ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรณิศ  วังสะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายไกรภพ  ฐานสินเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงขวัญนรี  กานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงเขมิกา  จำปาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรภัทร  คำพิชชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิรนุช  จันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจิรภัทร  ประจิมทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจิรายุทธ  อัครสูริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจีรวรรณ  วงษ์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเจษฎากร  พันจำรูญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงฉัตรชนก  คูณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชณัญญา  เลิกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชลธิชา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชลิตา  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชุติมา  นามบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณภัทร  สุวะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฐรุจา  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงดลฤทัย  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงดวงสุรีย์  โนนศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายทินภัทร  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธนาคาร  มิ่งส่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธนาภรณ์  สนองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายนักรบ  สุดาชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนันทวรรณ  แสงสายภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายบุรินทร์  รินทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายปรัชญา  คนล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปะระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงปิยฉัตร  พาติกบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเปรมิกา  หาญคำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงพรกนก  เสาะก่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงพรชนก  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพรทวี  สุวรรณไตย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพรพิลาวัณย์  ถวิลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพิมพ์ญาภัทร  ขามโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพิยดา  ผาตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงภัคจิรา  วรรณกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายภัทราวุธ  ไชยสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายมีคาห์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงยิ่งนรา  อินโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงวรรณิศา  มินิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงวราทิพย์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวราภรณ์  โสดาลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงแววมยุรา  ลุสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงศุภธิดา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงสมหทัย  แป้นคุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสริดา  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสวรินทร์  เหล่ากำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงสิริญากร  น้อมโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงสุชาทิพย์  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงสุภิณญา  คุ้มไพทูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุเจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงอโณชา  นาคยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอนันตญา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงอรอุมา  โคตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงอริสา  จินดานิล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงอริสา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงอริสา  หาระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคันโท
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงชุติพร  แดงสะอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธวัชชัย  วิภาชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายอนุสิทธิ์  เสนีโสด
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงอภิญญา  ลั่นอารัญ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งชอบกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงอินทราทิพย์  อุทุมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญโสม
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกนกพร  อ่อนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกนกวรรณ  เศรษฐวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกนกอร  พิลากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกฤตยา  แก้ววัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายกฤษณะ  บังประดง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกฤษนัย  จันทร์ศูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจิราภา  กงพลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายฉัตรมงคล  สีหมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชนาภรณ์  อินทร์หา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชรินทร์ดา  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชลลดา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิติมา  เจ็กสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อรรถวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงทริกทราภรณ์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงทอฝัน  เต็มใจภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สวัสดิ์นที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายเทพสิงหา  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนพร  สายสุขุม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนาดล  เรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูเวียนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงธัญวรรณ  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธิดาญา  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธิดาพร  โม้อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธิติมา  จันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีภพอเล็กซ์  มาคิวซ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เถาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนันทยา  ภูตอดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนิจจารีย์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงนิฌาฎาร์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนีรนาท  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงเบญจพรรณ  คนใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปนัดดา  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปรมินทร์  สิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทานอุทิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปาริยา  จินาวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพลฤทธิ์  คำใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิรดา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภัคจิรา  ภูผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงยาหยี  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงรัชนีกร  ทิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงรามนรี  สมานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีใคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวราพร  เห็มธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวรินรำไพ  เถาว์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวสุรัตน์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวิภาวดี  แววศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวีระชัย  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศศิวิมล  พิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงศิริรัตน์  มีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายสาริน  สิงคำป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิรินทรา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุนิสา  พิศาลเศรษฐพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนเชียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายสุรชาติ  แววศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสุรินทร์  รัตนบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงเสาวนันท์  ึคงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่างประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงหัสยา  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอทิชา  ภูมิเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอาภาวรรณ  เนื่องชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายเอกพล  พุดพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงฐานิยา  ทะนาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทวีศักดิ์  วารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอภิเชษณ์  กันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอาธิพวดี  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กชายณัฐฐิวุฒิ  จำหมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนดล  โพธิ์สืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพงศกร  เชือดพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายวีระยุทธิ  ธิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์