ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยวิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกุลภรณ์  กุลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายจักรพงศ์  จุ้ยคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจารุชา  พุทธรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจีระภัสสร  ฉลองสัพพัญญู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชลธาร  อินธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงฐิติญา  ประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัชพัฒน์  จิตกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณัฐกร  กล่ำบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุพรรณพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฐธยาน์  โตสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายดุลยวิทย์  พุทธรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงธนภรณ์  มะโนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสวงหาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธัญสุดา  เรืองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนนทกร  มะเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนวปฎล  น้อยยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนิษณะ  ตรงต่อกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปณาลี  เจริญผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงปณิดา  เอมเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายปรเมศวร์  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายปรวัฒน์  แก้วบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายประภัสร์พงษ์  สาระเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายปองภพ  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปิยวัชร์  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพัทธ์ศิกาญจน์  หล่อหลอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ปานทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายภาคภูมิ  เมืองพรวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงภูริดา  มากมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรลพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายวสวัตติ์  เลื่อนลอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงวิวิศนา  อำนักมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงสวิตา  เกตุบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงสุณัฏฐา  นักธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงสุทธิปริยา  อินนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายอดิเทพ  ทิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ลักษรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายอัครวัชร์  นิลกำแหง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงอัฐศิปิกาญจน์  เกตุสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเอกดนัย  ท่าดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กหญิงกัณธณญา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชายา  พันธ์ุโศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงฐิตาพร  หมื่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณภัทร  มหาคีตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายตรีวุฒ  ครุธทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนากร  พันธ์โศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงนริสรา  ธรรมศิวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนิชาภัทร  บัวพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปภาวิน  รักประกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพชร  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภาสินี  พูนเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวรัญญา  ปรุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายสวิตติ์  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงสุพิชชา  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสุมนัส  พงศ์พีระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงอธิชา  เดชทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพ็งยา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกิตติพันธ์  อ้นเล่ห์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจอมขวัญ  ชื่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายจุลจักร  จันทร์อิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชลลดา  แสงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณภัทร  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายดนัยนันท์  บุญสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนพล  คำเป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธัญญาเรศ  พึ่งวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนลินนิภา  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปาริฉัตร  เปลื้องศรีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพัชสุดาพร  ตามเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวรรณภา  พุฒสลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายศุภชัย  โตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสิดาพร  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสุภาสินี  สุดจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงอรพรรณ  ชะยันโต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายเขษมศักดิ์  อนันตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายคมกริช  ผกามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณฐพงศ์  จันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองมาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธนัดฎา  อยู่มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนันท์นภัส  เต็งแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายนิภัทร  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงบุศรินทร์  ครุฑชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอื้อกุศลสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงฟ้าใส  บุสบัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายภานุวัฒน์  ปุญญประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภูรินทร์  เทียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภูรีภัทร  เมฆนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงมุทิตา  นวลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงรดามณี  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงศรัณยภรณ์  แบบกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสิริยาพร  จุลเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายหงส์หิรัญ  อ่ำเคลือบ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงเจนจิรา  จอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชญานิศ  บุญประจวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนินาฏ  วิริยะดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงญาณิศา  บูญต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐกานต์  พารุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐชยา  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายทูรอนันต์  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธิตาพร  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนิษิตา  เชื้อโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเบญญาภา  เทวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปริยากร  ธนสุทธิภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพรทิพย์  จั่นเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  คงเก่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภราดร  วรรณทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงภิญญดา  ทิอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวริศรา  ทรวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวาสนา  คำผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวิลาสินี  พระบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศิรินภา  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิรินทรา  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุภาพร  มิ้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอมรรัตน์  ดูดดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอ้อยทิพย์  พรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์โดยหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกานต์ธีรา  พูนเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเกวลิน  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชณัฐธิดา  ปราศจาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชวินธร  เก่งระดมกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพีระเมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐพล  อำพรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายไตรภพ  คิมหันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายทีปกร  กันทะชุมภู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธนัชชา  คชพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธัญญดา  หนูรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนิชา  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนิรวิทธ์  อรุณวิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงฝนหลวง  ยาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพรรณวดี  โฉมห่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพิชชานันท์  ปรีดากัญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพิมผกา  แสนเขียววงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงภัทรพร  ภูขมัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายรัชต์ธิวัชร์  จันตาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวรรธนัย  ใจทำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายวสุ  ประสพลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวุฒิชัย  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงษมารัตน์  ลักษณะวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสรวรรณ  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอนงวรรณ  ปานประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประหลาดเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกันยามาส  สุคนธจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายคณินณชพงศ์  ทัศนาธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงจรรยพร  มั่นจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจารุวรรณ  อินวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงชญาภา  บุญญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชนากานต์  ทิวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชนิดา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชยพล  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชลทิชา  จันทร์เนย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายชินพัฒน์  ยันต์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงซอลลา  ประธานกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงญนันทนิยา  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธนพร  ผันผาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนภู  พินิจเจริญผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนภูมิ  พินิจเจริญผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนากร  สุขมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวรรณโฉม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  กาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำฟู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนัจนันทน์  บานชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆชะอุ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนำโชค  ธรรมราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปธานิน  ขีตตะสังคะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปรพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงประภาพร  เสนกระจาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แก้วบังเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพรชัย  ใจดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพรพิมล  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพศุตม์  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงพิมพ์นิพัทธ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิสชา  บัวแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพีรยา  ประทาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายภรันยู  อยู่ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงมสฤณา  ปิยจรรยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายยศพล  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายรวี  สุรชุติกาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวนัชพร  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวริศรา  อาเทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายวสิทธิ์  ทุยพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายวีรภัทร  วังคะออม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศศิวิมล  ศุทธกิจไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เปลี่ยนเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสาริศา  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียนระวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุนิตา  ปักดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุปรียา  ช่างการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ตุ่นทิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายอาชนัน  คู่ควร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงกานต์ชนา  โพธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายโกเมศ  ยศนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายชาญวิทย์  อินริราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงญดาพร  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณภัทร  แควน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณภัทร  วรพรรดิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณิชาภัทร  นามกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงแทนหทัย  เขตบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนชิด  ปราศรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนภูมิ  นุชเเม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธีรพร  ทิตย์ออริตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนลินี  เเพรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนันฑกานต์  ช่างเจรจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพลกฤษ  เดลือบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงภัทรียา  พองาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายเมธัส  กาฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงยลรดี  มรินทร์พนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กระแซง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงรัฐทิธากรณ์  คมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวรรณนิษา  จิรเสรีกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายวิศวินท์  เขาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงศิริณทร  ปัญญาสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงเศวตพรรณ  ชยสรรพสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงสมฤดี  เหลาหวายนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายสุทธิกานต์  เหวจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายสุทธิเชษฐ์  มุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงสุทัตตา  ใบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายอธิกามาศ  ศรีปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายก้องกิดาวรรธน์  เขียวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุณศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยาน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เขียวสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเกศรินทร์  นรากรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายคุณากร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายจักรกฤษณ์  หลักแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายจักรพงศ์  ทะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุทะตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงจิรสุตา  แสงศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงจิราภรณ์  จักรสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจิราวัฒน์  จักรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชทิตา  ขอบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชนกันต์  เปาปวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายชยพล  ทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงฒิภัทรชา  จันทร์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณัฏฐนิช  เหรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐดนัย  คงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจูบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัฐวิภา  ดอนไพรเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นทิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงทัศนวรรณ  ชัยชลอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธนกร  ไชยธานี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธนพล  คำสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธนภัทร  ศรณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายธนภัทร์  หล่อหลอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธนาธิป  วงค์จ๋อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธรรมพร  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธัญรดี  อร่ามเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงธิติมา  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธีระภาพ  มโหธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธีราพร  ใบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนลินทิพย์  ญาณปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนวพร  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนันทิยา  ชานนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายนิรวัชร์  ภูมิลำเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนิรัชชาภรณ์  เลื่องลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนิรัชพร  กลอนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนิศาชล  พุ่มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายเนติพงษ์  สายโส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงบุญยนุช  โสตถิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเบญจพร  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงเบญญาภา  ยังนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปฏิภาณ  นิระโทษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปณิตา  คงกะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปภาวรินท์  อภิจำนงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปริยณัฏฐ์  อุปรีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปวิชญา  วงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปาริชาต  ท้องธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สรรพากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพชรพล  ครองราษฎร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพรต  รุ่งรัตน์แพทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพรนัชชา  สุวรรณโครต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพรปวีณ์  นนท์คำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพรหมพร  ขีดขั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพสิน  คีรีทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขีดขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิชามญช์  นาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพิมพณนิตย์  วงศ์วาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพีรดา  กระดิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงแพรไหม  ด้วงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงภัชราภรณ์  นามกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภัทรลภา  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภัสนันท์  นามกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กชายภานุพงษ์  เดชวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงภิญญดา  แก้วนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภิทักษ์  แหลมหลัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงมนต์นิภา  ท้องธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมานิตา  ข่ายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงเมธิณี  อ่ำใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายรณรัช  กระเเซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงรัตนาวลี  รัตนาวลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงรุจรี  หมื่นยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวรรณิกา  เคียงคู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายวรวิทย์  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวันทนา  วันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงวัลลญา  ภู่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงวิลาสินี  แผลงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายวิศิษฎ์  ฐานิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายวีรวัฒน์  สุทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายวีรวุฒิ  สุทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงศิรินภา  เขื่อนก้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายศิวกร  จีนบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศุภวรรณ  หมื่นละม้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเศกสรรค์  คุยสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงโศภิต  นามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสมฤดี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริภัทร  มั่นสวาทไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุพิชชา  ใหญ่รัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงโสภิตนภา  สายสุรินท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงหทัยภัทร  ตู่ผัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอภิรดา  จริยานุวัตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอรนภา  ทำนาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอรพรรณ  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอัจฉรา  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอัจฉรา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กหญิงอานิสา  สวนรุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอารียา  ลบขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเอกสิทธิ์  พงค์ศิริแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์