ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทดิลก
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลี้ยวไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกิตติญากร  ภักดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติธัช  คุณาศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงเกวลี  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงข้าวขวัญ  พุ่มมะปราง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายคนไทย  พาตา
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจณัตว์  สีแตงสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิภาอิณณ์  ช่างดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชนกกานต์  ทรัพย์วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชนกานต์  มธุรสจำนรร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชนินทร์  บุญศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชัยพิพัฒน์  แพพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณฐกร  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณพวิทย์  เพ็งอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณษมา  หงิมห่วง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัชชา  แปลงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฏฐ์ภาสรณ์  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฐกร  คุณวโรตฒ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐจักร  ประจงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณัฐชา  ช่างผาสุข
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายดุยฤทธิ์  เหลืองธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงตะวันวาด  มาลัยเล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายทรงพล  เสือนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนกร  ตันสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายธนกฤต  แสงส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนพัชร์  ชูกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงธนภร  จงสมจิตต์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธีรกานต์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายนพดล  เกิดสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนภัสวริน  ตั้งทวีรัศม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนภาภัช  เทียนทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนวนนท์  จันทร์วาววาม
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนิธิวัต  ดาราราช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายบดินทร์วิทย์  นักระนาด
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งจักรวรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปภังกร  ลือขจร
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายปริพัฒน์  ศุภวิรัชบัญชา
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายปัญญพัฒน์  กุลทอง
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพงศกร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพชร  เสสังงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพรพิมล  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพันพษา  พฤฒินันท์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพัสกร  สายรถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพิชชาพร  เอียดชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายภานุพันธ์  หอมเย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายภูริณัฐ  สินทรัพย์บวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายภูริภัทร  รัตนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ไล้ฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงรติรส  จงสุขไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายรังษิภัสมิ์  สร้อยเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงรุจรียา  อ่วยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงลีลานุช  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงวรินทร  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงวริษา  แซ่ปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวาศิณี  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวิรดา  ขันติกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวีรกร  ประจงการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวีรภัทร  มีมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงศศิธร  ราชสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศาตพร  แก่นเชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงศุภิสรา  โกลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงสาธิตา  ติลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสิริวรรณ  อึ้งเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสิริวิมล  ก่ำบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงสิวพร  กลิ่นผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  สมประพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุพัตรา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสุรกฤษณิ์  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสุวพิชญ์  รัฐสถาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสุวัฒน์  สมุทรดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอนุพงศ์  เเก้วพวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอภิไช  โฉมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงวรรณประภา  ช้างชาวนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กชายกนก  ขอสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์แตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกมลฉัตร  พุ่มพันธ์ม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกฤตวรรณ  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกวิตา  ม่วงอิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายก้องภพ  ปัญจอานนท์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกัญจน์  นักพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกัญญพัชร  คชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกัญญวีร์  ศรีสังข์งาม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกัลยรักษ์  พิริยธำรงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุณยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเกื้อกุล  เชานสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายคีรภัทร  ข้องม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจิณณวัตร  ชาวกงจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจิดาภา  สีกิมซิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายจิรศักดิ์  เสมคำ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิระภัสสร  ภักดีวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิราภัค  พูลกำลัง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจีรดา  ธิกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจีรารัตน์  ลมไธสง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชญาน์นันท์  อยู่ระหัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนันธร  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนิสรา  ตั้งศิริสกุล
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชนิสรา  ตุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชลพรรณ  ตันสรานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงญาดา  จุลสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฐิติพร  นุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณชพล  สุวินทรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณฐศศิร์  อมรเศรษฐชัย
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณภัทร  พัตรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณภัทร  ภากรศิลป์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐดน  ขาววิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพัชร  กรรไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐภาสน์  ต้นติเสถียรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยยอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณิชาลัย  ศรีหสุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงดากานดา  ชินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายต้นกล้า  บ้านพลูหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายตรัยคุณ  วัฒนการุณ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงตุลยดา  ทองคำใส
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายทัศวัสส์  เรืองเดชอังกูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธงไผท  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนทัต  อุดมสิริคุณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนพัฒน์  ชั่งสูงทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนภัทร  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนภัทร  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนภูมิ  ชั่งสูงทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธีรเทพ  แก้วมาก
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธีรธิดา  ลมูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธีรสิทธิ์  สารสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธีร์  ผลจรัญ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนภนต์  ทองสุก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนโม  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สนธิเณร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนิธิศ  เจริญนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนิพาดา  อันรักดี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายนิพิท  ชนปทาธิป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงบุญสิริ  ท้วมลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายบุณยกร  จันทะคำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปวริศทร์  บุญมียงค์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปิยธิดา  นพนอบธนายุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพณิชพนธ์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพรรณพชร  ศรีกุลยนันทน์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพัชรพล  เจริญธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คันธรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชชาภา  สมบุญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไทยศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพิชญาภา  แช่มวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เลิศธรรมเสถียร
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองประศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามัคคีนิชย์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิมพ์รตา  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพีร์วาทิน  วัฒนการุณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพีระพันธ์  สมใจเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพีระศิลป์  กิจสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพุฒิเมธ  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัณฑิรา  คงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปิ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงภัทธิรา  หลิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภัทรกร  พรหมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภัทรพล  บุญรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภาณุพงศ์  กสิกิจพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงภารดี  พลเสน
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงภารดี  สมุทรดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภีรดา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงมนัสชญาน์  สุวรรณประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงรดามณีก์  วงศ์ทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงลลิตภัทร  เพชรอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวชิรญา  เติมรัชตพงศา
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวรณัน  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวรธิตา  นูมหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวรรณิดา  เทพสถิตย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายวรเศรษฐ์  กิ่งพุทธพงษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายวัทธิกร  เอี่ยมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวิริยดา  เพ็งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงศรศตวรรณ  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศรัณย์พร  พุกยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายศราวุฒิ  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงศลิษา  รุ่งเรืองแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงศิรดา  จาดทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายศิรวิทย์  ฉายคณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงศิริอาภา  มั่นคงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายศุภณัฐ  การะเวก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายศุรพัศ  รื่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสกุณธิดา  สาระยิ่ง
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสโรชา  สมบัติเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสิรภัทร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสิรีชา  เวียงชัย
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ตั้งมหัทธนานันท์
ป.3
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสุพันธรัชต์  วัฒนภููษิตสกุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุภัทร์ทิยา  ตันสิริภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสุภาศิริ  แสงสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเหมหงส์  เที่ยงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอครพรรณ  โหสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายอธิปัญญ์  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายอธิพงศ์  กกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอนาวิล  อนุกูลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอภิรดี  บุตดาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอรพรรณ  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายอริญชย์  สุนทรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอาภัสระ  รุงเรื่องเเก้วมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอาภิสรา  สง่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายเอกธนัช  ศรีคำหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์