ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนภัส  เชื่องสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตณัฐ  สังขพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤตติญา  จิตกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตพรต  กองกมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษณปกรณ์  เมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤษติยา  แก้วสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิศ  ม่วงพลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายก้องภพ  ผดุงเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภพ  สุวรรณนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กุลจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสมนึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกาญจนพัชณ์  เลื่อมนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกาณฑ์  เลิศจรัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกานพลู  รัตน์ประสาทพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติธัช  พูลทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเก่งกาญจน์  ชมแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจตุรโชค  โรจนอารัมภ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจารินี  แก้วสีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิณณพัตส์  วิไลเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรโชติ  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิราภร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงฉัตรชนก  ผลโภชน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชญาวัชร  อัศวาโกวิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนกานต์  เอกโอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนัญชิดา  โอฬารนิธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนาภา  สมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชวิน  กุลเสวต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชาคริต  ตะโนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชิษณุพงศกร  พาราษฎร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชุติภา  เกิดพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชุติภาส  ทวีคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงโชติกา  ไตรพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณภัทร  ชมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัชชา  เทียมทิพาบุญกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฎฐกันต์  เพ็ชรสันทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่วมทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐนรี  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฏฐา  หงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ภู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไตรย์ปักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรปรารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายดลธรรม  สิงห์ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงตุลยณัฎ  ดารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายทิเบต  เจริญฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนกฤต  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนโชติ  พงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนธรณ์  พูลประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธนพร  ตรีเพชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนพร  พูลทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธนพร  เสรีรัตนชัยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนพล  ยิ่งยงสมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธนภร  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธนภรณ์  อิ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนภัทร  วิลาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนัสถ์  คงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนาธิป  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธนาพร  ไทรแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธัชพล  รัตนอมรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธันย์สิตา  อริยะรุ่งรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธีทัต  รักจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธีทัต  วงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธีรเทพ  เฉลยคาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธีรนุช  อติเรก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรัช  พึ่งเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายนครินทร์  ขุนสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนครินทร์  ยิ้มแย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนนทกร  รุ่งหัวไผ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนนทพัฒน์  รัตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนภาภร  กำไรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนฤภร  นิยมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนิชาภัทร  ด้วงอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนิธิวัฒน์  โกมลมรรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเนติวุฒิ  โกมลมรรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายบริพัฒน์  สอสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปกศิตา  ญาณโกมุท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปณิธิ  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปณิธิตา  ยืนต้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปทัยทิพย์  ปิดสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปนัดดา  แจ้งจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงประถมาภรณ์  รองรัตน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปริฉัตร  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปริณดา  พัฒนวริทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปวันรัตน์  ชลคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปวีณวัช  เร้าเลิศฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปัญญากร  เขม้นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปาณัสม์  เร้าเลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปุณณดา  กรึงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงไปรยา  ใบทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายพงศธร  แสวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพลาพร  จิตตะฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพัชราภา  คงพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประสาทสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพัทธนันท์  แสงสองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพัทศรา  เอี่ยมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพิชชาภา  จุ้ยแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โพธิ์กิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพีรวัตร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพุฒิพงษ์  วงษ์คล้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายเพิ่มทรัพย์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายไพศาล  ศรีไพบูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภทรษร  เพชรสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภรณ์ชลัยย์  แย้มหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงภัทรภร  บังเกิดฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภัทราภร  ดรตะโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภูผา  ชำนิปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภูรินทร์  หมั่นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภูรินท์  สุกาวาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภูรีภัทร  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงมนัสวีร์  คงแสงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงมลฤดี  หอยสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายรชต  มาลัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายรชตภัทร  บุญมะหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงรตนกร  ชูทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายรัฐภูมิ  มิศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวรเมศวร์  สิงห์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวรรณธิดา  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวรรธนะ  ไพรชาญจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวรวลัญช์  ขำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวิชญาดา  ฆ้องเพราะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศศิชา  รวยลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายศุภวิชญ์  มูลิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เกษตรเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงษมาธา  อัศวาโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายสรสิช  โพธิ์กิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสรัลพร  บุญเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสิริกร  อ่วมฉลู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสิริยากร  บังเกิดฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสุกฤตา  พุ่มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสุชานันท์  ทองชันลุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสุตาภัทร  ศุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุพิชชา  อินทชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุภาพิชย์  แสนลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายเสกสรร  จารุเอนก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ครายานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอชิรญา  แฟงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอนัญญา  จิตเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอนัญญา  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอภิวิชญ์  เกิดประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอิสมัย  ผ่องอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกนกลดา  สุนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกนกวรรณ  ละมูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกมลชนก  นาคโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกรรณิชา  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกรวรรณ  ป่ิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายกฤตดนัย  ฤกษ์วิธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉาบพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกษิดิศ  พุฒซ้อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกัญญ์วรา  จามรเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงค์เล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกันยรัตน์  กระจกเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกานต์ธดา  พรหมสนธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ยนต์พิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกานต์มณี  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เชื้อมอญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายขจรภพ  มีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงขวัญชนก  จงปัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายคณินทร์  คชแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายจักรพรรดิ์  จิตร์เนื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงจิณณพัต  พลายบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายจิณณวัฒน์  จิตเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายจิณณวัตร  เถกิงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงจิดาภา  ช่วงฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวโพสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงจินตนา  ดิษฐ์ผดุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจิรการ  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเจนณิสตา  เอี่ยมโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โพธิ์เที้ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงชนัญธิดา  อุ่นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชนากานต์  โรจน์ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงชนาภา  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงชยาภรณ์  จ่างเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชรินรัตน์  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายชวกร  พุ่มทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชัชนันท์  จิตคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายชัยภัทร  อุบลแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายชาญชานนท์  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงโชติกา  สายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงญาณิศา  วงค์เล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงญาดาสินี  มีหลง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงญาตา  โพธิ์ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงฐิติมา  นาคพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงฑิตา  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณฐพล  นาคประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณธิดา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายณภัทร  ทองสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายณรวิชญ์  ผดุงรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฐกานต์  กองอรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณัฐดนัย  พินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายณัฐพล  แล้วกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายณัฐภัทร  เฉลยญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายณัฐวีร์  ขันธวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงดลชนก  พรมยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธนกร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กชายธนโชติ  สงวนไทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธนธัส  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธนภัทร  จันนพรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนภูมิ  ย่ำรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธนวรรณ  ยิงยงสมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธนวัฒน์  ทิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายธนาโชค  จันทะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธมลวรรณ  ผิวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธมลวรรณ  เสมาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ศิริล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธราดล  พันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธัชพงศ์  เสียงสนั่นกุลชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสถียรกิจการชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธันวาภรณ์  โกสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนที  ไวยมะยุรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนพวรรณ  ธนาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มพุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายนล  เมตตาสิทธิกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนวพร  พัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนัฐนรี  อินสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนัธทวัฒน์  อุ้มญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงน้ำเพชร  ร่มไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายนิติธร  พิศวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรีระชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายบุญศักดิ์  ศุภบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงใบว่าน  รัตน์ประสาทพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปณัฏฏา  ผดุงทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปธานิน  อนงค์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายปภังกร  สีมะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปภาวิน  นาคน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายปรมี  หาญพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายปรัญชัย  ผดุงวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปราณปริยา  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปรียานุช  ผดุงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปลายกันยา  สิทธิโชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปักษมัน  พันธ์เกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิจสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปัณชญา  ตรีเหรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปัณฑา  ปฏิมาประกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปัณณทัต  วัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตะวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปิยาพัชร  ทรงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปุณยวีร์  สว่างเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงฝนทิพย์  ตันติรัศมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพชรพล  ผลจริต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวสวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายพลธารา  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพลพิพัฒน์  อารีศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพศิกา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพัชรวลัย  จ่างเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพัชราภา  คงการุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิชญา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพิตรพิบูลย์  เอี่ยมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจียมอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิมลรัตน์  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  จากปล้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพีรญา  เอี่ยมละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพีรยุทธ  เย็นบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพูนขวัญ  พงศ์วิทยเวคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงไพลิน  แก้วพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภควัต  บุญสาทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงภทรพรรณ  สุขโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงภัทรมน  เหล่าพิเชียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงภัทรวดี  นิกรโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภัทรวดี  พ่วงผจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฆ้องเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภาคิน  กมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงภานรินทร์  นิ่มอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภิญญดา  เทียมฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายภูเทพ  สุกสีเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงค์สุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูมินิพิฐ  แสนหิรัณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูริณัฐ  บุญทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภูริวัฒน์  วีระสัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงมธุรดา  ปิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงมุฑิตา  เมฆกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงยุวดิษฎ์  น้อยวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงรชตวรรณ  หอมบุปผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงรติกร  เดชฟุ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงรักษิตา  นิยมศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายราเชน  โตสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายรามิล  พุ่มระชัฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงลภัสรดา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวนิดา  เรืองประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวรชิสา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวรพจน์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวริศรา  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวริศลา  สุวรรณชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวัสสการณ์  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายวิชญพงศ์  สาลีผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวิทยา  อาลีมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวิมลมณี  พรรคทิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายวิวิศน์  เฉลยจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวีรภัทร  เทศดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงแว่นฟ้า  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายศตนันทน์  อยู่หล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงศศินา  อรุณานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายศิรวิทย์  นภรัตน์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายศุภกร  ชื่นบุญอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายศุภกิตต์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายศุภโชค  เลิ้มศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศุภสิณี  บุญพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายศุภเสกข์  แสงตระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เย็นทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสลิลลา  น้อยอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุธาลินี  แรงรายบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุนัฏฐา  แต่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงสุพิชชา  ชุติมาทิพากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อ่างทอง

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสุพิชญา  หลิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสุภวรรธน์  ชื่นสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสุภูรินี  สุภาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสุมัทนา  นิยมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสุรัสสา  พิมพ์เมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กองประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุ่มร่มไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สังข์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายอนวัช  สอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอรอนงค์  ชั้นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอังกูล  อรรถธรรมสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอันธิกา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายอัศวิน  ศิลวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอิษฏา  คำพระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายเอกณรินทร์  บุญสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายเอกบดินทร์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์