ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตกร  สระมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกวีรสา  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด้วงนคร
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีฟ้า
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกันยรัตน์  รุ่งสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกานต์นิธิ  วัชรอาภาไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงข้าวขวัญ  พืชสุวรรณสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคณาทร  แสนสำราญ
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคมกฤษ  เต็งผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคันธรัตน์  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายคุณัสนันท์  วาสุเทพรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคุณานนท์  โสภาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิดาภา  สิงหา
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิตรวรรณา  สุกบางพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิรัชยา  พวงเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจีรภัทร  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเจริญรักษ์  อินวกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฉัทพิชญา  เฉลยวาเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชญานุช  กันพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนิสรา  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนิสรา  อยู่นาน
ป.3
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชัญญานุช  ดีสม
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชาคร  รื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฐิติยา  สาสนะ
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เพิ่มสุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐฑนนท์  วงษ์สด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณิชา  บุญอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายเตชสิทธิ์  วงษ์สมาน
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายทนาย  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายทิรวิทย์  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนภูมิ  มะนาวหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนากร  กาลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนาธิป  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธนาวดี  เกิดกำธร
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนิก  ไพบูลย์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธฤต  สมเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนพรดา  คุ้มไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนภัสรพี  แจ่มมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภาพร  หมวกเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนวพร  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมอะริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนันทิญา  ยาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนาวิน  รตะวาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนิธิกร  อภิชัยเรืองพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเนตรชนก  สีตากรณ์
ป.3
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงบัวบูชา  เงินอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงประภัสสรา  สดใส
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปราณปรียา  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปารมี  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉันทชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพรนัชชา  ทองแพ
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพรพรหม  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพรหมพร  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิชญานิน  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิชญาภา  คนหาญ
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพิมพ์นารา  กระจะจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษรบุบผา
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงแพรวตะวัน  หรั่งแร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภคพล  ศรีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภวิษย์พร  เผือกกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงภัทรพรรณ  บัวสรวง
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภาคภูมิ  นิ่มสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภูวิศสพล  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงเมธาวี  ฤทธิ์กล้า
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงรดา  อินยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงลักษณารีย์  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายวชิรญาณ์  เดือนกอง
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรกมล  มีแฟง
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวราทร  อาดลออ
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวริษฐ์  เจริญถิรวิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวิเชษฐ์  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายศดานันท์  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศรัณยพงศ์  เทียนสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงศศิธดา  ครองศิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศักดาพงษ์  สุขสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงศิรสา  ร่มลำดวน
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายศิวกร  อ่ำอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายศุภวิชญ์  เจียนพูนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสชานาถ  เนื้อนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสิริพรรณ  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุนิสา  โกมล
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุประวีณ์  ผิตพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอทิตา  คารงาม
ป.3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอนุพงศ์  เชยสาคร
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอรพินทุ์  ศรีเผือด
ป.3
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอริสา  อ่วมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอัญมณี  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอันดา  ขลิดรัม
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเอกปียอร  คล้ายดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายโอเนว  ราฮีไกเนน
ป.4
โรงเรียนอุดมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงนฤวรรณ  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบงกต  งามคณะ
ม.1
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเมริษา  วงษ์เนตร์
ม.1
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุธาสินี  อินอ่วม
ม.1
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลัดสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกุลธิดา  เทพทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงเขมิกา  อาจะสมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชยุต  พวงลัดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชิชา  ฤทธิ์เทพ
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายฐานิต  พนเจริญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณรงค์ธร  เปิ่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัชชา  ยอดระยับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฎฐนิช  โชชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐกฤต  ใยอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐกานต์  กระจ่างยุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐกานต์  เฟื่องฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  มีศิริภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณิชารัศม์  พงศ์เศรษฐวรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงดลพร  สว่างเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทอฝน  ยุธานุสรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายทัศนวัฒน์  สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนดล  ประหยัดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนภัทร  ศรแก้วดารา
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนวรรณ  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตันละมัยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธีมาพร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธีรัช  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนครินทร์  ทองสา
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนัฐกานต์  จตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายบุณยวีร์  มีกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปรเมศวร์  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปวีณ์กร  ผูกเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปุณยนุช  ประภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเปรมมิกา  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพรชิตา  โชติศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพัชร์พิชา  ภู่แส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพัชราภา  พลอยแสง
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพันธิตา  พฤทธิกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายพิชญพงษ์  เอี่ยมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิมพ์ชนกพร  สืบชนะกิจกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภคนนท์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงภรณ์ลฎา  พันธ์สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงภัทรพี  อ่อนคำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภานุพงศ์  พุทระ
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภานุมาศ  ศาสตร์สมัย
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายมนตรี  เนียมพลอย
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงมนิตา  ใยบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงมานิตา  ด่านสุขณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงรัญชิดา  วนดิลกรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายรัฐพร  พวงนัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงรัตน์ตินันท์  นุสโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวรรณวนัช  อ่อนสัมพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวรรณวษา  เนตรขยาย
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวรรณวิษา  เกิดตลาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวิรดา  ฤทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงศนัชชา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายศุภกิจ  เมืองมั่น
ป.5
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายสิรภพ  ปันโน
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายสิรภพ  สุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสิรภัทร  มานะกรโกวิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายสิรวิชญ์  สุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสิริยากร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุชานุช  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุชาวดี  กลัดสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุทธดา  วิเศษพันธุรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอลงกรณ์  คุ้มสบาย
ป.6
โรงเรียนอุดมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอัญทิชา  นครังสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายอุกฤษฎ์  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอุษามณี  พูนผลกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเอกอริญชย์  ประสงค์รุ่งสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สิงห์บุรี

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงพิชามญธุ์  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์