ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  คำแกม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  อินทะกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  ฐิติพึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลทิพย์  เสวตสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกมลวรรธ  ลักษณะละม้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลษา  จารุกิตติคุณชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรธัช  อินทรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรวรรณ  ตันติทิพย์วรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตตฤณ  พลอยประดับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตพจน์  พิไลยเกียรติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤตพร  ญาณชาญปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติน  โฉมงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษนล  วัชระสุขโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกวินภพ  ภาวะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกษิเดช  บุญด้วยลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกษิรา  เชื้อสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายก้องภพ  ชัยพิมลผลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญ์ธนา  พรหมติ๊บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  หมีเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาภร  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกายสิทธิ์  สุขสานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงการดี  เศรษฐภัทรชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกิ่งอักษร  อิ่มนิรันดร์
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติธัช  สุดวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติพัฒน์  เถื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลยรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกตุทิพย์  เกินวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกศมณี  สีตองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายขจรศักดิ์  รุจิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงขนิษฐา  คันธะชัย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขวัญฤดี  ดวงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคชพงษ์  ไทรรารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงคณิตา  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณิศร  คำมาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคุณัชญ์  เหมือนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจณิสตาร์  เจริญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจักรกฤษณ์  แหลมหลัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจักรรินทร์  ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจังคณิภา  หงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธรณสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิตรลดา  อัคราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรภัทร  ชวีกลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจิรภัทร  ประกอบแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรภิญญา  จิรัฐติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจิรวรรณ  หนุเล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิรสุตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิรัชญา  มะยมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจีรัฐติกุล  ศิริมงคลสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาราจิรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจุติวัฒน์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเจนิเฟอร์  เชินเนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเจษฎา  มาตะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายฉัตรชเวช  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชญาดา  นมัสโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชญานนท์  แสนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วประทานพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หาญโสภี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ล้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนม์นิภา  พรรักษมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชนสรณ์  ภู่เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชนัญญา  อารมณ์ชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชนากานต์  ชาญพิพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนาภา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชมพูนุท  ขมิ้นเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชยพล  งามขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชลกร  อนงคณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชลธิชา  ดุราศวิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชลากร  กาเหว่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงช่อเพชร  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชัชนันท์  จูพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชัญญามณฑน์  เอื้ออิฐผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชัยวัฒน์  จันเกิด
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชัยวัธนา  ยุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชัยสิทธิ์  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชามาพร  ใจเร็ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชาลิสา  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชิดชนก  ตันประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชินบัญชร  ไวยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชินพัฒน์  เมยขุนทด
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชินวัตร  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชินาธิป  กุลรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงโชติกา  เถาว์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงญาณิศา  คนยืน
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายฐนกร  ไวกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฐิดารัตน์  ไชยาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฐิตาวีร์  สำเนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายฐิติศักดิ์  ศิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฑาริกา  กลิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณฐกร  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณภัทร  นำทัพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณภัทร  เนตรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณภัทร  ประดับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณภารัตน์  หอมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัชชา  โชตินิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัชชา  ปั้นมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อรรถจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  กัณวเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฏฐธิชา  ปานเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทรพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐชนก  เกตุจำปา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐชนน  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐชนนท์  เชิญพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐชา  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยนาม
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธวรรณ  บัวคลี่
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐธีรยา  วัฒนกัลยพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐนรี  นันทสมสราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐนันท์  จิราพลพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐนิชา  คำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐปคัลป์  หนองหาญ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐปคัลภ์  หาญเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐพร  ร่มจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐพล  ศรเปรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐภัทร  พระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ูภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนสุขวิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณิชกานต์  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณิชรีย์  เทพจันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญฤทธิ์รัตนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงดลพร  ลักษณไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงตรงฤทัย  จินะทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายตรีเพชร  ม่วงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงตวิษา  วงศ์เสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเตชิต  พันธ์น้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ  พิมพ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายทรัพย์ไพศาล  วงษ์ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายทศพล  ดนัยดุริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงทองศิริ  อินทโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงทักษพร  กรอบจินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงทักษพร  คำคง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายทัศนัย  ปานสมสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนโชค  แจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนโชติ  คำแย้ม
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนพนธ์  อ่อนน่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธนพร  ขยันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธนพร  นุชนง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนพล  ล่าบ้านหลวง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธนภัคร์  ธรรมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนัชวิชญ์  ศิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนากร  ชัยยะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนากร  แสงสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนากิจ  เรืองแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธนิศรา  สอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธรรมธิดา  ธัญญะโชโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธราธิป  รัมมะวาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธฤตมน  บุญมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แรงกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธัญชุกรณ์  ศรีบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธันยพร  สิบพันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธันยา  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธิษณ์ธิติ  อัฐมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธีญาพร  ประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรเดช  อินทรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธีรนัย  บุตรตุ้ม
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธีรพงศ์  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธีรภัทร์  ทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธีรศานต์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธีราพร  ชาติชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธุวพัส  กิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนงลักษณ์  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนนทกร  แสงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนนทชา  นาคสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนนท์ปวิช  หัสดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนนทพัทธ์  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนพคุณ  เจริญรวยวัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนภัทรลดา  ชุมภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนภัสนันท์  คิดควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนราวรรณ  เสรีภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนรินธรณ์  อินทรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายนรุตม์ชัย  จาตุรวาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนฤดล  เฟื่องวงษ์
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนฤพล  จิรายุอานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนฤมล  คำคง
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนฤมิตร  ฤกษ์โสธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนวศมล  โสดาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองรัตนะ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนันทปรีชา  สายดิ่ง
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนันทพัทธ์  บุญชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนันทพัทธ์  อาสน์ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนันทัชพร  ปานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนันทิพร  บุณยรัตน์พันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายนันธิพัฒน์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนาถวัฒน์  จั่นเจิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนิชดา  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรรณสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนิศารัตน์  พัดน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนุชชา  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเนติญาพร  จักษุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเนติรัฐ  โสภณอัมพรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงบัญฑิตา  สิทธโท
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงบุณยานุช  ชัยมงคลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงเบญญา  ศักดิ์ชัยสกุลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ดอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปฏิญญา  นัยเจตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปฏิพล  สุวรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปทุมวดี  อินทรแสน
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปภาวิน  กรอบจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปรมี  ประหยัดเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายประกาศิต  สีชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายประตินันทน์  ทองนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายประวิทย์  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปรารถนา  จักรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปรืยกร  โทบาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปัณณธร  เสนีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปาณัสม์  ธรณสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปาณิภา  พุ่มกำพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปาณิสรา  โชติกุลธนการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปาณิสา  หวังสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่หว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปิยภัทร  พรมบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปุญญิศา  บุณยรัตพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปุณฑริก  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปุณณกา  มหานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปุณมนัส  เพ็งลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปุณยวีร์  รุ่งสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์บุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเปียทิพย์  บุญวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพงศกร  ไข่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพงศกร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพงศ์ปณต  อุ่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพชญ  บุญอุดหนุน
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพชรพล  ขุนสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายพนธกร  งามสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพนัชกร  แสงวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพนิดา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพรชนิตว์  วรชิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพรทิพา  นันทศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมพ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพรรษณพรรณ  แจ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพริมรตา  ปั้นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ตุ่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพลอยสวย  ทองหุ้ม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพศิน  พูนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพัชชา  ศรีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินจู
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพัตรพิมล  มรรคไชยสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพัสกร  คำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพาดา  กัญจนานันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิชชา  กลิ่นเกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิชญธิดา  มารำพึง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ปานรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปราชญ์ชยันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปั้นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพิมพิศา  พิมพขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพิยดา  อินตาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพีรพงศ์  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพีรวัส  รัตนนีเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพุฒิพงศ์  ผดุงวัฒนะโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแพรวา  แพสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภิรมย์ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภัทรชนน  เฉลิมวงศ์วัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภัทรพงศ์  กุหลาบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภัทรพิมล  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภัทรลภา  งามภูพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภัทรวรรธน์  เอี่ยมวิลัย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภาคิน  พรมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภาณินี  สุทธิวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภาวัต  งามภูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภีรดล  อินกริ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภูชญา  ร้อยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภูชิต  จันทร์ภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภูเบศ  วรเฐาเมศร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วงษ์วาลย์
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทิพย์สม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวโทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายมติมนต์  บุญปลูก
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงมนัสชนก  ชมภูพงษ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงมนัสชนก  โอวาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมัลลิกา  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายเมธัส  ชาติวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายเมธานันท์  ตันนารักษื
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเมธาวี  กำเนิดสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายเมธี  ย่นมรรคา
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายยศกร  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายยศหิรัญ  ลิ้มพัฒนะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายรชฏ  อิ่มมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายรชต  นามวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายรชต  วงษ์สง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรชตวรรณ  พลนิกร
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายรติวัติ  สินิทธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายรวิพล  ศรีวงศ์เพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรัญชิดา  กุลให้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงรัติกาล  แดงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงรุจิราพร  อาจอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายไรวินทร์  เสริฐพรรณึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายฤทธิเดช  ปั้นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายลภัสกร  บัวไชยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงลวัณรัตน์  สาทิพจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวงศ์ชนก  เข็มเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวงศธร  เหล็กดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ม่วงกรุง
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวทันยา  ฟังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวรกมล  บัวไชยยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวรกมล  ยงพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวรกานต์  กัณฑสาตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวรชิต  จันทร์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวรนุช  ไทยานนท์
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวรรณประภา  เดชชาญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวรรณวนัช  ตันยี่หงวน
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวรรณวนัช  เอื้อสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวรรณิกา  แสงคำ
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวรวุฒิ  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรัชยา  โฉมอุปฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายวัชรพงษ์  กล้วยป่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวาสนา  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวิชญ์  ชาญเชิงภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวิภาดา  ฉัตรปวงคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวิศรุต  เสนประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวุฒิชัย  ผาสุขดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศรธรกรฉัตร  ปิยะคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศศิมณฑลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศริญญา  มูลศินี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศศิธร  ศรีประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศศินาภรณ์  เพ็งสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศศินิกา  สนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศศิวรรณ  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศักดินนท์  นัยพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  วะราหก
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศักรินทร์  พองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายศาตนันทน์  วงษ์มานะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศิรกานต์  โทสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิพิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงศิริพร  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศิริรัตน์  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศิริอร  ช้างจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศิวชกร  หมีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศุจิรภรณ์  วงศ์เกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภกร  วังรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศุภกร  ศรีสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศุภกร  สมถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศุภกฤต  สูติพันธ์วิหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศุภฤกษ์  นนทะคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศุภลักษณ์  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศุรณา  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศุวิล  วิภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสมพร  เอี่ยมเนตร์
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายสรยุทธ  อ่อนเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายสรอรรถ  ปะโมนะตา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสายชล  เลิศลา
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสารัช  สุชาติสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสิทธิเจตน์  หล่อทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสิทธิชัย  จันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสิปปกร  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสิริโสภา  เทียนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุชาดา  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายสุชานนท์  แสนสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุชาวลี  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายสุธนัย  ทิพอตร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุนิษา  สาครแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายสุรยุทธ์  สุวรรณสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุวิมล  พันธ์ป้อม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่หุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงเสาลักษณ์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินตาวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายหาญณรงค์พล  หมื่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายอชรายุ  คีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอชิรญา  บุญฉุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอชิรวิชญ์  สัปคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายอดิรุจ  ท้วมพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายอติกานต์  ยศไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอตินุช  จิรวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอนุพงศ์  บุญกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอภิชญา  ปูรณัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอภิรักษ์  บัวใบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอภิลักษณ์  เขียวมา
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอภิลักษณ์  สุริโย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอภิสรา  ตันยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอมรเทพ  พรหมจารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอรกัญญา  หมื่นมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอรรถกานต์  พิมพ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายอลงกรณ์  พิชิตวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุจำปา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอัญชิฐา  จันทรสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอัณสุ  ตรีปาทิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอัมรา  แดงน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายอัมรินทร์  เพ็งที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอัศท์เดช  ศิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอัสนีย์  สุ่นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  ผดุงจันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายอินทัช  แทนเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอิศเรศ  วะราหก
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจริญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงอุษณีษ์  เป็กทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายเอกดนัย  ระงับพิษ
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงไอริณ  บุตมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
นางสาวกนกพร  ขำปานาง
ม.3
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
นางสาวกนกวรรณ  วราหล
ม.3
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมะจารี
ม.1
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชนกสุดา  แสงวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายธนภูมิ  ป่าถ่อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงนภัสราภรณ์  ชื่นสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
นางสาวนุชนารถ  นาคอัง
ม.3
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวิลาสินี  จีวิระ
ม.1
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นางสาวศิวลักษณ์  วิมล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
นางสาวสร้อยสลา  อดุลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสุธิดา  เครือนาค
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงสุธิดา  นามโคตร
ม.2
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสุวรรณา  พานเงิน
ม.2
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงอภิกัญญา  คำเอก
ม.2
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนนรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงกณิศา  ศรีจันทร์ทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัดทะสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกนกอร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงกมลชนก  จั่นบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงกมลนันท์  ธงรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกมลพร  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขุนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยยงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายกมัยธร  กิ่งโก้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกรรวี  สกาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ศรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายกฤตภาส  มากหลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายกฤติน  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายกฤษกร  ถิ่นรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายกฤษฎา  โกจินอก
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายกฤษฎา  อินทรบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงกวิสรา  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกษมาภรณ์  โชติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายก้องภพ  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายก้องสกุล  แดงมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญเมตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงปานเขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายกันตพัฒน์  อธิคมสัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายกันตภณ  กฤษณะการะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกันต์หทัย  พงษ์ศรัทธาสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกาญจนา  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกานต์สินี  ชีรนรวนิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงการะเกด  สีท้าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายกิตติชัย  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกิตติธรา  ตั้งจิตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายกิตติภัฏ  อินจู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกิตติมา  ประกอบธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกิตติศักดิ์  ลือลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงแก้วสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชรเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกุลสินี  รักวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายเกตุสรรเพชญ  ศิลปวรกำพล
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเกนต์นิภา  ธีรนกุลพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายเกริกพล  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงเกวลิน  ศิริภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงเกศินี  ไชยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายเกียรติภูมิ  จาตุรวาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงขวัญชนก  อุไรลักษมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงเขมจิรา  วิสัยหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงเขมรุจิ  แสงสุรีย์กุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงคณัศนันท์  เผ่าสีดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายคณาธิป  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายคณิศร  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายคอลิด  รุจิระอัมพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเครือศิริน  คงศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงฆรวัณณ์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายจตุพร  เนียมเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายจตุภัทร  ศรนาราย
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กชายจักรพันธ์  ก้อนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายจารุวัฒน์  ไกยะราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงจิดาภา  อิ่มอะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงจิตรลดา  ภู่ประสาท
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงจินตพร  เมฆา
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงจิรประภา  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายจิรภัทร  แอนดาริส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ยาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงจิราพร  จินดาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงจิราวรรณ  จุฬา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงจิราวรรณ  ระธะวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงจีรณา  วัฒนากุลบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงจีรนันท์  รัตนสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุลักษณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายจุลานนท์  สุไวศยวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ละครศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  วิวัฒน์ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงเจนจิรา  สุนันทารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายเจษฎา  ชื่นอารมณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเจษฎากร  ไวทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงชญานิศ  เลี่ยงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงชนม์นิภา  สัมมาขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงชนัญสราภ์  ด้วงพุท
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายชนากร  เอี่ยมประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์หฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงชลธร  แดสทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงชลธิชา  ราวีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงชลธิชา  สนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงชลธิชา  สมตน
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงชวิศา  กรกิ่งมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงชินิจการณ์  หนูสาลี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายชิษณุพงษ์  แววเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงชื่นกมล  รู้ชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงชุติมา  ยาวะโร
