ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  ทองยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเอ็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  หุ่นสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลภพ  หนูเมือง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  คล้ายแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกนก  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรเมทร์  บุญนิธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรรธิฌา  มีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤตพร  ทับใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤตยา  ศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตานนท์  มากรื่น
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษกร  ศรีพอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษฎิ์  ยาน้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษสิริน  สุริยะคำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษิดิศ  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญวรา  ชายกลั่น
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แจ่มทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับโทน
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกันต์อเนก  พงศ์กิจการเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกันติชา  เพชรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกันตินันท์  รุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัลยกร  เฉยเมล์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองปอนด์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติธัช  สุขบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตตินันท์  จำเริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติพศ  พรรณคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิติภพ  เฉลิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกุลณัฐ  นาคสวน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกุลพัทรนนท์  เจริญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลรัตน์  วัฒนวาณิชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเกษราพร  ยอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายขจรยศ  จัตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขวัญจิรา  พงค์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์รอด
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจักรพันธ์  ทรดิษ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจันทร์นภา  รามวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจารุวรรณ  จาดอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรภัทร  กิ่งก้าน
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรวัฒน์  ชุ่มชื่นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิรัชยา  กระแย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรัชยา  พุฒเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิราพัชร  เถาว์เจือ
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โหม่งพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจุลจักร  คำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเจตนพล  จ้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเจษฎา  รักษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฉันทพัฒน์  พูลอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชญาดา  แจ่มทุ่ง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชญาดา  สวนใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชนกสุดา  เปรมอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชนกันต์  ขาวมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชนกันต์  ชูเตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนากานต์  ธรรมเจตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนานันท์  ขำทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชมพูฟ้า  มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชยังกูร  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชโยดมภ์  แก้วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชลธิชา  สกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชาคริต  กอเดช
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชาตวิทย์  พุทธจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชิดชนก  นิ่มอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชิติพัทธ์  อุ่นอุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายฌามา  วจนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาชิตา  วรากรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายญาณวีร์  เรืองปัญญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงญาณัช  จาดสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายฐากูร  บุญชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายฐานพัฒน์  หวังคีรีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งพัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงฐิรัฎฐิติการ  คามภู
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณฐพร  ไพรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กชายณฐพล  พลอยทอง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณดนย์  เหลี่ยมไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณภปภา  ไชยวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณภัทร  ตั้งกรณ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณภัทร  ปัญญากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณภัทร  มะลิกุล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัชชา  ดาวกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐพงศ์  อิ่มขุนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐพงศ์  นรินโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐพล  รุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐภัทร  นิรชล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐภูมิ  กริ่มเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐภูมิ  เฉลิมสิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรไทย
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐมน  ทรัพย์ปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐวดี  นุ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐวรา  ภาวจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณิชชกุล  ดูงาม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณิชาดา  คำปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งถิ่นฐาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นจุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณิชาภัทร  เป็นพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณิชาภา  คล้ายเเท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงดนยา  ดีธรรมมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายดลสรณ์  จันทร์เณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงดารินทร์  สุขย้อย
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายดีแลน  ริชาร์ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายตะวัน  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเตชินท์  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายทรงพล  พรมตรุษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายทักษ์  บุญบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายทิวากร  กิติจีราพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายแทนคุณ  พัฒนเจริญ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายแทนคุณ  หอมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนกภัทร์  นิลขลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนกร  ทองเป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนกร  แสงพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์เปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนกฤต  สิริพงศ์สถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนบดี  เสตะสวัสดิพงษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนพร  เทียนดำ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธนพร  พรมนิล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนพรรณ  อำพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนพัฒน์  บ้านกล้วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธนัชชา  นิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธนัชพร  วงค์ชารี
