ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เหมือนมี
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพร  วังงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรณิการ์  แก่นศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิกา  ตรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตบุญ  มานา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  สีบูพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
7
เด็กชายกัปตัน  แพงภูงา
ป.6
โรงเรียนบ้านแสนสุข (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แขวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สานุสันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติกร  จงใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
11
เด็กชายโกเมน  นิยมวัน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
13
เด็กชายเขมภูมิ  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
14
เด็กชายครรชิตพล  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจณิตา  ประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจตุพร  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสระคู
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
19
เด็กชายเจษฎา  ภาควิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฉัตรฤดี  แสงมืด
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนัดดา  พิพวนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
22
เด็กชายชวัลวิทย์  อาวอร่ามรัศมิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
23
เด็กชายชัชวาลย์  ปัญญาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
24
เด็กชายชัยรินทร์  วิเศษสุด
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชาติตะวัน  เตียวเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุติมา  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
28
เด็กชายเชิดทรงศักดิ์  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
29
เด็กชายโชคดี  นิราศภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐานิตา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐานิตา  เสาว์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐนันท์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพงศ์  เหลื่อมล้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐสุภา  มีนาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชกมล  ใจซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณิชารีย์  คุ้มโพน
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
39
เด็กชายเดชา  ชิงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
40
เด็กชายเด่นภูมิ  มีโชค
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
41
เด็กชายตรีทเศศ  ระวังชื่อ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงตรีทิพย์  ยี่รัมย์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
ป.5
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
44
เด็กชายทิชากร  สารเสน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
45
เด็กชายธนกร  ทามแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
46
เด็กชายธนพัต  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านแสนสุข (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธมนวรรณ  บัวพันธ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิชากร  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธิดา  เกิดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
51
เด็กชายธีณชภัท  ผกานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรภัทร  บุญปก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
53
เด็กชายนพเดช  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนพรดา  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภัสสร  นามพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภัสสร  สารทนงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนภาภัส  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนริศรา  ปรมาวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนัฐณิชา  บุญชิด
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
60
เด็กชายนันทพงศ์  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนำ้ทิพย์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนิพาดา  หยิบรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบัวชมภู  คล้ายนาค
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปฐมาวดี  ลาภจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปาริฉัตร  อันภักดี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปาริชาติ  หนาแน่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปิยธิดา  แจบไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
72
เด็กชายปิยะราช  เมืองปากโยธา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพชพรรณ  เคหะฐาน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพรรณิสา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพัชรมัย  หอมเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญปก
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิจิตรา  หัดกล้า
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาตะนาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิมพ์ภิวา  ภาพกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิยดา  ขวาไทย
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
81
เด็กชายพิรุณชัย  โปรยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพีรดา  สายจีน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
83
เด็กชายภคภัทร  รดาพันธ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
85
เด็กชายภัครพล  อินอิ่ม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
86
เด็กชายภัทรพล  บุญมี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัทรวดี  ชะนอมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงมนทิราพร  สุดาปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงมนัสพร  คำโอง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงยศวดี  ดาบชัย
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงรวินันท์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลลิตวดี  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวรรณธิดา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
97
เด็กชายวรายุส  อินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
98
เด็กชายวัฒนกิจ  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวิภารัตน์  อุดสระคู
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
101
เด็กชายวีร์ทิตย์  นาคกระแส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
102
เด็กชายวีรวัฒน์  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
103
เด็กชายวุฒิพงษ์  อนุทิลา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศรัญญา  ผ่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีดวงใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศราวุธ  แว่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
107
เด็กชายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศรุตา  มีโชค
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศศิกานต์  มะลิหวล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศิรประภา  เสร็จพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศิริดา  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศิริลีกษณ์  อรุณทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
114
เด็กชายศุภชัย  ยารัมยื
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
115
เด็กชายศุภณัฐ  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
116
เด็กชายศุภวัฒน์  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสมฤดี  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
118
เด็กชายสัตยา  ทาระมล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสินีนาฎ  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสิรีธร  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสุชาดา  อรุณทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสุวรจนีย์  สานุสันติ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุวิชญา  งามแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
125
เด็กชายอนันยศ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
126
เด็กชายอโนทัย  ไทยทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
127
เด็กชายอภิชาติ  สำเภาเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
128
เด็กชายอภิโชค  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอรพิมพ์  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอรวรรณ  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอรอนงค์  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
132
เด็กชายอิงค์อชิระ  วงษ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงิือินอร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
นายณัชพล  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธวนันท์  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
