ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกอร  ต.เทียนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรรณิกา  อุ่นทะพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรวิภา  มินธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกษิเดช  ปานเดย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธนาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิติศักดิ์  ปักษีเลิศ
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกุลณพฤกษ์  อาจสม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายเขมนันท์  พลยมาตย์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายคณิศร  วิปัดทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคมชาญ  หาริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจารุเวศ  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิรภิญญา  จูมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายฉัตรวัต  วงษ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชลิตา  ปัตถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชาคลิยา  มณีสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชินกฤษ  วโรดมโสภณ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญดาพร  โพอะรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงญาดา  มีเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฑีฆทัศน์  จินตนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณฐิกา  แพงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทนะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงตะวันฉาย  เปียคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงทักขิณา  ทะไกรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงทิพทิวา  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนพล  เพียบุตวงศ์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนพล  โพธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนพัฒน์  คงทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนวัฒน์  คำภีระเกษ
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนวัฒน์  ชาบัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนวิชญ์  คำภีระเกษ
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธวัชชัย  สุมาด
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธิตยา  บูญกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนพมาศ  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนภัสนันท์  เดชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนลินี  วัจรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนันทพงศ์  อนันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนิตยา  นามบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเนตรชนก  จันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเนตรณพิศ  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายบุญบอย  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายปฏิภูมิ  เบ้าธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปภัสสิริย์  ศรีภัททิยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปรัศว์  พรหมทะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายปริญญา  พรหมเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปิยธิดา  เหลือขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงเปรมมุตตา  อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพงศ์สิรินทร์  หินคล้าย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพรทิพา  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพราวรวิ  ณ ร้อยเอ็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพัสวีสรวง  ภูมิชัยบุญเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพิชญ์สินี  โคตะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไกรยะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพิมลพรรณ  พลาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพิรัชย์  สุขุมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพีรสันติ  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุ่นมะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพุทธิมา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภรากร  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายภัทรภูมิ  บุญตาระวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายภาวัต  อนุการสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเยาวเรศ  หาริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงรัตนมณี  สิทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงรัตนาพร  พงษ์นิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงลักษิกา  แสงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวริสรา  หาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงวิภวานี  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวิริยาภรณ์  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวุฒิพงษ์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายศตชัย  สหัชพงษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงศิรประภา  บุตรเพ็ง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศิวกร  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายสุทธิภัทร  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายเสรียรวงก์  เส็งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายอดิศักดิ์  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงอภัสรา  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายอภิเดช  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายอัษฏาวุธ  บัวภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผาณิบุศย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 714 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายชัยวัฒน์  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิติมา  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐนิภา  คะศรีทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเบญจพร  อันศึกษา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นางสาวเมธาวี  พันธุระ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายสุธินัท  ฉายพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุภัชญา  ธนบุตรศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอินทิรา  ริมทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกนกนิภา  นาตรีชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกนกพร  โสภาเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกษิติ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกัญจนพร  ทุริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อินทร์แปลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกัญญา  พงศ์กรกัมพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทักษิโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายไกรวิชญ์  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายจิรพนธ์  เทพเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจิราภา  ประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจุฑาพัชร์  เตริ่นตรอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงจุฬา  ชัยอมรไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเจฟฟรี่  เฮเลน เฮเดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุนทนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนัดตา  พรหมหิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายชนาธิป  รัตน์รองใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชยา  เวทีวุฒาจารย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชินวิวัฒน์  ทองเทือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงโชติกา  เลิศธันยบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณิชกานต์  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงดิษฐกุลพร  ปัดถามัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงติชิลา  บึงราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูมิพื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนกร  แก้วลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนกฤต  สุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนภัทร  อวิรุทธ์ชีวิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
เด็กชายธนวัฒน์  อวิรุทธ์ชีวิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธนาภา  ครสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธรณ์เทพ  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกันต์พิชชา  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญสินี  รัชตเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธาดา  วิเชียรศิริ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนภัสสร  พรมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนวพรรษ  ดอนหนองบัว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายบุญญฤทธิ์  หวานรอบรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงเบญญา  ภัทรเจริญโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปฏิพร  จิประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปฐมพร  พรหมเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปภังกร  บวรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปรีญารัฐ  สุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปัฐวี  วงษาเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปาลิดา  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเปรมมิการ์  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพนิดา  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพนิดา  บุญเทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพรชนัน  แท่นหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรโศภิณ  แก้วหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพัชริญา  ศรีดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพันนิตา  โกวิทศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพิชชาพร  ฝ่ายชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพิฌนันท์  วณิชยาไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพิมพ์อร  วิสุทธิศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพีรพล  จริยานุกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพึ่งพา  หล้าก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงภัทราภา  ชาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายภูบดินทร์  นันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงภูษิดา  ถิ่นปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเมธาวรินทร์  ตะนัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายยศกร  มิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงยุพรัตน์  เพ็ญกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงโยษิตา  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงรวิสรา  นิลฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงรวิสรา  ยาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายรัชพล  วิไลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายรัชศักดิ์  แสนโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงรัฐกานต์  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรัตติยา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงรุจิรัตน์  จันทมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวณิชชา  กรจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์เจริญนิพัทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวราพร  คล่องยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวรินญา  พหลทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิรมณ  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวิศรุต  แคล้วจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศตกมล  เจริญรอย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศศิธร  สร้อยผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรสิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศิโรมณี  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสกุลณา  ศรีสุนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสิทธา  ธรรมชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสิรินทรา  กองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุชาดา  บูรณะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุนิสา  โกสุเต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุภาวิตา  ศรีจันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายหรรษาวัฒน์  หารวรวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอชิตพล  มาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอติภา  รุ่งธีระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กชายอธิคม  โคตรตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายอธิคม  ภูวนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายอธิศ  เฮงพระพรหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายอนาวิล  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอนุชา  เดชสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอพิชญา  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอรณิชา  สีหไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอรปรียา  แลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอสมา  ลิ่มบุญสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอัญชิสา  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอาทิตยา  ยศติวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอิทธิกร  เจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอุ้มบุญ  เลืองยวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์