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนากร  ยาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนารัตน์  หนูพุ่ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธวัชชัย  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธิดารัตน์  บวบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงธิติมาวดี  กลิ่นลูกอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธีรเดช  แปลกจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธีรนาถ  อ่ำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธีรภัทร  ตามาตา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธีรภัทร  ร่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธีรวัฒน์  เถื่อนเป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีราฤทธิ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายนพรัตน์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนภัทร  แจ่มแสง
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนริศรา  จังกินา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนฤมล  ชูดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนวพร  เอี่ยมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนวพรรษนันท์  อินทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนวภัทร  อ่ำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนัทธมน  นุ่มนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนันทพงศ์  กันเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนิดารัตน์  จิตรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนิติ  แก้วจันทร์
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนิพนธ์  แก้วกำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงบุณฑริกา  เสือทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงบุณยวีย์  ชลชาญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงบุณยาพร  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายบูรณ์พิภพ  อินทรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเบญจพร  จีนสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปนัดดา  จิ๋วพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปพิชญา  เเพรหม่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปรวัฒน์  สุวรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายประภัสร์  ปักษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงประภาศิริ  อ่ำอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายปรัญชัย  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายปราโมทย์  นุ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปริสา  หาญอุไรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปวีณ์นุช  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปัณฑิตา  เปียจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปาณิศา  สุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายปิยังกรู  แก้วเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปูนณกัณฑ์  กันเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพงศภรณ์  ภู่โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพจมาน  คนดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพณิชพล  พุฒจาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพรกมล  รอดประเสิรฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพรธีรา  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่คอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทร์ป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพรพิพัฒน์  เมฆพรรณโอภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพฤทธิพล  เธียรสิทธิพร
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายพลกฤต  สุขมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพัชรชัย  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงพัชรพร  จุลรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพัตรพิมล  ภุมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพันธวัธน์  ภูมิฐาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพิชชาพร  สุขจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทรดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพิชญุตม์  เลี่ยมวัฒนสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประภัษษร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วิริยะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โตอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพิสุทธินีย์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพีระพัฒน์  พาณิชโชติกุล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเพรียวพันธ์  ชูชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภคนันท์  ทรัพย์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภคพงศ์  นกเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภควัฒน์  ทองเอ็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงภทรวรรณ  ทรัพย์รำลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงภัทรจิรา  จันน้อย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภัทรดนัย  คดเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายภาณุภัทร์  มีแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภานิชา  สนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงภาสินี  ใจจู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายภีมพล  พรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายภีรพัชร  มธุพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กชายภูปกรณ์  ปิ่นเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงภูริชญา  ถาปาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายภูวดิท  ก่อวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายภูวดินทร์  จันทร์นิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงมนัสชนา  อรุณวิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงมนัสวี  กลิ่นเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเมธิชัย  ทองหล่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายยศกร  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายยศวรรธน์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายยศวรรธน์  เลขวรรณวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงรจนา  ทับเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายรณัสถ์ชัย  สงสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงรติมา  ดวงหาคลัง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรมิดา  สำรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงรักษิตา  สุ่มเกตุ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายรัชชนนท์  เทียกมูล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายรัชชานนท์  เขียวกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงรัชนก  ศรีคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศุภวิชฎ์ชคกุล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงรัตนาวดี  เต็มวัน
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายเลิศภพ  ไทยรี่
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวงศธร  พุ่มเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวณิชชา  เหลี่ยมการค้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวรกาญจน์  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวรปริชญ์  เขมรุจินนท์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวรรณวิษา  อ่ำอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวรรณษา  กันทา
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวรัมพร  อักโข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวราภรณ์  การะเวก
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวสุพิชย์  ทัฬหสิริเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายวายุ  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายวาวี  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวาศินี  อ่ำทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวิชญาภา  วงศ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงวิรัญชนา  นาคคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวีรชน  จิตรจัง
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวีรภัทร์  รอดทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายวุฒิพร  สุทธิประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายศตพร  เกิดที่สุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศรัณยา  เมฆดำรงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงศศิภา  ศิริวัลลภ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงศศิวิมล  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศศิวิมล  วันมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงศศิสุกัญชณา  มลิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงศิริมล  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายศิวกร  ปานชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายศุกชัย  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงศุภดา  เลี่ยมวัฒนสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงศุภนุช  เลี่ยมวัฒนสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงศุภวรรณ  สมพรมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีโปฎก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศุรวีร์  สอนคำหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายสกลวรรธน์  เรืองวิริยานนท์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสกุลนีรัตน์  พระวิสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงสปันดา  นามาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยแจ้ง
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงสรัลชนา  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสรินยา  จันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสหัสนันย์  กล่อมพิรุณ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงสาฑิฎา  เค้าอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสาริษา  ทาสิทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายสิทธิกร  ลือเดช
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเชื้อ
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสินีมาต  ประเจิดสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสิรยากร  ทองหล่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสิรินิภา  พลาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทักท้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสิริวิมล  พุทเเช่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุจิรา  กันเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุทธาสินี  เอี่ยมละมัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายสุทธิพร  ชัยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุนิชา  ศรีคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุนิสา  พรมโท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุประวีณ์  เล็กศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุพรรณษา  ยิ้มเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ลัยกิจมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่ำปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปัญญากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวรรณา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อยู่แย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายอนุกูล  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอภิชญา  ตันติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอภิวัฒน์  ภู่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอภิวิชญ์  ทองธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอมรธรรมสิริ  สุวรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอรกัญญา  วิ่งว่าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอรรถพร  ก้าวสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายอรรถวิศญ์  รอดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอรอุมา  เนาว์แสง
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอัญชลี  สร้อยสมพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุตบัววงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอิทธิกร  คุ้ยเอ๋ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สุขพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอิสยาห์  สุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายเอกรัตน์  เพ็ชรมาก
ป.3
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร
ม.1
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงกณิฐสิรี  ชัยบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกนกพร  คำวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกนกพร  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกนกพร  เพิ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกนกพร  หมอนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์รินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกนิจตยา  รัฐจางวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกมลชนก  หลำทุ่ง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุช
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกรกริน  พลอยเลิศ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายกรณ์ดนัย  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายกรรชัย  เหลี่ยมการค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายกฤตษณพลน์  วณิชกิจเจริญกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกฤติยา  เชื่อผู้ดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกวินธิดา  ผาดเรือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกวินนาฏ  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายกษิดิ์เดช  ภู่พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองช่วง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกัญญพัชร  หมั่นบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพโหมด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ภักดีบริบาล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกันตพัฒน์  ลิมานนดำรงค์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกันตภณ  หนูมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกาญญารัตน์  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกานดา  ขุมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกานต์รวี  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันโท
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกุลณัฐ  ยิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เงินทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกุลภรณ์  ฮุงหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราภชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงคณิตา  เพียรทอง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายคุณากร  โคเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายคุณานนท์  บัวดี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายฆัสรา  เที่ยงทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายจรณินท์  เขียวเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายจักร  ศิลปการสกุล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายจาตุรนต์  ตอดัวร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงจิดาภา  บัวนุ่ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายจิตติพัฒน์  พิรณฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลพคำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายจิรฐา  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายจิระวัฒน์  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศิริธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายจิรัสม์  มะโนทน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายจิรายุส  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงจีรวรรณ  ปลายนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายจีรวัตร  จันทร์นา
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายจืรเมธ  อุบลเจริญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัศมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงเจกิตาน์  ส้มซ่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเจตสุภา  พาซุย
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กชายฉัตรดนัย  โพธิ์มี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายฉัตรมงคล  บุญคง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ผ่านสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชญาภา  รักษ์อารยะธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชนรดินทร์  จินดาสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายชนาธิป  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชนารดี  ช่วยหลำ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชมพูนุช  จันโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชลิตา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายชวลิต  ทับนาค
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายชัยพัทธ์  ทับโทน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายชาญณรงค์  เงินนา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายชาญวิทย์  รุ่งโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชาลิสา  สุดสวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชิตาภา  แซ่โซว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายชิษณุชา  ประเจิดสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายฐาปนาวัฒน์  สนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฐิตินันท์  สิงสนิท