136
นายพิสุทธิ์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
137
นายศวีระ  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
138
นายศุภกิจ  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงสุวิมล  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกรองขวัญ  ยอดลี
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกฤติกา  ชัยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายกฤติโชค  ประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกัญญา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกาญจนา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกาญจนา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชฎาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกุลฉัตร  วงษ์วาสน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงเกศมณี  ภักดีวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจินตนา  เทินสระเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจิรศักดิ์  พิมนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจีรนันท์  สิมมา
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงเจนี่  อดรเขต
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชญาดา  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชมพูนุท  วันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
160
เด็กชายชยานันต์  แนวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชลธิชา  วัชรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชลธิศ  น่วมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชลลดา  ดาบชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชินานาง  เยี่ยงไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงฐายินี  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงฐิตินันทฺ์  พึ่งผล
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงฐิติมา  รีัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
168
เด็กชายฐิติวัฒน์  วันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐกานต์  มุลริยะ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณิชชา  ธัญกิตติิยากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงดวงเดือน  เขียวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงโตโมโยะ  โดอิ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายทศพล  สอนไชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงทิตยา  สานุสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงทิพย์สุดา  พูลสุข
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายแทนคุณ  บุญทัพไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพธิ์ศรีสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธัญสมัย  กะการดี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธำมรงค์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนภัสสรณ์  โสสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
182
เด็กชายนรินทร์  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงนฤมล  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนฤสรณ์  กราบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนลธวัช  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนันทิชา  จูงใจ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนิตยา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนิรชา  ทีทอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงบังอร  แข่งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายบุญยกร  ชลศิริ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงบุษญาพร  ทรงพระ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสนสุข (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปฑิตา  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปรียานุช  วิชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปวีณา  สังโสมา
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายปิยะวัฒน์  ชมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  พูลสระคู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปุณยภา  นาคแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายพงศพัศ  เสริมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพรชิตา  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพรลภัส  ทันกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพฤกษา  กาทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพัชรีพร  มีพันธ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขดาษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ประเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายพิริยะ  หมื่นมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชินพิมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภัทรพล  พลหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภานุวัฒน์  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงมณีน้ำค้าง  ทนิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงมาริสา  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมินนรี  เรื่องหุ่น
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงรจนา  เสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงรพีพร  ทำนักสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายระพีภัทร  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงรัชนีกร  ชมเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายรัฐพงษ์  ชฎาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระแสโท
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สารสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
226
เด็กชายวรพงศ์  ตะกูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงวราพร  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายวรินทร์  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวาสิตา  ฟ้อนบำเรอ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวิชญาดา  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวิภา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวิภาดา  เกมาหะยุง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวิภาวณี  จ่าพุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวิลาสินี  สมรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านแสนสุข (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวีรีย์วัลย์  ขันโอฬาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงศรีสุดา  สุภาษิต
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงศศิกานต์  ่ดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงศศิธร  พรหมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงศศิธร  สังข์คีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงศศิพร  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศิรประภา  เมาตะยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศิรประภา  ยุดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงศิริกัญญา  ชัยศรีรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศิริรัตน์  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงศุภกานต์  พรมเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสิทธิพร  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสุกัญญา  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสุชาวดี  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุธิดา  พงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุพัชชา  เสามั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสุภัชชา  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงโสภิดา  พรหมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงหิรัญญา  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอนันตญา  กาทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายอภิเดช  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายอภิวัฒน์  กำลังกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอรทัย  ทองลพ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอรุโณทัย  เนื่องไชยยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอรุโณทัย  โพธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงอัจจิมา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทราย (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงอัจฉริยา  คุณนาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอัญชิสา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายอัมรินทร์  คานทอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ้นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงอินทิรา  นวลวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงอินทุอร  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงอิสริยะ  คุมโสระ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงอุษา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอุสา  บุญอิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม