ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิกา  วงศ์สมุทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  อังครัตนพิชัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  บันชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกอร  เพรงมา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกนนท์  พวงทอง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตชนสรณ์  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตภาส  หมื่นนุช
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติเดช  ธนะภิญโญยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกวิตา  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกอบกาญจน์  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญารักษณ์  ภักดีบุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตภณ  สังข์ศิริ
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลญา  แสนพล
ป.4
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงการย์รังรอง  เมืองเรือง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกุลธิดา  มะปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุลบุตร  เนียมอุ๊น
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคฑาวุธ  ประยุตเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคณาธิป  นาคนิคาม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคุณานนท์  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจรัญ  โยศรีธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจักรภพ  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิดาภา  กันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจินดาภา  วีระวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรวัฒน์  จะมอน
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชนกันต์  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชนกันต์  พรมดี
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนพัฒน์  บุษบรรณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชนินทร์  ปู่ย่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชมพูนุช  เขียวหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชยพล  หวังวรภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชลธิชา  ทายา
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชลัยรัตน์  จันดามี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชัชชญา  ทรัพสิทธิ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชัยภัทร  ทองปน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชาคริต  อินแดง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดวิสัย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชุติกา  พุทธาพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชุติพนธ์  แสงภักดี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายโชกุน  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงญดาพร  แสงอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงญาณภัทร์  รัตนวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงญาณาธร  ดีล้อม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงญาณิศา  สีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงญาณี  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาดา  มามิมิน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายฐิติวุฒิ  เฉิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณกรณ์  ปิยะทัสสี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณฐา  สว่างใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณภัทร  ลาภสนิท
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฏฐนิช  จิตชื้น
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณัฏฐ์  ศิลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐกาล  นาคบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐชา  ปานทับ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐดนัย  จำปาม่วง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฐดนัย  หทัยรัฐนันท์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐนันท์  ถิ่นทวี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐริกา  ทาทองดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐรีญากร  เศรษฐกิจ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐวดี  ทับจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงกุลวานิช
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไข่แก้ว
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณิชกานต์  เรียนไธสง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณิชากร  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณิศากร  วงษ์กำปั่น
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายตนุภัทร  วงศาโรจน์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายถิรวัฒน์  พุ่มชาวสวน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายทรงธรรม  อู่ไทย
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงทัชชญา  อุดมคณารักษ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายทินภัทร  พลอยงาม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนกร  ผมทำ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนกฤต  ภูมิวงศ์พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนชัย  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนดล  บุญปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธนพร  พิธานธนกิจ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนภัทร  ธีระพัชรรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนวัฒน์  แสงอ่วม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธนวิชญ์  สกุลทองไพศาล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนัชชา  นาคง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธนัชญา  ลิน
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนัญญา  มีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนากร  สีนวม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธรรมธัช  ตระกูลเศรษฐศิริ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธรรมนูญ  เทียนมล
ป.4
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธวัชชัย  หาญเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรนำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธันยพร  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธันวา  สิงขร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธิติปิติ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธิติพัทธ์  สนประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธิติมา  อิ่มโอฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธินกร  เจริญรุ่งทวีกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธีร์เดช  ศรีประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธีรณัฐ  ศรีไล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธีรภัทร  ผิวแตง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายนนทกร  สุตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนพมาศ  เสมอชน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายนัฐพงษ์  หอมนิยม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมมา
ป.3
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายนันทสิทธิ์  ทรัพย์พวงทอง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนันทิกานต์  โรจนศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนำโชค  จีนกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงศ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนิตยา  ลูกศร
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนิธิพัฒน์  วายลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนิรมล  บาลจ่าย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายบุณยกร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบุปผา  เอนก
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงบุษยา  สบายดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แป้นเหมือน
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อินธิบาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปฐิพัทธ์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปณิดา  เมืองแสน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงประกายดาว  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงประวีณา  เลขนอก
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปริณดา  วิบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปริวัตร  อินทริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปรียาภัทร  เฉิน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปองพล  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปัญญ์  ไตรรัตน์วรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปัณณวรรธ  พะวัดทะ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปัทมา  มีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปานชีวา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปานภัทร  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศุข
