ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  อุดมศรี
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลรัตน์  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฎิ์  เข็มแก้ว
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายก้องกิดากานต์  มานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มณีกอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติธัช  จาริอุทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติภูมิ  ยุบล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิติบดินทร์  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเกื้อกวิน  ทัพซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงขวัญชนก  มัฐผา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายขวัญชัย  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงขวัญฤดีชนนี  ผลให้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเขจมศักดิ์  ขุนฟอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคณิติพงษ์  พงษ์พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคเณศ  บัวสด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจณิสตา  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจรรยพร  คชเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจารุภา  บุตรมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจารุวรรณ  มังกรณ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิตติพัฒน์  อัคราพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิตติมา  พนาสัน
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิตริษา  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สิงห์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิระพงศ์  หลักจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิราพร  บุญเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจุฑามณี  วงศ์ก่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตะนุมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ธรรมสัตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายฉัตรมงคล  สุภาพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเฉิดฉัน  ฉิมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชนาธิป  พันธมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชนิดาภา  กาเผือก
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชลพรรษ  พินิจภาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชินกร  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชินดนัย  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชีระการต์  สุทธิโสกเชือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชุติมา  ทาระพันธ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายไชยวัฒน์  วิไลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงญาณินท์  คมทัศนียกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงญาดา  เสนาะพิน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายฐิติคุญ  ไชยรักษ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงฐิติมา  มิลยะมาตย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัชชา  บุญประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัชชา  ศิลทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญล้ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธุมาชิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภูตะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐชนนท์  สมควร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐพร  ชาญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐพล  ต้นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐพล  สีสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดไชยา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณิชา  อภัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายดลตระการ  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงดิศริดา  ศรีประดู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายต้นตะวัน  ถินมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายตฤณภพ  คติรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเตโชดม  เชยคำดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายไตรภพ  ศรีสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายทนงศักดิ์  จิตรจำลอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงทักษภร  พุทธขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายทัตเทพ  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงทิพย์วลี  ใจทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายเทพฤทธิ์  นนทชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธญญลักษณ์  ทองปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธณันญา  ละมูล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธโณทัย  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกฤต  สุขกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธนกฤต  สุตะคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนดล  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธนธรณ์  ต้นวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธนภัทร  ผ่านสำแดง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนวัฒน์  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนวัฒน์  ภัทราวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนวัฒน์  ยศปัญญา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนัญชัย  สนธิหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนากร  นาคีไฟ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนากร  อิ่นอ้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนาคาร  กงใจ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนาธิป  มิลยะมาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนิยะ  ปรากฏ
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธรรมานุรัตน์  คณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธัญพร  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธัญพร  สุนทองห้าว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วงขึง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธัญรดา  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธัญสินี  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธิญาดา  ปานกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธิติพันธ์  ปรากฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธีรนันท์  กอบบุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธีรัตน์  จันทะวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนงนภัส  โคตรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนนทพงษ์  สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนพกร  จันหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนภัสกร  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนภัสรพี  พาหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนภัสสร  ดวงเนตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนรบดี  จันมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนราธิป  จันทร์มาลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนราภรณ์  สุดตา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนฤมล  รินทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนลินี  วงค์ตาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนวพล  ปานุเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนวพล  สมขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงน้ำเพชร  คณาชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนิติยาภรณ์  สมปอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนิษฐา  บุญรำไพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนุชจรี  ดาช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงบงกช  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายบริพัฒน์  พัฒนะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายบารมี  มิ่งไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงบุญญาภา  เทศนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงบุญรักษา  บุศดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปกาศิต  กุติการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปณิตา  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปณิภาน  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สร้อยจิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปรเมษฐ์  ตวงสิทธินันท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายประภูสักดิ์  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  กาณะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายปรากร  มีเมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปรีชา  มีเมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปรีดา  นาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปรียาพร  แก้วขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปวริศา  อนันต์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมืองพิล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปองคุณ  ศุภพินิ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปาณัสม์  ทองวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปาตี  เสตพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปิยนุช  เหลืองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปิยังกูร  เบ้าหล่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปุญญิสา  จันทะเมนชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปุณณภพ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุดดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพงศกร  พิมพ์หาร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายพงศธร  ขันติกิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพงศธร  ศุภษร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพงศภัค  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพชร  คงบุญ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพบธรรม  แพนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพรธิดา  สิงห์คู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพรนภา  จุลฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพรสวรรค์  สาระทัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพลกฤต  อุปริมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพลวัฒน์  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพัชรพร  คมกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพัชรพล  สุภสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพัชราวดี  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพัฐชญาณ์  บุญภา
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพิชัยยุทธ  ฮู่วิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพิริยกร  บุดดาวงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพีรนัฐ  ศิริสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพีรพัฒน์  คำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเพชรลดา  ประสาทชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภัทรโชค  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายภัทรดนัย  พรมทา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงภิรดา  พิมพะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงภิรัญญา  อาจศรี
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภูมินทร์  ผายพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภูริชญา  โมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายโภคิน  โกษากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันกรรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงมาณีณัฏฐา  อัคฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงมินตรา  คติรัตนชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายเมธัช  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายเมธาวี  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายรตน  กาษี
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายร่มเกล้า  ทวีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงรสิมน  โมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายรัชพล  สายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายราเชนทร์  ไชยมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงรุจิราภา  ได้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายลภัส  สีกาเลียน
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงลลิตา  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงลลิตา  หว่างเทียน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงลักษิกา  สุหญ้านาง
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวชิรญา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวณิชญา  สุขไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวนศักดิ์  โมฬา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวรเมท  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวรรณวลี  เนตรวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายวรากร  ฤทธิ์มนตรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวรายุทธ  วุฒิพรหม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวริยา  พัฒนะราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวริศรา  บุปผาชาติ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายวันฉัตร  อุดมฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงวาสิตา  บรรลุ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวิชญ์พล  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวิทวัส  พรหมกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวิริยาธร  ปาปะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายวิโรจน์  สนอุป
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวิลัตติกา  พระสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวิสาร์กร  ชาญบรรยง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายวีระพัฒน์  จัตุรัส
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายเวชพิสิฐ  สุตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศนิชา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศรัณย์  ศรัณย์ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงศราศิณี  ศรีทองเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงศศิธร  อภัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศศิประภา  บาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศิรประภา  บุญจอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายศิรวิทย์  สุวไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงศิริญญา  คูณภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายศิวกร  โลหะสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายศิวัช  สุภกิตตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายศุภโชค  สาระพิชญ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายศุภณัฐ  หานาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายศุภวิชญ์  สายวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายเศรษฐ์  พลสมัตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสกุลรา  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสริตา  ใจทน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสริตา  แสนวงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสรินทิพย์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสหรัฐ  นาท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสิทธิกร  ไกยนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสิทธิโชค  เสวิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสิปปกรณ์  ปิยะประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงสิมิลัน  ลาภาพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสิริชัยชาญ  มาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายสุกฤษฎิ์  นาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสุกัญญา  ท่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงสุกัญญา  พนารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสุกัลญา  วันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุกานต์ดา  มีมานะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสุชานนท์  หวังผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสุชาวดี  มณีสาย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสุชาวดี  สุตะคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบุญฑริก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์ศตวรรษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุดารัตน์  อรรถรัตนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุทธิณี  บุญเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุปรียา  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุพัตรา  ผลาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุพิชชา  ชัยธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสุพิธิมาดา  เชิญชม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสุภัสสร  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุภาพร  ธรรมวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก่นชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายสุรเชษฐ์  ภักดียุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสุรยุทธ์  กันหาคุณ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงโสภิตนภา  สาสะเดาห์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์กันธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายอชิรวัตร  ปานพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายอณิรุต  วริวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงอณิสตา  ศรีทะบาล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอทิตยา  แก้วสอนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงอพิญดา  อภัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงอภิญญา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอภิสร  พละศูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอภิสรา  ขันธราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงศ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอวิรุทธ์  สุริยะศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอัครชัย  อิ่มใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วรรณโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอารยา  สมมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอาริยา  สิมลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอารีย์ญา  คำบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายอิทธิกร  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเอกมล  ศักดิ์นู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงไอลดา  อุสาหพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ช้้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกชพรรณ  จำลองสอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกณวรรธน์  สมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงกนกทิพย์  ทองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายกนกพล  สุดาชม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงกนกพันธุ์  คงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกนกรส  พวงพิลา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกนกลักษณ์  กองทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกนกวรรณ  โยริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสวะภาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกมลภพ  เบ้าหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกรกนก  เชื้อสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกรณิศ  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายกรพจน์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายกรวิชญ์  กาณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกรองกาญจน์  นีระเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายกฤชเพชร  ค่อนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกฤติกา  รัตนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกฤติยาณี  เถาว์เจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายกฤษฎา  นนทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายกฤษฏิ์  บานแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายกฤษณพงษ์  คณะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายกฤษณะ  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกฤษณา  สำเนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกฤษณีนาถ  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกวินทิพย์  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกวินธิดา  การ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ช้้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กชายกวินภพ  วายโสกา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกวินวัชษิ์  ศรีมาชัยภรฒ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทุมนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลักคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แมงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกัญญาภัค  เกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกัญญาภัค  อภัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พางกะสา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกัญสิริ  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายกันต์ดนัย  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกันตินันท์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันธะมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกาจพล  เสาร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกาญจนา  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายกานต์  แก้วกนก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายกานต์  คณารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกิตติกา  ภูมิคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกิตติชิต  บุญหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายกิตติธัช  ขจัดมลทิน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกิตติพศ  เหรียญมุง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายกิตติภพ  นนทะ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกิตติภพ  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกิตติมา  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกิตติศักดิ์  รูปหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ช้้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กชายกีรติ  น้อยธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกีรติกานต์  ปาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกุลยา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกุลวดี  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายเกริกชัย  ไกยพันธ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายเกียรติพงษ์  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายเกียรติภูมิ  นาแซง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายไกรวิชญ์  แผนพนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงขนิษฐา  แฝงสีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงขวัญฤดีชนก  ผลให้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงขัตติยา  ทิพย์อาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  วันดึก
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงเขมิกา  คณาสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายคชะ  คณารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายคชา  คณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายคธาวุทธ์  สาระดำ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายคุนากรณ์  ช่างบุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายฆรบดินทร์  พลราชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงจอมขวัญ  สารคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายจักรพรรด์  ศรีวะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายจักรพันธ์ุ  จักษุพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายจักริน  หงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจันทกานต์  ถามะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจารุณี  อังศุวิจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยอุโคตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจิตติคุณ  พงศ์ดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิตรลดา  กันทะขะยอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ช้้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงจินตนา  เชิญชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายจิรกฤต  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจิรดาภรณ์  นามชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายจิรภัทร  นรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิรภิญญา  มาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายจิรวัตร  กันหะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงจิรัชญา  นนทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิรัชฎาภรณ์  สีตะมา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายจิรัฐติกาล  รักพรม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุตัน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงจิราภา  จุใจล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจิราภา  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจิราลักษณ์  คุณารูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงจิราวรรณ  ปานุเวช
ป.5
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจิวนันท์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงจีรณา  คติอุดมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายจุฑาธิวัฒน์  หมายสิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสมอภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายจุลจักร  จุลเสวก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พระสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายเจษฎา  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายเจษฎา  จันทะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายเจษฎา  ชาตาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายเจษฎา  ทาตะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายเจษฎา  สาระคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายเจษฎา  อดทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฉัตรสิริ  ใจแน่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ช้้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายเฉลิมชนม์  กันภูมิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายเฉลิมชนม์  มงคลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชญาดา  ถูระบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชญานิศ  ปาวะรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชนกนันท์  นนทะใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายชนะพร  วงษ์สุริยะฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชนัญชิตา  หาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายชนัญญู  วันทนียกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายชนันท์  บุญมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชนากานต์  ชมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชนากานต์  อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายชนาธิป  พันธศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชนาพร  พ้นกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายชนาภัทร  บารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงชมกมล  บุญจริง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายชยากร  มงคล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชยากรณ์  อุปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชยาภรณ์  สิงห์ไชย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชลดา  พละไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงชลดา  เรืองบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชลธิชา  ถีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชลลดา  มุสาทาวงศ์
ป.5
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงช่อชฎา  กสิผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงช่อทิพย์  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงช่อทิพย์  สายปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงช่อลัดดา  ลาภสาร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชัชวาล  มาลัยเถาว์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชัญญา  ชิดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  รัตน์ผกาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชัยรัมภา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชาญชัย  ยุวบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายชาญณรงค์  ผ่านเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชาญวิทย์  บุตรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชื่นชีวัน  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ้มเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชุติมา  ลุนสาร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายโชคชัย  จุลประยูร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายโชคทวี  มะปรางก่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงโชตินันท์  ช่วงโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงซีเรีย  บุญยาบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายญาณพัฒน์  สุนาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายญาณพัทธ์  วงศ์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงญาณัฐฑาห์  รัตน์ผกาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงญาณิศา  กะมุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงญาณิศา  สุระสาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายฐิติโชติ  แก้ววงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฐิติภา  เทศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงฑิตฐิตา  จันทรงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายณฐวัฒน์  กาญจาภา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณพงศ์  จรูญภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณภัทร  กาญจนาภา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณภัทร  แย้มพลาย
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายณัช  โพธิ์วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัชชา  หินอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญญานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  วงศ์สุริยา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายณัฏฐพล  โสภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณัฏฐวัจน์  ทองสุขอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐการณ์  สว่างวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณัฐชนน  โล่คำ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณัฐชัย  มีชัย
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐญาดา  อักษรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐฐิรญาดา  มุ่งดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐณิชา  อั้งสุพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฐณี  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายณัฐดนัย  กันหะคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายณัฐดนัย  สิมุฒิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายณัฐธัญ  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐนรี  พะคะนิคม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐพงษ์  ภูขุมดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐพร  รูปโฉม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายณัฐพล  ทุ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายณัฐพล  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายณัฐพล  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ประทุมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณัฐวดี  จันดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐวดี  หงษา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภูโอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณัฐวัฒน์  พงษ์สินสุภานน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายณัฐวัตร  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณวัฒน์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะโสม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายณัฐวุฒื  เข็มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐศนันท์  โพธารินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัฐสุดา  อ่อนสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณิชกมล  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณิชา  ยอดโพธิ์เขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณิชากร  รักภักดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงดวงฤทัย  อัปกาญจน์
ป.5
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงดาวศิริ  นาคะสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายดุสิต  สายสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายตรีวิทย์  สุทธมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายติณณภพ  วรรณวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงตีรณา  สายโท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงตีรนา  อมรสิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายไตรสิทธา  ชาคำรอด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายไตรสิทธิ์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายถิรวิทย์  จันทะพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายทรงสุทรรศน์  ปัญญะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงทศเทียนทอง  พรหมกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงทักษอร  ชะลูด
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงทักษอร  นำพา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายทัตพงศ์  เข็มรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายทัศนศักดิ์  ระดาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงทิพย์ประภา  จันทะชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายทิวัตภ์  สุขชัย
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายทีฆกฤช  อัคฮาด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายทีปกร  บุญกัณฑ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนกร  ตันวัฒนเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายธนกฤต  พะโรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนกฤต  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนโชติ  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนดล  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธนดล  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนทัต  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนพนธ์  บุญแปลง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงธนพนธ์  โยธาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนพัฒน์  ช่อดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายธนพัทธ์  สาระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงธนภรณ์  ปราณี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนภัทร  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงธนวรรณ  พรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงธนวรรณ  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนวัฒน์  จันทศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนวัฒน์  โมริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนวัฒน์  ราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนวัฒน์  สันดร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนวินท์  คตชลน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายธนากร  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธนากร  ทำจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนากร  ผ่านสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายธนาธิป  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธนาภรณ์  พัฒนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธนาวิทย์  ทองเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนาวุฒิ  กระต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธรรมนุญ  โมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายธราดลน์  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธราเทพ  ไสววงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธัญญา  บุญทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงธัญรัตน์  โคตรอาษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มิลลิมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วุฒิเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุริโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทรภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธิติภูมิ  แน่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงธิติมา  สังครักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธิเบศร์  ก้องเวหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธิรดา  ยุภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายธีเดช  บุญประวงค์
ป.3
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธีธัช  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธีมาธร  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายธีร์กวิน  บัวคำนิล
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายธีรโชติ  จันธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธีรภัทร  ปัญญามาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายธีรวีร์  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายธีระพงษ์  คุณาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธีระพงษ์  ป่าอ้อย
ป.4
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธีระวิทย์  ชนะศึก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธีรัช  พรมทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธีรัตม์  ประเสริฐถาวรศิร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนนทิชา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนพวรรณ  เรืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายนภดล  วงสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงนภนันท์  ศรีสุโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายนภัทร  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงนภารัตน์  สว่างวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนภารัตน์  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงนริศรา  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายนฤบดี  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนฤมล  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงนฤมล  สุขสะอาด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนลพรรณ  กะตะโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนวนันท์  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายนวพล  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายนวพล  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงนัฐนันท์  เพชรขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายนัฐวุฒิ  สุดาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายนัทธพงศ์  เถาว์โท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนัทธมน  บุตรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงนัทธมน  ม่วงเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงนันณิชา  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงนันท์นลิน  ลาผ่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายนันทพงค์  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนันทวรรณ  กุลโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงนันทิชา  ทองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงนันทิมา  สอรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงนาเดีย  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงนารดา  ชื่นใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตุละวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงน้ำฝน  ทวีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายนิติธร  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายนิติภูมิ  ป้องเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงนิธิวดี  คติอุดมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเนตรชนก  วิชิตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เข็มสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายเนติธร  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงบัญจรัตน์  ไชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงบุญญิสา  สุวะนาม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงบุญทลิกา  มุ่งชิมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายบุญยสิทธิ์  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงบุณรดา  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงบุศรินทร์  บุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โพธิ์สืบ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงเบญญาดา  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงเบญญาภา  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายปกรณ์  โมระเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายปฏิภาน  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงปณิตา  กองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงปนัดดา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงปภาวรีย์  สายโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงปภิชญา  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปรเมศวร์  ไพรเตี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงประทินทิพย์  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงประพัชญา  สิงห์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงประภัสสร  เพ็ชรเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงปรัชญา  เสมอใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปรัชญานนท์  วงศ์จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงปราณปรียา  สุระเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายปราโมทย์  เหนือโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงปริชญา  ปรือทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายปริญญา  ธรรมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายปริญญา  สีแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปริยากร  จารุจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปริยากร  อนันต์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงปริวดี  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายปริวรรต  ชมภูพาทย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปรียานุช  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปรียาภัทร  สู่เสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปลายฟ้า  สิงห์กันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายปวรินทร์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปวริศ  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปวริศา  คุณาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปวันรัตน์  เหนือโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปวิชญา  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงปวีณา  พลธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปัญฑิตา  ศรีสรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงปัณฑิตา  เกตุถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปัณณธร  ปัญญานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงปัทมา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปาเจรา  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปาณชัย  คำศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงป่านแก้ว  จูมดอก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงปานรพี  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงปานระพี  ประทุมถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปาริชาติ  ใชคินี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปาวรีย์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปิ่นธิดา  ทิพอุตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปิ่นมนัส  กาฬจันทร์
