ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชณิกร  ธนนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกณวรรธน์  บุญจอม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกนภา  อนันทวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  มนัส
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  สรรพานิช
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกอร  แดนหงษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกอร  รัตนโกเศศ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงก็ปานแก้ว  ว่องไวชำนิกิจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  เหง้าเกษ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรรวี  พลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติมา  อุวอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษฎา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษฎา  ล้านคำ
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษดา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษิดิศ  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เลิศสกุลรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองถม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกัมพนธ์  เจษฏาพงศ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติภัทร  เชื้อหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติภัทร  สายรัตน์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกุญชร  ทวีวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเกดแก้ว  มุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงแก้วกัลยา  สุรภา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคณพศ  ธุระอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคณาธิป  ดาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคณินท์  บุญจูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงคนึงนิจ  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิตติพัฒน์  สาสงวน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจิรพัฒน์  แสนภูมี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิรศักดิ์  ประทาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรสิทธิ์  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิระวัฒน์  จันทร์ส่อง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรัฏฐ์  พรรักษมณีรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิราธิวัฒน์  จารุวงศ์
ป.3
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรารัชนก  จันลาศรี
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเจตนิพันธ์  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเจษฎา  คำมุงคุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายเจษฏาพิวัฒน์  สายน้อย
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฉัตรพล  แก้วกนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฉันชนก  มะดารักษ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเฉลิมชัย  นามแสน
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชญานันท์  คุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนกสุดา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีพรมรี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนรดา  เกติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชยานันต์  สิงห์บุปผา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชลธิชา  นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชลิตา  โสภณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชัยภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชัยวัฒน์  ภาณุมาศภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชินดนัย  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชินดนัย  สีหา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชิษณุชา  สมุทรรัตนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  อุ่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชุติวัติ  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายโชติพัฒน์  เพชรภูวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายฌัชวิชญ์  จัมประโสม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงฐานิตา  สกุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฐานุพงศ์  เพชรภูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฐาปนี  คำแปร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายฐิติพล  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงฐิรดา  กูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงฑิฆัฆพร  พยุหะ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณฐมน  พลอาษา
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณภัทร  ดอกพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฏชฐชา  อ่อนคำ
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฏฐกฤต  คูณค้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมุทรเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฏฐา  สันติวิชัยกุล
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐกมล  สันติวิชัยกุล
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัฐชนน  ปิตะพรหม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐชยา  วิถี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  พุ่มจำปา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชลนิติญานนท์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  ทูลสิงห์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่ออน
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐนนท์  เบื้องบน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐนันท์  เมฆเลื่อม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐพล  ตระการจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐริกา  ผ่ายเผย
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐวัตร  คำทองเที่ยง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐวุฒิ  จงจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณิชาพร  ทวิชูปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณิชาภา  เงินหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงดวงฤทัย  สายพฤษก์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงดาริกา  โคตรวันทา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงตริยาภรณ์  ปานโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายไตรภพ  กิติพิเชฐสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายถิรวัฒน์  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายทรัพย์มงคล  ไหว้พร้อม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายทรัพย์สถิต  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงทอฝัน  โชติวัฒนากานต์กุล
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายทักษ์ดนัย  จำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงทักษพร  สานนท์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงทัศนีย์  ประสงค์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงทานตะวัน  อภิพาณิชย์โชติกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขุวงษา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนกร  สอดเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนกฤต  หลักรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนกฤตธฤต  คำเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนบดี  กำลังงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนบดี  สุริยเดชสกุล
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนพันธ์พันธ์  โกมลศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนภัทร  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนภัทร  วราธนากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธนยาภรณ์  ถานา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนวัฒน์  หน่วยแก้ว
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนวินท์  แดงโสภา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนัชชา  คำเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนัส  บรรณมาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนารีย์  ทุมมญี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธนารีย์  ศรีธัญรัตน์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนิดา  ศรีราช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธรัญญา  ละม่อมสาย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธราเทพ  พรหมแสง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธรีะเดช  แก้วเหลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธวิน  วจีเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธัญชนก  พันชาติ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญญากร  วรงค์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธัญธิดา  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธัญภูมิ  เพชรมาก
