาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
590
เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
นางสาวกามารียะห์  เจะแต
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงการีมา  มามะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงคอรีดะห์  อาละ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงคอรีดา  อาละ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงคอลีเยาะห์  หะยีสาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงซัฟวาณีย์  เจ๊ะซอ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงซัลมี  แตอิง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงซัลวาณี  สะอิ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงซากีนะห์  ดือราแม
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายซาฟัยโรส  สาแม
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงซาฟีรา  ดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงซารีฟา  ุสุหลง
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงซาเวียร์  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงซีตีมารีแย  กาเร็งงา
ม.2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงซุบฮารีลิฟ  สาเล็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงซูเลียนา  ดอฆอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงโซรยา  ยีดือเระ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงไซนับ  นีมง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงดารีนา  วานิ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงนัสรินทร์  รีรา
ม.3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวนัสรู  อารง
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
612
นางสาวนาตาซา  มะยาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวนายีฮะห์  สาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวนีรูวนา  ดาโอ๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงนุรฮาฟีซา  ดิงมะนอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนูรอาซีลา  มูซอ
ม.2
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะอูมา
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงนูรฮารีดา  สตอปา
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงนูรินทร์  ดาแฮ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวนูรีดา  อาแวะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงนูรีตาฟิตรี  ยะโกะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หะเก็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงโนรอีซาตีซาฟีกา  มะลี
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงบาซีลา  ซาแม
ม.3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงพาตืนมา  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวพาราวาฮีดา  มะลี
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงฟัตตู  ยะกี
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายฟัรมาน  หะยีกาเล็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงฟาดีละห์  ยิมะแซ
ม.3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงฟารีดา  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงฟิรซานะห์  มะดาโอะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงมัสลีซาวาตี  รอมะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
634
นายมาโซ  กาเจ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายมาลีนา  ยะ
ม.2
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายมุสตากิน  หามิ
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายมูฮัมมัดสุกรี  มะแซ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
638
นายมูฮำหมัดอัซมัน  สาเม๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงรอกีเยาะ  บาราเฮง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงรอบียะห์  เปาะโก๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวรอปีอะ  มะดือเระ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายรีดูวัน  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวรุสมาน  สาเม๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายลุกมาน  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงแวอาดีลา  แวมายิ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
646
นางสาวสีตีปาตีเม๊าะ  สะนิ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงสุนิดา  ตาเยะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
648
นางสาวสุพัตรา  มะทิเกาะปะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายสุไลมาน  เด็งนามอ
ม.2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงสูไฮลา  อาแวกือจิ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายอภิศักดิ์  อาละ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงอักลีมา  สาเม๊าะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงอัซวานี  วานอ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายอัซฮาร์  มูซอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
655
นายอัฟนัน  เจ๊ะมุ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
656
นายอัยซูวัน  ลาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงอัศวาณี  จุรี
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงอัสมะ  เปาะเยาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงอัสมาร์  อาแซ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงอัสยูรา  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงอัสวาตี  มะอีลา
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงอาตีกะห์  ลาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงอานีส  ลานง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงอาบีบะห์  โต๊ะดูกอง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงอารีนี  เจ๊ะแน
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงอารูณี  อาแวโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงอาสลีนา  สาแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงอาอีซะห์  ซาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายอิมรอน  ยือลาแป
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงฮันนานร์  ไขว่
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงฮาลยาตี  ยูนุ๊
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น