ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษาบุตร
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
2
เด็กชายกัณฑ์พิเชษฐ  อุนานันทพงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญจิรา  สายวรณ์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
5
เด็กชายคมชาญ  คำหาญ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
6
เด็กชายจิตรภาณุ  กรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนาแน่น
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชโรชา  สาระไทย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลลดา  เรืองสา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สำราญสุข
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชิดชนก  ชนะพา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
16
เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีธรรมมา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
17
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัสสาคำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
18
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจหาญ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐชญา  มำขุนทด
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
21
เด็กชายธนโชติ  โลมรัตน์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
22
เด็กชายธนวัตร  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
23
เด็กชายธนศักดิ์  คำสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
คณิตประถม
24
เด็กชายธรรมรัตน์  สิมโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
คณิตประถม
25
เด็กชายธีรเดช  พานิชดี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
26
เด็กชายธีรปกรณ์  ท่วงที
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
27
เด็กชายธีระภัทร์  สานนท์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
28
เด็กชายนวพล  นนพละ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนัฐณิชา  เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาบุดดา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงนิชาดา  หลายภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนิชาภา  วรรณวัตร
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
33
เด็กชายนิติภัทร์  วงค์ผา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์วีระขันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
35
เด็กชายปัณพร  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
36
เด็กหญิงปานวาด  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านค้อ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิมาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
39
เด็กชายพงษ์พัฒน์  นนทเสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพรชนก  บุญภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพรวิภา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพัชรพร  วรรณวัตร
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
43
เด็กชายพัทธ์วศิน  อ่างศิลป์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
44
เด็กชายพีระภัสร์  จุลมนตรี
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
45
เด็กหญิงภัทรพร  รูปช้าง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
46
เด็กชายภัทรพล  นนพละ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
47
เด็กชายภูริภัทร์  จันมานิจ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
48
เด็กชายภูวดล  เสียงไพเราะ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
49
เด็กชายรัฐฉาน  อ่างแก้ว
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหาดี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
52
เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเรือนใจ  ใหญ่สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวรนัฎฐ์  ถึงประชา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวริษา  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
59
เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อสูง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
60
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ขึง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
62
เด็กชายสรวิศ  สมสอน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
63
เด็กชายสราวุธ  สุดชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
64
เด็กชายสิรภพ  ทองเติม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสิริยากร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล
ป.3
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยตา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสุชาดา  ผาลีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงสุภาภรณ์  กอบเกื้อ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงโสภิดา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
71
เด็กหญิงอชิตา  โคตวงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอาทิตยา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
74
เด็กชายอำพล  คำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
คณิตประถม
75
เด็กชายเอกศักดิ์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงภัครินทร์  เหมาะโสม
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงลลิตา  สร้อยพิจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านค้อ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงอรดา  ตันยะกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกมลชนก  วังวงศ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
82
เด็กชายกฤติพงษ์  แสนลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกฤษญาดา  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
84
เด็กชายก้องไพร  ถนอมบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่กำชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกัลยกร  กาสา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกาญจนา  กาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านค้อ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกิ่งกาญ  ระเบียบ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกิตติกุล  หอมนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงจริยา  เจริญลอย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
92
เด็กชายจักรพรรดิ  ภาโยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
93
เด็กชายจักรพันธ์  ดัชถุยาวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
94
เด็กชายจักรินทร์  ศรแสง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
95
เด็กชายจิณนภพร  สังขะวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงจินตนา  ทองผุย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจินตหรา  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงจิรนันท์  สิถิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
99
เด็กชายจิรพัฒน์  สาริกา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
100
เด็กชายจิรัฎฐ์  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
101
เด็กชายจีรวรรณ  เหล่ามา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงฉันชนก  เพ็งสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงชญานิศ  ต้นสิงห์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชมพูนุท  มีโชค
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
105
เด็กชายชลชัย  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
106
เด็กชายชลิต  ชาติแดง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทันธิมา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชัญญา  วงศ์กลม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
109
เด็กชายชัยยุทธ  บัวถา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กชายชินวัตร  ดวงพุฒ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชุติรัตน์  เครื่องกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
114
เด็กชายเชษฐพล  กันยาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงฐานิตา  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงฐิตาธร  ศรีมาชัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงฐิติชญา  เพ็งสา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงฐิติพร  รูปแกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงณฐนนท์  ทองอ้วน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
120
