ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นามแสง
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  วรรณบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  แก่นศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  จันทา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงขันตี
ป.3
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  เครือเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกรดา  บุญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกลักษณ์  สินงาม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลชนก  ธชทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรกนก  สงคำเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรชนก  จันดาวาปี
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวิชญ์  กุลวิเศษ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตภัทร  พันธุ์พรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตยชญ์  พลบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตยา  อินทมา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤติน  สุรภาพวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤติยา  แก้วดวง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกวิตา  ยิ่งสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกศิดิศ  ทามแก้ว
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกษิรา  สุรภาพวงศ์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาริภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกัณตพล  มากพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกันยภร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกาญจนศิริ  นานวล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เถื่อนทนนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ศศิน  อัครศรีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกานต์  ปิ่นวนิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติพงศ์  อัปมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติพศ  รุ่งเรืองศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีภูมิรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุลธิดา  แสงศิลา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกุลนิดา  เกตลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกุลสตรี  อินทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเกตุมณี  อรรคสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเกศกนก  ยอดญานะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเขมอัปสร  เชื้อดวงฝูย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคณิศร์  จันทะบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงคติยา  ศรีกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายคมกริช  ต้นพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจณิสตา  อึ้งอารี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจตุพล  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจตุรพร  พรรณขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจักรกฤต  ภูขีด
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจักรินทร์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจักษวัฏ  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งหลักมั่นคง
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิดาภา  สุวัฒนพูนลาภ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิตตานันท์  ประชุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจิรพรรณ  เพชรเสือ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจิรภัทร  ไทยภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจิรภัทร  รัตถา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์อุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจิรัชยา  ทุนประเทือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายจิราวัฒน์  อัครศรีวัฒน์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเจษฎา  วงษ์ชมภู  
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเจษฎา  อริยธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเจษฎาพร  อ่อนสัมกฤษ
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเจสสิก้า มาเรีย  เวสทัน
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายโจเซฟ ธีรวัฒน์  เนเกิ้ล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฉัตตา  ชาลีหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงฉัตรสุดา  จุฬารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเฉลิมพงศ์  พิมพ์ชัยน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชญาดา  ชีวะสุขนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชญานนท์  มงคลธนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชนกชนม์  บุญเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชนกนันท์  จันทะบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชนกนันท์  สมะวรรธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชนม์ชนก  หาริกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ภิมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชนม์นิภา  คงภักดี
ป.4
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นพิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชนากานต์  พากล้า
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนาภัทร  ประพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/4 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชมพูนุช  พิลาทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชยพล  ตันติศิริโรจน์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชลทิพย์  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชลธิชา  จันทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชลลดา  ทองมา
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชลันธร  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงช่อชมพู  รุ่งนิยม
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชอบธรรม  สิงหพันธ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชัญญาภัค  อัญโญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชัยนิมิตร  โคตะมี
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชาลิซ่า  มิสเชลล์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชาลิสา  มีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชินธีร์  อัครเศรษฐสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานะราช
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภัทรวรวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ่อไชย
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชุติพนธ์  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชุติภาส  มุสิกปาน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงญาณิศา  คชอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงญาดา  เทวงศา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฐิตา  โบราณกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายฐิติกร  ตั้งหลักมั่นคง
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายฐิติภัทร์  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงฑิชกร  รัชฎาตระกูล
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณกรณ์  จองศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณฐพงศ์  หล้าทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/5 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณฐพงษ์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณภัทร  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณภัทร  วินัยแพทย์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณภัทร  อุตโรกุล
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณภัสสร  คุ้มดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณหทัย  สังขวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นันตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฏฐิดา  ประเสิรฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐชนน  สมวัชรจิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐชนนท์  ผางน้ำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐชยาพร  ดาวงษา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐณิชา  โจซิว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐณิชา  มือขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีราช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐณิชา  สงครามภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐณี  แซนเดอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณัฐธนวัฒน์  จันทสุรียวิช
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฐธิดา  ก่ำคำ
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์เสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณัฐภัทร  หนองยาง
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/6 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐวุฒิ  แจกกระโทก
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาจันพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐวุฒิ  ด่านระหาร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัฐหชัย  เณรรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐหทัย  แชง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณิชา  ปัจฉิมบุตร
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณิชาภัทร  เหง้าทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายดลชัย  ศิริธีระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงดวงฤทัย  รักษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงดารณีรัตน์  ปัญจนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายตะวัน  โล่ห์สีทอง
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายติณณกร  วนารนะศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายตุลา  ศรีคารมย์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายเตวิช  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายถิรวุฒิ  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายทยา  ทัตติยกุล
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายทฤษฎี  สีขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงทักษพร  ผงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงทับทิม  จันทร์หล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายทัศน์ไท  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงทิตยา  จำปาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงทิพยวะดี  วัดอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายทีมทัศน์  ศรีหะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงแทนขวัญ  ถี่ถ้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายโทนี่  แม็คอินไตย์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/6 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนกร  ไชยพะยวน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธนกร  สองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนกฤต  จันดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนกฤต  ผมไผ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธนกฤต  โพธิสัตย์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนดล  ขันสีนวน
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนธัช  เอี่ยมนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนพร  กฤษฎิ์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธนพล  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธนพล  แสนเสมอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนพัฒน์  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธนภรณ์  กุศลยัง
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธนภรณ์  พลจม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธนภัทร  แก้วโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธนภัทร  พิณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธนภูมิ  กงพาน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนรัช  ภัทรวรวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธนอนันต์  ป้อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธนัชชา  ศรีสมสุข
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าชัย
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธนัชพร  ดอกรัก
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนากร  อัฐิปา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธยาน์  รัชตะพงศ์ธร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธรรมรินทร์  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงธรัลรัตน์  เหมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธฤต  นิตุธร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาทอง
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวิธนะชัย
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธันยธรณ์  เกียรติสยมภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธันยพรรษ  กันหาจร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธันยมัย  ภานุวงศ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธัมมาภรณ์  วะสาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธิญาดา  ปาทิปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธิดารัตน์  มัดถาประกา
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธีรภัทร  เนืองมัจฉา
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธีรภัทร  พรหมพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธีรภัทร  สมคะเน
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธีรภัทร์  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธีรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธีรศักดิ์  พลเมืองนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธีระวัฒน์  จันใด
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนนธิชา  แสนโยธะกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนพวิชย์  ยะสาธะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนภัควณี  เทียนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  นิตย์คำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนภัสวรรร  ชไรเวอร์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนภัสสร  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายนรวิชญ์  ประดิษฐ์ด้วง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนรินทิรา  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนฤบดินทร์  กุลกิตติทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนลภัทร  ศรสมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนวพล  ทามาลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนวภพ  ทิพนัต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนัฐญาพร  ทิศาใต้
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนัฐพล  บัวสิม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนันฑิชา  โทขัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนันทพร  โอนากุล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนันทิศักดิ์  พนมชัยจิรกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนันธิกาญ  ดอนวิชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนาฏลัดดา  พิชญาตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนารา  โครตบุญมา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายนำชัย  ใจบุญชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงน้ำฝน  ใจชอบงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนิชานันท์  สงคราม
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนิตติญาพร  จันทิมี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนิธิกร  อนันตชินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนิรชา  ทวีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเนตรนพิศ  วิไลพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายเนติกร  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญนสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงบุนรดา  เหลืองฐิติสกุล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงบุศยรินทร์  เครือสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเบ็ญจพร  บุญสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายเบญจพล  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเบญจพล  ปินะกะสา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเพียร
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเบญมินทร์  เอมมานุเอล โออุสุ เอเจ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปกเกศ  คอนขำ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปฏิภาณ  ชมชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปณพัฒน์  อมาตย์เสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปภนสรรค์  วังศานุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปภาดา  นาสมวาสนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปรพล  จันทขัมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปรมี  ไชยเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปรเมศวร์  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงประภาวดี  ผาจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงประภาสิริ  ธรรมธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายประวิทย์  ภูริศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปรัชญา  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปรารถนา  เสาศิริ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปริชญ์  กองทอง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปริชาติ  แซงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปริญาณี  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปริณดา  นาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปริณดา  บุตรสีน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปริตถกร  กฤษณะกลัศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปริทัศน์  พัฒนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปริม  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปรียนันท์  สุระขันธ์
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปรียาภัทร  ภักดีประยูรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปวิมล  วรรณสุขะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปัญญาพร  จิตรศิลป์เจริญ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปัณจรีย์  เดชนาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายปาณรวัฐ  ไชยช่วย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปานระพี  ภูริศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปารวี  พฤกษจะมาศ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายปาราเมศ  โสภาจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปิยนารถ  หมื่อแล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวบ้านตาด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญญศิริวัทน์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  พยัคฆพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปุญญกัญจน์  ระบาเลิศ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทน์ต้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปุณณนันท์  นันทโพธิเดช
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปุณณิกา  บุปผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปูชิตา  พฤกษจะมาศ
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพีีน์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงไปรยา  สุวรรณไตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศกร  อินานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพงศ์พลกฤต  นาทา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพงศพัศ  รอดสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทานะผล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพชญา  ปุณประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพนพล  ความหมั่น
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพนิดา  บุญปก
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพยัคฆภูมิ  ภูชุม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพรนับพัน  กุลทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพรพิทักษ์  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพรหมพร  อินทรกง
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพฤทธ์  ผลนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ร็อคเคอร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพัชฏะ  คณะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพัชรินทร์  นะภาพล
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพัชรี  ดอกไม้พุ่ม
ป.3
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพันวิสสา  อินนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพาขวัญ  พิมพ์โคตร
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพาสิริ  คงประสานกาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิชชปภา  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิชชาพร  นามศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิชญา  เณรโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายพิทวัส  แซ่ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โคตรโสภา
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมพ์พัดชา  เมธาณัฐยศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/7 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิมพ์มณี  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิมมาดา  วันชนะ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพีรณัฐ  ละครพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพีรพล  ริมสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายพีรวิชญ์  ศีรษะโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพุฒิเมธ  อุทุมภา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพุทธิพงษ์  วงษ์คำด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงแพรพลอย  ไตรนพธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงแพรวนภา  แข่งขันดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงแพรวพรรณ  คุณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงแพรวไพลิน  โคตะมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงฟาติมา  ทองจันทนาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายเฟื่อง  เปรื่องค้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภทรพร  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงภภัสสร  ธีรเวชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภัชราพร  ตันติศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงภัณฑิรา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภัทรภร  เปรมปรู
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายภัทรภูมิ  สราญรมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงภัทรวดี  มีเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงภัทรวดี  วิศาลวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ผดุงศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงภาวดี  นุ้ยห้วยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เมือบศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/8 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายภีรายุ  ภัทรอร่าม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภูธีป  โชครัตนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีพิกุลทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายภูรินทร์  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายภูริภัทร  ไพรสารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายภูริวัศ  ผาผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายภูร์  เพียงพอ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายภูวนาท  ขันซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายมรรษ  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงมลฐปราญ  เดอ ลิโซ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงมลทการต์  ชูพรหมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงมัญฑิตา  พันธะชาติ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงมัณฑนา  พุฒซ้าย
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงมัตสยา  หารินทชาติ
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายมาร์คซิม  อุลริค
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงมุธิตา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเมธัส  อุปรโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงเมธาวี  เดิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงเมธิญาณ์  แฝงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงเมธิรา  มายอด
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงยลดา  นกยูง
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายยุทธพิชัย  รัตนวงวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงยุวรัตน์  ริยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงรตนพร  เรืองผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงรพีพัทธ์  ศรวิชชุมาลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงรมณ  ชัยวิมล
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงรมิตา  ท้าวพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงรมิตา  ทิพย์วราสิริ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/9 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงรวิภา  ถมยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงรวิสรา  น้อมรวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรสธร  สังสรรอนันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายรอยอินทร์  ยุวชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์ทวด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงรัชญาณี  ลาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายรัชเศรษฐ์  อารยะศิลปธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนอุทัย
ป.4
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายรัฐศาสตร์  กอบเกื้อ
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายเรกัน จอห์น  อุลลมานนท์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงลภัสรา  หาญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงลออรัตน์  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายลีโอ  คล๊าก
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายลีโอ  แมนโกด์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายวชิรวิทย์  แสงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวรเมธ  เมธิชัยรามิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงวรรณสิฏา  เทียบศิริปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายวรรธนะ  พรหมหีต
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายวรฤทธิ์  อนิทมาตยากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายวรวิทย์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายวรัญญู  วินัยแพทย์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวรากร  อ้ังยุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวรายุทธ์  จีนงาม  
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวริทธิ์ธร  วินัยแพทย์
ป.3
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวรินทร์พร  พณิชย์วรโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวริศรา  เขียนคำ
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/10 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวสุพล  สรวงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวาทยากร  สันติภพ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวาริษา  พิสายสอด
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายวิชยุตม์  วิชาญยุทธนากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายวิทวัส  กันไพรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวิศัลยาภรณ์  บิดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวีรณัฐ  เต็งวิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวีรภัทร  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายวีรวัฒน์  พยัคมชาติ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายวีระชิต  บุรพลอนันต์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงศรินรัตน์  ผาติชัยเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศรุตา  ขวัญเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงศศิธร  สองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายศาสตราวุธ  ดาบุตร
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงศิรประภา  ประมูลจักรโก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายศิรวิชญ์  ศรียศ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงศิริกาญ  ไกรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายศิริโชค  วงศ์วีรกิจ
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศิริญาญาณ  จันทะบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศิริพร  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายศิวกร  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายศีลวัตร  โพธิ์รอด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญนฤมาณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศุภฉัตร  เนื่องชมพู
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศุภชัย  ไชยจิตสร้อย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งอารี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายศุภพล  จิตรปรีดา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายศุภวิชญ์  ตันธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/7 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศุภาวิตา  คีรีวงก์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศุภิศรา  สุขนิพิฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศุภิสราห์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสโชินี  ศรีสุนทร
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายสตีฟเฟ่น  บริดจ์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสมประสงค์  ประสงค์พรเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสริลพร  ธรณนิธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิพันธ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสโรชา  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสโรชา  ประสานศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสันติ สตีเว่น  เมไทยเซิลล์  
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายสันติสุข  โลหะพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสิรภพ  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสิริญาภา  สระศรี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาโอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสิริวรรณ  ยาธงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสิรีธร  สิทธิโครต
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีมีวอ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุชาดา  ผ่านแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสุชานาถ  เฮ้ารัง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แซ่ลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุณัฐดา  เหลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุดารัตน์  แวววงษ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/8 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสุธิชา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสุนันทา  บัวพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุนิษา  บุญหมั่น
ป.3
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุพศิน  สิงห์เล็ก
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุภัสสรา  นันททิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นันทราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาชิโกะ  คาเถะนะ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงโสภิตนภา  จันดามุก
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายอจลวิชญ์  พงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอชิรวิชญ์  ดีสอน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอชิรวิทย์  วัจนามัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอติมา  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอทิตยา  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอทิติยา  อินทร์ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายอธิบดี  เชื้อสัตตบงกช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอนันตญา  นนท์กระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอนันตญา  สวัสดิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายอนุสรณ์  ทองกัญญา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายอภิชาติ  พลนิกร
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายอภิรักษ์  โยธาภักดี
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอภิสิทธิ์  บานพับทอง
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอภิสิทธิ์  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอโยธยา  น้อยเมืองคุณ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงอริญากรณ์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอริศรา  สีวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอริศรา  หาดทะเล
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  อุ่นบุญ
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/9 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอักษิพร  สอนฮูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายอัครพล  แก้วเวียงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอัครยาพร  ดุริยกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอัจฉรา  มะนิหมุด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  โสภา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอัญชญา  บุญยียวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอัญญ์ฐิตา  ปทุมศิริเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอัฏฐภิญญา  ศรีพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอันจิลา ชาลิษา  ฟันเด็นเบิร์ค
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอัมพาพัฒนันท์  รุ่งเรืองวรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอัลชลีภา  น้อมระวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอาจรีย์  อุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอาฐิติยา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอาทิตยา  สีดาโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอายูมิ  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์วาปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอารียา  เสมานู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายอิทธิกร  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอินทุกร  จรไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงอิสรา  ละชินลา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอิสาเบลลา จิราพร  ฟันเด็นเบิร์ค
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ป้องนู
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายเอกนฤน  นิลทะละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายเอกสิทธิ์  เคนถาวร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงเอมี่  ไฝเฝอร์แบร็ก
ป.5
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายะนภูมิ  จันทรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงกชพร  ทีฆธนานนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
นางสาวกนกพร  หมายมั่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุระภูมิ
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงกมลชนก  พ่อครวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกรกนก  วรรัตนธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
นายกรรกร  แสนกรุง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดสบาย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายกรวีย์  มะหมัดกุล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
นายกริช  สุคนธวัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงกฤตยา  กมลผาด
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายกฤษกร  วาสุเทพรักษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายกฤษณะ  แสงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงกวิสรา  ชาญสุข
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
นางสาวกัญญารัตน์  แก่นท้าว
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายกัปตัน  พรหมมาสิม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงกานต์รวี  เรืองสินศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นางสาวกานต์สินี  มาลัยกรอง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
นางสาวกานติมา  ปึงสว่างวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายกิจชัย  แสนเมือง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายกิตติพันธ์  จิรรัตน์สกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
นางสาวขวัญชนก  จักรากรธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
นางสาวขวัญชีวิต  ฤทธิ์ภู
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงขวัญอมร  นิตุธร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
นายคฑาทอง  คันธี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายคณิน  งามพสุธาดล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายคณิศร์  ซื่อพัฒนะ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงจตุพร  บัวทองสิงห์
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงจรรยพร  ผาจันดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายจักรภัทร  ดวงมาตย์พล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นายจักรรินทร์  เพชรนาดี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กลางยศ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
นางสาวจันทร์สุวรรณ์  กุยทวีจร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงจันทิรา  นวลสม
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
นางสาวจิตรานุช  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายจิรภัทร  งามเจริญมงคล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายจิรัฎฐ์  เกตะวันดี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วีรกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
นายจีราวัฒน์  วาณิชจิรวัฒก์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
นางสาวจุฑามณี  วงค์อำมาตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงเจนนี่  โมระกรานต์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายเจษฏากร  สมสาร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงเจสซี  โมระกรานต์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
นางสาวเจียระไน  ศรีสุวอ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
นางสาวชญารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
นายชนพัฒน์  บุญประคม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันวิไล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
นางสาวชนันพร  จันดาเบ้า
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงชนากานต์  บุญทา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
นางสาวชลธาดา  ดำริวงษ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงชลธิชา  เย็นขัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงชลธิชา  อินถวา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
นางสาวชลธิรศน์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายชาคริต  โภคาพานิช
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายชาญณรงค์  หนูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายชานนท์  โภคาพานิช
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายชานันต์  แก้วพินิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงชาลิสา  แทนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงโชติกา  น้อยมนตรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
นางสาวญาณิศา  ธาตุทำเล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงญาณิศา  พุทธจง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงญาณิษา  กลางยศ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
นายฐาปกรณ์  เถกิงเดช
