ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่1 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพรรณ  อาสนามิ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรพินธุ์  โทสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกษมา  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลยกร  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายคมกริช  พันธ์วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเจนจิรา  เสี่ยงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายเจริญชัย  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเจียระไน  อภัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงฉัตรบงกช  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชญาธร  บุญไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชลธิชา  อรรคเศรษฐัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชาคริต  มูลลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงญาณภัทร  เทศศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงฐิติยา  โฮมหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฐทิชา  แก้วอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฐวุฒ  ตูพันดุง
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณีรนุช  นิคมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายทศกร  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายทักษิณ  ภาระหันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธนัชญา  สีดาแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธีราพร  ทัศนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนพณัฐ  ทักษิณอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนภาพร  ดาแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนันทิดา  ฉันมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนิศารัตน์  นัดทะยาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเนตรนารี  แวดล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายบัญชา  เหี้ยมเหิน
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายบัญญวัต  ป้อมเชียงพิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่2 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปณิตา  เสมอสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปนัดดา  กิจเกวียน
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงประไพพร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปวีณา  พรมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพงศกร  วสุรี
ป.5
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายพงศธ  สูฝน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพชรพร  ภักดิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพรประภา  วงษาเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายพัชรพล  นภากาศ
ป.4
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหลาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพัชราภา  เรืองมณีนพ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพัฒนพงษ์  กิติอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็งวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายโพธิ์ศิลป์  พูนประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงภัทรวดี  แสนบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายภูมิเทพ  คงโนนกอก
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายภูมิภักธิ์  คงโนนกอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงมนัสชนก  อุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายมานัด  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงยุวดี  ปิดตะคุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายรัฐชานนท์  ขุนใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงรัตยา  ต่างโอษฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงรินลณี  ชินรักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงลักขณา  กะตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวรวรรดิ์  ผ่านจังหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายวรวุฒิ  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นามขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงวิรัชยา  น้ำใส
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายวิษณุ  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงศลิษา  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงศศิธร  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่3 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงศศิธร  ภาบุตระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงศิรดา  หาระไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายศุภชัย  คุรุศาสตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศุภนิดา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายสิทธิกร  ฉาไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสุกัญญา  เหมสังหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเสกสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงอธิตยา  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายอธิษฐ์ภณ  คำขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงอนัตตา  เดอะไคร์เตอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงอรนรินทร์  โฮมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเมย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอเล็ก  วรภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิตนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายอาคม  อุติเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงกัญญา  โพธิ์จุมพล
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชฎาพร  เสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนงลักษณ์  ชมภูสืบ
ม.2
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปัณดารีย์  คำสุขดี
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายภัฒนศักดิ์  อัตตะกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวัชระวิชญ์  จันทร์หล่น
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงอนุธิดา  นาจันทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหม่4 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกานต์ณัชชา  หัสดิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหวดี
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเกศแก้ว  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเกษมพันธ์  สมมิตร
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ไหวดี
ป.4
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายคิณกรณ์  หาฝ่ายเหนือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงคีราภัทร  นัติพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจรณพร  เชื้อวังคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ประทุมชัย
ป.3
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรารัตน์  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเจ ฉัตรมงคล  แคมมาร์ค
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คะเชนเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชณานิษฐ์  วงคำซาว
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเชษฐสุดา  ดาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิติญาณ์  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐไชย  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายตะวันฉาย  โฮมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงถาวรีย์  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนพล  ลุนจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนวัฒน์  ติหะปัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนายุต  บุตดา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธราดล  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรามกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฝอดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทุ่งหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธีรพล  มุสิกบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายนพนันท์  ทองเภ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนลินี  ชาวยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนาราญา  ยอดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายนิติคมน์  สิงห์พะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายนิติศาตร์  นิติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนิรันดร์ฎา  โทอุธทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหม่5 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงนิราวรรณ  ภูนาเรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเบนจามิน  กรีนเวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปนัดดา  โคตะมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปราริศา  กุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปิ่นมณี  พิสัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปิยาพรรณ  ลาชะเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ดอนมืด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินระวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพรรณิภา  ใจเบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพัชนันท์  โสภาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพัชริน  ช่วยเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาติทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงพาราพร  ปาละสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิชญา  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  พรมหันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพิษณุ  ทองยศ
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพีรพล  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพีรพัทร์  หาฝ่ายเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภราดร  วงพงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูตะวัน  ฉันทพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูวมินทร์  ชมภูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมาริษา  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายเมฆา  ส่างกานนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวชิรวิทย์  มะลิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวริศรา  แสงขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวันวิสา  โคตะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมปะละ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวิศรุต  ไชยโภค
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวุฒิชัย  พังทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศศิวิมล  แท่นหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศิริญากร  สุวะพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ ห้องประชุมใหม่6 สพป.หนองคาย เขต ๒
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงสาวิตรี  แล่กระสินธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสุชาวดี  บรรเทาโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสุดตา  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสุวรรณชาด  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอดิศร  จูมดอก
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอนุสรา  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายอภิลักษณ์  หากันได้
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอรวรรณ  มุกช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอลิษา  ประกาศ
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอาทิญา  แสงเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายเอกรัฐ  ทับชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงไอริณ  สิทธิโสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์