ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญกัณท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรชนก  ทองแจ่ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มยิ้ม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัลยา  สุทนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติพงษ์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติภูมิ  ยืนยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกุลญดา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลธาดา  ปรองดอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเกริกเกียรติ์  เกษมปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจริยา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจักริน  ฤทธิมาตย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจันทรนภา  มนึกคา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจารุกัญญ์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรัชญา  เถาวัลย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรานไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจุฬานันท์  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชลลดา  สุขรื่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชลิดา  วามะกันต์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชิษณุพงศ์  สายธิไชย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายโชคชัย  สีแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงโชติกา  ทีฆะสาย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฐานิตา  สาโล
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฐิติพร  บุญปลูก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณปภัช  โนรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐชัย  ทิมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐชา  อินทร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเดือนแรม  จันทร์ส่อง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนโชติ  ทรงวิลัย
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนภัทร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธเนศ  อุดมผล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธเนศพล  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธาริณี  มาตบุญโท
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝางคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธีรพล  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรภัทร  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธีระพงษ์  นามภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนพดล  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนฤสรณ์  รจนา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนัฐธินันท์  สายแวว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายนันทกร  เกษแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนันท์นภัส  สะอาด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนาถตยา  พรหมนัด
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนิภาพร  สาธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนิภาพร  เสาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โคตถา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปนัดดา  แหวนนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงประทุมรัตน์  ทันจิต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงประภาภรณ์  ตุละโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงประภาวรินทร์  เรือนนา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปราณี  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปริมประภาพร  สีสด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปารวีร์  พันธ์โสรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอซะ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปาลิตา  สายรัตน์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปิยธิดา  นโดม
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายปุณยวีย์  สวิล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพรนภา  พวงคต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพรพิมล  นันทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพัชรพร  ฟ้าเหลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพัชราพร  ลือคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  อังคะนา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพานทอง  วงศ์ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพิชญา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพิมลรัตน์  มังคะลา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพิยดา  สายหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพี  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเพิ่มพร  บุรา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงแพรวดาว  ประทุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายไพรัตน์  เพียงตน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงภัคจิรา  นาคูณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงภัทริดา  รอบโลก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายภาณุพงค์  ประจิตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายภาติยะ  ยืนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงมินทราวรรณ  อินทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงยศวรรณ  บัราชรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงรวิพร  อุดเสน
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงรัชนาท  สินเธาว์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  บุตรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงลลิตา  ดวงจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงลลิตา  สังคะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายลัญจกรณ์  มนต์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงวชิรญา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงวนิดา  สีสำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายวรธัช  ศรีโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวรัญญา  เงินเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายวายุ  วิทูล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวิชญาดา  ปริวันตัง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวิชญาพร  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายวีรพงษ์  สรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวุฒิไกร  ประวัณเณย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายศรายุทธ  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงศศิวิมล  โมคศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายศุภณัฐกานต์  สมปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายศุภสัณห์  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศุรวุฒิ  มุทรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสวิสา  ผันสำโรง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสิริพรรณ  บุญวัง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสุกัญญา  สามิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสุทธิภัทร  ละวรรณ์ทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายสุธินันท์  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุภาพร  มิ่งชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุภาพร  รูปอ้วน
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงหฤทัย  ไผ่โส
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอธัญญาภรณ์  เทียบหนู
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉลู
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอรพิน  สินเทาว์
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอริสรา  สิมพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอริสา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอวัช  ทาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายอัครศักดิ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองรอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอัญชิสา  นามลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอัษฏาวุฒิ  มีชัย
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอายน์  ถ้ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอารยา  สายเกต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องคำ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายกชกานต์  สาโหมด
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวกนกนภา  ภูศิริ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกนกวรรณ  จะโลนา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นางสาวกรรทิมา  ประคองกิจ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วอารีย์
ม.2
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกาญจนา  แพงพรมมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวกาญจนา  ศิริโท
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกาณจนา  แสนทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกิตติโชค  สาโหมด
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกุศล  มูลดับ
ม.2
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์พวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายจองชัย  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์พวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงจันทิมา  ศรีสังขาร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวจิราวรรณ  เนตรสาร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวจีระภา  ไชยริน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาวจุฑารัตน์  พรมเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชยานันต์  โสนะจิตร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวฐิติมา  คำภิรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐกาญจน์  จันทคู่
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์แจ่ม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวดารวรรณ์  บุรารัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
นางสาวทิพวรรณ  สุขเกิด
ม.3
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนภัทร์  ตามบุญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนากร  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธรรณธร  ประสาระเอ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธันวา  สาธุวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธิติมา  ศรีสุพรรณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีรพงศ์  กาญจนพันธ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
นายธีรพล  สืบสิมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีระวัฒน์  วิชัยโย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนันทฉัตร  โคตรจิตร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นางสาวนันทิดา  โพธิไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวน้ำฝน  หัตถวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนิชราภรณ์  ประสานสิน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นางสาวนิดา  คเชนทร
ม.3
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนุชจรินทร์  ทองรอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
นางสาวนุชศรา  พันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นางสาวบัวสอน  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นางสาวบุษกร  ศิริวรรณ
ม.3
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปณิตา  ยืนยาว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปณิตา  สายชาลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปภัสสร  พละที
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปรารถนา  โชคบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปัญญากร  พรชู
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปิยวรรณ  ลครศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปิยะพร  ศาลาน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นางสาวพรนภา  วามะกัน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์แรม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นางสาวพัชริดา  คูหา
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
นางสาวพัชรียา  ทองคำตอน
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นางสาวพิมพ์ประพันธ์  สุราวุธ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพิยะดา  อุดเสน
ม.2
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
นางสาวแพรวพรรณ  เป้ยแย้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
นายยุวรัตน์  พูนผล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
นางสาวรจนา  สีมาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวรจนี  สิงห์สี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงรัชนิดา  เทพประทุม
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
นางสาวรัชนีกร  โสพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอ้โทบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวราวี  กรกัน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงรุจิสา  งามลัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวรรณภา  จันทร์ดีศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวราพร  พันธุมา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
นายวัชรพงษ์  ทรงกลด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
นายวัชรพล  ปุตามา
ม.3
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
นางสาววาสนา  ปู่ห้วยพระ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวิไลพรรณ  ระดาบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงวิสุดา  สรจักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงศรีสุดา  สรจักร
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงศรุตรา  เสนานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงศศิกานต์  พรมสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นางสาวศศินิภา  พาคำวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นางสาวศิริพร  ดวงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงศิริราช  พรานไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสาวิตรี  บุญฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายสิทธิพล  แฝงมณี
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสิริญญา  สมใส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุจิตรา  คำแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
นางสาวสุจิตรา  สมรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุดารัตน์  สรจักร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นางสาวสุภาวดี  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุภาวิดา  คุริโน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นายสุระธัช  วงษาไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงสุวดี  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นางสาวสุวรรณา  จันมลตรี
ม.3
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุวานันท์  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุวิมล  รอดคำทุย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นางสาวเสาวลักษณ์  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงเสาวลักษ์  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงหฤทัย  แวววงค์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอภิวัต  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอภิสรา  กากแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวอรญา  ขยันวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงอรญา  สร้อยปัดสา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอรวรรณ  โสดากุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอรสา  พาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอรัญญา  กุลณะนงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นางสาวอวัสฎา  โคตรสาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอัญมณี  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอารยา  สมชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอารียา  นิยมชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงกชกร  พะทำโล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายกตัญญู  รัตนาถ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกนกนิภา  สาธุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกนกพร  คุณโคตร
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุโคตร
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกมลธิดา  ไวโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายกฤติกา  ยาดี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกฤษฎา  ชินลา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกฤษฏา  กาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายกฤษฏา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายกฤษติภูมิ  พันอู
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกาญจนา  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกาญจนา  อัญโญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกานต์ทิตา  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกานต์สิรี  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  กาละศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์ษาเคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกิตติยา  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกิติยา  ม่านทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเกศรา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเกสวดี  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชริด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายไกรวิชญ์  สามศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายขจรศักดิ์  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีปราชญ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเขมิกา  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายคเณศ  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายจรณินทร์  ศิริโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายจักรดุลย์  พรมมุณี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายจักริน  บุญชิด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  เชื้อหลง
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงจันทิมา  เกษม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงจันแนล  แอน จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงจารวี  สายทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายจารุกิจต์  วงษาบุตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายจิตภู  สวิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงจิตลัดดา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจิรัชญา  แฝงละโคก
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจิรากาญณ์  โพธิ์จันทร์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจีรนันท์  ภาคสีดา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงจุฬามณี  ศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเจษฎา  สุขโสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายเจษฎากร  แป้นเขียว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายเจษฏา  ประทุมพิมพ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชญานิตย์  ทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชญานิศ  ขือรัมย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชนากาญต์  โสภา
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชนาธิป  สุมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชยังกูร  ปริหา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชโยดม  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชลณชา  สีทน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชลธิชา  ทูลกสิกร
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงชลธิชา  ลาชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กหญิงชลธิดา  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงชลลดา  กวดขัน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชลิตา  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายชัยธนาดล  ไชยโกฎิ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายชัยวัฒน์  นามวา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชิตชนก  สาธุสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงชุติมล  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายโชคทวี  นุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงโชติกา  สาริก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงฐิคิมาพร  นาคำรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงฐิตาพร  กัญญาพันธ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงฐิติพร  พิมพไกดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงคาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงฐิติวรรณ  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายฐิติวัสส์  สีหะนันท์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงฑิตธิตา  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปะตาทะยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐชา  เอมถมยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์โสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐนันท์  แรกเรียง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐพร  สุริยา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายณัฐพล  ดวงจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายณัฐพันธ์  จิระออน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายณัฐวัชร์  ธรรมละเอียด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณันธิญา  ต้นเกษ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณิษา  สามิโส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงดวงกมล  ทองริด
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงดวงใจ  บุญเจือ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายเดชาธร  พันสนิท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายต้นหนาว  พงษ์อนันต์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีพุฒ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงทิพย์เกษร  แสงใส
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงทิพสุดา  จันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายเทพสถิตย์  ดาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธนธรณ์  จรลี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธนบดี  กองค้า
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธนบูรณ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงธนภรณ์  ห้อยมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธนัชพร  สิงหาภู
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนากร  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนากร  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธนากรณ์  คูณทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงธนาภา  นะกะวงค์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธรรมธัช  สัจสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีภักดี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงธัญรดา  บุญครอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธิญาดา  มะโนรา
ป.6
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธิติพร  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธินัฎดา  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธีระโชติ  ทองใบ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธีระพันธ์  จะโลนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธีระภัทร  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลาสันต์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนภาพร  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนรินทร์  สุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนรินทิพย์  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนวพัฒน์  เสาร์ประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนัฐนิชลาวัณย์  ปัญญาพอ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนัฐปาณี  ชูไทย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนันธิดา  พะทำโล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายนาคิน  โคตรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงน้ำเพชร  ประสาระเอ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนิตยา  มาลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายนิภัทร์  บุญมางำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนิภาพร  ชุมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนุจรีย์  หมู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเนติภัทร  จินดา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงบุษกร  นาคูณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ผลวิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงเบญญาภา  ยืนยิ่ง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายเบนจามิน  เชื้อชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายประชัน  ลาดมาลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงประภัสสร  กิจกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปรัชญา  แดงชาติ
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปวริศ  ศิริโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปัณณิกา  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปาริชาต  ผ่านแสนเสาร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปาริชาติ  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปาริตา  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปิยดา  พิมพ์กิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปิยธิดา  เกษม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปิยธิดา  เหมทานนท์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจราช
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปิยารมณ์  ศรีรมย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปุญญาภา  ชินพงศธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงผกามาส  บรรเทิงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายผดุงพล  พระพงษ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพงศธร  โทรพัฒ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพงศธร  แสนยะบุตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพฒิพงค์  แซ่โก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพรนพิน  นันโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรรณทิพา  กองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพรรณพนัช  สุทะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพรรณวดี  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพลอยตะวัน  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพลอยนรินทร์  ไกยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพลาธิป  ฝางคำ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายพัชรพล  กลางนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพัชรพล  ลาพ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพัชรานัน  เมืองวงศ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพัทรธีรา  หงษ์ลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพัศรา  ศรีทอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพัสณีกร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพิชญดา  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  สินลับ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคำรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิรดา  บุญเนต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพิริสา  สงวนศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายพีระพัฒน์  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายภราดร  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภัคพล  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายภัทรภูมิ  โคตะโย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงภิรารัตน์  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงมณีรัตน์  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงมลฤดี  โกลีย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงมัทนา  การะกาม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงมาริสา  วาศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงมาลินี  วิสาท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงเมธิณี  ภูศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงยุภาพร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงรจรินทร์  ไชยงาม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงรวงข้าวไทย  ใจราช
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายระพีพัฒน์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงรักษิณา  ปัจฉิมบุตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายรัฐเขตน์  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทคู่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงรัตน์ติยา  เศรษฐนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงรินนภา  แก่นสิงห์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวรนุช  จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายวรพล  พันธัง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงวรวลัญช์  สายขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายวรัณญู  โคตรทารินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายวรุชาติ  ผานันท์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวาทิณี  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวิจิตศิลป์  ไชยนาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายวินัย  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งจิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวิภาวดี  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศดานันท์  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศยามล  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  โสสะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายศรันย์  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงศรันรัชต์  สุทธังฐิตินันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายศรายุทธ  จิตแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายศรายุทธ  บรรโล
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศรีสุดา  สละชุ่ม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงศศิธร  บั้งทอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายศักศิลา  ฤทธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงศิริกัลยา  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงศิริกาญจน์  พรมวันนา
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศิริกานต์  ขานอัน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่องวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวาดวร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงศิริรัตน์  อุตะมะ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายศิวกร  สังฆะสี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศุภกร  เป้าทิม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภกิตติ์  ก่อสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสกุนา  อนันตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสรวิศ  เลิศวรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสร้อยระยา  ใกล้ชิด
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสาคร  ศรีบุุตรสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสิทธิชัย  พรหมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กชายสิทธิโชค  พรหมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายสิรดนัยย์  สง่าศิลป์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสิริมาวัณ  ดานชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสุกัญญา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุกัญญา  สมสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสุขสันต์  อุวิทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุชัญญา  พวงพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุชาดา  คันธจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสุทธิดา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสุธิดา  คำลุน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุธินี  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุปรีดา  พละที
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุพรรษา  พลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพาวัตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงสุพัตรา  แสงประสาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงสุภัสสา  ฉัตรวิไล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสุภาวดี  เคนงาม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสุภาวดี  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงสุภาวิณี  เหล่าสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงสุภาวิดา  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสุภิญญา  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายสุรชัช  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงสุริยะอรุณ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสุริยา  สุโพภาค
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วคันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ บ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงหทัยกานต์  โภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมธร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายอชิตะ  สุขโข
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอนันตพร  สิงห์แสน
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอนุชา  ทองห่อ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอนุชา  นุสนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอนุวัตร  กลิ่นบัว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอภิชญา  คำลอย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยนาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอภิญญา  สุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายอมตะ  เค้าทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอรทัย  บุญสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอรนลิน  นิลดวงดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอรวรรณ  รัญคำภา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอรอุมา  ทองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอรอุมา  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอรัชญา  พรมมาต
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอริศรา  เทียบหนู
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอริษา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอริสรา  เอื้อทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอรีญา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอัมรินทร์  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอาคม  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอาทิตยา  คุณโคตร
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอาภัสสรา  โมราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอำนวยพร  ประมนต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอำไพ  ดอนกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงเอมมิกา  ผลสวิง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์