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  วีระกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัญรดา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธันย์รัญธิดา  จารุแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธาดา  สาเกตุ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธิติยา  ทาธิสา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธิติรักษ์  สังฆเพศ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธีรชาติ  แก้วจันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธีรเดช  นีรสิงห์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีรเมธ  สูนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธีร์วรา  ธุศรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธีระตาภักค์  รฐาสุขธเนศหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนนทกร  ทาหอม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนพณัฐ  อินทร์สะอาด
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทรภรณ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนรกมล  อุทโธ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายนรบดี  ปาสีโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนรินกร  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนริศรา  ตริยางกูรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนวพรรษน์  กริชจนรัช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนันท์นภัช  ศิริโชคไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนันทนลิน  ตันติประชารักษ์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนันท์มนัส  บุญคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนันทิตา  จูงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนับทอง  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนารถลดา  กุซัว
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนิจชยา  ค่อมบุญ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนิติรัฐ  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนิธิศ  พลเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนิภาพร  เริ่มศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนิรชา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนิรมล  วงศ์บุญชา
ป.3
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนุชรินทร์  อังคุระษี
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงบัวชมพู  จินดากุล
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงศ์กาศ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเบญญาภา  จารุตันติ์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงเบญญาภา  พวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปฎิภาณ  สายพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปฐมาพร  ธโนปจัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปณต  อุ่นอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปณิตา  วงค์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปทิตตา  สุภัทธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปนัดดา  โสตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายประกาศิต  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล
ป.3
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงประภาวินี  ชาลี
ป.3
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปรางค์สิตา  ฤกษ์ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปราชญ์  โจทกราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปริญญา  มัธยม
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปริยากร  พรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปลาบปลื้ม ฟรานเซสโก้  มัลเทเซ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปลายฝน  สาริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญมานันท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปวิชญา  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เลิศสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ประสมสี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปวีณา  ดีโลนงาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปฬิธิษา  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปัญจมาพร  ทางธรรม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปัญจศิริ  พันธ์โนเรศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปัณณธร  สาระพล
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปัณณรสี  เกษมศิลป์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปาฏิหาริย์  ปัญโญภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สูง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปาลิตา  ประสารแซ่
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วหยาด
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปีย์วรา  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปุุณยนุช  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพงศ์พิสิฐ  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพงษ์ศธร  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพชร  ปิยะรัตน์มานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพรเทพ  โตอดิเทพย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพรนภัส  ศรีประดู่
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรบุณยา  พัฒนปรีดากุล
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรพรรณ  เชื่อตะโปน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพรภวิษย์  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพรรณิตา  ยืนนาน
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพรวิไล  ยศราวาส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพรศิริ  สิงห์สี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพร้อมพงษ์  คำใบ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพลชีวิน  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพลากร  เคนสาลี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิริโชคมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพัทยาภรณ์  ปลัดสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพัศพงศ์  ศุภกมลเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สีทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพาขวัญ  กันธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพาขวัญ  ปลูกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพาณิภัค  ลิชผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพิจิตรา  อัศวเรืองชัย
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิชชาพร  จิตต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิชญากร  คูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุพล
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพีรดา  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพีรพล  ชมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพีรภัทร  หมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพีรวัส  สว่างงาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพีรวิชญ์  มูลจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพุฒิเมธ  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพุทธรัตน์  พลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายเพชรศิริ  สิมานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแพรภัทย์  จินตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงแพรวา  ปริพุฒิ
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภคภูมิ  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภณิดา  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภรณ์สุดา  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัคจิรา  สิทธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภัควัฒน์  เก้าลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภัทรนันท์  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทรพร  พรมโลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภัทรพล  ไชยมณีกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภัทรพล  มีชัยมาตย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภัทรียา  ชินาภาษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาณุวัฒน์  พลสุข
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภาณุวิชย์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภารดา  สมอหมอง
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภาสกร  วิเศษโวหาร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภิรัญญา  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภีรญา  พรหมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูตะวัน  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูตะวัน  ธรรมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูมิ  คลังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูมิชาย  คล้ายใยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูมิลาภ  สิมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภูริพัฒน์  กีฬาพันธ์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภูริศ  ศรีดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายเมทัส  แก้วบังเคน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายเมธัส  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายเมธัส  พิมพ์หาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายยุทธการ  ทัพถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงยุพาภรณ์  สลักคำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงรวินันท์  ยารักษ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพลกรัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์ฉลาด
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายรัชธรรมนูญ  พร้อมพรชัย
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายรัชพล  โกมลศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรัฐภูมิ  หอมทอง
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรินรดา  ทรัพย์คูณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายรุจณภัทร  จิระบลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงรุจิรา  เทพขาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงลิลลี่ ลลิดา  ออลล์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สายเมฆ
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวธีภรณ์  สำองค์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวนิชจุพา  โอตาคาร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวรดา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวรวัส  เจริญบุตร
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวรัญญา  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายวราวุฒิ  ตรุณจันทร์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวริศรา  นามมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายวัชรพล  มอลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวันวิสา  สกุลจาบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวันวิสาข์  วุฒิเศรษฐไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวิธวิทย์  ลาภยิ่ง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวิภู  หมทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิรฎา  แสนชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวิศวะ  เจริญงศ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ
ป.3
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวีรวัฒน์  กุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวุฒิไกร  บุญประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวุฒิไกร  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวุฒิภัทร  เจียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวุุฒิชัย  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายเวชวสุ  บุญยอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายศตานนท์  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศรัณย์พร  เหง้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศรุตา  สายงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ภิญโญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศศินิภา  สกุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศศิประภา  กากเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงศศิวิมล  เอื้ออารีวิริยะกิจ
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศิริวัฒนา  บุญยั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายศุภกร  ผิวงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายศุภกิจ  พยุงศิริผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศุภชัย  จูมพระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายเศกศรรค์  ประการ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายสกุลเงิน  ภูมิลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายสมศักดิ์  ศุภสุข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายสหรัฐ  วงศ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสหวีรชน  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสายชล  ธีรลีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสินีนภัสสร  ศรีอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสิรภพ  พฤฒิยากร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสิรภัทร  ประสานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสิริกร  โคตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสิริขวัญ  ภาคทอง
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสิริญาดา  จันทร์กระแจะ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสิริวดี  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสิริวรรณวลี  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุกานดา  ไชยจิตร
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโพธิ์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ประกอบ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุธิตา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุนิษา  โชคชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุประวีณ์  แจ้งไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพรีรญา  บุญสุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุพัตรา  กาสีสอน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุพิฌาย์  พิมพ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสุภวุฒิ  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุภาวดี  ทาโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสุวพัทธ์  พื้นผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุวภัทร  ด่านพัฒนะสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอนุธิดา  โพนทองถิ่น
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอภิชญา  โพธิอุดมสกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  วอหล้า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอรนภา  วันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอรรถพล  ชยาทิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอรอำไพ  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอริสา  สุเมธทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอลิเชีย พอลีน  ทักบี้
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอลิสา  ฑีฆะสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอังควิภา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอัญณนา  หน่อแก้ว
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอัญมณี  มีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอัษฎายุทธ  สมุทรเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอาชวิน  ทองทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายอานันท์  บู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอาภาภัท  จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูณมี
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกรรณา  เมืองเทียนวัฒนา
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายกันตพงศ์  จอมหงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
นางสาวกันย์ภิรม  เพชดี
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกัลยกร  สอนศิษย์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกุลธิดา  พัวทวี
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกุลิสรา  เกิดกล้า
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายเกษมศักดิ์  บุญทศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายคณิศร  วงศ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงคริตฐา  เพิ่มศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายจตุพร  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายจักรพันธ์  พัฒชา
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายจิรพงศ์  สุดถนอม
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายจิรพิพรรธ  ดาโรจน์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงจิรภา  วงค์จันทา
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศุภสุข
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายจิรายุส  สุ่มมาตร์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงจิราวรรณ์  จัมปโสม
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายจีรพัชร  ศาลา
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงจุรีรัตน์  จินาพร
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายเจษฎา  วงษ์อนันต์
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายเจษฎากร  สีแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แซ่คู
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชนะชล  แซ่ลี
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชยุตม์พงศ์  วิสาระพันธ์
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นายชยุตรา  โกศล
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายชลธร  โคตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาเกิด
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายชัยภูมิ  ไชยยงค์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายชานน  วงษ์ทองเหลือ
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายชายชาญ  ใบกว้าง
