ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยากร  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายชลธี  พระคลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงญภา  วังกรานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฐพร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดชีธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธนภูมิ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงธนัชพร  รัชตารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดชีธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงธัญรดา  เกตุลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงธันยธรณ์  ผิวอ่อนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงนงนภัส  แบขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดชีธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงปวีณา  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายมงคล  จุมพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงมนสิกาล  ฉ่ำดุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงสโรชา  จำปีเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดชีธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงอรยา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
18
เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลวรรณ  สามาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเกศมณี  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงคณิศรา  สมบัติพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายเงินศพัศ  บุตรตะสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงดวงฤทัย  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธราธร  ม่วงทับสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนิธิวัฒน์  เชาวโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเนติพัฒน์  เจือจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงปนัดดา  สุพรรณคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปอรนันท์  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วชมเชย
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายพฤติพล  ง่วนกิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพิชญาภา  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ดีแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงรวิสรา  เกษรชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงรัตติยา  คงขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงรินลดา  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวิชญาพร  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายวุฒิพงษ์  เนตรประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงศิรประภา  ท้าวโกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงอมรรัตน์  กลิ่นโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายอัฐพงษ์  อินฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์