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปิยมาศ  ปู่ย่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปิยะณัฐ  มีศรี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุทธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปุญญากัญจน์  ปุญญเสวี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปุณณภพ  อู่ตะเภา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปุณณภา  วิทยกอบกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพงศธร  เชนยะวนิช
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพงศพัฒน์  เหล่าดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพงศพัศ  มะหะมัด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพงศภัค  ทองฉิม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพรพรหม  พรมเมา
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพรรณวัทน์  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพริมา  ท้วมเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวกลุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพัชราภา  กันหา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพัชราภา  นาคเปลื้อง
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตันติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จิรนนท์เสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วิทยาจิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพันภัทร  คุ้มไข่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพาขวัญ  สุวรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิณรดา  สดด้วง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ภาดาโชติ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิยดา  ระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพิวรรณภูมิ  กรีรส
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพีรณัฐ  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพีรพัฒน์  สมิทธิ์เบญจพล
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพีรว้ศ  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพีระวัฒน์  สุคนธทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเพียงขวัญ  วัฒนธำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มศรี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงแพรไพลิน  ชัยพรหม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงฟาติมา  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภัคพล  หวังเอกกวิน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัททิรา  ภูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภัทรดร  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภัทรเดช  ภูวธนสาร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงห์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภัทรศิลป์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภาคิน  ตระกลจิราวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภาณุพงศ์  พลับจีน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภาณุวิชญ์  อมตาริยกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายภานุเดช  ไชยสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายภานุวัฒน์  ดำเอี่ยมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงภาวินี  ปิดตังระพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภาสกร  ดาวสุขศรี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายภูมินทร์  เชี่ยวสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายภูริทัต  ทันโส
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภูริพัฒน์  สมิทธิ์เบญจพล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภูริภัสร์  สาริภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภูวเนตร  ใจมีสุขทุกเพลา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมนต์นภา  วงษ์มณี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงมลทกานต์  จุ่นนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายมานิต  แดงนาค
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงมิลตรา  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายยศนันต์  อ้อนวอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงโยชิตา  กลัดเข็มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงรฐา  บุญเฮงธัญธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายรณภูมิ  ทับผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายรพีภัทร์  คำหุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายรัชชานนท์  ทอดแสน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายรัฐศาสตร์  สารมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงรุจิษยา  วาจาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวงศธร  ดวงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวรปรัชญ์  ศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวรยุทธ  กลางจตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายวรวุฒิ  วงณะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวรัทยา  มณฑาทิพย์
ป.4
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวราภรณ์  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายวัชระ  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวันวิสาข์  พูนผล
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายวีรพงษ์  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายวีรภัทร  นวมกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายวีรวัต  พรมอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายวีระยุทธ  ศิริเจริญพร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายเวชิน  บงบุตร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศศิพรรณ  น้อยสง่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายศักดิพงษ์  พรรัตนโชค
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายศักนรินทร์  ปานท่าไข่
ป.4
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศิรดา  พลอยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายศิวกร  พรสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายศุภเสก  สังเกตุ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสรยุทธ  คณะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสินธุ  เสลานอก
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสิรภพ  หงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสิริวิมล  สิตะเสน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสิรีธร  มาดเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายสุทธิฤทธิ์  ไหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายสุทธิอัต  เบ็ญเจิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสุนิชา  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุประวีณ์  อัครจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ยิ่งชัชวาลชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุภชา  วิชาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุภสสา  ขวัญโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุภิชา  ราชปักษา
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายสุวัจน์  พันธ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสุวิดา  บุตรสอน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายแสนศักดิ์  เอียมจริง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายโสภณ  สกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงหัทยาพร  หล้าบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายอดิศักดิ์  มีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอติพนธ์  สาธุเสน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายอธิคม  นวลระออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายอธิชา  นิลนารถ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายอนัญญา  อนันตภูมิ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอนุสรา  คูณมี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอภิวัฒน์  บางอีเกรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอภิสรา  บวรศรีมุกดา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูบรรจง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอรณิชา  คำสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายอรรถพร  สุขโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายอรรถชัย  คุ้มชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอรุณรัตน์  แพงเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอัครเดช  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอัจจิมา  ใจพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอัญธิกาพร  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายอัศวิน  วิชยุทธ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายอานนท์  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอาภาพร  อินกราด
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอาอิ  มุตากุจิ
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายอิงค์ภู  นาสมโภชน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอิงรดา  บัวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงอินทัศยา  นิภารัตน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอินทีวร  เพชรรุ่งศักดิ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงอินธิรา  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายอิศราภรณ์  ทุมดี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายเอกดนัย  คำมี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายเอกนรินทร์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายแอนแธน อธิน  บุญยนิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงไอย์สวรรค์  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงกนกวรรณ  เชยอักษร
ม.2
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกรรชัย  โคตรมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายก้องเกียรติ  อู่ตะเภา
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจนแพทย์
ม.2
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงกาญจนา  มาพร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงกิรณา  อินอยู่
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวกุลธิดา  เสือเทศ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายคนาวินย์  จำสูญ
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายจักรภัทร  ศรีไชยแสง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศรีพินิจ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายจิรายุส  ปามุทา
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงจีระนันท์  วงค์จักร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่จ้อง
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายเจษฎา  เจียรจิตอารีย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชนัญชิดา  รูปทอง
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชนิสรา  มะซอ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชลชาติ  ลูกศร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชัชชวลิต  ใจธรรม
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชัญญาพร  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชัยพร  ทองวิไชย
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญถกลศีล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายเชฐตุพล  เพ็งภู่
ม.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายโชติกุล  บุญเสริม
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงซารีนา  มูฮำหมัด
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงฐิติวัลค์  วรรณสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เด่นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐกานต์  กรรณมาศ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายณัฐพงศ์  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
นายณัฐพล  เทือกสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณัฐภัทร  ประกอบทรัพย์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงดวงมณี  สุริยะยานนท์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายดุษฎี  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายตยาคี  ประสาร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายไตรภพ  นัยบุตร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีเชียง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นางสาวทิพรัตน์  แพรศรี
ม.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นางสาวธนัชพร  มีสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธรรศ  กวางเส็ง
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธวัชชัย  นาคินชาติ
ม.2
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธวัชชัย  มากพูน
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จักรรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธิดาวัลย์  แก้วเชียงหวาง
ม.2
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธีรภัทร์  เจิมขุนทด
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายธีรินทร์  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงนรมน  จุลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายนรากรณ์  เทศกูล
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนวิยา  แซ่เหีย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนัญวา  กาพลอย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดินนธยาน์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
นางสาวนันทิชา  จันทำ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนันทิชา  นิยมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนันทิชา  มรรคจินดา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายนิศธราธร  ไชยจำเริญ
ม.2
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนุกูลกิจ  ผาตี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
นางสาวนุชจรี  จันบำรุง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงเนตรอัปสร  สุขมาก
ม.2
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปณชัย  วิริยะตั้งสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปณิธิดา  เพ่งพินิจธรรม
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปพิชญา  ชีพอารนัย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาวปราณปรียา  อินกรัด
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปริยาภร  กลมคร
ม.1
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปวิตรา  ผาสิงห์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปิยะธิดา  ประสานธรรมคุณ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายพงศกร  ไชยสา
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพรโชค  ชวนชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพรทิพย์  สร้างทรัพย์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพรรษกร  บุญแท้
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นายพรานไพร  ศรีคำพา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพัชรมัย  จิตจักร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
นางสาวพัชราพร  นามเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพัชริดา  ขะยูง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงพิชชากร  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายพิชชาพงศ์  วิสุทธิแพทย์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์เหล็ง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพิชากร  แสนยะมูล
ม.2
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักษ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพิเชษฐ์  รอดดี
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
นางสาวพิมพ์สิริ  ฮิมสุ่น
ม.3
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นางสาวภวิกา  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงภวิษฎาภรณ์  เชียวตระการ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงภัคจิรา  ชูศิลปกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายภัฏชาญศักดิ์  ศรีกรการ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายภัทรพล  กิจจาบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายภัทระ  เพิ่มพูนอนันต์ชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภัทวัฒน์  มากบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นายภานุวัฒน์  นิลปานันท์
ม.3
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายภาวินพงษ์  ตั้งญาณพัฒน์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภาสวิชญ์  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภูริชญา  ติรัชวาร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายภูวิศ  ตรีสุทรรศน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงมณชณา  สิ้นเคราะห์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงมาลินี  เกตุปราณีต
ม.2
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงเมษา  ภมรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายรัฐศาสตร์  ราตรี
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงรุจิรดา  นวลอินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขดี
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาววนาลี  ชัยมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายวรพงษ์  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวรรณา  โตอิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวรรรี  โตอิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงวรัญญา  เกิดโชค
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
นางสาววรินทร  วิมานรัตน์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวริศรา  คะเดแย้ม
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวสุ  อภิธนะเมธา
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงวันนุสรณ์  เอี่ยมอนุพงษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงวาฟีดะฮ์  สุขวิเศษ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
นางสาววิภาดา  งามขำ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวิมลพรรณ  อัฐสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวิรินญา  พูลชัย
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นายวิรุฬห์  จิตต์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายวีรชาติ  พรมมา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายวีรศักดิ์  โง่นมณี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายศรัณย์ชัย  กิจจาบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นายศักดิ์นรินทร์  นิลนามมะ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายศานุพิชญ์  วริทธิ์นิพัทธา
ม.1
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
นายศิริพงษ์  อุดมโภชน์
ม.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายศุภกิจ  จันชาวนา
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสมฤดี  ศรีกอง
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสสิมา  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสหรัฐ  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสิตานัน  จันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสิรินทร์  รินเลิศไชย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสิรินภรณ์  รินเลิศไชย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
นางสาวสิริประภาพร  ทองไชย
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
นายสุทธิราช  เกรียงไกรศักดา
ม.3
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
นางสาวสุพิชชา  ทัดเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุพิชญา  สายน้ำน่าน
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเสาวภาคย์  น้อยบัว
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอนวรรษ  มาสา
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอภิชญา  ใจฉลาด
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอภิษฎา  อุตเสนา
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอรณิชา  ทองธัญญะ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอรพรรณ  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอรยา  ศรีมานิธิติธนาพร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
นางสาวอรอนงค์  พงษ์สุนทร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายอัครเดช  ลำทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอาทิตตยา  สงวนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงกชกร  กาญจน์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกชกร  พุดม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายกตัญญู  โรจนวิสูตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกมลพร  มโนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกมลพร  อิงครัตนพิชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกฤตยา  บูรณกฤตยากรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกฤติกานต์  ศรีแดงลาด
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกัญญณัช  โชคเหมาะ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปั้นแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกัลยกร  คำคล้อย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายกีรดิต  ราชโส
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกีรติกร  แซ่จง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายคชาพล  ด้วงมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจรัสณัฐ  วงษ์กำปั่น
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจันจิรา  พงศ์สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจันทิมา  คำมะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจารุวรรณ  อัปมาเย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงจิณณภัชม์  ชื่นศิวา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายจิรา  ท้วมอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิราพัชร  ผลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก้วสมนึก
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจุฑามณี  เจนไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจุมพล  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายเจษฎาพร  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อุปโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชนกนันท์  จิระคูยุทธชัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชนกสุดา  โทธรรมพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายชยพล  วรนุช
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชลกาญจน์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงชลธิชา  บุตรสอน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชลธิชา  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายชลสิทธิ์  ปามุทา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายชัยอนันต์  มีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชิโณรสธ์  วีรธรรมจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายชินวัตร  ภูคำวงค์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขคติ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชุติมา  ศศิทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายโชคเจริญ  หีบเพชร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงญาณิศา  เปียแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงญาดาภูมิ  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงญาตาวี  เพียรงาม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงญาติกา  เกตุอัมพร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงฐานวีร์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณัชชา  ทองยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณัฐกานต์  ใสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายณัฐชัย  ไตรยราช
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุสุขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฐภาส  บรรเทากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐริญา  สายวงค์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐสุดา  ไศลบาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัฐสุดา  สวยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณัฐสุดา  สว่างวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐสุดา  สัจจา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณิชกานต์  กาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงดาริน  บุตรสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายเดชาวัต  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปานเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงทิพฟฤตา  ยอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงทิพวรรณ  สีพรม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงธณัฐนันท์  เหมือนจันทร์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงธนกร  น่วมภักดี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายธนกฤต  แสงพันธ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายธนพงศ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธนพร  เม่อแล
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐศิล
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กชายธนภัทร  สลับศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายธนวัฒน์  เจนแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายธนวัตร์  บวรรัตน์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงธนัญญา  โตสม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงธนัฐชา  เพียรล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธนากร  นาคง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายธนาวุฒิ  ดำรงค์สุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธัญพิชชา  กาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธัญภัค  สินสูงสุด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธันยาภัทร์  เลิศสุวรรณรัฐ
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธันวา  นิลโต
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธิณภาคย์  สาระธนะ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธิติมา  นาคนำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธีรภัทร์  อวนป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงนงนภัส  เกตุมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายนพรุจ  ใจฉลาด
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายนพวิชญ์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงนภสร  ทองพราว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงนภสวรรณ  ตาเต็มดวง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงนวพร  อยู่เถาว์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงนันทกานต์  สกุลณี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงนันท์นพิน  ป้อมแจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายนันทพงศ์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงนันทวรรณ  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงนิชาภา  คำกล่อมใจ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเนตรนภา  แหวนหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงบัณฑิตา  คิดตลอด