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชุติมา  หยาดทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงโชติกา  แก้วกัลยา
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กชายไชยวัฒน์  โคตวงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายซาฮิบจีต  ซิงค์
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฑหทัยชนก  ตังควรรณวานิช
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณิชากร  ตั้งพิบูลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุทธิผล
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายเด่นดนัย  ชิณโชติ
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นายทวีทรัพย์  ศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายทศพลวัฒน์  แสงเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงธนวรรณ  ศฤงคารนันต์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายธนสิน  มีห่วง
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
นายธนากร  กุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายธนาธิป  ดาวประสงค์
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธวัลพร  ทองกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
นายธัชชัย  สุวัฒนวิทย์
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงธารารัตน์  กันนะรา
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงนงคราญ  กุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงนงนุช  กุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายนภาพล  สรรศรี
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงนภารัตน์  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายนราวิชญ์  อนุฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงนฤมล  ชารีกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงนัชชา  สุ่มมาตร์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงนันทิยา  มะลิมาศ
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงนาตาลี  เวเนเบิ้ล
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายนาทฐากูร  บุญหมั่น
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
นายนาริตะ  อุนาภาคย์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
นางสาวนิภาพร  เทศนา
ม.3
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายบัญชา  อินทร์ลี
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายบุญฤทธิ์  พิมพิไสย์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงเบญจมาศ  ชนะงาม
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
นางสาวปภัสราภรณ์  ภาคทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีหราช
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายปวริศ  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายปิยดนัย  สุริวงษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงปิยสุดา  นนทะกา
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วะชุม
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพันธกานต์  อุ่นชัย
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพานิดา  ยะพา
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายพิษณุ  สาระภัย
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงภัควดี  พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายภิรมย์  อิศระภักดี
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงมิลตรา  วะริวงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงมุกสวรรค์  บุญธิแสง
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นางสาวรณิดา  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงรตนพร  คมขำ
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
นายรติพงศ์  ศิริเวชมงคล
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายรังสิมัญต์  ขลุ่ยทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลารส
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงรัตนพร  กอกหวาน
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงฤดีภรณ์  ทวีโคตร
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายฤทธิเดช  วิลาหน
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายวทัญญู  กลิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวรรณศักดิ์  บัวดก
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายวสันต์  จันทะนาม
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวัชรพล  สีแสด
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงวัชรี  คงยิ้ม
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วดวงงาม
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รอดคำทุย
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นายวีรชัย  นำผล
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายวุฒินันท์  พณะสรรค์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงศศิธร  นาคนก
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงศิริกรณ์  ไหว้ครู
ม.2
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กำเนิดสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสมเกียรติ  น่าชม
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นายสันติ  ก้อนศิลา
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายสิริวิชญ์  สุขผล
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสุจิตตรา  อิ่มใจ
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงสุชาดา  สรสิงห์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงสุชาดา  สายขุน
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงสุดารัตน์  นิยมสัตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสุพิชชา  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
นางสาวสุภัสสร  เย็นรักษา
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมิ่ง
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
นายสุเมธ  พลอยเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายสุรพงษ์  วัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายเสกฐวุฒิ  ประดา
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอดิชัย  ทองเรือง
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอนัญญา  คูณภาค
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอนันตศักดิ์  วงศ์ละคร
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอนิสา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอนุชา  โอษฐงาม
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอนุธิตา  แม่นสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
นายอภิวัฒน์  กลิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอรปรียา  กุมภิโร
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงอรัญญา  ดอนโค
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอริยาภรณ์  พัชรทวีพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอัญมณี  เหล่าดี
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอาทิตยา  ดงงาม
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์โสภา
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอาภัสรา  สมศรี
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอาภาศิริ  โพล้งเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอินทิรา  ตรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอินทุอร  วงษ์คำเกิด
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เสริมศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมานชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงกชกร  ไชยสังวล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกชกร  เอโอกิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงกชรัตน์  สันตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงกนกพร  แก้วโท
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกนกพร  ลาภรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาสีโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกนกวรรณ  หวานอารมย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกนกอร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกนิษฐา  เหง้าเกษ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายกมลจิตต์  พูนพิพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายกมลชาติ  ประสิทธิ์สาร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงกมลทิพย์  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงกมลพร  กอแก้ว
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรไวย์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัพขวา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงกรกนก  จิตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกรกวรรณ  ตัณฑชน
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกรณ์กนก  สุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกรณ์ดนัย  ข่าขันมะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกรภัทร์  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกรรักข์  ปทุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายกฤตกร  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายกฤตณัฐ  เจริญนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงกฤตลัญช์ธร  สุตะพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงกฤติยา  กมลเดชเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายกฤษกร  ศิริคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายกฤษฎิ์  โรจนรัตนางกูร
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงกฤษณา  นามวา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายกฤษณ์  คำไมล์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงกลมฉัตร  ชาสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงกลมลักษณ์  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงกวินธิดา  ตรีผลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษเจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงกอรัก  อำไพ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ  ปัญจเวทีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายกัญจน์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงกัญญษพัชร  ทาคำมอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงกัญญานันท์  สมพานนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพมง
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเรืองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายกันตภณ  พรหมชุณห์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายกันติทัต  บุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงกันยาพร  โสมเกษตรินทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงกัลยณัฐ  แตะต้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อำพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงกานต์ธรา  เยาวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงกานต์นิธิ  สงยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายกิตติคุณ  ชินโนสรวัฒนา
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายกิตติธนา  ประทุมมาศ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายกิตติพล  นิลทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงกิตติยา  พิลาทอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายกิติภูมิ  บุสภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงกิรติกา  ไพศาลสุจารีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงกุลธิดา  กัณฐัศว์กำพล
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงกุลนรี  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงกุลรดา  พลอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงเกจมณี  อัสดร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงเกตุญาณี  ทองเต็ม
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงเกศสุดา  วิลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงเกศสุดารัตน์  ศรีจันดา
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงเกศินี  กล้าทน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายเกษมสันต์  คำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงเกสรา  นวลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงโกลัญญา  คุณภาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายไกรเดช  เพ็งมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงขวัญชนก  พลโกษฐ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงขวัญพร  สาธุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงขัตติยา  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายเขมชาติ  พันธุ์ยม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงเขมฐนิชศา  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงเขมวิกา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงเขมิสรา  อมรสิน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายคชาเทพ  สุริยพันตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายคณิศร  พรหมคุปต์
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายคทาวุธ  พุทธบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายคริษฐ์  ชักชวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงคิมรำไพ  เกริกกฤดิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายคุณวุฒิ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงจณิสตา  พาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงจรัญญา  เสียงใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายจักรพรรดิ์  ไหลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายจักรภัทร  ภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เชื้อชม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงจิดาภา  ตียาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงจิดาภา  เรืองศรีเผือก
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงจิตราภา  เครือนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงจิตสุภา  สุทธิกร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงจิภัทตรา  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายจิรพิพัส  สมบูรณ์รุจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายจิรวุฒิ  ชื่นบาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงจิรัชญา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงจิรัชญา  วิทยารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงจิรัชยา  หงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายจิรายุส  เกียรติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงจุฑานุช  ช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายจุลินปกรณ์  ธุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ท่าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงเจณิสสา  มาลาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายเจษฎา  บำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงฉัตรนภา  แจ่มกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงฉัตรมณี  หลักหาร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงชญาณิน  ชลนิติญานนท์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงชญาณี  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงชญาดา  ถนอมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงชญาดา  บุตรสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงชญานันทน์  ศุภอรรถกร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงชญานันท์  คุณพาที
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กหญิงชญานิส์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงชญาภา  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายชณัญญู  พาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงชนกนันท์  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงชนกพร  สายสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงชนนิกานต์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงชนม์นิกานต์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงชนม์นิภา  ขจรพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชนัญชิดา  แพงวงษ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายชนันธร  วงศ์สุคนธนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงชนากานต์  ตริยางกูรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายชนาธิป  โควสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายชนาธิป  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายชนาภัทร  กีฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงชนิตา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงชมชนก  ดอนสมัคร
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายชยกร  กมลภากรณ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายชยากร  โคตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายชยุต  สุภสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงชลธิชา  กองสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงชลธิชา  ระดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงชลธิชา  ลีลาภักดีพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงชลธิชา  สีชนะกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงช่อแก้ว  กอมะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงชัญชนิตา  เจริญท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายชัยวัทน์  อินทองขาว
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายชาญณรงค์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายชานน  แก้วกันยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายชานน  ชวลิต
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีรัตน์สิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชินารัศมิ์  จิตติวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายชุณหฤทธ  ปกกฤตยหริบุญ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาณะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงชุติมา  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายเชษฐ  สมสวย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายฌอน  ดีจาเกอร์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงฌัชชา  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงญาณาธิป  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงญาณินท์  บุญภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงญาณิศา  แก่นเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงญาณิศา  อึ้งศรีพิพัฒ
