ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิษถา  พรมจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกิ่งดาว  พัตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายจุลจักร  ปราบพาล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายชนาธิป  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายธนพล  ผลทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธนวัฒน์  คลังสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายธนวุฒิ  มีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายธนากร  คำพิมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธราดล  แสนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายธีวรา  โสดาวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงเนื้อทอง  องอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายพัชรพงศ์  หีบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงมินตรา  ปุราชะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายศุภวิชญ์  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์