ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย.ศิวัชพิสิฐ  โพธิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  จรรยานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกฤษณะพร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฉิมนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญณิกา  หาญลี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันตพล  มาตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตพัฒน์  มีจันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกุลนิดา  ทิพย์โยธา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงขวัญใจ  อ้วนแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญตา  พรมษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคมกริช  พูนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายคมชาญ  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจรรยวรรณ  นันทะขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจอมพล  รัตนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูพวก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงโกมลสังฅีต
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงฉัตรยา  กระดั้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนกวรรณ  ฝ่ายพลแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชนกันต์  พุทไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชนชล  รัตนพลที
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชนนี  บุญสนัด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนาภา  สุธรรมลิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนุตรา  พรมจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชีวานนท์  หาระสาร
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงญาณิศา  คำแพงราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฐิติยา  เชื้ออุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขวาง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฏฐา  เขจรนาท
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  ทองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชากัญญ์  ม่วงสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐดนัย  ละหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐพร  โคตรวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐพล  สมชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณัฐพล  อ่อนศรีชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐริดา  ลอยนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐรียา  นันทขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐวรา  นาหนองตูม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐวุฒิ  เที่ยงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐวุฒิ  สาริบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณิชาภัทร  จิรารัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงทักษพร  จ่ายก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายทานุ  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเทวราช  รักความซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนกร  บุดดีมี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนกฤต  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์นาหว่า
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนากร  ปะกาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พึ่งตาแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมดีด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธัญทิพ  ภูกงลี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธีรวัฌน์  พิมพ์ผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธีรศักดิ์  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนนทพร  อันทะชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนนทวัฒน์  นิมะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนภัทร  ชัยพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนราธิป  เดชประกอบ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนริศรา  กันคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนักขัตฤกษ์  กัลยานาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนันทกานต์  ฉิมนิล
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนันทภรณ์  พานอะนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนาราสิริ  สิทธิขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงน้ำริน  บุญใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนิภาวดี  ทุ่มแห่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงบัวตอง  บัวไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงบุญยวีร์  วิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเบญจมาศ  วันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ยอดตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปนุพงษ์  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายประชา  บุดดีมี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายปรัชญา  มุกดากร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปราณปรียา  จันทปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปวีณา  ลาสม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปัญญาวุธ  ยศทะแสน
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปาริฉัตร  วันศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปิยธิดา  สุธรรมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปิยปราณ  โปทา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพงศธร  นาใจเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพงศธร  ยุติธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพงษ์ไพศาล  ปาวิโน
ป.4
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพทธนันท์  จันทร์ตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพรนภา  ขวัญถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพรนภา  สีลี
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วขันตี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพิชญ์ชุมาศ  จิตรโก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพุทธิพงศ์  พิสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงภควดี  โคกยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัณฑิรา  นาสมใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภาณุวัฒน์  ใสยะวงษา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภานุ  บงบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงภูเบศร์  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภูริพัฒน์  วรบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงมาริสา  กรวนงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงมินตรา  สิงห์หา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายยศพัฒน์  สกุลธนบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายยศภัทร  พรมโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายยุทธศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายรชต  ภูแข่งหมอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงรัฐนันท์  ผมอุตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรรณิภา  ลีบาง
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงวรัญญา  โรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวราภรณ์  บงบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวราภรณ์  อันวะลี
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวสุ  ชื่่นชม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวันเฉลิม  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศจิษฐา  ฤทธิ์ธนอภิญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศศิธร  หินแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงศิริภัสศร  อาจปาสา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศิริรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงศุภกัญญา  เชื้ออุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศุภณัฐ  รอดแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายศุภฤกษ์  ฤกษ์พิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงซิว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายศุภวิทย์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเศรษฐสิริ  อินทมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงษิตาพร  คะเนเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีเหลี่อมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสเตลลา  โรเซแมคแคร
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิรินทรา  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุจีรา  มีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุธิดา  ขยายวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คัทธะมานศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสุมณฑา  เหลื่อมเภา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุมิตรา  เบ้าวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายอดิศักดิ์  คำคูณเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอนามิกา  แสนวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอภิชยา  บุญหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายอภิชา  ไสยประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายอภิมงคล  ภูชนะศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอรปรียา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอรวริณทร์  บุญโสม
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอลิสรา  ชนชิต
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายอันดามัน  แสนศรีสม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอุภาพร  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวกรรณิการ์  บาริศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกาญจนาพร  ร่มโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกานติมา  เวียนเป๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวเกษราภรณ์  โพธิ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจรัญญา  จวงภูเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายจุลจักรณ์  แก้วอุดม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเจนจิรา  วะโนนกอง
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นายชนินทร์  พัฒนะสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นางสาวฐิติยาภรณ์  นามจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณหทัย  เบ้าธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
นางสาวดวงใจ  ทัดแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงดวงสุดา  พันธ์สุวอ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงทนารี  ภูมิคอนสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวธัฐชา  นำธรรมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงซิว
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นายธีรภัทร์  ลอยนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปริญญา  ชนะทุม
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปัญญาพร  คำแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปิยะดา  พาสัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพรรณษา  พลเสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพัชราภา  สวัสดิ์ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพิพัฒน์  แสนยางนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมลพัส  เที่ยงคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิไลวรรณ  ยอดตา
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวรนุช  พรมชมชา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวลาสินี  กว้างขวาง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวิชุดา  โพธิ์ศาลาแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายวุฒิพงษ์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
นางสาวสิริโสภา  นาเหนือ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นางสาวสุกัญญา  แดงนา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นางสาวสุคลธา  ฤาชัยราม
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นางสาวสุทธิดา  จันทร์ตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายสุทธิรักษ์  วงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
นางสาวสุภาวรรณ  ขันธวัตร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงอนุธิดา  คำมูล
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอรษา  โสมนัส
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอรสรร  วงค์เคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
นางสาวอาภานุช  บุญดอนยาง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กหญิงกนกพร  ศรีขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเพ็ญโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกรกนก  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกรวิทย์  ประสมพืช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกฤษณา  นามโยธา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกฤษริยา  จิว
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกวิสรา  เหตุเกษ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จุ้ยละออง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พระสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทุ่มแห่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกุลฑริกา  จันทเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกุลธิดา  ธิมาทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงขนิษฐา  คำหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงขวัญจิต  อ้วนแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจันจิรา  ไชยหงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจันทกานต์  แซงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจันทิมา  พรรณการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจิดาภา  โสมาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจิตรดารัตน์  พุทธิวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจิตรา  สีเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจิรติกานต์  จันทอุตสาห์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจิรนันท์  ตุละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจิรัชยา  ไกยะฝ่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาวงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายจีรสา  สะตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นามกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สัจจะนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงเจนจิรา  พิรุณสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชญาดา  โคตรนรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชญาดา  มิตราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชฎาภรณ์  พิมวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กหญิงชนม์ชนก  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนิตา  สามิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายชยพล  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญายาว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายชลิต  สามา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชลินดา  สิทธิไกรพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชวัลวิทย์  ธีรติวรเชษฐ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชำนาญ  วงษาศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายโชคไพศาล  ติ๊บปะโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายโชคอนันต์  มุณฑา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงญาสมิน โอลิเวีย  บูห์เลอร์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พละศูนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์สารี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณชภรรษ  อุปสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฎฐณิชชา  ศรีโคตร
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฐกาญณ์  มิกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐชา  สุทธิอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐฌา  เหล่ามาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แสงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐพร  สินชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณภานุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายณัฐวัตร  เบ้าธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงดรุณี  วิเศษจอมเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายทศวรรษ  ดีไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงทอฝัน  ศาสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงทิพรัตน์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายทิวากร  เบียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนัชนนท์  สุราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธนัชพร  วิชัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนากรณ์  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธนิตา  โคนุตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธวัลฉวี  โงนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สวามิชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธัญทรัพย์  ภูบุญปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธิญาดา  สังรวมใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงธิดารัตน์  พฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงธิติมา  โทหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธีรภัทร  อวนมาตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนนทกานต์  หนองโศก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนราธิป  อ่อนศรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนรินทร  พ่วงบางโพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัทธนันท์  ลือคำหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนัทลัดดา  บัวสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนันทิพร  โนนปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนิศามณี  กลางเสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเนตรชนก  พาสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายบรรณวัชร  สามาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงบัญฑิตา  คำเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงบัวชมพู  ธิปโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบุรวิชยา  รงค์ทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปนัดดา  บุญจวบ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปรมี  ผิวเผือก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยยนต์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปริญญา  แหลมเพชรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปลายฟ้า  คะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปานทิพย์  คำทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปาริฉัตร  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปาริชา  ดงอุทิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปาริชาติ  จ้ายนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปาริชาติ  เรเฮือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงปิ่นมณี  คำมณีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปิยลักษณ์  คชรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเปมิกา  อุ่นน้ำใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพงศธร  หอมวิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายพชร  ศรีอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพรชิตา  สากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพรทิพา  คำใส
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพรธิตา  สุทธิอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพรนิสา  เยี่ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพรรณรักษ์  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพิชชากร  เพชรนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิยดา  สิงห์ทองทราย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิยดา  สุขราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพีรดนย์  ผางเวทย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพีรภัทร  ตันติกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเพชรจ้า  วศินวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงแพรพลอย  พลซักซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภริดา  วงษ์หาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภัคจิรา  น้อยสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงภัครจีรา  นางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภัทรพล  คำภา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีธนาวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภาธาดา  น้อยแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูมิพัฒน์  พันลำโส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูริพัฒน์  ชมพูโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูริเมธ  สุขโข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายมนต์พิธี  โพธราม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงมนัสนันท์  เปตามานัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงมุกทิตรา  ไชยลิ้นฟ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายยุทธการ  นครศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงรัชศศิภา  นามมะการณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงรัญญาพร  กนกหงส์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายรัฐภูมิ  คำตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรินรดา  คื้นดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงวนัสนันท์  เดชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงวนัสภรณ์  แจ้งกำพี้
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวนิดา  วัยศรีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายวรกรณ์  มอญขาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายวรเชษฐ์  ลุนพิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงวรพา  เกษดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวรรณิกา  แพนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวรรณิษา  สมเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายวรัตน์  ชัยแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงวราศิณี  จันทะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวรินธร  ลางไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวริศตา  เหล่ากาสี
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวสุพล  ตาลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวันเฉลิม  คำอุทัย
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายวายุ  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวิธวิทย์  หลอดศรีสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวิมลศิริ  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายวีรภัทร  แนววิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเวชญาดา  สุราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงศรัญญา  อันวะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายศรันย์  แซงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายศิริพงษ์  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศิริยากรณ์  วรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสโรชา  ผลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสลิลฏา  ลาบเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายสวิตต์  ศรีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสหัสนัย  ทันแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสาธิดา  แสงใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริยากร  ดอกพิกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสุจิตรา  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุดารัตน์  โภชนะจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุทธิชา  โคตรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำสอนทา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุธิดา  แก้วไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุธินี  จิตเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุพัตรา  ตะนะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุพัตรา  นามภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุรเชษฐ์  พิมผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์ไสว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายเสกสรร  บุญมานาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอดุลย์  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอติคุณ  ทักษิณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายอติวิชญ์  อินทร์นอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอธิชา  อธิราช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอนุชา  ณัฐภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอรนิชา  หวายสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอรวี  อุไรพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอรัชพร  แสงสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอรัญญา  จันทะเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอริศรา  กัลยานาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอริศษา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอริสยาภรณ์  สิทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอัจฉริยา  ช่องผม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอัญชลี  สนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอัยรดา  อุ่นเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอาทิตยา  ภักดีก้านตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอาริตา  คำเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอินทฤทธิ์  จารีต
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอินทิรา  ณ แสงเดือน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอิราวดี  คำเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์โย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงเอวิตา  สวัสดิ์ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์