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงบุณยานุช  กลิ่นโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายปณชัย  ภูมิวงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปทุมวดี  โชคคณาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงประกายฟ้า  ตั้งคำ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงปรินดา  เล่าเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปวันรัตน์  ฤทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายปีติภัทร  ปัญญาแสง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายปูรณ์  ไพโรจน์กิจตระกูล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวงศธร  ศรีคำขลิบ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายพงศ์พิชาญ  สวนมะนัด
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายพงศภัค  พงษ์เหล็ง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพรนภา  เหงี่ยมสำโรง
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพรรณชนก  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพัชราภา  แดงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธาระบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพัฒนพล  เวียสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายพันธวัฒน์  จวบสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายพาเดช  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพิชชาภา  พงศ์ภัทรเศรษฐ์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพิณภา  มีมาก
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายพิทยุตม์  จุลรัสเถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพินรดา  ศรีสุระ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงพิมพ์กัญญา  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงพิมพ์พจี  เศรษฐีรุ่งภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงพิรชา  ไม้หนองบัว
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพีรดา  จุลลวาทีเลิศ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายพีรวิชญ์  พินธะ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายพุฒินันท์  บรรเจิดศิริกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพุธิตา  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงแพรวพิตา  วัดโพธิ์ลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงภคพร  เมืองนาม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายภคพล  ลิ่มสกุล
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายภัคนันท์  เที่ยงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรสอน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงภัทรสุดา  ขวานอก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงภัทศา  เขื่อนแปด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายภาคิน  วิสัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายภานุภัทร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายภานุรุจ  แซ่เตี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายภูตะวัน  ภัทรโศภิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายภูมิรพี  พรหมสาขา ณสกลนคร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณสว่าง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงมัสสนา  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงมินตรา  พลิคามิน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงยิ่งรัก  โพธิ์สุข
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงยุคลมาศ  รัตนานก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ลอ
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายรังสิมันต์  ประฐมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงรัฐกานต์  แสนนิทา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงรัตนามณี  คุ้มยะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำคล้อย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  นิ่มขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายลาภิศ  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายวชิรวิทธิ์  ชวนไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขจินดาเสถียร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายวรนิษฐา  ศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ศรีสังวรณ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวรินธร  ปัตตายะสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมวาจา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวริศรา  ศรีพัฒนกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กหญิงวัชราพร  กันหา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายวัชราวุฒิ  สมพร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงวัชรี  สิมัยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายวิชาญ  ตาตะมิ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงวิราวรรณ  พรมณี
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดีลาภ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายวิษณุ  จันทร์ผอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายวีระพงษ์  ดวงประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายศรันย์  สายบุญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงศศิกมล  บุญไตรย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงศศิมา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศิริยากร  แสนยะมูล
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน
ป.3
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงศิลป์ศรุตา  ภุมรา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสมิทธ์  เชื้อครุฑ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสรณวร  เวชสุภัควรกุล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสรวิชญ์  สังวิบุตร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสริตา  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายสหรัฐ  แสนสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสาธิตา  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายสิทธินันท์  ศศิทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายสิทธิภาคย์  แสงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายสิรธีร์  โตประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสิริกร  น่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสิริกร  อีมระปาล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสิริญญา  หลงพิมาย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสิริยากร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุชาดา  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุชานันท์  วรรัตน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายสุทธิรักษ์  ปลื้มจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุธีรา  ราโชกาญจน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงสุนันทา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงสุนันทา  สิลาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงสุปราณี  โสภาภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงสุพรรณษา  ประเสริฐชนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงสุพรรณษา  สละทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสุพัณณดา  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงสุภัสรา  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุภาวดี  โต๊ะเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสุรนิตย์  แก้วสีคร้าม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงเสาวณีย์  จันทร์ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงหยกสกุล  ศรีสกุล
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายหาญณรงค์  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายอชิร  โพธิ์บุญปลูก
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอชิรยา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงอนงค์นาถ  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  จงตระกูลศิริ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงอนัญญา  สินไชย
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงอรวีรา  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอริสา  บินหะยีตาเย็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอรุชิดา  วีระสุนทร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงอังคณา  ตรีพิศาล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอัญชิสา  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอาชวินทร์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอารียา  ฉลาดแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอินทัช  บุญสม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงอิสยาภรณ์  โรจน์พิชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอิสรีย์  ทินกรศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงเอ็นดู  เรืองสา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงเอื้อการย์  พรหมขัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงไอลดา  ชัว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์