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายณฐภัทร  จิตรพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายณวรรธน์  โตเหี้ยม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนียมหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา
ป.3
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฐกิจ  ใจตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายณัฐชนน  อรชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัฐณิชา  อรัญศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณัฐดนัย  มันพร้าว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็ชรคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจ๊กอยู่
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐธิชา  นวนบ้านด่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐนรี  สดมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐนิชา  วังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายณัฐนินท์  จินดาสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐพล  โตพ่วง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทั่วดาว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ประเสริฐธนาโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูหริ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณีรนุช  ดำดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณุทยา  เก่งระดมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงดุษิตา  โกญจนรุจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงตรีรัตน์  เทพคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายตะวัน  หล้าปินตา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายทรงพล  ก่ำเพชร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายทวีศักดิ์  เอี่ยมมาก
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายทศภูมิ  สุวรรณภาชน์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายทินภัทร  พุ่มพวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงทิพธัญญา  ทัศนา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงแทนรัก  ตุงคนาคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนกฤต  พาต่อ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายธนกฤต  สงฆ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธนกฤษ์ณ  รอดสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนโชติ  อินทร์ชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีฟ้า
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริมงคลขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนภัค  พันธ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธนภัทร  ทยานรัมย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธนภัทร  วงศ์หาญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธนภู  สุขอินทร์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนเศวร  ยิ้มช้าง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนสิน  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนัชกร  ธนวงษ์อมร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธนาภร  นาคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงธนิษฐา  วารินทร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธนิสร  ศุภฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธเนศ  ทรัพย์รำลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธรรมดนย์  ชมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธรรมเทพ  กลิ่นทุ่ง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธัชพล  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธัญชนก  ก้อนเกตุ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธัญชนก  มังกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงธัญชนก  สุวัฒน์เมฆินทร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำปลื้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธัญวรัชญ์  ณีศะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธันยพร  อุดมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธันวา  สาทสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายธิษณะ  ผกาวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงธีรญา  มีอักโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายนครินทร์  บ้านกล้วย
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงนงนภัส  ใจแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนที  พูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนพณัฐ  อ้นมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายนราธิปต์  เม้าทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนลินนิภา  สมผกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนันท์นพิน  ไชยเนตร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนันทพงศ์  ทักท้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนันท์พนิตา  นวลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายน่านนที  ห้อยมาลา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนารา  ยุบล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนารีรัตน์  พ่วงน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายนาวิน  อำนวนทะนะ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงน้ำเพชร  กันเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายนิติศาสตร์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์
ป.3
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนิภาภัทร  ปาลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนิรมล  พุฒนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายบรรณสรณ์  พรพฤฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงบุญญพร  สินสะอาด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงบุญญรัตฐ์  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงบุณยาธร  เทียนนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายบุศย์  สิงห์คราม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปภาดา  หิมวัลย์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนเปา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปภาวรินท์  โยงญาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปรายฟ้า  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ไกรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปองขวัญ  หาวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปัญญกรณ์  วงศ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายปัญญาพัฒน์  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปัทมาพร  นามศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปางบารมี  เขาค่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปาณิสรา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปารวี  บ่ายคล้อย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปาริชาติ  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปิญรินทร์  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปิยภัสส์  พัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปิยลักษณ์  เอมเขียนสุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายปิยวัสส์  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายพงศพัศ  เทียมศรี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายพงศภัค  โตอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม
ป.3
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพรชิตา  บุญภู่
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพรนัชชา  คำปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพรศธร  นมเนย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายพรหมพิพัฒน์  พรมฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพริมา  จุติตระกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพลอยชมพู  ฐิติกุลกมลสุข
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพลอยเพชร  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายพสธร  หาบสา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แมลงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงพัชราภา  เข้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพัชราภา  เพ็งทัพ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายพัสกร  พูลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพัสกร  สังข์ทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพานิกา  จันทร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพิชชาภา  คำซาววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพิชชาภา  ชูวิรัตน์เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นิวัตยะกุล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์สน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเครือ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพิมพ์รดา  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพิมพ์รภา  นาคปัจฉิมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพิมพ์รัชตะ  สุทธิประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพิษณุ  สรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายพีรพล  สำรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย
ป.3
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงเพียงขวัญ  พลูอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงแพรวา  คชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงแพรวา  หลำภักดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงภควณี  ดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายภัทรกร  สดใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภัทรธร  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงภัทรมล  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงภัทรสรวง  กฤษวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภัทรากานต์  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงภันทิลา  ลาดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภาคิน  กลิ่นทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภานุพงศ์  จินดาสนิทกุล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงภิรดา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงภีรญา  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภุทชรัตม์  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภูเบศ  หุมอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูมรินทร์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภูมิรพี  หลำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายภูวนาถ  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายมนพัทธ์  ชมสวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหลี่ยมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงมัชฌิมา  บูเทร่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงยศฉิมาสิริ  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายยศวรรธน์  เขียวเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายยุทธ  ศิลปการสกุล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงยุวดี  ถาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายรณกร  ภู่รา
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงรวิภา  วงษ์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงรวิภา  อินชาญ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงรสิตา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงรักษิณา  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายรัชชภูมิ  เปี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายรัชชานนท์  กันอ่วม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงรัญชิดา  พัดพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายรัฐพล  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายรัฐศักย์  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงรัตนากร  ชำนาญจุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงรัตนากร  อ้นนา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงรัตนากร  อ่ำเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายราชิต  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงรุจิกร  อ้นป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงลักษณารีย์  สุขเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายวนศักดิ์  ภู่พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงวรนุช  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงวรรณพร  บุญหนุนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายวรวิศิษฎ์  วรรณใส
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงวรินธร  สุวนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงวริศรา  สารีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายวศิน  แป้นจันทร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายวัชรพล  โตพ่วง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงวัตถาภรณ์  รักถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายวัศพล  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายวาสิน  สายสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวิชญาดา  ปิ่นม่วง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวิชุญา  โพชะนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายวิทวัส  ทองลาด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวิลัยพร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวิลาสินี  สิงหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวิศรุต  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายวิศรุธ  เจาะเหรียญ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวุฒิภัทร  กลัดสำเนียง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงศตพร  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงศรัญญา  เหลืองพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายศรายุธ  ภู่โต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงศศิธร  บุญสุนีย์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กชายศิริชัย  ใบทองคำ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิราช
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงศุทธินี  กลั่นเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์สาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายสมศักดิ์  หาญกิจ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายสรวิชญ์  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสรัลพร  แสงกระจุย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงสาลินี  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสาวิณี  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสิตานัน  ศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสิตาภา  อินหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงสิริกร  สมสาย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงสิริกันยา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิริภร  กิตติธงโสภณ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสิริภัทร  เรืองสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงสิเรียม  สิงห์เถื่อน
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสุภัค  ววันทมาตร์
ป.3
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงสุภาพร  ไกรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายสุรชัย  คุ้มศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุรภา  กล่ำบุตร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุรภา  จิตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายเสลสิทธิ์  ชำนาญจิตร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายอณุชา  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอนพัทย์  ด่านจิระมนตรี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายอนุภัทร  ฟักบาง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงอภิญญา  สุระเดช
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงอภิวรรณ  แหไธสง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอรกัลยา  ดวงวิจัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงอรจิต  ทวยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงอรณ์ปวีณา  ภูมิจิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอรปรียา  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงอรปวีณ  ลักษณะลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอรรฆรตน์  จุ้มนารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอรรถพล  ทองโตนด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงอรสา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงอรอุมา  ศิริสิทธ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายอรัญ  ตูมหอม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอริสร  กรสนธิ์
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอริสรา  เขียวริด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอริสา  แสงใส
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอัครพงษ์  สุขเรือง
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี
ป.3
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายอัครวินท์  สอนทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอาชาณีย์  วิมุขตระกูล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอารยา  ไชยสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอาริษา  ยุติบรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายอำพล  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศรีนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงุปุณยาพร  ลือโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์