ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกลักษณ์  งามไว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  พูลพัฒน์พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  สุดชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลภพ  บุญมาก
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลรส  บุปผาสิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตวัฒน์  เเสงสง่า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติพงษ์  อู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤษฎิ์มณี  เศรษฐ์คุณารัฐ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษดา  อาภาประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกวีพัฒน์  แม่นปืน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภพ  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  จาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาวัชร์  นิมิตรชัย
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัยวิสัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจน์ประสงค์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิ่งก้าน  แปงคำใส
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติพงศ์  งามโภชนมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติพัฒน์  อนันต์ศฤงฆาร
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกีรติ  โกสะรุททะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกีรติ  แนวคำพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกุลธิดา  ภาษาพร
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกวลี  ถิระศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  พรหมเอียด
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายขุมทรัพย์  เต็มเลิศปัญญา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคริษฐ์  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคุนานนต์  ลิ้มวัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจตุพร  สุขมา
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจักรธร  ทองอ่อน
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรวัฒน์  แกล้วณรงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรวัฒน์  ภูประวิง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิราพร  ดารารักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิราภา  สายพานทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิราวุฒิ  สร้อยเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเจนจิรา  พงค์ภา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชญานิน  สุวรรณนิกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนนิกานต์  ออกกิจวัตร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนัญญา  มาปุก
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชนัต  สังขพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชนิดาภา  ตราทอง
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชนุดม  เกียรติก้องทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชโยดม  ทรัพย์บางยาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชลากร  หุ่นศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชลิตา  มงคลตรีลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชวนากร  พลแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชัชพล  วรศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชัญญรัสย์  จิตจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชัยศักดิ์  สามารถกุล
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชาญณัฐ  ท้วมพลอย
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชาลิสา  สุพรมอินทร์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชิตฐาณุพงศ์  โหมดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชินพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชินวัฒน์  เพ็ญเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทวาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงซาราฟีน่า  สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงญาณิศา  ตันติศิริเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงญาณิศา  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายฐิติพันธ์  เชาว์ดี
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณภัทร  กฤษณาวารุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณภัทร  เสียงไพเราะ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณรงค์ชัย  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณรงค์เดช  คะเนเร็ว
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณหทัยพร  พรไพศาลชูสกุล
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หินนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฏฐปพัฒน์  ลิ้มฉายเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฏฐา  รุ่งแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุ้งทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันโท
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขะวันชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐณพร  สุทธินุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐธนันท์  สิงห์สนั่น
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐนันท์  จิระสมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียรพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐนารี  เพียรจันทร์
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐพร  เขียววิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐพล  ทองอุไร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐภัทร  นวลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐภูมิ  จิระสมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐรดา  ชวลิตพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โอ้ว
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณิชนันท์  ฮะวังจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณิชาภัทร  ต่อปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวาณิชกุล
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายดนุภพ  สร้อยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายต้นน้ำ  กรุดมินบุรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงตวงรัตน์  แจะรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายต่อสกุล  จันทภักดี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายตุณพัฒน์  สุภอิสริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายทองบรรพต  อำนวยผล
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงทอรุ้ง  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายทัศไนย  สมุทรศร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธนกฤต  โรจน์ประสงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนชาติ  อุตมะ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนธรณ์  อ่อนบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนพัฒน์  ทองสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลตรีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนภัทร  จ้อยถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธนวัฒน์  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธนัชพร  ถาวรเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนัทธรณ์  จิราวจีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนัทภัทร  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนากร  กิยะเเพทย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนาคาร  กองละมุด
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธัญญานัฐ  มาพงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธีรพงค์  พันเเสนซา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธีรภัทร  เงินสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธีรภาพ  คงสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธีรวัฒน์  เจ๊กพู่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธีรเสฎฐ์  สุริยฉัตรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธีระวัฒน์  สีปัดขน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายนพรุจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนพวรรณ  เหลือศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายนภดล  คำกลัด
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนภสร  ชัยชวลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนภัทร  มานพพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรศรี
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนภัสสร  สกุลศรีจิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายนรภัทร  สิริโกวิท
ป.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนรมน  แจะรัมย์
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนรวิชญ์  เลิศทัศนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนราธิป  เพ็ชร์อยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายนเรศ  จันทรังศรี
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนฤมล  สีสันงาม
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนัฐวุฒิ  อรุณวัฒนเดช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนันณภพ  จันทร์บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนันทิกานต์  มหาคำ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายน้ำนิ่ง  สังขกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนิตติยา  ดิษตะคุ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนิภาพร  ละหานนอก
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์นิเวศน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายบวร  หมอปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงบุญยาพร  จตุพล
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญจพงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปกป้อง  นิ่มมณี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปฐพี  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปฐมพร  เเก้วโอฬารวสุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปณชัย  เอาทราย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชาว์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปรมาภรณื  มักมะยม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายปรเมศ  ทับทิมแดง
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงประภาศิริ  เอกมหาชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปลิตา  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปลิตา  ฮวดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปวีร์ชนก  อริยรัฐธนาโชค
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภักดีนุกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายปัณณวิชญ์  จตุภูมิเดชา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตไพศาลวัฒนา
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปัทมากร  ลิ้มฮู้จั้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปิ่นวดี  เทพศรี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปิยดา  ไชยรมณ์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปุณณสิน  มีตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเปนเอก  วิสุทธิกุลพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเปมิกา  เตชะนิธิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงเปรมฤดี  ทวีเงิน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงโปรดปราน  จวง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพงศกร  สุขีติ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพรชนก  จิตมุ้งมโนธรรม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพรนภา  สมบัติศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพรรณชนิดา  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพรรณทิพา  ช่อทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพรรณพัชร  กลิ่นประทุม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพลภัทร  บุญบำเรอ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพลเมือง  ศรียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธัญญโกเศศสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพัชราพา  ตู้เพชร
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพัทธนันท์  สีเหมือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชชานันท์  สีดอนโป่ง
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชญาภา  กรังพานิช
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เตียนะวันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์พรมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพิพัฒน์  ประสิทธิไกร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรียะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิมพ์วรียา  ตำนานณรงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิรชา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพีรดา  มูลหา
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพีรภัทร  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  รักกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงไพลิน  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัคจิรา  สิริวรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภัณฑิลา  สิริวรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงภัทรดา  พูนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อนวัชร์ปริพัตร
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภาคภูมิ  ช้างพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภาณพงค์  มิตรมงคลยศ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภาณุพงศ์  ยิ้มละมัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงภาวิตา  ขยันขาย
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภาสวิชญ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงภุมริณรัตน์  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายภูดิท  ธีระจุฑาพงศ์
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภูรี  ศรีสุภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภูวดล  เชื้อจีน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภูสิต  บุญชัยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายมณฑล  เชื้อดวงผุย
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงมนัสนันท์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายมาบัณฑิต  อุดมโภชน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงมินตรา  รอดนุช
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงมิรันตี  ดวงมุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายมีบุญ  หุนเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมุทิตา  เนตรดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงยลวดี  เลาวเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายยศนันทน์  สุขเจริญ
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายยศภัทร  ยศศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงรตนพร  จงรัก
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงรพิรัตน์  ลำพูน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงรมิตา  บริสุทธิ์นฤดม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงรัฐติยาพร  บุญเบ้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงรัตติยา  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรุ่งทิิพย์  ทองหงษ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงลลิตา  สีประโคน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงลักษิกา  สุ่นมาก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงลัลน์ลลิตก์  สุวรรณศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายเลิศลักษณ์  ทรัพย์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุ่มเรียบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวรกานต์  จันทร์เรือง
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวรปรัชญ์  เถลิงเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายวรปรัชญ์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายวรปรัชญ์  สระทองพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวรรณภรณ์  ขำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวรรณวิภา  เดือนศักดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวรวิทย์  เชี่ยวชูกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายวรวุฒิ  มาวงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวราภรณ์  สีแสง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงวริชา  วงษ์พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวรินธร  สังข์สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวริศรา  โภคสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวริศศรุตา  ชินพัฒนกิจรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงวันวิสา  แป้นรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวันใส  อนันต์สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงวิรากานต์  บรรลุสุข
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวิริทธิ์พล  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวิริยา  เทพบางจาก
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองบาง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวีรภัธ  ช้างพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายศรัณย์ภัทร  สัจจะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงศรัณยา  แสงไข่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศรันย์พร  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงศรินรัตน์  พงศ์ภานุสิทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงศรีสกุล  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสิริกร  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงศิริขวัญ  เผ่าวงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยเหว่า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายศิวกร  เกตุวงศ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายศุภกันต์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศุภนันท์  รุจโอฬาร
ป.3
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสริลรัคร  วิชิต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสัญชัย  เพ็ญจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสาธิน  สินทะเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายสินทรัพย์  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายสิรดนัย  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสิรีธร  เกษมรัฐพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสิรีวรรณ  ธรรมสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสุกัญญา  ต้นสำโรง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุญาดา  พุกโฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมมิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุปรียา  น่วมขยัน
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสุพรัชตา  คชดี
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนกิตติวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทีปถิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสุภัสสรา  ไม้คง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายสุรพัศ  ประทีปถิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสุรัตน์ชาดา  ตามใจ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสุวรรณา  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงโสภิดา  เเก้วจงกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายหฤษฎ์  ธาวนพงษ์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายหลักชัย  หลักเงินชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเหนือ  ปรางทอง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอธิชา  อรุณชัยพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอธิฐานพร  ไกรพนม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายอธิพันธ์  สับสุภี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายอนันต์  นพแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายอนุวัฒน์  วันยะโต
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายอนุวัต  แซ่เติน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอภิษฎา  นิมิตรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายอภิสิทธิ์  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอรนุช  สุขบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายอรรคญาณ  กอสนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอริสรา  แปลนสูนย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายอสิวิช  ชัฎอนันต์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายอัมรินทร์  ศักดิ์บำรุง
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงอัยดา  แก้วพรมภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงอารีญา  ดูเบย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนานคุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายอินทัช  พิณรัตน์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเอกภพ  ชาวไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงเอมิกา  จึงสวัสดิ์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงไอรินทร์  อารยาสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กชายกวินท์  ลี่แตง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงกันธิชา  ปกรณ์พานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวจิตตนันท์  เหลาเคน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายชำนาญกิจ  กาษรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงฐิติชญา  รักษา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นายฐิติวัฒน์  สอนสิงห์
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายณัฐกฤต  สุขสาคร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงตติยา  ต้นสำโรง
ม.1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนกร  เซ็ง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นางสาวธนัญชรัชต์  สิริวชิรโกษิต
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
นายธารินทร์  ธรรมสังวาล
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนวินดา  แซ่เหล่า
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปุณณวิชญ์  ภักดีนุกูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพณิตนันท์  จิระธนานันต์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภคพร  เอื้อวัณณะโชติมา
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงรรินทิพย์  กิจรักษา
ม.1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวรัญญา  วันทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวาววิญญู  ภวังคนันท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสงกรานต์  หงษาพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายสุทธินัย  เซี่ยงฉิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายสุทธิภัทร  เซี่ยงฉิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายเอกภัทร  เพ็ชรเที่ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกชพร  จรรยากรณ์
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกนกกร  เงินวิลัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกนกกาน  กิจตะไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงกนกวรรณ  อวยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกนกวรรณ  เอมแหยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงกรกนก  อึ้งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกรชนก  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายกฤตภัค  ศรีกรม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายกฤษฎา  ภูมิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายกฤษณะ  อุ้ยกิ้ม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกฤษติกานต์  พันธกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตั้งภัณฑรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรัพย์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผุยรอด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุปรากฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายกันตินันท์  วรรณสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกันยากร  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยหล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงกัลยา  สอดสี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายกิตติกร  ศรีสําราญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงกิตติกา  เมฆเลื่อม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายกิตติคุณ  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายกิตติชัย  สุระ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายกีรติ  พลีขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกุลธิดา  สิงจานุสงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเกวลิน  โพธิ์บุตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเกศริน  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเกียรติยศ  จิริศรัญยากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปิ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงขวัญชนก  อาวรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงเขมณิจ  ไล้
ป.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงคณัชอร  ไชยมหาพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายคณากร  เทียนสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายคุณานนท์  ปัสสายะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายจตุลักษณ์  นครไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจริญญา  เจิมจวง
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายจรุง  กาญจนศร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายจักรธร  สอวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายจักรพันธ์  สุขสันติบรรยง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจิตรลดา  บุญคาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงจิตรวรรณ  เผือกพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงจิติกานต์  จันทร์ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงจินดาหรา  ถาวร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงจิรนันท์  จับบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายจิรภัทร  เสียมเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายจิรเวช  วิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงจิรัชญา  ป่าไม้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มังคะลา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงจุรีย์พร  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงเจนจิรา  ทึกขุนทด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงเจนจิรา  นาขุนทด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายเจษฎากรณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชนม์กานต์  กิตติวัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงชนากานต์  อยู่ประจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายชนาธิป  ขยันกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชนิกานต์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงชนิกานต์  พันธุ์บ้านแหลม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงชนิกานต์  พินิจกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงชนิตา  คูหาแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงชมพูเทียนทิพย์  บุรีวชิระ
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายชยธร  สมอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายชยพัทร์  ชาวบ้านไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงชลดา  สขรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายชลรทิตย์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชลลดา  จันทร์ทองสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงชวัลนุช  เเก้วจ้อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงชอบพอ  หลายประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงชัชฎาพร  ผายกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงชัญญานุช  รอดคลองตัน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายชาติเชื้อไทย  งามดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขย่อง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงชุดา  ฮะเอี๋ยน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่าวสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชุรีย์พร  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายเชิดศักดิ์  ชมปรารภ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงเฌอฟ้า  ตัวลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงญาณิณท์  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงญาณิศา  สวรรณยานุกิจ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงญาดา  ตราทิพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายฐาปนะ  ไทรเกต
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นกสว่าง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเทียม
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงฐิตาภา  มณีรัศมีมเหศวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงฐิติพร  ม่วงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณฐกร  ต้นโต
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณฐา  บุญประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณธกร  กุลพรหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮ็ง
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณภัทร  โถสกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณภัทร  สังขวิลัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณัชพล  เอี่ยมจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณัฎฐกร  พูนเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณัฏฐ์นิชา  กำแพงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณัฐกฤตา  นิรันดร
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณัฐกุล  จุลขันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายณัฐชนพัฒน์  สิทธินาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฐชา  จุ๊งาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายณัฐตนัย  นุยา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัฐนันท์  คลังสิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วพระไร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐพร  กิจพ่อค้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณัฐพล  ภู่พิริยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐพัชร์  อื้ออลงกรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปราถนาวัฒนาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฐริกรานต์  แก้วขาว
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฐวัฏ  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณัฐวัฒน์  นุชผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายณัฐวุฒิ  อรุณวัฒนเดช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงดวงกมล  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายดามพ์  ผาดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงตตินุช  มะโรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายติณวุฒิ  วันมา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงตีรณา  มูระคา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายทนาชา  แสงอัคคี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงทักษิณา  กองบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงทัตพิชา  คุ้มสมุทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงทับทิม  จันสอน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธนกฤต  เนียมฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายธนชาติ  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธนโชติ  ทับทองดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธนโชติ  อุยขำ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธนพนธ์  ครุฑจ้อน
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กหญิงธนพร  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงธนพร  ลม้ายสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธนภณ  ภัคคิวรรณธกร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงธนภรณ์พรรณ  องค์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงธนภรณ์  ติวารี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธนภัทร  ขนุนทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธนภัทร  เสริมผล
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธนรัตน์  ตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธนวัฒน์  รอดสิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงธนศิริ  รอดขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงธนัญญา  โง้วสถาพรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงธนากานต์  กุมมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงธนารีย์  เฮงที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายธนาวุฒิ  จิโรจวรนาถ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงธรรศชยพร  ธนผลเลิศ
ป.3
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายธัชนนท์  กาญจนานนทกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายธัญ  บุญสุริยาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธัญชนิต  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงธัญญธร  โสรัจจะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงธัญรดี  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเวียง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันธ์สุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงธัญวลัย  ยิ้มทะโชติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงธันยชนก  เมืองรมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงธันยพร  นิสยันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงธันยภัทร์  วรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงธารทิพย์  ถินแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงธารารัตน์  จรรยากรณ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธิดารัตน์  หุยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงธิริสา  เฮงสิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธีร  เพ็งอุดม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธีร์ธวัช  เหมวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นคำเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กชายธีรภัทร์  นุชมั่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธีร์วสิษฐ  ม่วงพรวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงนงนภัส  พ่วงธานี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงนนท์ทิชา  พุ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายนนทพัทธ์  เรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายนนทวัชร์  ดีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายนนทวัฒน์  พึ่งสนิท
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายนนธวัช  เงินชั่ง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายนพเก้า  สมเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงนพรัต  ยุวณวรรธนะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายนภัสรพี  กลับบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงนภัสสร  ปานพร้อม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนภาพร  ช่างคำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงนริศรา  แสนจอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายนฤกร  คูวิจิตรจารุ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงนฤภร  ขาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ประเวสไพรสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงนลินี  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงนวพร  เกาะเต้น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงนวิยา  อินทร์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงนัชชนันท์  อนันตบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงนัฐกาจจน์  อังกูรเจริญพร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงนัฐกานต์  มากชนบท
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยคำสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงนันทวดี  ยาดอ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงนันทิพร  แป้นน้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงนาตาลี  ทวีไว
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงน้ำฝน  ปรีดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณิชนันท์  ชะริทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงนิชานันท์  เนตรดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงบงกชกร  พุ่มผะกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กชายบรรพต  ทองบุญอยู่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ศิริโพธิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงบุญญิสา  ทิพย์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงบุตรี  ขึ้นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายบุรพล  อยู่แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเบญจกัลยา  กสิผล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายเบญจรัช  คิดธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงเบญญทิพย์  สามงามแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปณิชา  เตชะเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปณิสรา  อารักษ์วาณิช
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปทิตตา  สมบุญดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งจันเหนือ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงปภาวี  ยินดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายปรจักร  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงประภาพร  เสนาะกัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงปริษา  วงศ์ภาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายปรีชากร  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงปรียา  ขอเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงปวริศา  เทพพฤกษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายปวเรศ  กุตนันท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปะวะโก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์ธนบัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปวิชญา  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปวีร์ลดา  อริยรัฐธนาโชค
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปอขวัญ  วุฒิเกรียงไกรผล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปัฏฐาภรณ์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายปัณณธร  ศรีนามบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปานชนก  พัฒน์ศรีโสภณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปารินทร์  นางงาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กหญิงปาลิตา  สีนอ
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปิ่นมณี  เพ็ชรภู่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปิยธิดา  เลิกบางพลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายปิยพัทธ์  ปิยาจารประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปิย์วรา  พงษ์พุก
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายปิยศักดิ์  ปานประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปิยะชัย  ฉิมเฉิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปิยะรัตน์  อันตรเสน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายปุญญพัฒน์  เสียมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปุรพงศ์  ดำเล็ก
ป.3
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปูรณ์  สุวรรณนามัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงไปรยา  อยู่แจ้ง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงผกามาศ  ช่วงไชยยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายพงศกร  ทองเเดง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายพงศ์พณิชย์  ศิริโพธิ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายพงศ์รวี  ศรีเพชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงพชญ  อิศรางกุร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายพนธกร  บัวจง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงพนัชกร  ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพรกมล  ต้นโต
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงพรชนิตว์  อุปสรรค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพรทิพย์  อร่ามวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพรปวีณ์  สวนสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพรภวิษย์  ฤทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพรรณลษา  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพรรษอร  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายพัชรพล  เพ็ชร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพัชรี  นิลโนรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพาเงิน  ตันเพ็ญนภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพิชชาภา  ฤทธาภัย
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงพิชญนันท์  ปั้นสกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นฤนาทวานิช
ป.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายพิชญุตม์  ติ้มขลิบ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายพิพัฒน์  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพิมพ์นรี  ตระกูลบางคล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พวงทิพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมณา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพิศภรณ์  ขันรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายพีรพล  ยิ่งแจ่มศิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพีรพัฒน์  กลับบ้านเกาะ
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพีรเศรษฐ์  สริยันต์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพุทธชาด  ภู่ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงเพ็ญแข  จีนปอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงเพ็ญประภา  วชิรพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชียวชูกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงเพรชลดา  ลานุไพร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเพราพงศ์พล  สหมิตรมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงแพรวประกายรุ้ง  กิจสง่าวงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงแพรวา  สาระภะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงภณิดา  เอกมหาชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงภรภัทร  มารุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงภัคจิรา  ดวงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงภัทรกันย์  เลิศไตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงภัทรจิรา  นางงาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงภัทรชาพร  กลั่นกำเนิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงภัทรดา  กันตศิลาธิบุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายภัทรเดช  เตชะรุจิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุรชาญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงภัทราพร  กุมกร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงภัทราพร  สุขโสภณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายภาคิน  ธีรประภาส
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายภาณุวิชญ์  พุกโฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายภานุวัฒน์  รัศมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภารดา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภิชาภัช  กิติกรธำรงกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงภิญญดา  แสงกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายภูผา  ขาวสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กชายภูมิรพี  เจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายภูวิชช์  ชาวนํ้าวน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงมณีรัตน์  ลีลาเกียรติวณิช
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงมณีวรรณ  ชาวสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงมินตรา  บูรณะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงมินตรา  หุ่นนอก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงมีนา  ถนอมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงมีนา  ลุทะภาค
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงมุธิตา  ลาดลงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงเมฑกา  จําเนียรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายเมธวิน  จันทร์สัชนาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงรชต  กนิษฐนาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายรณสิทธิ์  เพ็ชร์ดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงรมิดา  สร้อยศรีขำ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายรัชชานนท์  เนียมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงรัตตินันท์  โฆษิตฉัตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงรัสรินทร์  โฆษิตฉัตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงรินรดา  ท้วมสากล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงรินลณี  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงรุจิราภา  กำจัดภัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เฉลิมธนโรจน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงเรืองศิริ  นันทวิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงลลนา  วัฒนาถาวร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงลลนา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงลลิตวดี  เขียนวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงลักขณา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายลักษณ์อธิป  บัณฑิตอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวงศพัทธิ์  พิมพิรัตน์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงวณิศรา  หงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงวรรัก  กล่อมเดช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายวรวัฒน์  ว่องวิทย์การ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายวรวิช  เตียงกูล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายวรวุฒิ  บิลทะศรี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กหญิงวรัญญา  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงวรันธร  คล้ำวิลัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายวรินทร  สันติวงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงวริศรา  ทองงามเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงวริศรา  ภู่หุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวรุณรัตน์  ฟักแก้ว
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวสวัตติ์  ศิริโพธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชูใหม่
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายวัฒธนากร  วิพรรณะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงวันวิสาข์  ฤทธิ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายวาระ  หม่องเซ
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงวาวา  เลิศธนะแสงธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายวิธิตชัย  รอดจากทุกข์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงวิภาดา  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวิภาวรรณ  หาญวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงวิสากร  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงวีรยา  กรังพานิช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายวีรสิทธิ์  เเสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวีรินทร์  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายวุฒธิชัย  เอี่ยมแทน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายวุฒิภัทร  วงศาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงศรัณพร  สุขสถาพรเลิศ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงศรัณพร  สุขสถาพรเลิศ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงศรัณย์พร  กุมมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงศรุติรัตน์  ศุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงศศิกานต์  ปรีสาลี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศศิตา  วิทา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงศศิวิมล  เงินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงศันสนีย์  อ่อนน้อมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศิรภัทร  ถนัดค้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายศิรยุทธ  นันทวิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ไม้เกตุ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายศิศิกร  แถบทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายศุภชัย  พันธะโคตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายศุภโชค  แก้วแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายศุภณัฐ  สนคะมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงศุภดี  ปลีดอก
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศุภพล  นวมเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายศุภราชย์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงศุภิสรา  โรจน์ไพรินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายสมพงศ์  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสรณรินทร์  มีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายสรยุทธ  มาลามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงสรัลพร  วุฒิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงสาธกา  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสายธาร  วาปี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงสารินี  มักมะยม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสาริศา  ห้วยอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงสิตานุช  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสิรภัทร  สาธุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสิริภัทร  เนาวแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสิริวิมล  สุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์ดวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายสิริศาดิ์  ศรีใส
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายสุกนต์ธี  โจดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสุกัญญา  พะโยธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงสุคนธา  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสุจารี  ดวงแก้วนภาลัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงสุจิรา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสุจิรา  ดวงแก้วนภาลัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุชานาถ  จวรรณตูม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสุชาวดี  รองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุชาวลี  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยหลง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงสุดารัตน์  นิยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุตาภัทร์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสุทธิกาญจ์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสุธาศินี  ศรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสุธิดา  มอญใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณไตร
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงสุนันทา  ภูเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสุนิศา  โกมากูล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสุปรียา  พุ่มแจ้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสุพัตรา  เฉลิมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงสุพากรณ์  นาคทัต
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงสุพาขวัญ  กระแสศัพท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสุพิชชา  ชุ่มเพี้ยน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสุพิชชา  สมบุญดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรส้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสุภาพร  จงทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุภาพร  อรัญ
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสุมลทิชา  คำฉิม
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายสุรพล  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุรสีห์  ดวงดารา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  เหลืองทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสุวรรณวารี  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายสุวัตร  ทาไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุวิชญา  แสนมัย
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงเสาวรักษ์  ศิลปไพรสณฑ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงโสภิตา  รักชูชื่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปัญญาสงค์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายหรรษา  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงเหนือดาว  คงสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายอชิตะ  ไกรวัตนุสสรณ์
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายอดิศร  สิงหนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอดิศัย  หลักเงินชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงอติกานต์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงอติกานต์  หยกส่องแสง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายอธิคุณ  หวะสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงอธิชา  สัยสุภี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอนวัช  สุวรรณพจน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอนัญญา  เรี่ยมศร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายอภิชาติ  นวมชม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงอภิญญา  ช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอภิญญา  สุนทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายอภิธร  ศักดาธรรมนาถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงอภิรดี  แสงสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอภิรักษ์  ธีรวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอภิวิชญ์  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงอภิสตา  จันทร์ทองแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงอมรรัตน์  จงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอมราพร  สาระคนธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอรณิชา  โชคน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอรเนตร  จันทร์สัชนาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอรรถพร  สายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอรรถวุฒิ  คำฉิม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอรวรรณ  อุนทุโร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอรวิภา  ภูจิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอรอมล  คงชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอริชญา  จันทร์หงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอริสรา  แสงละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงอริสสา  ลาภทวี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอรุณี  สมบูรณ์ดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอลิสา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอาทิตติยา  สิทธิไกรพงษ์
ป.3
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอาทิตยา  อริยะศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอาภา  รัตนมหาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายอามรพันธ์  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายอารักษ์  เทียมสมชาติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายอิทธิพล  ศิริพงษ์เวคิน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอินทิรา  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอิษฎา  หลงเปลี่ยว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอิสรีย์  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสาคร

ณ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กชายอุดมศักดิ์  รัตนาวากุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอุรัสยา  ป่าไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายเอกบดินทร์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายเอกพล  พงศ์วัฒนาเกียรติ
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายเอกมันต์  หมั่นศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายเอกรินทร์  มลิจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงไอลดา  แซ่อึ้ง
ป.3
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์