ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคารปิยะรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คมอาวุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณ์ญากรณ์  เฟืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตพร  กี่สง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฎา  สังขทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบาวะนนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันธิชา  พงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานสินี  ทรัพย์แสนยากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติคุณ  โพธิ์กฎ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติมา  สุขเฉลิมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิติวัฒน์  ลีพุต
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกศรินทร์  ลี้กุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
13
เด็กชายจักรพงศ์  เยาวกรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
14
เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา
ป.3
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทราภา  จิิตฤดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
16
เด็กชายจารุทรรศน์  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจารุวรรณ  งามขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจินดาดาว  เทพารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรภัทร  กระจ่างแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปาร์มวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
22
เด็กชายชนะชัย  พันธ์ทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิกานต์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชมพูนุท  ตั้งเฉินเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
25
เด็กชายชยพล  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลดา  เริงจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชลลดา  ประมูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
28
เด็กชายชานนท์  บัวเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฐาปณี  ศิริพละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
30
เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณวิยา  สมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐกมล  ดิษฐพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐฐินี  กองลำเจียก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองลำเจียก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/3 ขั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐมาศ  เนียมใจอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
39
เด็กชายตฤณ  ขุนเณร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
40
เด็กชายธนบัตร  จิตรเพียรค้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
41
เด็กชายธนัช  อินธิราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนัชพร  ตุ้มอยู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
43
เด็กชายธีรพงศ์  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนภัสรา  คำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์จิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
46
เด็กชายนราธิป  โกติกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนลพรรณ  รางแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนันท์ชพร  ลายตลับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนุชวรา  โนราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเนตรชนก  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเนตรอัปสร  สมอาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทับ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายปฏิภาณ  ปรีการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปทิตตา  สายดิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
56
เด็กชายปพนธีร์  ยิ้มเส็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
58
เด็กชายปภาวิน  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปรินดา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปวีณาพรรณ  วงษ์ศรีทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
61
เด็กชายปัญจพล  มานะการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไพโรจน์ภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปีย์รดา  สมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพงศธร  รินตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
65
เด็กชายพจน์  มหาวีระตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพัชราภรณ์  รูปใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพัณณิตา  พรมปั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
69
เด็กชายพิพัฒน์  หลายคงคา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
70
เด็กชายภูริวัฒน์  อรุณสันติโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภูวดล  แก่นสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
72
เด็กชายภูวเดช  ชิลสูญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
74
เด็กชายมหาราบ  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงมัณฑนา  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
76
เด็กชายเมธี  แสนขัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงยุพารัตน์  ศาลาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
79
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์โน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรัฐนันท์  เจริญสุวรรณพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เชื่อมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงรุจิรา  ดีจริง
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  เอกคณาปราชญ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงลีโอ  ป้องสุริยัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวรกานต์  อัฐมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวรพิชชา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวรยา  ดีเยย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวรรณวนัช  ปางชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวริศรา  รวบทองศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวารุณี  บุญเถิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภู่ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
93
เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
94
เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมแสงใส
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนบัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศิริวรรณ  พราวศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
97
เด็กชายสิงหา  ปรางค์นอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสิรินธร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขศิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุปรียา  คุ้มชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุพรรษา  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสุพิชฌา  ภูน้ำต้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญธรรมช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายสุรภัทร  ขำเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
107
เด็กชายอธิบดี  สมคะเณย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาพัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอภิญญา  เบาวะนนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
111
เด็กชายอภิรักษ์  มารัตตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
112
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นเมืองปักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
113
เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอริสรา  ปางชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงอิงครัต  ประวันตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
116
เด็กชายอิงฟ้า  เสนาปิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารปิยะรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
118
เด็กหญิงกฤตพร  เลี่ยมสอาด
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงกฤติยา  สินขุนทด
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
120
นายขจรยศ  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจินตนา  คันทา
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญชารี
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจุฬารัตน์  มาลา
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงช่อผกา  ขัดคำ
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงฐิติมา  แล่นเชย
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธนกร  โฉมงาม
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงธิดารัตน์  ญาญสิงห์
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายปิติภัทร  วิมลเกษม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายพิทักษ์  มั่นเข็มทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงพิยดา  เหมือนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายยศนันท์  สมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายรพีภัทร  โชคสมัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงวณิดา  แสงวงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงวิชุอร  คันทา
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
137