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงโชติกา  ดุลยวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงซากีนะ  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงญาณิศา  แซนเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงญาดา  ตันสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงฐานิศรา  สุวรรณทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายฐาปนพงศ์  วงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายฐิติภูมิ  ศรีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงณตะวัน  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายณภ้ทร  โคตรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงณภัทร  ด้วงวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงณภัสสร  เกตุมอญ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายณรงค์กร  มาลิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงณักญ์คนา  พฤกษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงณัชชา  ชัยสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงณัชชา  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงณัชชา  หมวกเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  วงษ์ยอด
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปุ่มงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายณัฏฐ์ภูดิส  บุญมหามงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจเฉื่อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขธนะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายณัฐกิตติ์  เสนกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายณัฐชนนท์  มณีโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงณัฐชริกา  ผลมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เนตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงณัฐฑนา  สง่าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงณัฐฑริกรี  จันทะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคคงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ็ญจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริพาณิชนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายณัฐดนัย  ต้นสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียนเฮียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงณัฐนันท์  พัฒนเวศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายณัฐพงษ์  อำพันรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายณัฐพล  นิยะสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายณัฐภัทร  พิศเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์โสภิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณัฐมน  ด้วงวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายณัฐสรณ์  จันทร
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายณัฐิฤทธิ์  วงษ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายณัตพงศ์  สังข์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณิชากร  พรหมประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณิชาภัทร  เทพธาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณิชาภัทร  ผัดอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กชายดนุสรณ์  ไชยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายดำรงศักดิ์  ศรนาราย
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายดุลยุตม์  วงษ์ธนสุภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงตวงตรัย  บุยญาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายต่อสกุล  อำนวยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายติณภัทร  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายทนงศักดิ์  ชินนะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายทรงศิริ  รู้ธรรม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายทักษ์ดนัย  พลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายทัตเทพ  หัตถโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อประจักษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายทิศตะวัน  ป่านแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายเทียนชัย  ใจปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงธณัชภัสกมล  เทพบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธดากรณ์  พรรคเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธนกฤต  วัฒน์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธนกฤต  อุทยานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนชิต  คำแย้ม
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนญ  ปานสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายธนธรณ์  สุทธิสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงธนพร  กิตติศัพท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธนพล  จิตรน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธนพัต  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงธนภรณ์  จอนสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธนภัทร  พรมจรูญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายธนภัทร  อุ่นเรือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขพ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธนวัฒน์  พนมรัตนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายธนวิชญ์  เปรมปราชญ์ชยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงธนัชชา  อ่ำเนินกุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงธนัชพร  จตุปาริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงธนัฐณรา  รวมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายธนัท  สว่างจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายธนากร  บุตรพรม
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายธนินท์ธร  ขุนจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธัญชนก  ชูปัญญาเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงธัญชนก  นุชคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธัญญ์นลิน  เดชาชัยหิรัณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายธันญวัชร์  ชัยธีราศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายธันฐกรณ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงธาราทิพย์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงธาริดา  อร่ามเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธิดา  เหมือนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงธิดาเนตร  อาสาคติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิญกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงธิตยา  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงธิตินันท์  พจนอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายธิติวุฒิ  บุญชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายธิติสรณ์  เทพแจ่มใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงธีรดา  สิทธิประชาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายธีรพันท์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายธีรภัทร  ทองประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายธีรภัทร  นวเจริญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธีรภัทร  เสริมสมรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายธีรภัทร์  ชาญธาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธีระพงษ์  บัวแพ
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายธีระพัฒน์  ร่างวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงธีราธร  ไทยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงนงนภัส  เลียรี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายนนทกร  โยธาสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายนนท์วัฒน์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนพนันท์  งามสมชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กชายนพรัตน์  ประถมกรึก
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงนพวรรณ  วิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงนภสร  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงนภสร  เมืองโคกลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายนภสินธุ์  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้อสุนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนภาวดี  ดวงสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงนรมน  แก้วสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายนราวิชญ์  สุขในศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายนริช  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายนฤพล  หอมขจร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนฤมล  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนฤสร  กำนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนะดา  รุจิระอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายนัธทวัฒน์  พุกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงนันท์นภัส  เตชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนันท์นภัส  หาญปิยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายนันท์พัฒน์  แก่นเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนันทภัค  ยอดเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายนันทภัทร  กระจง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงนิชาภัทร  คัตพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนิชาภัทร  แร่กาสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายนิธิต  ตันบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงนิภาพร  หลักหิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนิลทราย  แป้นพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงนิวาลิน  ศรีวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงนิสาชล  ใจดี
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีแก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายบวร  อ่อนละออ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายบุญญฤทธิ์  สะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงบุญวาลักษณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงเบญญาภา  โคตรพรหม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปฐมพร  เอี่ยมเนตร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายปติมร  มางิ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปทิตตา  สุดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงปนัสยา  มีแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายปภังกร  หนูประชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปภาวิน  ธิติชุณหกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงประกายรุ้ง  วรขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายปรัชญ์กวิน  ถมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายปรัตถกร  โนมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายปรัตถกร  ยังดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายปริวัฒน์  ปึงชวลิตโสภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายปวรปรัชญ์  หลักฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงปวัณณา  ปทุมชาติ
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิมพ์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ดวงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปัณฑิตา  แต่งตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปัณณพร  พ่วงแตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายปัณณวัฒน์  ยอดบุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงปาริชาติ  ปรีดาชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงปาริษา  รอยเรืองพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงผกามาศ  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายพงปกรณ์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพงศกร  กองสกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพงศกร  ปึงเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพงศพัฒน์  คำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพงษกร  แก้วสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพงษกร  เหมือนทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพงษ์ดนัย  ฝ่ายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพชรธร  กิ้งเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายพณวรรธน์  จึงรัศมีพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายพนธกร  ร่มสบาย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพนิดา  เขียวมา
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพนิดา  อธิคมสัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายพรนภัส  แก้วศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพรนภัส  บุญมหามงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ระยับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพรปวีณ์  กอบเกื้อชัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพรพิมล  มีไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพรรณชนก  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพรรณิภา  ลำพาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายพสธร  พรมมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพัชรนันท์  ลอยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพัชรินทร์  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพัลลภ  อยู้โต
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพิชชาพร  ชลวิหารพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพิชชาพร  วีระพลากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพิชชาภา  กิ่งแก้วก้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพิชชาภา  ฤทธิขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพิชญ์ชนก  คงสมปรีดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์กุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายพิชยุตม์  สุวรรณมุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพิทยภรณ์  ศรียานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กพรหมมารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หงษ์อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทานันท์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มหาวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพิมพาพรรณ  ดีขามนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพิมลวรรณ  แพร่งสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายพิรุณาภพ  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายพิสิฎฐ์  คำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวใบ
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายพีรวัส  เอกประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงพุทธธิดา  เอี่ยมเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงพุทธิดา  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงเพชรมณี  พุดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงแพทชุลี  ตลุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงแพรพลอย  เพ็งสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงภคพร  สนิทไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงภริตพร  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภูมิโยชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภัทฑกร  รัตนนุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายภัทธ์ศนันท์  สูญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายภัทรพล  เกตุยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายภัทรพล  คุยสี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงภัทรวดี  ภานะจิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายภานุพงศ์  ด้วงกิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายภานุรักษ์  สุขตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายภีมภัทร  นรจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายภีศเดช  ร่างวิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภูกริช  มีสัจจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายภูตะวัน  ศิลปประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายภูธเนศ  โอสถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายภูมิภาค  ภัทรกุลบดินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายภูริณัฐ  แจ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงภูริดา  มีชอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายภูริพงศ์  คงรื่นเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายภูวิศ  ทิพย์มณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายภูวิศ  เหมาเหมาะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงมธุรดา  อ่างงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงมนฑกานต์  วงศ์สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงมนัสนันท์  นุ้ยเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายมนัสนันท์  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงมนัสวีร์  เรืองไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงมยุรี  ไม้สังข์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมิรันตี  ทรัพย์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายเม็ง  เลียบเฮง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงเมธาพร  สิริเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ้งศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงเมย์รญา  ชัยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงเมวิกา  กล้วยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงยลดา  มานะพิชิตวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงยสุตมา  ระพีพัฒนชลธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายยุทธพงษ์  อ่อนสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงโยษิตา  สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายรชต  อ่วมสำฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายรชานนท์  รักชื่อ
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงรดา  คุณรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์นิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงรรรษมล  รักสกุล
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงรวิภา  จิตรหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กหญิงระพีพรรณ  สุขพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงระเริงชล  จาดคำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงรัฐธีย์  ปัดถา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายรัฐภูมิ  แสงชัยรัตนะ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุจิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายราเชน  ศรีสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อุ่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงเรวดี  สารคำ
ป.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงลดาวรินทร์  อิทธิเหตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงลักลภัสรดา  จิตต์กระจายแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงลัยลา  การีซอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงลิซ่า  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายเลิศชาย  ด้วงงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายเลิศวรรธน์  แก้วเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวงศกร  นามวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายวชณาณณ  อินทรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ป้องทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มะยุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงวรณัช  พลอยมาลี
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงวรนุช  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงวรรณพร  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายวรรณพล  เพชรกะราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวรรษชล  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวรัชยา  รัชวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายวรายุทธ  เริ่มปลูก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายวริศ  ผลนัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงวริศรา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงวริษา  เก้าดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายวสุทธิ์พงษ์  ปันตะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีชาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุดกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กชายวัชริศ  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายวันเฉลิม  บุญมี
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายวันชัย  เครือมณี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวัลลดา  วงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงวาสนา  พรมมา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวิชิตา  กรกิ่งมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงวิภาวี  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวิมลสิริ  ปานมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตั้งเรืองชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายวิศวัสน์  อัมพรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายวิษณุพงษ์  สุวรรณทรัพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงวิสสุตา  เม่งพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงวีรญา  จิตร์จรูญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวีรยา  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายวุฒิพร  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศรุชา  สิรพันธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศศิกานต์  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงศศิประภา  คุ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงศิรัญญา  เฮียงโฮม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายศิริชัย  บุญชัยรุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงศิรินภา  เยื่อใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงศิรินวลี  แก้วสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปลิ้มจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายศิวัฒน์  สำลี
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายศุภกฤต  จึงพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงศุภวรรณ  สุทธิ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์สมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงศุภัชญา  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายสรรพวิชญ์  แดงโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายสรวิชญ์  ปาณเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายสรวิศ  ศาศวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสรัลรัตน์  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสรายุทธ  วังสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงสริษา  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงสโรชา  นาคจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายสันติภาพ  สายสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงสายสุนีย์  นาวาชีพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงสาวิกา  สุภาพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายสิทธิชัย  ยิ่งกว่าชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายสิทธิพงษ์  โมสืบแสน
ป.4
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสิราภรณ์  ภูไพรัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายสิริทัศน์  อินทร์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสิริมนต์  เกตุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสิริยากร  วินเตอร์ส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายสิริราช  คล่องธัญกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงสิริวิมล  พุกไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงสุขุมา  บุญไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงสุชานรี  จงเนติวิศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงสุชานันท์  นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสุชาสัณห์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสุดารัตน์  กองพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงสุทธิดา  คำเอก
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายสุทธิภัทร  กองประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสุนันทา  อุบลบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสุนิษา  ย่นมรรคา
ป.5
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสุพรรษา  กัณทะะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสุพัณณา  สุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
เด็กหญิงสุพัตรา  โสภาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสุพิชญา  ปิ่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายสุภัทร  ขวัญขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงสุมิตา  ต่วนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายสุรชัย  สาลีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงสุรภา  สอนบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายสุวิจักษณ์  ใบพลูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สองแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงโสมนัส  ธงรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงหฤทัย  ราชดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายหัสดินทร์  สิงห์สุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายอโณทัย  พิมพ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงอนัญพร  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายอนันดา  ปอน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายอนุภัทร  กุลโรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงอภิญญา  จะเร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงอภิญญา  ต่วนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายอภิมงคล  มณีโชติ
ป.3
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายอภิรักษ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาวคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงอรรณัฏฐนันท์  อยู่สนิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายอรรถกฤต  นิลแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงอรรพี  บุญปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายอรุณชัย  พุฒนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงอลิชา  โมราบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงอักษร  ลัทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
เด็กชายอัครพล  จารุอินทร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายอัจฉริยพล  แคว้นคอนฉิม
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายอันดา  พงษ์สว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายอัมรินทร์  แก้วบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงอัสมา  ลูกรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงอาภัสรา  เยาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศิลวุฒาจารย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงอารียา  แก้วประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงอินธิดา  เล็กดา
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงเอื้อบุญ  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงไอลดา  รัสดีดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์