ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภาส  ศรีพอ
ม.2
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐฐาพร  วิชัยศรี
ม.2
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวณัฐมล  กุลกั้ง
ม.3
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
4
เด็กชายคณนาถ  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายบัญชาการ  วรรณพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงปนัดดา  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ทิพม่อม
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายวรพล  เฮียงหล้า
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงสุพินพร  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงอภิญญา  กุลพรหม
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์