นายวุฒิชัย  มูลสัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงศิรินภา  ภายไธสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวศิรินาฏ  นุสิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงสลิลยา  มุ่งยุทธกลาง
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
141
นางสาวสุธีมา  สกุลณวิชญ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงสุพัตรา  เหง่าทอง
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงหยดน้ำ  ครูห้วย
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายอติชาติ  มณีนิล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นาชัยพลอย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวอาภาภัทร  บุญยะเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
149
เด็กชายกฤติพงษ์  มนตรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงปัตแวว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกันตินันท์  เอื้อศิริประชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกาญจนา  ทระรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายการัณ  ต่างสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกิติศักดิ์  อ่วมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงเกษราภรณ์  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
156
เด็กชายจักรพันธ์  เกสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจินดาพร  บัณฑิตรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิระนันท์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงฉันชนก  คณะดิลก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชญพร  ฮมภาราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชมพูนุท  เอี่ยมเนตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชานน  งามขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชิดชนก  อุ่นจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายชินพันธ์  สายดิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงญาณิศา  มณีพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงญาราภรณ์  แปงการิยา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณฐพร  สุขเจริญพรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัชชา  ศรีประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐกานต์  การสมเจตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐธดา  กุลใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมปัญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายณัฐพล  ภาคสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
176
เด็กชายณัฐศักดิ์  ธรรมปัญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณิชากร  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
178
เด็กชายดนุชิต  โคตะรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงถาวรีย์  แสงโคตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงถิรวรรณ  ชายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
181
เด็กชายทศวรรษ  ญาณอรรถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงเทพี  รุณอร่าม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธนกร  ไวพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนพร  หลุ่ยพูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธนพรรณ  สว่างบุญรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนัญญา  เสือเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธยานี  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงธัญชนก  ประทุมมาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงธัญมล  สองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สีมารัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธัญวลัย  ไชยแสนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธัญวลัย  รื่นบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธันยธรณ์  กลิ่มจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธีรภัทร  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธีรวัฒน์  สำลีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธีรศักดิ์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนพวรรณ  จูมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนภาพร  ด้วงประโคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายนวพล  จำกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนันทิดา  วันสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปฏิมากร  มีสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
วิทย์ประถม
206
เด็กชายปภังกร  สืบพันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงประภัสสร  พิมพาหนู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
208
เด็กชายปราบดา  ปรีการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปวีณ์นุช  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ป้องชาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมสำอาง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
212
เด็กชายปิติพงษ์  ชาวหนองแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปิติมาพร  พวงศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปิยะมน  พุแค
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
215
เด็กชายปีติภัทร  เต็งสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายพงศภัค  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงพรนภัส  พาปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพรนภา  อุ่นจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพรมประสิทธิ์  พันธิมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายพลพล  ประชุมพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพลอยชมพู  สนสำโรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายพัฒตพงษ์  ชากัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
225
เด็กชายเพชรรัตน์  คุ้มจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
226
เด็กชายภราดร  วงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
227
เด็กชายภัคพล  หมื่นนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทรภร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วอรุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภูผา  เข่งพิมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายภูวนาท  น้อยพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
232
เด็กชายมณฑล  มดแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงมณีนุช  นาคมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมาริสา  สีบางตาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายยุคลธร  ท้าวคำสอน
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
236
เด็กชายโยธิน  บุตรลักษมณี
ป.6
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงรจริน  ขำฉา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงรินรดี  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฤทัยชนก  เอกคณาปราชญ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงลลนา  ด่านประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวนันชนก  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวรนิษฐา  รวบทองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวรรณพร  มะลิจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
244
เด็กชายวรเวชย์  ล้านหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวรัญญา  เทียนขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวรานันท์  สิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวริศรา  สรรเสริญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงวิกานดา  ศรีชานิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวิญาดา  จันพางาม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวิมลมาศ  กระจ่างภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กชายไวพจน์  ครบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศศินันท์  วงวิหก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศิรภาวัน  ศรีมาวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงศิริประภา  ปานสีสอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายศุภกร  ราษฎร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
258
เด็กชายศุภพิชญ์  ด่านขัตติยอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสิชล  เอื้อหิรัญญานนท์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสินีนาท  ปากดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายสิรภัทร  สิงสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสิริยากร  คัมภีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิสีทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุชาดา  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุธิสา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุพัตตรา  โพธิสิทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสุภาพร  สุราพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ราชสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุภาวดี  พุฒซ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุวธิดา  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงเสาวภา  กัลยาวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงอนุสรา  อารดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอรัศญารัตน์  ระโหฐาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอัมพรรัตน์  คงสมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอาทิตยา  ฐิติปริยวัติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม