ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงคล้ายเดือน  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงจรรยมณฑ์  ศรีโบราณ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีกอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์   ทัศดรกุลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชิดชนก  อุปนันท์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
10
เด็กชายเชาว์วัฒน์  โกมุทธพงษ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติญาพร  แสงพา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฏฐากร  สว่างกุล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาวชิรพงษ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธันยพร  ทับหนองฮี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
17
เด็กชายเบญจพล  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปริมประพัฒน์  มนตรี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
19
เด็กชายปัญญวัชร  ชารี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปานปรารถนา  จำปาหวาย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
21
เด็กชายพงศพัส  เลบ้านแท่น
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณดี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เข็มท้าว
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพิมลพรรณ  โอษฐสัตย์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีรัตนกูล
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงมาลินี  พุทธาลา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวรวิพัชร  คงพุฒิคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงวราภรณ์  ใจเหิน
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
30
เด็กชายศตายุพันธ์  สุทธิวรรณา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงศศิกานต์  อินเกื้อ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงศิรประภา  สีหาราช
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันธ์ก่ำ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสินานันท์  ธนูศิลป์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีหอม
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงสุภาพร  สมณะคีรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเหมือนดาว  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
39
เด็กชายอชิตะพันธุ์  สุทธิวรรณา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงอรปรียา  แสงเดือน
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงอาริสา  อินทร์ชา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอารียา  ฤทธิ์นายม
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
43
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดรชัย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กหญิงกชพรรณ  พัฒน์พงศ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
45
เด็กชายกฤษณศักดิ์  สระทองชุน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีจรัส
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงจันทร์กระจ่างฟ้า  คำทะเนตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงฉันทิศา  โสมมีชัย
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงญาตาวี  ปัตถา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงญานิศา  ศรีดำรงค์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงฐิตา  ภูนายา
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เหล่าสมบัติ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
54
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปัญญาวชิรพงษ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงตรีรยา  ศิริโยธา
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงติรพรทิพา  ไชยชาญรัมย์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
57
เด็กชายทิชานนท์  ตระพรม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงทิพานัน  ชัยริด
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงธนพร  ตรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงธนพร  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงธนัชญา  แสงกมล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงธัญชนก  จันทาคีรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงนันพิรัญา  จันทร์ไพสน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
66
เด็กชายบดี  สาลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉิมลี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
68
เด็กชายบุญรัตน์  พวงงาม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
69
เด็กชายปฎิภาณ  ปุณณบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
70
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงปนัดดา  สุพรรณภูวงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงปรรินทร์  แซมทอง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงประภาดา  ปัญญาวัน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงปรัชญวดี  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงปรินทิพย์  จันทะลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
76
เด็กชายปัญวัจน์  พัชรเรืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงปัทมพร  ทูลธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงปิยธิดา  เดชโคบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงพชรพรรณ  พุกหน้า
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงพรภัทรา  พรมสุบรรณ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงพรรณพัชร  บุตรจำนงค์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
82
เด็กชายพลภัทร  ชามนตรี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงพัชราพร  โคกอุ่น
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงพัฒนวดี  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ภาภักดี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงพิยะดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงแพรมาลา  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
89
เด็กชายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์สำโรง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงภควรรณ  ปักษา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงภัทรียา  ติดสุข
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
92
เด็กชายภูมิมณฑล  จงอางจิตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงมุทิตา  บุญเสนาะ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงรุ่งระวี  หมู่หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
95
เด็กชายวงศกร  ประโยตัง
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
96
เด็กชายวรโชติ  นวลสำลี่
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
97
เด็กชายวรพล  ไชยศล
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
98
เด็กชายวายุภักดิ์  ศรียงค์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงศรสวรรค์  สุภาเฮือง
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงศิริกมล  แหม่งปัง
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
101
เด็กชายศุภกร  ทุมผารักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงศุภิสรา  วรจิตร
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงสร้อยทองแท้  อุ้ยนอก
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงสุชานันท์  คำโคตรสูนย์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงสุพิชญา  มูลละ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงอภิญญา  พรมลา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
107
เด็กชายอภินันท์  พิมพ์โคตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงอารีรัตน์  นิตยะโรจน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงกฏตวรรณ  บาลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นามเทศ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
112
เด็กชายเทพศกร  อโศกบุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงนิลลดา  ทิตย์ตรัย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
114
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูชัน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เดอลาวู
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
116
เด็กชายเพชรตะวัน  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
117
เด็กชายภัทรพงศ์  นิยมเหลา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงวิภาพรรณ  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงศศิวิมล  ปิ่นแคน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงอุ่นเรือน  ริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม