ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คุ้มรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายไกรวิชญ์  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงขวัญเกล้า  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเขมิกา  จีนเจ็ด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิราพัชร  นันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจีรนันท์  ระย้าทอง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชลสิทธิ์  คงบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชวัลวิชญ์  กาบภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายชัชภน  กฤติยาวรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายไชยวิเศษ  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงฐิตินันท์  ตุงคะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ่งยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฐภัทร  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐิดา  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนกฤต  นาคเจือ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนภัทร  ดิษเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนัช  รักเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธัญชนก  ปุญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยเชษฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธิดาพร  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธิดารัตน์  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนฐกมล  นาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนภัสสร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนฤมล  บุญตอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายนวพล  อินทยาตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายนันทรัฐ  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงบัณฑิตา  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปภัสชล  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายปรมินทร์  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายประกาศิต  สายยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปองภพ  แป้นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงผกากาญจน์  เอกยีรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายพงศกร  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพงศ์สุริยัณ  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพรพิมล  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพรพิมล  รัตนธิวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพริตา  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิจิตรา  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพิชญธิดา  ยอดยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายพิเชษฐ  สุขรอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพิมพ์พาพร  ชื่นรส
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพีระพัฒน์  เยียนเพชร
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไข่มุกข์
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงค์ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายมนัส  สูนขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกะปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงเมษยา  คำลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงรติมา  ฮิงนอง
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงรัชนี  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายรัฐนันท์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงรัตติยากร  บุราไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงลักส์สุดา  ยินดีชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายวรเทพ  อุรารื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายวรายุส  กษมานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวันเฉลิม  คลองแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญสะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายศตวรรษ  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายศริวัฒน์  สุขอ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงศิรินันท์  ดวงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายสรวิชญ์  นันท์ไสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายสราวุฒิ  สายแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงสาลินี  บัวสด
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงสิริยากร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสุทธิดา  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสุนิตา  อุรารื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายอดุลธน  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายอธิภัทร  เทียมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงอนัญญา  เหลาซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายอนุกูล  สำนักนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายอนุชา  ปุญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเถกิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอรกมล  พุฒลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงอรธิชา  สมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงอรนภา  พิมพ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงอรนิภา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงอุษณิษา  เงางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทะนัด
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นายกิตตินันท์  ฉิมกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นางสาวเกษร  หนองหงอก
ม.3
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์สีดา
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายขวัญศิริชัย  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
นายจตุพร  กล้าแข็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจันจิรา  จินวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิตตรา  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิรนันท์  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวชฎาพร  สมยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงโชตินภา  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงญาณิศา  เกษหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายณัฐนนท์  พิมพา
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นายดวงปกรณ์  สุขสมาน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นายทนาวุฒิ  เพิ่มฉลาด
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงทานตะวัน  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงทิตยา  นฤทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชินพัฒน์  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นายธีรพงษ์  พุ้มจำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธีรพร  ศิลสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธีรพล  ภูหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายธีรพัทธ์  ตางาม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธีรภัทร์  ฤกษ์นอก
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนริชา  คำฝอย
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนิศารัตน์  อยู่มั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเบญจมาศ  โต๊ะนาค
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปภาวริทร์  พัฒมะนา
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงประภาวรัตน์  ฉลาดรอบ
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปัฐวี  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปาฏิกา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปุณยนุช  รักยิ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นายพิทักษ์  สิงห์ซอม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพิยดา  นามบุดดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายไพบูลย์  อำภา
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงไพรินทร์  งามเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เสางวน
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภัชราภรณ์  คำชนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงภูไท  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายมานะชัย  แหลมหลัก
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงรจนา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงรัชนีกร  สอนงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เติมทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายวริทธิพล  สืบมี
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวัชระพงษ์  อินสวน
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวัชรินทร์  กล้ายิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวาสนา  น้องดี
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวิศยาภรณ์  ฮุยเป้า
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวีรชัย  โต๊ะงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศิรินันท์  กล้ายิ่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีพาไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญคำวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายศุภโชค  สุระสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นายสหัสชัย  สาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายสันติ  จันทมล
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิริยากร  เสียงเพราะ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลเลิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุการี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุทธาสินี  กนกแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุทธินันท์  สิงเวหน
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุทิน  หกเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นางสาวสุธินันท์  ม่วงงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุนิสา  กอบกำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอดุลย์  อินชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นายอนุชิต  ภูหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอนุรักษ์  ท่าทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอนุวัฒน์  เพียทาเทศ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวอภิชญา  เสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นางสาวอมรรัตน์  ภูหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอรพรรณ  พลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายอำนาจ  แก่นมั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายอุดมศักดิ์  คำระปัด
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายกฤษฎา  จันทคาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกัญญาวรรณ  หนูไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกัณฐิกา  ผักไหม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงครองขวัญ  แรงหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงจรัญญา  ชนะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงจันทกานต์  แก่นมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายจิรพัฒน์  เสางอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงจุฑามาศ  สระขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชฎิลดา  หอมเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชนินาถ  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชลิตา  อ่อนเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุขหา
ป.6
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชาคริต  อินทยาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชิยะภา  สาลี
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นายชุตินันท์  โสตหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชูเกียรติ  สิงห์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงโชติกา  หิรัญญาณกร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สกุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐชยา  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณัฐพงษ์  หงส์ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณัฐภากรณ์  ประมวลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเด่นชัย  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนกร  เอ็นดู
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนชาติ  สืบสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนพนธ์  โกยชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธนภัทร  แสงนิลเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีรภัทร  กัสโก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงนงลักษณ์  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนภัทร  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนราวดี  ชาติวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนันทกานต์  โต๊ะนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนันทิตา  แรงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายบวรรัตน์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงบวรรัตน์  แก้วโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายบุญชัย  สว่างโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงบุญศิตา  สังข์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปาริฉัตร  บูรณพันศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปิยนันท์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพรวิภา  เลาเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชณิดา  พูนเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพิพัฒน์  ดาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงเพชรศรี  อินทร์ทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงแพรพร  ทางธรรม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงภัคจิรา  คำผง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภัทรพล  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงมณิชญา  ชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แรงรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงรุ่งฤดี  หมื่นสา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวรพัฒน์  คงสมคิด
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวราภรณ์  แรงรอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวรินธร  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวิชญะ  ขุราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวิภาวี  เอกกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงศิรินดา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยิ่งเชิดเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศิริเสาวภา  หุ่นพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายศุภวงศ์  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ขำทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสิริยากร  สีสมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮียพุดซา
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุนันทา  อยู่ญาติมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุพัตรา  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอธิปไตย  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอนุพงศ์  สมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอรษา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอริยา  การดื่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอัญชิสา  ไข่ทอง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงไอลวิล  ทิพย์ประชา
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกฤษณา  พ่วงไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายกองกลาง  อุตมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกัญฑิตา  มีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกีรติ  ธรรมษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายเกรียงศักดิ์  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงคีตภัทร  บุญอนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจิรายุ  แลตรง
ป.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายเจษฎา  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตีทอง
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณฐพร  ปิยไพร
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัชชา  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พินิจดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐกานต์  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐพงษ์  วิเศษอุด
ป.4
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดใสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณิชาภัทร  พลพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงดวงหทัย  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายตะวัน  อุตมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทิพย์สุดา  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายเทพศักดิ์  เรืองสุขสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนรัฐ  ฤาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนวัฒน์  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนากร  พวงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธิดารัตน์  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนพรุจ  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนิวัฒน์  ครุฑสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนุสรา  ศรีษาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเนตรชนก  ทองหาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ดอกศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงปุณยานุชัย  ชายแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงผกาวดี  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพรชิตา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรธิตา  ประไวย์
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพลอยพรรณ  วันรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพัณณกร  นาคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ศร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพันธกานต์  ฤาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพิชชาพร  จันลา
ป.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จงมีเสร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพีรดา  ดมหอม
ป.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูริภัชน์  จัดเรืองอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงยุภาวรรณ  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พิมหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงรุ่งเรือง  อังสนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงวนิดา  โสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายศรายุธ  บุญศรัทธา
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศศิวรรณ  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายศิรวิชญ์  เกษมพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงศิริรักษ์  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสิรีธร  สติภา
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสิรีธร  เสพสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลอยเลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสุณิศา  สุขจิต
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้างไร่
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอมรรัตน์  ผะกาทอง
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงอัชฌา  พลคะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอัญชุรีพร  แก้วธารทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กชายอำนาจ  ผลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอินทิรา  ใยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายอุเทน  จุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กชายณัฐพล  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปริญญารัตน์  แก้วมี
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพราวนภางค์  มูลทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายมาวิน  พรมเดื่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
นางสาวมีลลิสา  สร้อยจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายเมธา  บุตแย้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นายวงศ์วุฒิ  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะโย
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศุภไกร  ถนอมเพียร
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
นางสาวสุณิสา  นามสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
นางสาวสุนันทา  แหวนดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นางสาวสุพัตรา  สุขดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวอลิชา  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเคียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวอังศุมาลี  ระเมียดดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงกรรณิกา  อินทร์คล้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงกานต์กมล  เกตแก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงเวาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายกิตติคุณ  ประไว
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายกุมภา  คงเก่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงขนบพร  สังสมานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงขวัญธิชา  สุระฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีสืบมา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชญาดา  ยอดเสาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงช่อผกา  คิดนุนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชาญณรงค์  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชินมาเนตร  จุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชุติมา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายเชิดเกียรติ  ปลื้มเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายฐาปกร  ใจพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายณัฐดนัย  สวายสมสีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฐนนท์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐวรากรณ์  บุญเฉลย
ป.5
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณิชาภัทร  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายทรัพย์ทวี  นาลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายเทิดศักดิ์  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธัญญาพร  เจริญใย
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธัญพิชชา  กระแสเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ได้ทุกทาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงธันย์ชนก  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธิญาดา  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธิดารัตน์  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนงนภัส  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนันทนา  มัญจกาเภท
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงนันทิชา  เกาะเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนันทิดา  เกิดกระจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนารีรัตน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรสันติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายนิพนธ์  พันธ์พิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงบุญรักษา  เวียงดินดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายปฐพี  ศรวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงประดับพร  โคตรวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายปัญญา  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปัทมา  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปาลิตา  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปิยธิดา  แต่งยอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรรณวษา  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพัชรกรณ์  สกุลรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  พลโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงภัทราพร  ชูชื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงภิญญาดา  กลีบแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายภูธเนศ  ปราบจันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงมัณฑนา  อินทะรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงเมธาวี  ลอยเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงยลลดา  กระจ่างโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงเยาวเรศ  น่าชม
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทรงวาจา
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรุ่งทิวา  บังคะดานะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงลักขณา  โคตคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวรัญชิตา  สังสมานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวริศรา  อุไรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวัชระ  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวันวิสา  แสวงนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวาสินี  จงพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศันสนีย์  ดำละออ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงศิริรัตน์  ระหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นวลอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายสงกรานต์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกะปู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสหพล  บุตรวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุกานดา  พุทธการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุทธิดา  คงเก่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ประทุมโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขวัฒนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุภาวดี  มวลคำลา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แปลงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงโสรดา  อบอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอธิวัตร์  จงมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอนาวิน  อินทรนุช
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอภิรัชนันยา  เชื้อจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอมรรัตน์  พนารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอมรรัตน์  ส่องาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอรนิชา  หล่อนสิ่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอรปรียา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอริสรา  วิโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอัษฎายุธ  เมินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์กล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอาภัสรา  สุขผาเดิม
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอาภัสรา  เหมือนคะนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์