ป.5
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงญานิภา  เวฬุวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายฐธนัช  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายฐากูร  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายฐานิฏฐ์  ก้องสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงฐานิดา  มุ่งสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงฐิตาพร  อุทัยศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงฐิตาภา  นวลศิริ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงฐิติพร  บุญหาญ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงฐิติมา  ธงศรี
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงฐิติมา  นิกพิมพ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงฐิติวรดา  โรคน้อย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายฐิติวัสส์  พวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายณฐพล  บุญยะมาลิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงณภัทร  มณีวรรณ
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายณภัทร  ลีนาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายณรงค์ยศ  ชาญอุไร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พิมพิไสย์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงณัชชา  ขันบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงณัชชา  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายณัชภัค  พวงสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุณรักษ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมทา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายณัฏฐพล  บุญสรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงณัฏฐากุล  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์  อารีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายณัฐกมล  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายณัฐกมล  เรืองศักดิ์เดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงณัฐชญา  บูชา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงณัฐฐา  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์  ทิวะพล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงณัฐพร  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงณัฐมล  ชินทวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงณัฐรดา  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มนัส
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญญากาญจนะรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายณัฐวัจน์  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายณัฐวัฒน์  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไชยพิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณุวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายณัทภัค  พลเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงณิชชา  พรมกอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงณิชชานันทน์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงณิชา  แสนลา
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงณิชาพัชร์  บำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงณิศา  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงดิษยา  เจริญสัตยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงดุษฎีญา  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงตติยาพร  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงตรีธนา  ดีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายตรีเพชร  เหล่าจารอัน
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงทยิตา  กองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงทวิวร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงทอรัก  โชติวัฒนากานต์กุล
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงทัตษพร  ทองหล้า
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงทับทิม  เทียมทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงทานตะวัน  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายทินภัทร  ยอดแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงทิพชญาพร  ส่องศรี
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายเทวา  อำนรรฆมณี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเทวานนท์  จิรานันท์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายเทฮัน  คิม
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายธนกร  จันทร์อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายธนกร  พงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายธนกฤต  คุณละทิ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายธนกฤต  เทศาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายธนกฤต  พลภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายธนกฤต  สอแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายธนชาติ  ทองโรจน์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายธนดล  ทองประดิษโชติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายธนนันท์  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายธนบูรณ์  สุทธะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายธนบูรณ์  แสงไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงธนพร  ชัยกุลเสรีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายธนภัทร  จึงวิมุติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายธนภัทร  ตริยางกูรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายธนภัทร  มาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายธนภัทร  สายแสน
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายธนภูมิ  จินารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายธนวัฒน์  วีระศักดิ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายธนัช  จันทสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงธนัชพร  จันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงธนัญญา  บุญสอด
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายธนัทนันท์  พร้อมพรชัย
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายธนาชัย  วาทีโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายธนาธร  นามโคตร
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายธนาธิป  ทองมงคล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายธนานนท์  ดาวประสงค์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงธนิษฐา  อภิรัตน์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรมาศ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เฉียดพรมราช
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สินกังวาน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงธัญชนก  แพงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงธัญชนก  รมวิชัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงธัญชนก  แสนร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงธัญนันท์  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงธัญพร  รากแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นิลบารันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองพรม
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงธันยนันท์  วัฒนเรืองโกวิท
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงธันยพร  ภูครองแง่
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธาดา  บูญพาทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายธารา  มากดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่ากัณหา
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงธิติญา  กำลังแรง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธิราช  ไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงธีรกานต์  ทันธิมา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธีรภพ  พรหมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธีรภัทร  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธีรเมธ  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธีรศักดิ์  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธีระภัทร  ทองสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธุวานันท์  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายเธียรวิชญ์  พรหมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนคราประภา  น้อยยะ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กชายนนทกานต์  ทองดา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  ภิบาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายนนทนัช  จงสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายนนทพัทธ์  ผลใหญ่
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนพวรรณ  ชลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายนภัสกร  นิพขันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนภิชยา  ปัตถาทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนราภรณ์  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายนราวิชญ์  ไวยศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายนฤบดินทร์  ทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายนฤภัททร์  สินชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงนลัทพร  สารกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนวพร  ศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายนวพล  ทีคำแก้ว
ป.3
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายนวพล  สืบสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนวมลล์  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงนวรัตน์  ทองมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนัชชา  สุขนิจ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนัฐพร  อายุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงนันทชพร  คงหนองลาน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงนันท์นพร  นิสาภัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงนันท์นพิน  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนันท์นภัช  ศรีล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิสาภัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงนันท์ลินี  สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงนันทัชพร  แก่นทน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงนันทิชา  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงนับดาว  รัสมี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กชายนาบุญ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงน้ำฝน  ธีรลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงน้ำเพชร  อัศวมินทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายนิติพงศ์  เรืองฐานุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สัจจเดว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงนิมมิดา  ฉ่ำจิตรชื่น
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายนิยม  สุขนิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนิรดา  ลีลาวัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนุชจนาฏ  วงศ์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ชลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงนุสบา  ศศิบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษทอง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายบารมี  ศรีถม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายบุญ  โตนวุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายบุญชัย  จินาพร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงบุญฑริกา  ลอองศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงบุญรัตนา  ภาละกาล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงบุณย์สิตา  ชุนสนิท
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงบุศรา  มานะกิจ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายปกป้อง  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายปฏิธาณ  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงปฏิภาร  บุญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปณิสรา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายปธิกร  เตชะตานลท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงปพัชญา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปพิชญา  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายปภังกร  ประวันณะกิ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปภังกร  พงพนาไกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
เด็กหญิงปภาดา  มังคละกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ระจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงปภาวี  ไท้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงปภาวี  ธนธรรมสถิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปมีณตรา  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปรมัตถ์  บุตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายปรรณ  ฐานานุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายประภากร  เส้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงประภาพร  วงศ์กลม
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายปรัชญ์รัตน์  สุบรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปรายฟ้า  ทวีชัยธนสกุล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปรินทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงปรีดิญา  นบนอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายปรีดี  การุณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปรียากมล  นะที
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงปวริศา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงปวริศา  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายปวศิน  ก้อนศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงปวีณ์ญากร  ขัดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงปวีณ์นัช  รัตนสีหา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงปวีณา  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงปองขวัญ  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงปัณฑรีย์  อิทธิธรรมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตพิมลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงปัณณิกา  คณะพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงปัณพร  ใคยศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงปัทมพร  ไชยอนงค์มักด์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงปาณิชา  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงปาณิสรา  แย้มชาติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงปานตะวัน  บุญญโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงปานปั้น  เหล่าสายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเสิม
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงปานหทัย  วงศ์เสนา
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงปาลิดา  เอกวัฒนโชติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงปาลิตา  ปุระมาปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงปาลิตา  ลินลิโก
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงปิ่นปรัชญ์  มณีเขียว
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงปิยธิดา  ธนาพรพาณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงปิยธิดา  ร่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำภา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงปิยธิดา  แสนโกสิก
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงปิยปาณ  โชติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงปิยพัชร  เครือรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงปิยะกมล  สุดสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายปิยะพงษ์  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายปิยากร  คชสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงปุญญิศา  วาจรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายปุณณกัณต์  จิตต์บันเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายปุณยพจน์  นักรู้กำพลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายปุณยวัจน์  กุลศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงปุณยวีย์  อัครชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายปุณยวีร์  แก้วเกิดมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1098
เด็กหญิงปุณยวีร์  โชคธนเสฎฐ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงปุณยวีร์  สู่บุญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงเปมิกา  ทิณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายพงศกร  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายพงศกร  ไหลหลั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายพงศ์ปณต  ขันอาษา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายพงศ์พล  พงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพงศพัศ  เทวนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  จารุภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายพงษ์อมร  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายพชร  ดลรวีธนากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพชร  รูปช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงพนิดา  แก้วคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพรกนก  ตะนะดี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงพรชนก  โพธิชัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงพรพิมล  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงพรไพลิน  ยุทธพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายพรภวิษย์  งามจิตรทิวัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงพรรณนัดดา  จันทร์สด
