ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ท้าวสาลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  นพพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ปัดสีลาด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกมล  ดาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤติยาณี  รุ้งเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีหนองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษเชษฐา  เชิงพนม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษณพล  เชียรสระน้อย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายก่อเกียรติ  ดวงอาจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าหวายนอก
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาณัช  ทองชาย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชิดสุข
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตภณ  เปไธสง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยาพร  ชุ่มพรมราช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื้อชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิตติกา  ปุราชะทำมัง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติคุณ  จักรกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพล  อันศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตติวรา  เงินหล่อ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิติพงศ์  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิฟฟารีน  พุ่มมรินทร์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงขวัญชนก  พนจะโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายขวัญชัย  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเขมณัฐ  ลือพืช
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายคณิศร  ภักดีโต
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคีตภัทร  มัธยูนุช
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจอมพจน์  ภัทรโยธินอมร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจักรพรรณ  เนียมช่วย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจันทรัสม์  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรัชญา  จรรโลงบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิราพร  ธนพัฒน์พลังกร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิราวัฒน์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจีรนันท์  อินทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจีรพัฒน์  ช่อชบา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเจริญศรี  จันทร์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเจษฎากร  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชญาดา  อิ่มอ้วน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนกสุดา  พรมสู
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชนาธิป  ทินโชคชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนาภา  ภูมีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยพล  เจนธนยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชรินพัชร  เพ็ชรจิตร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชลธิชา  ลาภไธสง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชวกร  สันประเทียบ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชัยภัทร  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชาติชาย  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชาลิษา  วันทยา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชิติพัทธ์  พานิช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชินวัฒน์  พิษฐา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชินวัตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชุติสรา  ชัยโม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงโชติรส  มงคลสถิตคุณ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญดา  ศิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงโญศิตา  จิตติเมธากุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณรงค์ชัย  จันทร์ผอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณรงค์รัตน์  รอดอ๊าต
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณัฏภัทร  จันทรักษา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐชยา  ปัตซา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  เชียรสระน้อย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐธิดา  เเข็งขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐรดา  หนูจิตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐวดี  แก่นจันทร์ใบ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายถิรวัฒน์  เวชไธสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายทรรศกร  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงทัชชภร  สุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงทิตยา  โพธีร์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนทัต  ผลศิริ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนพร  มีสำโรง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนพล  หาญประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนวันต์  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธนัญญา  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธรรมธัช  วงศ์พนม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธรรมิกา  สำราญกิจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธราเทพ  ภูชะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธิติศักดิ์  แก่นจันทร์ใบ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์ทับไทย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธีรพัฒน์  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธีรภัทร  ทองดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธีรวีย์ภัทร  นิวัติ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธีระเทพ  หาดคำ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธีรัตม์  แซ่โซว
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนพมาศศิริ  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนภัสร  วสนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนภาพร  อำมินทร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนรวิชญ์  ปูคะธรรม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนรวิชญ์  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนเรศ  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนวมินทร์  ถามั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายน้อมนำ  เกิดในหล้า
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนันธิชา  ยิ่งถาวร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนัยนา  มงคลศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนางลักษณ์  ทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนารีรัตน์  เอิบกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนิติธร  ตรียัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนิธิวดี  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนิปุณ  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงเนตรนภา  หลิ่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงบุรัสกร  แววจะบก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเบญจพร  หยิบกาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปณิตา  พลอยสาลี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปนัดดา  ยืนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปนัดดา  สีกาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายประชาธิปปก  ประจักษ์จิตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปราบดา  ดุจจานุทัศน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายปริญญา  คนโต
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปลายลดา  แก้วสุวรรฌ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปวันรัต  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปัณณวัฒน์  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปาณิสรา  กุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปาริชาติ  ชาญการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปิยวรรณ  นาคจั่น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
ป.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปุญญพัฒน์  สวามิ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปุญญานุภาพ  บรรณทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเปศล  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายพงศ์เจริญ  เกยไธสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงศ์เทพ  คูณสวัดิ์ธงชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพงศ์ศภัส  พาสันต์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพงษพัศ  สาริน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพชรพล  ดีรัศมี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพชรพล  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพรหมพร  กลิ่นสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพลอยพรรษา  โอภาสไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมดง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพัฒนวดี  ชาญชัยศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ตรีพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิชชาภร  เพชรมะดัน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพิชญุฒย์  วะรังศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพิทักษ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พีระเนติพงศ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิยดา  เปลี่ยนวงศ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพีรชัช  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพีรพงษ์  ใบนางแย้ม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพีรพล  ท่าเสม็ด
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพีรพัฒน์  ราชบัวขาว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีตระเวณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพุทธธิดา  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงเพชรประกาย  หาญศิริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภัทภิชา  กิตติบดีสกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภัทราพร  พันธุ์แตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงภาววิกรานต์  โกศลจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายภูมิรพี  ทองพร้าว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉิมมาฉุย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงมายญา  ยาชัยยะ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงมาลินี  ฉิมมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงมุฑิตา  มูลจัด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายยสินทร  นุ้ยบ้านด่าน
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงยุวดี  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายรณกฤต  เกาะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายรพีวิทย์  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงรมิดา  บุญศรีขวัญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สมร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรัชนีกร  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายรัชพล  พรไทย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายรุจิภาส  รุประมาณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงรุจิราภา  คำฝาด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงลักษมา  จิตพริ้ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวชรพล  พรหมโสฬส
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวนัสนันท์  เพชรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวรกานต์  คำมาตย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายวรเดช  ท้าวสารี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวรานนท์  นาสวรรค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวราภรณ์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงวริศรา  ขวัยพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวริศรา  บุญพสิษฐ์โศธิน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวศิน  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวศิน  สุทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวารินทร์  สุทธิรณ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวิมลวรรณ  หงษ์สา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวิรัตน์  เทียมพูล
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวิราสีนี  นิลประกาศ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวิไลวรรณ  บรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวีรภัทร  ชูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายวุฒิโรจน์  ยางเครือ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายศรายุทธ  แก้วบุญมี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงศวิตตา  พื้นบาตร
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศิริกร  กลิ่นบุหงา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศิลาอ่อน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงศุกร์ดาวรรณ  บุตรสระน้อย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายศุภกรณ์  วันสุข
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายศุภกิตติ์  กรรเชียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศุภฤกษ์  ใจประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงศุภวดี  ช่างต่อ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายศุภาวุฒิ  ไขคอน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายสรวิชญ์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสวรินทร์  อินทร์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายสิปปภาส  พิมอ่อน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายสิริภพ  ชาติอลงกรณ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์นาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสิริรดา  ครเกษม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายสุดเขต  นิชยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุพัตรา  ปัตตรัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายสุรี  เจีย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายสุศิยะ  กันอบ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเสาวนีย์  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายอดุลย์กิตติ์  นพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอทิตยา  เเป้งผง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมธัญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอภิชญา  มนสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายอภิชัย  ประกอบธรรม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอริสา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอลงกรณ์  บุบผาสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอักษราภัค  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายอัครพล  กุลมงคล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอัญชิสา  ดอนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรนทร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายอัสสชิ  พื้นบาตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอาริสา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายอิทธิกร  ปัจจัยคา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงไอริณ  พลหนองหลง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายกฤษณนันท์  เปี่ยมจิตต์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายกฤษยศ  เดชะ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกัญญณัฐ  นิตุธร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  หมื่นมะเริง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายกามินทร์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกิ่ง  เกตุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก้อยกระโทก
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
นางสาวขนิษฐา  สังประสาท
ม.3
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงแคทรียา  วรคำ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงจริตา  เฮง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทัพขวา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชมพูนุช  ชํานาญอักษร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชรินทร  ชนะศุภกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชิษณุชา  แสวงผล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชุติมา  รุ่งแพน
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฐิติภา  กุ่มงาม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณภัทรา  แกมนิล
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัชชา  บัวผดุง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐนนท์  ทองเจริญ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐพล  ตวงหิรัญวิมล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงดวงกมล  เชยสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงดวงกมล  หลายสมสุข
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงถิรดา  อุ่นอบ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายแทนคุณ  จันทรวดี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธนเดช  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธนัชญา  กงแก้ว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธันยกร  นาคสกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนรมน  ประกอบธรรม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนัฐพงธ์  ศิลประภารักษ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายนาวิน  ขันขึง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนิชาภา  พักเง้า
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตร์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายบูรพา  ประภา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ลีอุดม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปฏิญญา  กรจับ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
นางสาวปนัฎฌา  ชูสีขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปภาดา  ทรงสุข
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปรวิทย์  สุดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาสาแข็ง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปฤณกนก  ประจักษ์จิตร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปัณณพร  พินดอน
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพรเทวา  กิจขยัน
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพีระพัฒน์  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายเพือกหลับ  มาย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงแพรพลอย  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภูวไนย  จันทร์กระเทาะ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงมณีวรรณ  ประพฤติธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ตันธิกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายเยื้อ จรัง  มิน
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงรชตะ  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายรัตน  แสงกระจ่างจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงลดาวดี  กุลศิริ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายลัญจกร  เลิศสีดา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวนิดา  อินทบาล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวัชรินทร์  ดาราศร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงศรัญญา  สินเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงศศิธร  กล่าวสุนทร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศศิประภา  แดงแก้วอนันต์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสาวะรินทร์  อินทร์พันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสิรภพ  หน่อท้าว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุกัสยา  เหนือเกาะหวาย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงสุธิตรา  สีพลนอก
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุภัสสร  กองมี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุภาวดี  หัสดี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายอภิสิทธิ์  เคยชิน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอิทธิพล  ทองอาจ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอินทิรา  งามขำ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกชกร  รอดสำเริง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนดี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกมลวรรณ  มาประเทียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกรกมล  สมกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกษมา  แพนลา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูลผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงกาญจนรักษ์  สาวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งสีทอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายกิตติเทพ  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกิตยา  วรสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายกีรติ  พิลาวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงจรรยพร  คลาดกระโทก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายจักรริน  เหลี่ยมจันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  เย็นอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายจันทรวัฒน์  สกุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงจันทรา  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงจิรวดี  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงจิราภา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเจนจิรา  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายเจษฎา  ฤทธิเดชะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงชฎาธรณ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงชนากานต์  ซุยกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงชนิภา  โสดา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงชนิสรา  สมกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายชยพร  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญอ่ำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงช่อผกา  พยาวัง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงโชติกา  พับพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายโชติภิภัทร์  จึงจริยานนท์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายไชยวัฒน์  บางเมือง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัชชา  มะลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สารกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญปืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อคำสี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณัฐฏ์นันธ์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐธิชา  สันประเทียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปานทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงดาววิจิตร  โพธิจักร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายเดชาวัตร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายทวิชาติ  ศรีตระเวณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายทักษิณ  ตอนศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงทัศนีย์  ปาประกอบ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายทินภัทร  ปันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงทิพกฤตา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายทุ่นทอง  เสาะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายเทพพิทักษ์  น้อยสำแดง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนกร  คงเทียมศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงธนพร  เผ่ากัณหา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญไทยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธนัยชนก  ชุณหฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธนินเนศร์  ชูติรัตน์ปกรสิน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธรรมนูญ  ขันธิโชติ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โฮมราช
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธันวา  ตราชู
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กชายธีรพล  นับเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธีรภัทร  พันธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธีรภัทร์  ภู่เขียว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธีรยุทธ  กองกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธีรวงศ์  จบแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนนทกร  คลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนภาพร  สิทธิพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายนราวุฒิ  เล็กเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนฤนาท  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายนฤปนาท  อุณหชาติ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนวพร  เจาะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงนันชรีรัตน์  เพ็งรอด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพขวา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายนาวา  บำรุงนอก
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนิชาภา  เงินทาไล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนิรัชชา  อนุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนิศารัตน์  รัตติรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงนิสา  ตันเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงบุษบา  นรวงค์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายปฏิพล  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายปฏิพัทธิ์  นาโศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายปภังกร  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปภัศรา  ลิ้มอังกูร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปรเมษฐ์  มงคล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปรารถนา  ทอน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปัณณธร  อุ่นคงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปัณธร  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปัทมา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงไปรมา  ดำมีขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงฝนทอง  เตียงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพงษ์พันธ์  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กชายพนากร พี  ลี้อุดม
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพนิดา  วงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพรชิตา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วสุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพรนภัส  กระต่าย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพรพิมล  นิกรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพรสินี  เขียนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพราว  บุตรหึง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพลภัทร  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพลสินธุ์  พินิจอักษร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพัชริดา  มารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพิชญาดา  อิสระชาติ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพิณเพชร  ประสงค์ผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์สิวานนท์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิรญาณ์  พระตะคุ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพุฒิพงษ์  ตาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สอนโสต
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงแพรวา  ฉ่ำช่วง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงแพรวา  อะโนมา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายไพเรีย  สุทน
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงฟอร์ลิด้า  ตุ่นสระน้อย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงฟ้าใส  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภัทรกร  พลอยกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงภัทรวดี  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงภัทรสุดา  ไผ่แสวง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภาคินัย  บุตรโสภา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายภาณุกร  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงภิญญาดา  ประยูรชาญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูดิศกร  บุตรคง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูมิภัทร  สุทิน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายมนัสชนก  เพ็ชรสิน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงมนัสวี  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงมัณทณาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงมาดา  เศรษธาดากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายมาโนช  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายยุทธพงษ์  ลาลิน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงเยาวพา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงรมิดา  สำลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายระพีพัฒน์  เสาเปรีย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงระพีพันธ์  ประสงศ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงระรินทร์  ฉัตร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายรัชกร  ไชยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  ฮาดทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายเรืองเดช  พลนางเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงลัทธพร  พันธุ์ไม้
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงลิลลดา  เกียรติดำรงวงศ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวชิรญา  เนียมรินทร์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวชิรประภา  เยือง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงวรัชยา  โตเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงวริญญา  จันทายืน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวัชรภรณ์  เกตุพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวันวิสาข์  นพเคราะห์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวันไอยอาทิ์  วรนาม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวิภาดา  บูชาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวิมลสิริ  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวิรนันท์  ทัดศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายวิรัฒน์  โสภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศราศิณี  สมบูรณ์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศศิกานต์  วิเศษกุลพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงศศินภา  ไผ่พงษ์ขำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงศศิประภา  ทองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงศศิวิมล  สีหะราช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงศิราณี  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายศิวกร  ยันทนา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์เกษ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงศุทธาสินี  ปะกิระคัง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายศุภกิตต์  จอมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงสกุณา  เสนาจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายสมชาย  เสาวไน
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสมฤทัย  เพียกุดเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสรรปพน  ชาตะสิงห์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายสรวิศ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสรศักดิ์  ชิตจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสร้อยทองสวย  สุขเครือเกิด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสรัณกร  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสริลนุช  ฮวดเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสโรชา  จิตรจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสัณห์สิรี  พันธ์กว้าง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสาวิตรี  ดวงชาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสิริกร  มีกง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสิรินภา  สุคนที
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสิริยุภา  หงษ์อานน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายสืบศักดิ์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  ภัทรโยธินสุภา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสุณิตา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุธาสินี  รุ่งรุจี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  พิมคีรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุพรรณษา  พันธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุมิตตา  กิตติชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กชายสุรัตน์  บรรยง
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสุรีรัตน์  นางาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสุวิชาดา  เทพอาสาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แม่นปืน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายหฤชานนท์  ร่วมสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายอธิวัฒน์  นุตะระ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอนันดา  คล้ายสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอนุชิต  บุญญานุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอภิชยา  จ่าพันธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอรปรียา  อยู่พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอรฤทัย  บุญยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายอรุณศักดิ์  วัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายอลงกรณ์  พรงาม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายอัครพล  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอาภัสสรา  สิริเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอาภารัตน์  ชัยทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอาริสา  แสนวันนาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงอิสยาภรณ์  เดโชกิตติพัชรกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเอราวัณ  สระแพงน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์