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงฐิติชญา  สีชัยชู
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายฐิติพงษ์  เนตรชาติ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงฐิติมา  ตั้งมั่นดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
นางสาวฐิติมา  ภู่กลั่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงฑิตฐิตา  อิ่มแผ้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณภัทรชฎา  มโนรา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณภัทร์  ธารสสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณลงกรณ์  ปานวงษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงณัฎฐา  บัวลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายณัฐกานต์  ทิมินกุล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
นางสาวณัฐชา  จิรเรืองกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายณัฐฏ์ภวัต  ชวลิตสกุลชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงณัฐฐา  ดลจิรพิสิฐ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำชาย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
นางสาวณัฐณิชา  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุปมะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเริญทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงณัฐนรี  โคกฉวะ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
นางสาวณัฐนรี  จิรเรืองกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
นางสาวณัฐนรี  บัวขม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
นายณัฐนันท์  อังพสุ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายณัฐพงศ์  จานนาเพียง
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
นายณัฐพงษ์  วิเศษไนย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฐริกา  บทเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิ์ทา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุมงคล
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวรกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงณิชา  เทพบุผา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
นางสาวณิชากร  วงศ์กชสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมม์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงณิศาชล  แซ่ฉั่ว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
นายดลฌาน  จรรยา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงดาธชา  วีระจิตสกุลงาม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายเดชาธร  หล้าสวย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายเดวิด  เชง
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายตรีภพ  ชุมใหญ่
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
นายเตชินท์  เทพบุผา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายทรงศักดิ์  พึ่มชัย
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กชายทวัตร  เดอ ฮาส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายทวิชภณ  ทาริวิก
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
นายธนกฤต  อินทรพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายธนชาติ  พงศติวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายธนชิต  ใหญ่โสมานัง
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายธนเดช  โตประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
นางสาวธนพร  คุณรจิต
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธนพล  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายธนภัทร  อารัญภาณุ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธนวรรณ  ชารีแสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธนวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงธนัชพร  รัตนบุรานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงธนัชพร  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธนันพงษ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธนากร  ชมภูนิมิตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธนาธิป  กิตติโชติพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงธนาพร  รัตนอำพล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงธมลวรรณ  วังหอม
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลซ้ง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงธัญจิรา  ดวงมี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงธัญชนก  ศักดิ์สุจริต
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
นางสาวธัญญลักษณ์  เตชะสุริยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วก่า
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงธันยพร  วิสารทกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงธันยาณี  ตรีวัฒนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงธิดาพร  วงษ์พรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายธีรกานต์  โพธิ์บาย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนงนภัส  เอกธนบดี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนภกมล  งามวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
นางสาวนภัสสร  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงนภาพร  ทองมี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายภูวดล  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายนฤดล  สมศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
นางสาวนฤมล  เพชรสท้านกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนวลแพร  พนาวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/6 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กชายนวัตกรณ์  สำราญจิตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายนัฐพงษ์  บัวบาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงนัฐริการ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนันทชพร  สะใบบาง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนัสรีย์  มะหมัดกุล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายนิค กัลระโห  ซเทริฟ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
นายนิธิศ  แสงอุบล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนิธิศพงษ์  ยุวโยธิน
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายบริวัตร  สุนนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงบุญสิตา  อัตศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายบุณยสิทธิ์  ชินศรีวงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณจำรูญ
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
นายประพนธ์  แสงนาค
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายประวิทย์  จันทร์ประทักษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
นายปรัชญา  ทองแสน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปรานชีวา  ศรีสุชาติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปริญญ์  กมลผาด
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปวรรัตน์  หนูเนียม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ราชฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงปัณฑิตา  ขำมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปัทมน  เงินศรี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
นางสาวปารณีย์  โอภาศิริโฆษิต
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปาลิดา  ปึงชูตระกูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายปิยกร  จันทราภรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปิยฉัตร  โคตรชะดา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงปิยธิดา  กันหาชิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปิยะธิดา  หันจังสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายปิยะนัฐ  สมพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปุญญิศา  รัตนไตรศรี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายปุณณวิช  หวังไมตรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เตาะอ้น
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงพจนารถ  แรมประชา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายพน  เพ็ชร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพรชนก  บุญสม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงพรภัสสา  มีสี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/7 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายพรมพิริยะ  ณ เชียงใหม่
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงพรศิริ  คำดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงพัชรพร  เสือโต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายพัชรพล  ณรงค์พันธ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายพันธุ์พลาย  วงศ์เกษมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงพิชชา  พฤกษติกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายพิชัย  ทัดเทียม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายพิเชฐชัย  สัตตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายพิทยุตม์  พราหมณ์ชูเอม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุตะโคตร
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แสงจันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ไตรยงค์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สมบูรณ์เรศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิโคกรักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพิรญาณ์  ปัญญาสุรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
นางสาวพิรญาณ์  อัญญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายพิสิฐชัย  แสนประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายพีรดนย์  รัชตะพรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
นางสาวพีรยา  ชมภูราช
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายเพชรกล้า  บัวมี
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงแพรพลอย  สมใจ
ม.2
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
