ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกนก  วรพิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตปุญญา  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษฎา  นามสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านบัววัด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกวินนารัตน์  ในเกษตรธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาวันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชนานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตพัฒน์  อดิศัยเดชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก่นสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคุณานนต์  หาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจักริน  อุดาหน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์ทะเล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจีรภัทร์  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชไมพร  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านจั่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชัยวัฒน์  แนนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชาครีย์  หวังมีกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงโชติรส  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณฐพล  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฏฐชา  พันธ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐพล  ชินนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงติญาภรณ์  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านบัววัด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงติณญา  สันตินัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายทรงศักดิ์  ยอดเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเทพธินกร  เสนคำเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายแทนโท  สมใจเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนนันท์  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธวัชชัย  จันทสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธัญญา  บาทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธัญญาณี  สายยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธิดาภรณ์  สุธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนับทอง  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เด่นตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัววัด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ทะวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนิตยา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนิพิชฌาน์  จันจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
ป.3
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปานนภา  มาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี
ป.6
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทาพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพนิตพร  เฉลิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพรยุพา  พรมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพรรณพนัช  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายพัชรพล  ยินดีรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพิตรา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพีรบูรณ์  โควิบูลย์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพีระเดช  ผุสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายมณฑล  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงมิญช์พิชญ์  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายรัชชานนท์  ศูนย์โศรก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายรามา  คำประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงลัคนา  จันทราพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายไวทยะ  โพธิ์ไชยแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายศราวุฒิ  การะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศุภฤกษ์  ก้อนทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาลพันธา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงอภิญญา  มาคะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมินเสก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงอรจิรา  สากุลา
ป.4
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอรทัย  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงอริสรา  สานันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีวงษา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงอารียา  คงตางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงัธัญวรัตน์  ศิริเวช
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำลือ
ม.1
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกุลธิดา  พวงพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวญานิสา  โสภาสิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณภาไร  บุตรมะณี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายธีรภัทร  สิงขรบาท
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนิศรา  แสงขจี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวนิศารัตน์  พันธานี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงบุณธิดา  พวงพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพัชรพงษ์  แสงดี
ม.1
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายมานะศักดิ์  สุรำไพ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงยลลดา  จำปาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงวรพิชชา  ระวิชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงวรรณษา  จันทะโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นางสาววรางคณาพร  สำเภานนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวันดี  แสงลาย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงศิริภัทร์  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสุริตา  โสภาสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นางสาวอรอนงค์  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงกชพรรณ  โคตะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกนกพลอย  แนบชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกนกภรณ์  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกนกวรรณ  วิลัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายกฤติกร  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายกฤติศักดิ์  บุญปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายกฤษฎา  ทุมมากรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกลรัตน์  อินทะกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกองทอง  จิตต์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศุภนิธิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกัญธนัช  ปารย์โมกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกันตพิชญ์  พรมสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกัลยมนต์  สีหะนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทฤดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกาญจณา  ขวัญมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกิ่งมุก  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาธารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกุลวดี  โม่สันทด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกุศสะลิน  พิมพ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเกศรินทร์ญา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเกียรติบดินทร์  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเกียรติพร  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายขวัญประชา  จันทร์จิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายขูติวัฒน์  แสงไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจารุณี  โทตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจิตตวดี  พวงจำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กชายจิรพัฒน์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิรัชญา  ครองยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิรัชญา  ไพรศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายจิรายุทธ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจุฬามณี  อินทศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ภูรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายเจษฎากร  สีตะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเจียระไน  เครื่องพาที
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงโฉมเฉลา  ธรรมสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชนกวนันส์  พิมสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชนันญ์ชิตา  คำมุงคุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชลธร  กานา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชลธิชา  ฤทธิโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชลธิฌา  ภูมิคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชัยมงคล  เมดพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชุรีพร  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเชษฐวุฒิ  นิลจำรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายไชยวัฒน์  พรใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณิกา  ฤาชินเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์ธีรการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฐาปกรณ์  จิตธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฐิติญา  ทาคำห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายณัฏฐชัย  อุทคำกวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐกมล  จารุกมล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัฐธิดา  วราพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฐพร  บุญสายันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีโพน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลาวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณาฤทธิ์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณิชาภา  ฤทธิไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณิฐกิตติ์  โทระสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงดวงกมล  วิเศษลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  มาคะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายตรีเทพ  เอกสระพัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายเตชิษฏ์  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายทรงเกียร  ยิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายทรงพล  นาสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายแทนคุณ  วรนิพิฐพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนกฤต  ผุยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนกฤต  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนดล  สวยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธนพร  สันธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธนพร  อุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนภัทร  ผังดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนภูมิ  วรรณเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนรัตน์  ขันธวัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธนัชชา  อุ้มบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธเนตร  สีสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธมนวรรณ  สกุลมนต์สิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ธีรการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงษ์ตันฮวด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธัชพล  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงธัญญภรณ์  คุณราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แสงตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธัญสรณ์  ปิตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธิดารักษ์  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธิดารัตน์  เงินมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณตรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธีระพงษ์  พรสิมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธีระพรรณ  น้อยวรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนภอนงค์  รัตนภู
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนริศรา  ลิ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนฤเบศร์  ชาประวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายนวพล  โยธาสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนัฐพร  ศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธานุมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายนันทพงศ์  โพธิหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนันทพร  ลาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนันทมณฑน์  ทำนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนันทัชพร  บุระสี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนิภา  มวลสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนิศารัตน์  ปลุกใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายเนติพงษ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงเนาวรัตน์  นาครักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงในโอมี  คริสติน่า เลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายบวร  กาคำผุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงบุษกร  สุดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงบุษบา  มูลสระดู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเบญจภรณ์  อุตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงเบญฑิตา  ทวีดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปกฟ้า  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายปฏิพัทธ์  พัดทาป
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปฏิภังกร  โมฬีชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปนิวัฒน์  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปภัสสร  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปภาดา  โอมณีเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงปรีดาวัลณ์  พลพ่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปัณณพร  วุฒวัณณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปัณณภัทร  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปาฏิหาริย์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปานไพลิน  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปารมี  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปิยนันท์  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปิยอร  ธรรมษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปิยะกัลยา  ปวีณชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปิยะธิดา  เปลี่ยมสติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปุญญิสา  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพงศธร  คอรงระวะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพงศ์พล  กุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพชร  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพรรณนิภา  สมสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพรรษศรณ์  อินทะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพฤทธิ์  วันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายพสุวิชญ์  กุคำอู
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพัชนิดา  แก่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพัชราภา  พรมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพัชริญา  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพัชรี  สุตัญตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพันวสา  ธะคานิล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงพิมพการต์  ขำคม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิมพ์หทัย  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพีรภัทร  ปลอดนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพีรสิชณ์  สารีแผลง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพีระพันธ์  คำเคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเพชรลดา  กอแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงแพรวา  เงาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายไพรัตน์  พันบุบผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภราาดร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายภัทรดร  จิตรเสนาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงภัทรพร  แก้วก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภัทรพล  ประกอบใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายภัทรพล  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ด้วงศาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงภัทรียา  คำโกน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายภานุวัฒน์  สิงหาสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภาวัลย์  จันทะพวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภิญญดา  ทุมบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภูชิต  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายมนต์ตระการ  นวลงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายมนตรี  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงมนัสนันท์  นารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงมัทนาวรรณ  กุรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงมีนา  บุดสีนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงมุทิตา  มณเฑียรอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงมุธิตา  สุขาเขิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายยศกร  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงยุพาภรณ์  วรพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงรมิดา  ศูนย์โศก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงรวิภา  พิศชวนชม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กชายรักเกียรติ  ยิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงรัชญาณี  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายรัฐภัทร์  ศรีปราชญ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรัตพร  สารเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายเรภาย  เชื้อสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงลลิตา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงลิลาวัลย์  บุญสราง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวนัสนันท์  นาคำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวรชัย  คำสิงห์หา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวรรณภา  สงวนดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์หนองโคก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวรัทยา  ไขสังเกต
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายวัชพงษ์  โมมะเกือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองให้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวาสินี  โครตวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวิชชุดา  หลงรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวิชญา  พงษ์มาตรรุษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิชญาดา  คำเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวินทกาญจน์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวิภาวี  เจริญทัศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวิมลมาศ  ครุฑธนสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงวีรภัทรา  ทาคำห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวุฒิไกร  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัววัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายศิขริน  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศิริประภาภรณ์  วรรคจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศริพันธ์ุุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญชัยแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายศุภชัย  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จุลจันทนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสกายเดือน  สีมาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสไมพร  สไลรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  บุคจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสรัลรัตน์  วงษ์ตันฮวด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสวิตต์  วรรณวัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายสหรัฐ  วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสิทธินันท์  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายสิทธิพงษ์  สาระวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสิปปกร  อยู่สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสิริกร  ปัจไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสิริวรรณ  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุกัญญา  จินามณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  มีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุธิตา  คลาดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุปุณญตา  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายสุพจน์  ท้าวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุพรรณาวดี  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสุพัฒตรา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสุพัตรา  สมอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุมินตรา  สมจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสุระศักดิ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัววัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสุรัตสวัตรี  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสุวัฒน์  ธิสาเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงหม่อนไหม  กระจายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอครพล  เสียงหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอทิตยา  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายอธิศ  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอภาภรณ์  ขันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอภิชญา  สมยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายอภิชาติ  เสาร์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กชายอภิเดช  ใจเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอภิวุฒิ  เข็มมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอมรเทพ  พันธะยุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงอรจิรา  เนยชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอรณี  ทองสรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอรวรรณ  เลื่อมใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอรวรา  เนยชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอรอุมา  อุคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอาทิตยา  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอานนท์  ฉิมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอารยา  แดงแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอินทิรา  การะบัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายอิสระ  กำปั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศิริกมลเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายเอกสิทธิ์  นามราช
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเอมอร  ผายผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายัอัครเดช  คำเชิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงิณิชกานต์  แก้วคำกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์