ป.5
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายปิยพนธ์  สีโคตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงปิย์รดา  สารรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายปิยวัตน์  พูลแสวงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงปิยวัลย์  ศรีมาชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายปิยะฉัตร  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปิยะพัชร์  ปัณณวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปิระติ  วังทะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญสิงห์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายปุรเชษฐ์  ศรไชยญาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปุรพร  วันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงเปรมศินีย์  จันทรภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงเปรมิกา  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพงศกร  ทองตาม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพงศกร  ไพรจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพงศกร  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพงศ์ดนัย  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพชร  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพชรพร  ลัทธิวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพชรวรรณ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพชิรา  สุระพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพณิชนาภรณ์  ใจรัตน์
ป.6
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายพนมไพร  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพรชิตา  จารุกขมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพรพิมล  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพรไพลิน  พันธ์ุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพรรณภาวี  มีธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพรสินี  ธรรมคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายพลวัตร  คลังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพลอยกัลยา  ณรงค์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพลากร  ก้อนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงพัชรพร  อังคุระษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายพัชรพล  พัฒนราช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพัชรวิไล  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพัชราพรรณ  พุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กัลยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุตัน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุดชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายพัทธนันท์  หมู่เพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายพันกร  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพันธนันท์  เอื้อฐานะดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพัสกร  บุญลือ
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพาณิชญา  บุญมูล
ป.3
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายพายุ  บุญครั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพิชชาธิดา  มุสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงพิชญธิดา  นามบุรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงพิชญาภา  อุทาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพิชญุตม์พงศ์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพิทวัส  บุญสวน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายพิธิวัฒน์  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพินิจ  นีระเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงพิมกมล  เสมอภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงพิมพกานต์  พลงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ธันย์วรารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ผุสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  กันยวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เบ้าตุ้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สันตะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพิมวรีย์  พิมพชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพิมวิไล  มะโนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพิไลพร  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายพิสิษฐ์  สุโพธิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพีรกานต์  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงพีรดา  แซ่จัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพีรพัส  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงพีรยากร  กุติการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายพีรวิชญ์  โจระสา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายพีรศักดิ์  แสนสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายพีระพล  ทับทิมหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายพีระพัฒน์  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายพุฒิพงษ์  ชิตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายพุฒิพงษ์  สุทโธ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงเพชรรัตน์  วรรณสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงเพียงออ  ถือสัตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงเพียบพร้อม  ทองโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงแพรวา  จันทรภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงฟ้าประทาน  เครื่องหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงภคพร  มีชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงภณิตา  พรมพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายภโวทัย  เจริญชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายภัทรกร  คงไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงภัทรชริดา  คงคะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายภัทรพล  หาญจำปา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงภัทรภร  ศุภโกศล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงภัทรภร  ศุภโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงภัทรลดา  แก้วพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองห่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงภัทราพร  คำดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ติดโกสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงภัทราวดี  สุราพิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงภันทิลา  พันชคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายภาณุพงศ์  กุลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายภาณุพงศ์  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงค์สามารถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายภาณุวิชญ์  เผ่าหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงภาตรีญา  ภารชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงภานุมาศ  พันธ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายภานุวัชน์  ยอดสวย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงภิริสา  บุญทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายภูมินทร์  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายภูมิภัทร  พยัคฆศิรินาวิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายภูมิรพีภัทร  กอบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายภูริ  ตะนุมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายภูรี  พลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายภูวดล  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายภูวเนตร  บุญจอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายมงคลชัย  ช่วงโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงมณีญา  โสคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายมนพัทธ์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงมนัสนันท์  โชติกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงมนัสนันท์  พระสุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงมัลลิกา  พันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงมินธาดา  ลาภามาตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงมิโยวดี  ศรีวรนันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายมุทาชาติ  มุทา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงเมชินีญา  บุญชุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงเมทินี  ถูระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงเมธาวี  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงเมธาวี  ปะวิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายยศพัฒน์  หนองเป็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายยูโตะ  โยชิดะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงเย็นธิวา  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธรรมวงศ์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายรชต  นนทสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายรชต  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงรมิตา  นนทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงรศิตา  อธิวัฒนธีรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงรักษิณา  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายรัชชานนท์  ธารารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงรัชฎากร  บุตรราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พุดแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายรัชพล  คำผาลา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายรัชภูมิ  ธารารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายรัชศักดิ์  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายรัชศักดิ์  หวังสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงรัญชิดา  สร้อยสุข
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายรัฐบุรุษ  ต้นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายรัฐภูมิ  ชิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายรัฐภูมิ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงรัตนากร  ชูตั้งต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงรัตนียา  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายราเชน  ดาคำแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายฤชุวิญญ์  สุพลจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงลลิตา  เครื่องทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงลลิตา  หลาบนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายลิปิกร  บั้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายวงศธร  วันโสภา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กชายวชิระ  บุญทน
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายวชิระวุฒิ  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงวนิดา  แก้วชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายวรพล  โมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายวรเมธ  คำวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงวรรณฉาย  มั่นคงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงวรรณภัทสรณ์  กาญจนพิมล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงวรัชญา  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายวรัญญู  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายวรากร  อื้อจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงวรางคณา  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงวรินทร  จันทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงวรินทร  ดิเรกโภค
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงวริยา  รัตนพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงวริศรา  จ้อยนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงวริศรา  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงวริศราพร  สอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายวโรดม  หาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายวศรุตม์  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายวศิน  จิตมานะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายวัชรพล  ต้นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายวัชระ  ภัทราวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายวัชรินทร์  โยริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายวัฒนศิลป์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายวัรภัทร  สุขไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงวานิชา  โพศาราช
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายวายุ  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายวิชชากร  มุสิกะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายวิชชากร  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงวิชญาดา  ฐิตะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงวิชญาดา  บัวภาเรือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายวิทวัช  อุดมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงวิภาวดี  พระจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงวิมาพร  สิมอ้อย
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรชินา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงวิรากร  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงวิลาสินี  สุระเกษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงวิสาร์กร  ชาญบรรยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายวิสิทธิ์  จารุจิตร
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงวิสุดา  อาจธะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงแววตา  พิลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงศรันย์พร  ศักขินาดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายศรายุธ  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงศรุตา  ศรีโชค
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงศรุตา  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงศศิกานต์  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงศศิธร  ทำนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงศศิธร  สีสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงศศิธารา  นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงศศิวิมล  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายศสิษฐ์  บุกกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายศักดิ์พล  ประจักษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายศาตนันทร์  โพธิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายศาสตรา  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงศิญานันท์  อารีเหลือ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงศิรดา  สารจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงศิรประภา  จันเทวา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงศิรประภา  พันธุมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กหญิงศิรประภา  สุริยะศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาผู
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงศิราภัทร  เถาว์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงศิรินทรา  ถีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงศิรินธาร  แดงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงศิริพัชร  ทัศบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงศิริลักษ์  ปั้นศรีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายศิริวลี  จันทร์ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายศิวกร  ปัญญานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายศิวนาถ  มีวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงศิวพร  สุวะมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงศิวัชญาพร  ร่วมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายศุภกร  สุตะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายศุภกิจ  ทีฆะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายศุภชัย  วรรณโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายศุภณัฐ  บุตรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายศุภวิชญ์  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงศุภสุตา  ยอส์ท
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยอดสวย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงศุภิสรา  รุ่งวิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงจันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงเศาวนิช  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงโศภิษฐ์  ปารดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พาภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงสรชา  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงสโรชา  เดชวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงสลัลพร  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายสวิส  สุทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายสหรัฐ  ธนูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงสาธินี  คูณคล่อง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายสาริศ  ใจรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กชายสิทธิกร  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายสิรภพ  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายสิรภพ  โสภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงสิร์ลดา  กล้าทุกวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายสิรวิชญ์  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงสิริกานต์  ธารารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงสิริญญาธร  บุญหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงสิรินดา  ทองธีรภาพ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงสิรินทรา  สีหารัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงสิรินทรา  เอกคณิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายสิริพงศ์  ไวสู้ศึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงสิริภัทร  บุญฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงสิริรุ่ง  ปั้นศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงสิริวรรณ  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงสิริวิมล  โสภะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงสุกฤษตา  นนทะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงสุจิณณา  พระศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงสุจิตรา  ถูระวัน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายสุจินดา  กลิ่นหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงสุชานาถ  หวานอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงสุชานาถ  อาจนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงสุชาวดี  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงสุชาวดี  วงค์แสนชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศาสตราชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายสุทธนา  แดนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงสุธาวดี  ศิริอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงสุธิกานต์  สีสุทำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงสุนทรา  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงสุนิสา  กุลาหลัก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงสุนิสา  บุญชุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสุภาพ
ป.6
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงสุพัตรา  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงสุพิชญา  พิลาแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงสุภสรา  สายสินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงสุภัสสร  สุขสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มเสียง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชพลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนอัฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงสุมินทรา  คณาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายสุรเชษฐ์  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายสุรเชษฐ์  ดอกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายสุรเชษฐ์  วันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายสุรบดินทร์  ขันอาสวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายสุริศร์  บุญเมือง
ป.3
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงสุลลิตา  ชัยสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงสุวณีย์  อุปครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงสุวรา  คำกองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงสุวิชาดา  ปากอุตสาห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงสุวิมล  เค้ามูล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงเสาวคนธ์  วงษาสาร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เข็มสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงหัสวดี  ดอมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายเหมราช  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายอคีราห์  เชื้อสิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายอชิระ  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายอดิศร  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายอดิศักดิ์  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายอดิสรณ์  กัลยาฮุด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายอติคุณ  บุญพุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายอติเทพ  มหาโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงอธิชนม์  มงคลทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงอธิชา  ศิริรัตนภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอนพัทย์  ไชยพังยาง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายอนพัทย์  พันเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงอนัญญา  เพ็งพาทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กชายอนิวัต  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงอนิสรา  โคตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายอนุชา  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายอนุศร  ปัญญานี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงอภัชชา  หูวอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงอภิชญา  สายลัดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายอภิโชติ  เถาว์โท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงอภิญญา  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงอภิญญา  สุขบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงอภิรักษ์  ฆารศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายอภิวัฒน์  โยคณิตย์
ป.3
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายอภิวัฒน์  ลัดดา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอภิสมัย  แก้วเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงอมรณิภา  ภานะรมย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงอรจิรา  ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงอรนุช  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงอรปรียา  บำรุงญาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงอรปรียา  บุญหลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงอรรชิสาศรีนิวัตร  ศังขวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายอรรถพล  บุญสมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงอรวรา  มีปากดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงอรัชรพร  โคตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงอรัญญา  พาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงอริยา  ชุ่มสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงอริสา  บุบผาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงอวิกา  เป้าประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายอวิรุทธ์  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงอสมาภรณ์  จูมจี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงออมสิน  สายปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายอัครเดช  อาจธะขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงอัจฉรา  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงอัจฉรา  ประจันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบุษญ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1198
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  บุตดีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายอัมรินทร์  ป้องหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายอัมรินทร์  อินทมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายอัศวเดช  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงอากิโฮะ  อิโต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายอาญาฤทธิ์  อ้วนออร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงอาทิตยา  ขิงสันเฑียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอาทิตยา  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายอานัต  ทานะปัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงอาภัชรา  ไลย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายอารยชน  กัลยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอารยา  ดาดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงอารยา  สุวะไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงอาราดา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงอาริสา  รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงอารียา  จำปาโท
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอารียา  ศรีสุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงอารียา  หริ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำมา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายอำนวย  สีดาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายอิงครัต  อุปริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงอิมพวรรณ  รังแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายอิสระพงษ์  กาณจนดา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงอุษณีย์  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายเอกรัตน์  พิลาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายเอกรินทร์  แก่นของ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงไอโกะ  อิซิทซึโบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงไอลดา  ชีกลาง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงไอลดา  ปริญญาสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช
ป.3
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1231
เด็กหญิงปรียาพร  แก้วขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์