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงพรรณวดี  บุญมานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพรหมพิริยะ  จันทวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพริมลดา  บุตรสาร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงพลอยจันทรัช  วิมุกตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงพลอยปภัส  พงศ์เดชธนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพลอยลดา  วสุทิพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายพสิษฐ์  ยิ่งสนองชาติ
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงพัชร์จิดานันท์  วสุรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1133
เด็กหญิงพัชรวรรณ  สว่างสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงพัชรารัตน์  อติเชษฐ์ธนิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายพัทธดนย์  คำพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายพันธ์ทอง  สีนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายพันธวัสส์  แสนทวีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายพาคินทร์  บุตรสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงพิจิตรา  หูตาไชย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงพิชชา  ทองคำสุข
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงพิชชา คริสติน  ฮอลล์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงพิชชาพร  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงพิชชาอร  บุญกระจาย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงพิชญธิดา  โคตรวันทา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญยรัตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงพิชญาดา  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงพิชญานันท์  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงพิชญาภา  หาดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงพิชามญช์  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายพิทักษ์วุฒ  สันพนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายพินิจ  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงพิมประภา  สุวนัน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฐิตสาร
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงพิมพ์ชนะ  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สายใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1168
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  วสุวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พิมพ์พรม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงพิมสิริ  สุรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงพิยดา  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงพิศมัย  สถิตสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงพีรดา  พงศ์จรรยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายพีรพัฒน์  ทีคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายพีรพัฒน์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงพุทธรักษ์  สีลามน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายพุทธินันท์  วันชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายพุทธิเมธา  ตังคโณมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายเพชรแท้  นามสีอุ่น
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงเพชรลดา  วสุทิพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงเพชรสีฟ้า  ศรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารอุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงเพชรา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วาภพ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงเพ็ญโภคัย  ศิริจันดา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงเพ็ญวิภา  สุขเดชา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายแพททริค  กรีน
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงแพรวา  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงแพรวา  มวลชนชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงไพลิน  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายฟ้าใส  วงษ์วาร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงภคพร  บุญครอบ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายภคว  แซ่โคว้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1203
เด็กชายภควัฒน์พงษ์  วงศ์วรรณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงภทรพร  มีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายภราดร  วงศ์กลม
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงภวรัญชน์  นิลรัตน์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงภัคจิราพร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายภัคพล  บุญคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงภัทรกนย์  บุญคลอด
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายภัทรพงษ์  เบ้างาม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงภัทรภร  อุปลาบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงภัสสร์ริน  หงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายภาพย์  นิลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงภารดี  ชิระเมืองคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงภารดี  หัสรังษี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายภาวริศ  ตระกูลชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายภาสพงษ์  วิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงภิญญดา  ถนอมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงภิมลวรรณ  ขันธมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายภูชิสร์  เรืองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายภูโช  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายภูตานนท์  ทั่งกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายภูธน  เพ็งพี
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายภูเบศ  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายภูมิพรรธ  วงษาพรหม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายภูมิพัฒน์  ธรรมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายภูมิพัฒน์  นิลาสน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายภูริ  ขลุ่ยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1238
เด็กชายภูริช  รัตนอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายภูริณัฐ  ดนตรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงภูริดา  วงษ์สายตา
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงภูริดา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายภูรินทร์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายภูรินทร์  ตั้งเสริมสุขทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายภูรินทร์  รัตนอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายภูริปกรณ์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายภูวดล  บัวรินทร์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายภูษิต  สรรพสาร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ
ป.3
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายมรุพงศ์  ชินโนสรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงมัทนา  ยุระชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงมาตังค์  ศรีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายมานิต  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายมาร์ตี เจมมี่  เบลล็อค
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายมิ่งมงคล  มุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงมินตรา  วาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงมุกดา  ต้องสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายเมธัส  ผดุงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงเมนิตา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงยลรดา  พาชิยานุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายยศนันท์  อัศวเมฆิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายยศวริศ  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงรชญา  ฐิตเรวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงรมิดา  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1273
เด็กหญิงรักษ์กริยา  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายรัชต์ชวิศ  รฐาดีชัยโชตคนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายรัชต์ธร  แพงวงษ์
ป.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงรัชนัดดา  ขอสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงรัชนันท์  ขาววงศ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงรัชนีพร  ยลพันธ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายรัชพล  สุวรรณแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายรัญชน์  มากมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายรัฐนันท์  วิทยพานิช
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายรัฐภูมิ  ชาญจิตร
ป.6
โรงเร