นางสาวแพรเพชร  แสงอุบล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงแพรวา  อรุณแสงศิลป์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงไพรินทร์  ธรรมวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงภควดี  พานิล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงภัชราพร  บัวพรมมี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงภัณทิรา  โพธิสว่าง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายภัทรญาณ  เสนาเจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
นางสาวภัทราพร  มฆวันดลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
นายภัทราวุธ  เล็กวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายภาณุกรณ์  กองสะดี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/8 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กหญิงภานุชนารถ  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นายภานุภัส  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายภีร์  เพียงพอ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายภูบดินทร์  แดงสำราญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายภูเพชร  มามาศ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายภูมิไทย  จิตมงคลทอง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายภูมิรพี  ขุนพานเพิง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายภูมิวิชญ์  สุทธิอาจ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายภูริณัฐ  โสภาคำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
นายภูริพัฒน์  พัฒนเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
นางสาวภูวิศา  ลือวิเศษไพบูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
นางสาวมนพัทธ์  ศรีหริ่ง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงมนัสชนก  ยศแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงมนัสนันท์  โอตาคาร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
นางสาวมนัสวี  วงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายมานินพันธุ์  นันทะโคตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงมุทิตา  มั่นทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
นางสาวเมตาล  บาร์ดาวิด
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายเมธัช  เบ้าทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
นางสาวเมธาวี  อามิ ทาเคอิ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายเมธิส  ฐานวัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงยศวรดี  เดชยศดี
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายรชตะ  ออกตลาด
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงรวีวรรณ  อภิเษกมงคล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายรัฐชานนท์  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายรัฐภูมิ  ประดิษฐ์ด้วง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงรุ่งฤทัย  จันทจร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
นายเรืองยศ  ทับปัญญา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายวรยศ  รุ่งกิจกำชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวรรณรดา  คอลลินส์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายวรเศรษฐ์  โพธิวรรณกุลพร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงวริษฐา  พลนิกรกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นายวศิน  พัฒน์พงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายวสุพล  ตระกูลไพศาล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายวัชรากร  ไชยกันหา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/9 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กหญิงวารุณี  พระเห็นศร
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวาสิตา  นิมิตรวงศ์สกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
นายวิทย  พิลาตัน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงวิทิตา  พรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายวิธวินท์  สารผล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงวิภาพร  อินทำนา
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำมี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงวิลาสินี  มานะงาน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายวีระพันธ์  บางคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
นางสาววีระยา  ชัยประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์นอก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายศตวรรษ  พรมพันห่าว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
นางสาวศศิกานต์  พลศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงศศิวิมล  วลัญชพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายศักดิ์สุวรรณ  แขวงเมือง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายศาสตรา  ทันหาบุรุษ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงศิขรา  นิวาสธนชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงศิขรินทร์  นิวาสธนชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายศิริเฉลิม  อุตรมาตย์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
นางสาวศิริภัสสร  ลาแสง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
นายศิวกร  จิตรเพียร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
นายศึกษิต  มนนามอญ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
นายศุภกร  ศรีใจ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
นายศุภกร  สิทธิพลกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายศุภชัย  ธรรมเมืองคุณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
นายเศรษฐพงศ์  พุทธโคตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายสงกรานต์  ทองโต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายสพลดนัย  พงศ์กรกัมพล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายสยมภู  สุทธิขันธ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
นางสาวสโรชา  สุวรรณวาปี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายสหัสวรรษ  ริมโพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายสัญญานัน  ปัญญาชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายสันต์พิชญ์  สิริโยธิน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายสันติภาพ  สุ่ยหาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงสาวิตรี  พงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/10 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
906
นางสาวสาวิตรี  โยคิน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสิตานัน  พรทุม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
นายสิทธิพล  สีดาบัว
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายสิริ  แสวงโชคชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
นางสาวสิริกร  ประภาธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงสิริกร  อุตตรนคร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงสิริยากร  อุปโคตร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงสุจิรา  โสดร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
นางสาวสุชานรี  สมสุช
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงสุชาวดี  คงกระพันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสุชิดา  พรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงสุดารัตน์  ผางสำเนียง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
นางสาวสุทธิภัทร  นาแฉล้ม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีโสภา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายสุภกิจ  ทูลลี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสุรชัย  ธนะสูตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายสุวพิชญ์  แซ่เตีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประภาษา
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงอชิรญา  สุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายอชิรวัฒน์  คงนารา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอนัชชา  ผาจันดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายอนุรักษ์  เรียงไข
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายอภิสิทธิ์  เลิศอุดมโชค
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอมรรัตน์  ภููโททิพย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
นางสาวอมรวรรณ  คณะขาม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอยุทธ์  โศภิษฐ์โฆษิต
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอรพิชญ์  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายอัจฉริย์  สรเสนา
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอัจฉริยา  เพิ่มวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอันดา  ซ่อนกลิ่น
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายอันโตนิโอ  เล็มมา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายอัมรินทร์  จิตะรักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นายอัษฎาวุฒิ  สิงห์เผ่น
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
นางสาวอาทิตยา  แก้วมหาดไทย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงอาทิตยา  นามอาษา
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
นางสาวอาทิตยา  ระดมกิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
นายอาทิตย์  กันหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
นายอานนท์  ดิษาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอายูมิ  ซูซูกิ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอิชิโร อะชิตะ  ทสุรุดา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงอินทิรา  บุญกอง
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายเอกพงษ์  สายศรี
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงไอรินทร์ลดา  อุดมเดชาเวทย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงไอลดา  ประทุม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงกชมน  ยุวชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงกณิษฐา  สมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงกนกพร  วาณิชยานนทกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงกมลฉัตร  พงษ์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงกมลชนก  พนมเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงกมลชนก  ล่อใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงกมลชนก  สินชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายกมลภพ  อุตโรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสำลี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงกมลวรรณ  อาษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงกรกชกร  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินอำคา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงกรองทอง  อินสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายกฤตภาส  มาณะศิลป์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายกฤติพงศ์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงกฤติยา  ชาวพ่อค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายกฤษณเทพ  ไชยเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายกฤษดากร  สิงห์ทิศ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายกฤษธิชัย  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายกลวัชร  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายกษม  ธรรมโสภณบวร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายกษิดิศ  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายก้องนภา  บุตตะโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายก้องภพ  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายก้องภพ  รัตนพุทธคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงกอรญา  ศรีราเกตุ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงกัญจพร  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงกัญญ์ปวีร์  ไกรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แข็งฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายกันตพงศ์  คงประสานกาล
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงกันตินันท์  โทรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงกัลยากานต์  แสงชา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงกัลยาณี  ชาหอมชื่น
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โกจารศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงกานต์นภัส  ไชยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายกำลาภ  พลชารี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายกิตติ  เหี้ยมเหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายกิตติกร  มะละ
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายกิตติเดช  ขอนยาง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายกิตติพงศ์  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงกิตติมา  สอนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงกิตติยา  โพธิรุด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พลัน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายกุลวัฒน์  ศรีเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงเกล้า  วงศ์เพชรรัต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายโกสินทร์  ตาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายไกรสร  คงสิมา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายขจรยศ  พิมพ์จำปา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงขวัญชนก  สวัสดิ์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายคชพล  ศรีโสดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงคนธรส  สุวรรณชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายคุณานนต์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงจงมณี  พุดนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงจริยาวดี  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายจักรพงษ์  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กชายจักรพรรดิ์  พลโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายจักรรินทร์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงจันทการติ์  ยอดคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงจามจุรี  ทัสพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงจิ้งอี๋  ภูผานี
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงจิณัชฐตา  ธาตุทำเล
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงจินตนา  วงแสน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงจินทุอร  สุราราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายจิยาวัฒน์  พลแพงขวา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงจิรนุช  ชาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงจิรพัชร  อุ้ยปะโค
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายจิรภัทร  ทองสุกนอก
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายจิรภาส  วัฒนกิจวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายจิรเมธ  เศิกศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงจิระวรรณ  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงจิรัชญา  พุทธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายจิรานุวัฒน์  อุดหลุน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงจิราพร  วังคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงจิราภา  สาแหลกทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงจีน่า  คามะเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงจีรนันท์  แดงขนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงจีรวรรณ  ชมภูนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงจุฑามาส  แก้วเชียงหวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงจุฑามาส  เมืองซอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงเจนจิรา  ผือฮีเขวา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  บอลตัน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/4 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กหญิงฉวีวรรณ  สินทิพลา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  คำบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงชญาดา  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายชญานนท์  นินยวี
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงชณิตา  พันธ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงชนกพร  โคตรมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายชนทัต  ลือคำหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงชนนิกานต์  เบ้าลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงชนม์นิภา  โห้เฉื่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้อนจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงชนากานต์  อมรวิพุธพนิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงชนากานต์  อัมวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายชนาธิป  เหลาภา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงชนิดา  หลักหนองบุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงชนิศรา  ฤทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงชนิษฐา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตรีวัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายชยพล  แพงขวา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายชยางกูร  สิมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายชยานันท์  การธนะภักดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงชริญา  นิมิตวงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงชลดา  ถิ่นวงษ์เมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงชลลดา  นามมหา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงชลลดา  พัฒนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายชเลศวร  ธีระนุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หวานรอบรู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/5 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายชัยธวัช  บุดดีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายชาญชัย  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายชานนท์  เชียงไฝ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงชามา  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงชาล็อท ชนมน  โบว์เด้น
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงชิดชนก  เชิดในเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายชินพันธ์  ทิพย์กรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงชุติมา  คานทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงชุลีลักษณ์  อังคะพนมไพร
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงซาร่า  ผางสำเนียง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายญาณภัทร  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงญาณัฐนันท์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงญาณาธร  แสงลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงญาดาวดี  พิมพ์สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงญารินดา  สินทร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงญารินดา  เอกราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงฐารินี  เทินสระเกษ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงฐิตาพร  เยาวะเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงฐิตาภา  ตะไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงฐิติมา  ดนัยฤทธิ์ชัยทัศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงฐิติยา  คำไสสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงณกัญญา  พาโคตร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายณฐพงค์  เกาะกลาง
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายณพล  หิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายณภัทร  คล้ายนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงณภัทร  อกศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงณภัทร์  ทัตตินาพานิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงณหทัย  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงณัชชา  ปานนูน