เด็กชายณฐนนท์  สายคำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัชชา  สมหมาย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาทา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
124
เด็กชายณัฐนนท์  รูปศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
125
เด็กชายณัฐศักดิ์  นิลดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายณัฐศักดิ์  สิถิรบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงดาราภรณ์  ผาก่ำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงดุษฎี  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงเทียมทอง  หนองแคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
130
เด็กชายธนพัฒน์  สิมโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงธนภรณ์  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะพา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธนัชพร  สุพล
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธนากร  กองมะณี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
136
เด็กชายธนากร  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
137
เด็กชายธนากร  อ่อนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงธมลวรรณ  พิมราช
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โวหารลึก
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยพันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธันยพร  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงธาราพร  สายตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธีรศักดิ์  กันหาบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธีรศักดิ์  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงนฤนิษฐ์  สีสม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
146
เด็กชายนวพล  สายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนัฐนันท์  เจียงคำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะโกศลสันติ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนันท์นภัส  คนบุญ
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนันธิยา  สายทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนิชานันท์  วะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิภาพรรณ  วรรณวัตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนุษรา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงทน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงเบญจรีย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปนิดา  ฉวีวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปภัสสร  เงาแจ้ง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปภัสสร  ท้าวด่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
160
เด็กชายปรมี  โยลัย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปวริศา  สุดพาห์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
162
เด็กชายปัญญา  ศรีด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
163
เด็กชายปัญญา  หลายภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปารมี  เปรื่องปรัชญ์
ป.3
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปาริชาติ  ศาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปิยพร  บุญเพิ่ม
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงปุณณิศา  เจือบุญ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงไปรยา  หนูดี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพรนิภา  สีหนองฮ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพรพิมล  เท่าทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพัชรดา  บ้งพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  คะเซ็นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  สัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
176
เด็กชายพีระศักดิ์  ขันสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภราดร  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
178
เด็กชายภัทรพล  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภูเพชร  ทองผาย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
180
เด็กชายภูมิวศิษ  จุฬากุล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
181
เด็กชายมณพงศ์  จรรยงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงมณศิริธร  กุลโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงมะนิสา  แซงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงมัสยา  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงรติมา  สุขสร้อย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
186
เด็กชายรลิศ  ใจเข้ม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุขช่วย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงรัตนา  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงรํบฯํฯ?ื  สีมันตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายฤทธิชัย  สิทธิมัง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงลักษณ์มนพร  พันโบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงลัดดา  คุณพาที
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สิมโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงวรางคณา  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พะวัง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงวสพร  วงศ์กัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
198
เด็กชายวัฒนศักดิ์  ทังนะที
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
201
เด็กชายวิศรุต  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงศรีแพร  ทองทับ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงศิราณี  จันทรุกขา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เบ็ญมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศิรินิภา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วันบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายสกุลรบ  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
211
เด็กชายสรายุทธ  สมรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสุทธิดา  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสุทธิราวรรณ  ศรีมาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุธาทินี  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุนิตชดา  สังขะวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสุพรรษา  คุณธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
218
เด็กชายสุรวิชญ์  อัจฉฤกษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
219
เด็กชายสุริยัน  ปูคะธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงหทัยมาตุ  โกมลศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงหทัยวรรณ  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงหรรษมน  พูลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอนัญญา  เชิญทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายอนุชา  โทบุตทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงอนุธิดา  ผาลีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงอภัสรา  วิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงอภัสสร  ตริตรา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอภิญญา  เกษางาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงอภิญญา  พลศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายอภินันท์  ทันธิมา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
232
เด็กชายอภิวิชญ์  แม้นประโคน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายอภิสิทธิ์  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอริยา  กุลโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอริศรา  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงอริสา  นอกสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงอลิสา  แสนไทย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงอัจจิตา  จันสด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงอัจจิมา  ทุนมาก
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงอาทิตยา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงอาทิติยา  กันหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงอารียา  สอนสั่ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงอารียา  อุตมาตย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงอารีรัตน์  กออ่อน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
245
เด็กชายอิทธิกร  อ่อนโยน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงอิสตรี  เชื้อท้าว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม