ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ชื่นสงวน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันธุ์บ้านแหลม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญชพร  รอดระวังภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลภัสสรษ์  นิลเภตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติพร  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกิรณา  นฤมลสิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเกษร  จันทร์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจิรารัฏฐ์  สิทธิจิราสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชนัญชิดา  กนกนัคราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมฆมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชลธิชา  ทองสะทิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชวัลวิทย์  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงฐิติพร  การินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณชวิศ  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณภษภร  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณภัทรพร  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงดลยา  ศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงตีรณา  ศานติก
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายทัตพงศ์  ทองยวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงทับทิมสุดา  อินทร์ถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายทิวากร  สวนสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนพงศ์  เติมธนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนัช  สำเภาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธรรมรัตน์  สัจจฐิติยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธัญญาธารี  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนภาพร  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายนรบดี  พิมพ์อนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายนวภู  ปล้องทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนัญญา  พุกพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายนิธิศ  พวงบุษบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงบุษกร  จินดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปวริศญ์  สำเรียง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปาณิศา  เหมือนทองแท้
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงปิ่นสุดา  สิทธิขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายปุณณพัฒน์  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปุณณรัตน์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพนิตา  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายพสิษฐ์  ทองนิ่ม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงพีรดา  พลับพลา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพีรวัส  สมุทรธรรมชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพีรวิชญ์  แย้มดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพุฒิสรรค์  ติยะพิบูลย์ไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงแพรพลอย  แจ้งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายภวันธร  แก้วระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลูกน้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายภาณุพงศ์  เปล่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายภานุรุจ  ศิริณาไพศาล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภูมิภัทร  งามเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภูษณิศา  อนุกิตติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงมาริษา  อ่างเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงรติรัตน์  วงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายรัชชานนท์  คำไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงลลิตภัทร  ปลื้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงวนิดา  ปันแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวีรภัทร  แขกวัด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวีรยา  อำพันทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายวุฒินันท์  เชื้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายศิวฌาณม์  โตเหมือน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงศุทธินี  พัฒนกุลสิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายศุภฤกษ์  เฟื่องปัญญา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายสรรเสริญ  ขำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุกฤตา  ทุมรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงสุพิชญา  ปลื้มสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุภาภรณ์  นิติสาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายสุวภัทร  อนุกิตติรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตัณสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอธิชา  สมพามา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอภิสรา  จิรสัจจานุกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอารีรัตน์  องค์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอุมาริน  มณีกอบกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงไอลดา  เบ็ญจาทิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกชมน  แสนสุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกนกกานต์  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกรกมล  พินิจนันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกิ่งกนก  เกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกิตติพงษ์  สันติภพ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายกิติภูมิ  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงขวัญชนก  คชรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรแสวง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชลธิชา  เพิกทิม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชัยพิพิธ  ศรีสุราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายชูศักดิ์  ศรีเสวตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงฐิติพร  กลั่นวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงฐิติภา  ควบพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณภัทร  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกรียท่าทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนพจน์  ใบบาง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธวัลลักษณ์  เหลืองวรชาติกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธัญญพงศ์  ลิ้มบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธีรุตม์  ม่วงสวนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธีร์  สุมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนนท์นภัส  นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนนท์นภัส  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนภัสสร  กลัดนาคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนรินชัย  จันทร์ขำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กชายนวพล  กิจบริบูรณ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนันทิดา  บุญโญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนันทิวา  แพทย์ราช
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเบญจพร  ก๋ามิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายปฏิญญา  โรจน์อกนิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปรกชน  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปริณดา  อนุสัทธณะสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปวริศา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัคคธิติมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปาลนภา  ปัญญาลีฬหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายพงศ์พิศาล  ชิวสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพรภวิษย์  พินิจอนันตพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพัชรพร  ขันธะรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพัชรา  แสงพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพัชราภา  พละเนียม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติศักดิ์นาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิยดา  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิยดา  ลิมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงแพรวา  วัฒนศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงไพลิน  คูฮกซิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภัทรพงษ์  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภัทรพร  เขียวอุดม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศกรพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภัทรีพร  นงนุช
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภานุพงศ์  ตันพิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภานุพัฒน์  ประยงค์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภูรินท์  แก้วกันจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภูริภัทร  ทิชากรเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงมนัสวี  สว่างสุริยากร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายเมธัส  กอนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตรีรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงยุวธิดา  เหลียง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรวีพลอย  ธรรมธนสิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวรพล  จันทร์กรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวรภพ  ภูมิไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรัชยา  นาคเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวริศรา  จีระนุช
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวริศรา  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวิราพันธ์  พิถยชุณพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศศินันท์  จิตต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุติธโร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงโศรญา  เต็มพร้อม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสรัลชนา  เล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสาธิต  อ้นพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุขรดา  กลั่นภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุพิชชา  วิเศษเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวัสดิ์รักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอธิชานนท์  อรุณราช
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอธิศักดิ์  นาคสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายอภิกฤช  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายอภิธาร  ศรีเจริญจิระ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอภิรดี  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอมรา  พรมพันใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายอรรถนนท์  สันติวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอันนา  ผิวนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอาทิตยา  ฮุยเป้า
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์