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงณัชชา  ศรีกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/6 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายณัฐชนน  สุระดะนัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชาอนันตกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงณัฐณิฌา  บุญทม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงณัฐธิชา  ธรรมโส
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงณัฐธิดา  อวดคล่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายณัฐนนท์  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงณัฐนิชา  อุ่นจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายณัฐพงษ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายณัฐพล  ปรีชาอนันตกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายณัฐพล  วังหอม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงณัฐริดา  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดอกไม้พุ่ม
ป.4
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายณัฐวิชร์  แก้วเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายณัตธวุธ  สายเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงณิชาวีร์  ทาปลัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงดวงฤดี  รักษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงดารินทร์  วิชัยพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายตะวัน  วรารักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายตะวันฉาย  เดชนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายติณณกร  วิบูลย์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายติณณภพ  วงษ์ขุลี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงเตชินี  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายไตรวิช  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายทรงกฤต  ขวัญประชา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/10 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1160
เด็กชายทรงรัฐ  พิริยชูสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายทักษกร  ฤกษ์ปรารถนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายทักษ์ดนัย  คำวันดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายทัตชนก  ศิริวัฒนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงทัพพ์ฆรวัณณ์  ใหญ่โสมานัง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายทาห์วาร์  อาลี ฮาเหม็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงทิพปภา  แสนงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายทีเจ  โรเบิร์ต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงธชา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายธนกร  วิระตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายธนกร  ศรีสุภา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายธนโชด  รวมวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายธนโชติ  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงธนพร  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายธนพล  ชาภูบาล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายธนพล  บุตรมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายธนพล  ลี้พงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงธนภรณ์  นาคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายธนภัทร  ไพเราะ
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายธนวัฒน์  ปู่แตน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายธนะรัชต์  โคสาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายธนัท  พลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายธนัทรัช  คำวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายธนาชัย  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงธนาภา  เศวตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงธนารีย์  มาปัสสา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงธนิจสร  พูลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายธเนศ  สุระวิชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/11 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1195
เด็กชายธราดล  ศรีหอน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลภูผาทวีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงธัญชนก  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงธัญพิชชา  ูมูลมะนัส
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงธันยพร  สังฆศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงธาริกา  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงธิญาดา  โลเด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ดอนเมืองพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงธิดารัตน์  สระบุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายธิติวัฒน์  จิระสุวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายธีรดล  เสชู
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายธีรพัฒน์  ชมขุนทด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายธีรภัทร  ศิริพณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายธีรภัทร์  จันพรมมา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายธีรวัฒน์  คูวัฒนสุชาติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายธีระมนธ์  ธีราหวานอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงนครียา  ฐิติเจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงนงนภัส  วรรณพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงค์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงนพรดา  สิงหาพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายนพัฐกกรณ์  สวรรค์พรม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงนภสร  รักษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายนภัสรพี  แซ่นิ่ม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีดารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงนภัสสร  หลักหนองบุ
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงนภาพร  วงษ์ขุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายนราธิป  ทองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/10 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1230
เด็กหญิงนราภรณ์  จันดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงนลินนิภา  มีวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายนวพล  กุนชนบท
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายนวพล  หาญจางสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายนวพล  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายนัทธพงศ์  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงนันทน์ชนก  นารัตน์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงนันท์ภัส  แก้วแก่น
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงนันริญา  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมลา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายนิติธร  หลวงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายนิติพัฒท์  นันทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายนิธิศ  อนันตชินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงนิวัฒนา  สิทธิเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงเนตรน้ำเพชร  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงบงกช  ุสุดเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายบดินทร์  อ่อนช้อยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เอกวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงบุญญากานต์  ลัทธิรมย์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงบุญญาดา  การนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงเบญภ์มศาท์  เกริกชัยฐิณัล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายเบร็นดัน  คาร์ลีย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายปฏิพล  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายปฏิภาณ  สารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงปฐมพร  พิมพ์หล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงปณิดา  นาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงปณิดาภา  อีสาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงปนิดา  ขอจงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงปภาพิชญ์  โนวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/9 อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1265
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ท้าวพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายปรเมศวร์  ตั้งพิพัฒน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายประกฤษฎิ์  ขนันเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงประภัสสร  ไชยวะแลง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงประภาศิริ  เหลืองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงปรายฟ้า  ยศอุ่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายปริณ  คำสัตย์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงปริศนา  อุ่นแสง
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงปวริศรา  เจนธนานันท์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไพสิฐ์สกุลเกตุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงปวีณวัชร์  ผาตรีธีรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงปสุตา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายปัญชะระ  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไผ่ป้อง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายปัณณกฤต  วรกิจเกษมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงปัณณพร  ครบุรี
ป.4
โรงเรียนเทพนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงปาณัสม์  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงปาณิสรา  โสดาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงปานทิพย์  ศรีใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงปาริชาต  ชันทสาร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงปาริชาติ  มูลศิริ
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโยธะกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงปารินทร์  ธรรมธวัช