ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวิกา  เดชบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤศธัช  เปรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษกร  ชนะสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายก้องภพ  การภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัณฐิกา  ช้างวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติธัช  กาฬษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงข้าวหอม  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายคุณานนต์  วงศ์ประกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจันทิมา  มะนาวหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิดาภา  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์สมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนวัดวังกุลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชนะโชติ  ชูเชิดธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนิศรา  มากวิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชลธิชา  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชัยพร  ทะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชาลาดา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชาลินี  เครือวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชินกฤต  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชินวัตร  นาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงฐิติณัฐดา  แสนสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  น้อยเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐฌา  ข้องหลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณัฐนันท์  เมฆฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐภัสสร  โตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายณัฐรัตน์  จิอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายดวิษ  ปัญญาวราคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายทักษ์ดนัย  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนกร  จักรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธนพร  ยุณยะไวโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์พันตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงธัญญเรศ  ด้วงประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดวังกุลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงธิติสุดา  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธีรเดช  ศรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนภัสสร  เอกพินิจพิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายนฤพล  แย้มสกุลณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายนวพล  อินทุเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนาราภัทร  วงศ์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเนติ  วัชรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ด้วงปาน
ป.4
โรงเรียนวัดวังกุลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเบญจพร  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปณิตตรา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปภาวิชญ์  สัตบุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปรารีรักษ์  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงปาริชาติ  ธัญญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปิยะวรรณ  นิ้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงไปรยา  สะราคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพรปวีณ์  วรรธนเวโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพฤษภา  พรสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพวงผกา  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพสุชา  อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพัชรพันธ์  เอกอำพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพิมพ์สุภาว์  ยิ้มย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพีรเทพ  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพุฒินัฐ  เลิศเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงแพรวา  ธัญญเเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภัทรภูมิ  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัทรศยา  พุฒจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภัทราพร  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายภูผา  กิริวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงมณฑิตา  ขาวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงรมัณยา  ปิ่นตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง  คำแผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เจนทุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงลลิตา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงละอองดาว  เพ็ชรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายวรพรต  วงษ์ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวราลี  เจริญกาลัญญูตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวิศรุต  ฆ้องเสนาะ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศราวุธ  พูนพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงศศิธร  น้ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศิรภัสสร  ละอองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงศิริฉัตร  เนียมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายศิวัช  สถาปกาญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสมชาย  พิศวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสรัญญา  ตันธนกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสิทธิชัย  แดงเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีพวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสิริกร  มนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสิริพร  แก่นลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุทัตตา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสุพรรษา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสุภลักษณ์  สัตบุษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุมิตา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุวิชาดา  ฤากำลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอณัฐชา  ธูปแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอดิเทพ  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอดิรุจ  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอติณันย์  สุภาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายอนุสรณ์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอรกานต์  มิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายอรรถพล  หาดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอริสรา  สามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอัญชลีภา  คำตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอัศราวุฒิ  เปี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทับละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอารีรัตน์  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอินทิรา  ดวงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเอกอนันต์  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกิตติธร  ปรึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงขวัญชนก  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจิรพัฒน์  วารินสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชญานิศ  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนกนันท์  เสือรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชนกาญจน์  ใจนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชนะขัย  กร่างปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดวังกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชลธิชา  อิทธิประเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชลลดา  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดวังกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชาลิสา  ขุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายฐวิศว์  มงคลฐิติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัชลิตา  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  ง้วนจินดา
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพงษ์  พรรณบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉายอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณิษาอร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดวังกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงดวงเดือน  กำจัดโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงทิฆัมพร  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนกฤต  เทพสถิตย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนรัตน์  เกตุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนวัฒน์  นาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธราเทพ  ดำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนภัสนันท์  ทรัพย์วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชาติพุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนัสมา  เชิดฉัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนิกัลยา  มากบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปริยกร  แววศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปาณิสรา  น้อยสุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปารีญา  พิมพะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปิยมาส  ช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปิยะวรรณ  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่วงษ์อั๋น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพงศพล  เพ็ชร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพชร  นุชยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพชรกร  ง้วนจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฤทธิ์ทรงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฟ้าใส  มาพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภูริตา  สังข์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภูริพัฒน์  ขาวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พิพิธพัฒนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวรัญญู  ทองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวราพร  งามจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวราลี  อุ่นรัศมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศศิวรรณ  เขาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์คัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศุภิสรา  สุปัญญานุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสัจธรรม  คงลำธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายสิทธิกร  คำพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสิทธินนท์  สุขศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุชัญญา  พุ่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอภิญญา  นนท์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กชายอภิวัชญ์  เสร็จกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอรุโณทัย  ช้างกล่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอัครวินท์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอาทิตติยา  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายอานนท์  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเอกพัชร์  อ้นนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์