ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กรสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  นนทะพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เอี่ยมสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดีนุ้ย
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพร  ทิพกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตภาส  ไชยมนัส
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกลวัชร  โพธิราช
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญณัช  เล็กบุญแถม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่ากัณหา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะยานรัมย์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนไมตรีเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรัตน์ญานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนสาย
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตพงศ์  ชูโชคชัย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยกร  บรรจงเลิศ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลยกร  ย่อมเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรลัมพ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติกร  ฝอยถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกิตติมา  พิลุน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิติภูมิ  จันทร์ลา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัตนกรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเกวลิน  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงแก้วอชิรญาณ์  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายไกรวิชญ์  ลุงหม่อง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายไกรวุฒิ  โพธิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทรลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจตุภัทร  บัวเมือง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจักรกฤษณ์  ภูมิขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิณณพัต  สุดสายตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิตรลดา  พาพวย
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจินต์ภาณี  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิรภัทร  ทัพไพรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรัชญา  ชุนหชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรัชยา  แดงเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธนัชญ์เศรษฐ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรายุ  จุ้ยจิตร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจิโรจ  ทัพไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธุ์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจีรนันท์  จรเจริญ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันธกร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยเสนา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชญาฎา  วิเชียรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชญานนท์  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนกณิภรณ์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชนิตา  ศรีสายหยุด
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชนินทร์  บุญอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชยางกูร  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชยานันท์  พ่อค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชลินดา  ศรีสายหยุด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชวกร  ยุวะบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชวิศ  มีชำนาญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงช่อเพชร  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชัชฎา  ทองประเทือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชัชฎาพร  บิกสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชัชนันท์  ฉายอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชัญญาจิณณ์  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชัยชนะ  ปาดศรี
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชัยณภัทร  อรัณยะปาล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชินภัทร  สนคู่ในไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณื
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงฌาริษา  แช่มปรีดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงญานิศา  แสงสาย
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงฐิตารีย์  รุจิโรจน์ธนดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฐิตารีย์  แสนเลิศ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฐิติญา  สีระยศ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณธัญ  วิทยะสิรินันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณพชร  ภาคพานิช
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณฤทัย  ปักใคหัง
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัชญา  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฎฐิกร  บุญเสนอ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงบัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฏนที  แผนพุทธา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐชนน  สงึมรัมย์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐชยา  ดำริห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุบินตา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐธิดา  สงวนงาม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐนันท์  กุมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐพล  สกุลทรัพย์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐพัฒน์  สีปั้ัน
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐพัฒน์  โหลขุนเซียม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภัทรวิจิตรสิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นับแสน
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัษฐพงษ์  บุุญนภายุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณิชชิศา  โตวรรณศิริกำธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณิชากร  อุตราภิรมย์สุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณิชารีย์  บุปผาดา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงดวงกมล  ยิ้มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายตันติกร  ตันเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายถิรวัสส์  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายทยากร  สุวานิช
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงทยิดา  ชะอุ่มผา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงทยิดา  ต้นงาม
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายทฤษฎี  ม่วงเพชร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายทศพล  เวลาดี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทัชดาว  ทัพพะจายะ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงทัดดาว  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายทิวากร  พันธุ์นาค
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเทพไท  เจือวานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกร  เนตรหัสนัยน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกฤต  ก้อมอ่อน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนกฤต  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนกฤต  ม่วงปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนโชติ  เบญจรัตนพรรณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธนพร  อุดมวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนภัทร  กมลไชยกิตติ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนวรรธน์  กล่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนวัฒน์  สอนสระน้อย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนัชชัย  ขันทองชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธนัญญา  พรเภตรา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนากร  นาห่อม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธนาภรณ์  กะตะศิลา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนิเทพ  ประนัดโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนู  ธนุสุทธิยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธรรมิกา  เกษมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธราดล  จันโสภา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธราธิป  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธัชกร  ธนาบุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธัชกร  ปิติบุณยธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญชนก  พวงหิมวันต์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธัญทิพย์  เหล่าจันทร์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธัญเทพ  คีตะนิธินันท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธันยาดา  มีชัยธนา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธันวาพร  พันภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธานี  แดนวัง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธิมลวรรณ  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธีรชัย  สาสดีอ่อง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธีรทัศน์  พงษ์วุฒิเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธีร์ธวัช  หิรัญแพทย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีรพงษ์  อินต๊ะบุรี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายเธียรวิชญ์  สุขแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนพกานต์  จงมีสุข
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนพพร  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนพมาศ  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายนรธัชเศรษฐ์  ศรีบุญจิตร์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนรากร  ดำคำทา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนริศรา  คำลือ
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนฤเบศร์  รูนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนัทธมน  ไผ่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนันทกานต์  แข็งเขตต์
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายนันทภพ  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนิติพงษ์  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิรัชพร  อ้วนกันยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนิรัติศัย  วิมลศิริพรรณ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิลทิพย์  วิชัย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนิสาชล  ต่วนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายบัณฑิต  ไผ่พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงบุษกร  พรหมเสน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงบุษบาบัน  สระแก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายบูรพา  สายปรีชา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเบญจพล  ยมภา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงเบญญาพร  เต๋จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเบญญาภา  ตั้งมั่นสุวภาพ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเบญญาภา  โยหาเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดิ์ศิลาเพชร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปฏิภาณ  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปณะศักดิ์  ทาระเวท
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปนัสยา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปภัสสร  สวนขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปราณิสา  ศรีธีรกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปรารถนา  กฤษเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปรินทร  อุ่นจันทิ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปริยากร  ชะโนนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปัณฑ์ธร  ปานช่วย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปัณณธร  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปารณีย์  วาจามั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปิ่นพงศ์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปิยนุช  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปิยากร  พานิชชีวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายปุญชรัศมิ์  เศรษฐ์จิรัฐา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปุณยิศา  ครุฑนาค
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงไปรยา  สุดสังข์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพงศธร  ทองอุดม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายพงศ์พณิช  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพงษ์นภัทร  ชื่นพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพณิชา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพรกรัณต์  วงศ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพรชิตา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพรชิตา  อนันตสิทธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรนัชชา  ศีลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรสุวรรณ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพราวดี  รัตนาวลีกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพลอยชนก  ชูเนตร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพัชชิรดา  วิศเวศวร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพัชรวลี  สังขวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพัชริสา  เสือล่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพานรินทร์  ภักดีกาล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพิชชากร  จวบชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิชญา  จอมงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิชญา  โนนโพธิ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพิชญา  เสรีพัฒนะพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิณิตา  ตรีทอง
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำมา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลัว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพีรดา  ผันอากาศ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพีรภัทร  บุญชู
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพีรวีร์  วานิชโชว์กิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพุฒินาท  ขั้วกลาง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพุทธา  สถาปนาภัทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายฟ้ากระจ่าง  งามสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงภควดี  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภควัต  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภคอร  เอกธนาพรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภรณ์จิรา  เชื้อปรางค์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภวิษยา  เกษมโกสินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภัครพล  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายภัทร  อิทธิพรหมาสตร์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภัทรชนน  เกาะเล็ก
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภัทร์วีร์  แก้วพิทักษ์คุณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภัทราพร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภาณุ  นพเวช
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซู
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูชิสสะ  ธนาธรรมนันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูเบศ  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภูมิรพี  อุปจันทร์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภูวเนศวร์  เสนคำ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงมณณิชา  กลอยยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายมนัญธชัย  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงมลณพรรธ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงมิ่งมาฎา  แก้วพินิจ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายเมธา  นามวงค์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายเมธาวินท์  โชติช่วง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเมษา  ชาวบ้านใน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงโยธากรณ์  ปรโรจน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายรชต  มัชปะโต
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรวิวรรค์  ทัศนีย์พงษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายรหัทวิชญ์  ลิขิตบันเทิงพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรัตนชาติ  กรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮมโนนทอง
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงริษฎา  เอี่ยมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงรุจิรา  อิ้งเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ซิ้ม
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุรารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายวรวุธ  พิษงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวรัญญา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายวรัญญู  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวริศรา  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวริศรา  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวริศวรรณ  เนตร์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวสวัตติ์  เนตร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวัชรวุฒิ  อาชนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายวัทธิกร  ดรุณพันธ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพยานนท์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายวิชญ์ภาส  พรพิชิตโชคชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายวิธวินท์  อภินันทน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวิราวรรณ  พรหมจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวีรดา  ปั้นประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายวีรภัทร์  สี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงศกลรัตน์  เลิศล้ำสกุลการ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศรินรัตน์  ศศิเมธาพัฒน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงศศิประภา  กะการดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายศศิศ  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายศิวกร  ภัทรวิจิตรสิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายศุภชัย  ฤทัยวิศาล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายศุภสัณห์  พฤกษจำรูญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงศุภาพัชญ์  ลักษณา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสรยุทธ  กรัณยพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายสรร  ตันวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสรรพวุฒิ  แจ่มวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสรวิศ  ศรีชนะ
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสรัลลักษมิ์  กลั่นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสรารัตน์  บำรุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสัณหทัย  ธนกิจลีลาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสานิตย์  อาทิตย์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสิขเรศ  นันทิพัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสิทธิพัฒน์  นิธิบุญญาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสิปปภาส  แซ่ลิ้ม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสิรภพ  นวลละออง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสิรภัธ  ตระการวรกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสิรินันท์  ปริญญเสวี
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสิริมา  ลิ้มประยูร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เตชะวัฒนกิจกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสุขุม  พวงแสงเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสุจิรา  เทศผล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุดาวรรณ  ยันครุ
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุตาภัทร  เพ็ญทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายสุทธศิลป์  คุณมงคลวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงสุปรียา  ชุติสิริยานนท์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสุปัญญา  ประกอบกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสุภัสรรา  ภควัตมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสุวรรณา  จูฑะสมพากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงโสภิตนภา  พุกเจริญ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงหยาดเพชร  อลงกรณ์ทักษิณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงหฤทัย  ไชยเยส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงอชิรญา  อินทร์ชูโต
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอดิศักดิ์  สีคำ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายอดุลรัชต์  สัมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอธิป  ทองบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอนัญญา  ทองเภา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอนันธวัฒน์  สำรี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอนุสร  ด้วงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอภิกษณา  ปานช่วย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอภิชา  เรืองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอรชพร  ดีดอกไม้
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอรทัย  ศรีฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายอรรถกร  ชะอุ่มผิว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอรอนงค์  เพ็ญบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอวิกา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอัครพนธ์  ศรีอ่อนหล้า
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอัครสิชฌ์  พสุพรชวิน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอารญาพร  นิกัม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอารดา  อนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอินทิรา  มารทอง
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายเอกวีณ์  จันทร์ไพจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงไอยรา  สีทอนสุด
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายกนก  อริยะพัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายกฤตานน  รัตนะกนกชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายกฤติน  วิจิตรสุนทรกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายกฤษฎา  วิรัชมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
นายกันตภณ  เศรษฐปาณี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายกิตติภูมิ  วัฒนพละศิริ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นายกิตติวุฒิ  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงคณิฑ  ตันติคุณากรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายคูณทรัพย์  พิทยเสถียร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจิตจุฑา  คล้ายหนู
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
นายจิรพจน์  นิติธรรมชวลิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงจิราธร  ไวทย์เลิศศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายเจตนันท์  หิรัญสุขสันต์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชนาพร  กาศยปนันทน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
นางสาวชนิภรณ์  บวรศุภศริ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายชยณัฎฒ์  กมลเดชเดชา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายชยุตพงศ์  เซ็นพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นายชยุตม์  โสภณศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
นายชวิน  กาญจนานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายชัยวัฒน์  เขมบุญราศี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
นายชัยสิทธ์  วิริยะสกุลชัยพร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นางสาวชลิศา  มณีสังข์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายชิติชัย  เพ็ญรัชตพันธ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นายชิษณุพงศ์  บรมัตถ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นายชุมพล  จารุกิจจรูญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นายซื่อจง  ไล่
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงญาดา  เยี่ยงวรกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายฐิฏิศรัญ  ปฐมสกุลปีติ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงฐิติชญา  กิติธรากุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายฐิติพงศ์  บุญเผือก
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นายณนธกฤษณ์  วรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายณภัทร  เอี่ยมนิ่มนวล
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายณัฎฐวัตร  เวทยโยธิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
นายณัฏฐชัย  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นางสาวณัฏฐากร  ฉัตรสกุลศรี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
นายณัฐณรงค์  วิรุณานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณัฐธิดา  จ่างพิพัฒนวกิจ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นายณัฐนันท์  ปัญญะติ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณัฐนิช  จ่างพิพัฒนวกิจ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายณัฐพงศ์  แสงอรุณวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณิชาบูล  วัฒนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณิชาพร  ขำดวง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นายดานันท์  พยุงโภชน์มงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายเดชวัต  โชคดีพงษ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายเดชาธร  หฤหรรษ์ชโนดม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายเด่นดวง  ธรรมรักขกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
นายธนดนญ์  เสรีพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายธนพชร  วริธินันท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธนพร  โชคชัยชวลิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายธนวัฒน์  มาตังคสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธนัชสัณห์  อร่ามแสงรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
นายธนัท  บุญครอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธนัท  บุรคมนาการ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
นายธนากร  ธรรมมาสถิตย์กุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนรู้ที่
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชีพประกิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นายธิบดี  งามสุขเกษมศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นายธีร์รัฐ  แซ่จวง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายนนทกร  ปุณวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายนนทิพัทธ์  พัฒนาสุทธินนท์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
นายนราทร  ประคำธนานนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนริศรา  อินดี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
นางสาวนันทพร  ธานีพรรณ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนันทวัน  แอบสุรางค์คีรี
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
นายปฏิมา  แสวงธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปณภัทร  ชาญวิทย์สถาพร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
นายปภาวิน  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายปรกรณ์  เผื่อกพูลผล
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปรมี  จานสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กชายประสิทธิ์  พืชพันธ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปรัชญา  สุธีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปวริศร์  ฮอร์น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปาลิตา  ลี้ตี๋
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายเปี่ยมปิติ  ตั้งสถิตย์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเผ่าเทพ  ตู้นิลจินดา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพงศธร  สถิรทัศน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
นายพงศธร  แสมงมาล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพงศ์พล  เลิศธนานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวพรญาณี  แจ้งสว่าง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
นางสาวพรรวินท์  ศรีวิศาลนิมิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพรรษนพ  สรเลขกิตติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
นายพลวรรธ  รื่นรวย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายพสิษฐ์  ผจงจิตสม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิชชาภา  หาญอรุณสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
นางสาวพิชญดา  พรรณพูนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพิทวัส  สมวนาพานิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ครอบครองจิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
นางสาวพิมพ์ลภัส  เลี่ยวไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพีรพัฒน์  ไพศาลเรืองรุ่ง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายภคพล  บุญชู
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภัทรชนน  สุนทราภัย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
นายภานุกานต์  มาเมือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
นายภานุวัฒน์  ปานรอด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
นายภูมน  จิตติ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูริณัฐ  สุนทราภัย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
นายภูรี  สกลวิภาส
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นายภูวเดช  ศาสโนปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภูวัน  เติมสุขนิรันดร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
นางสาวมนต์ชิตา  ตระกูลเตชะเดช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเมทิกา  พรวโรจนาบุญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายยศพัทธ์  ชนาพรพจน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
นายรัฐนันท์  พรรณพูนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กชายวชิระ  วชิรโภคา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นายวนสัณฑ์  พัฒนวงศ์อนันต์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายวรชิต  อำนวยพงศา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวรัญญู  บรรเจิดวานิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายวสวัตติ์  นรนาถตระกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายวิกรม  คินิมาน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายวิชญ์พล  อนันต์สมสิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นายวิชญ์ภาส  ลิมปนเวทย์สกุล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวิรากานต์  พรพิชิตโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
นายวิศรุจน์  โรจน์ฤทธิไกร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวีรพงษ์  เกื้อกูลวงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวีรภัทร  ลิ้มวงศ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
นายวีระนาวิน  สุวาท
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายศศลักษณ์  ศิวิลัย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายศิรวิชญ์  เสรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงสกุลรัก  มาสมจิตต์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายสรวิศ  เตียนไธสง
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายสิรพัชร  กาญจนสุทธากุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายสิรวิชญ์  เต็มสุทธิลาภ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงสิริอนงค์  รุ่งธนาสินรัตน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
นายสุกฤษฎิ์  อารี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นางสาวสุจรรย์ทิพย์  รัตนพูล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นางสาวสุพิชญา  วีระวัฒนาเดช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายอนันต์สิทธ์  สุวรรณผล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นายอภิวรรธน์  สุขถาวรประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายอภิวิชญ์  อรรคจันทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายอรรถพล  เปลี่ยนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอานันท์  ศิริพรประสาร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงไอริน  พงษ์สาระนันทกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงกชพร  เวชสุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงกนกทิพย์  พวงเกษร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกนกพรรณ  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายกมลกิต  พรมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกมลลักษณ์  รอดบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกรกฤต  คล่องดี
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกรรษภรณ์  ประทีปเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายกรวิชญ์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงกฤตพร  ปิ่นอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายกฤตภาส  พัชรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายกฤตย์  ว่องสมบูรณ์สิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีปเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงกฤษญา  ชื่นพลี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงกัญญาภัส  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างถม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงกัณฐิกา  กรรณโสภา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายกัณฑวัฒน์  สอนปั้น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายกัณตภณ  สะราคำ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงกันติชา  นาสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เทพพันธ์กุลงาม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายกายสิทธิ์  พิพัฒน์พลกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายกิตติพศ  ดีจริงตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกุลณัชชา  จันอ้น
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกุศรินทร์  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงเกศสรินทร์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจันทร์วิภา  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจารุภัทร  ศรีสมยศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงจิราภรณ์  คำโท
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายจิรายุ  รอดสว่าง
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงจีรวรรณ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงจุฑาสรณ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กชายเจษฎา  ทองสำราญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงฉัตปภา  อรุณวาว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงฉัตรกมล  ปรอดครบุรี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายฉัตรประมล  อ้วนเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายฉัตรพัฒน์  สุขพันธ์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงชญานิศ  จั่นจริยากุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงชนกนันท์  กันยิ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายชนวิชญ์  ธนะฤกษ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายชนวีร์  เตี้ยบำรุงญาติ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชนัญธิดา  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงชนัดดา  เกงขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงชนิสรา  จาบถนอม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายชวิชญ์  ส่องเมืองสุข
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายชวิศ  ลิมป์ศุภวาณิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายชาญชัย  น้อยศรี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชาลิสา  จุลกัณห์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชาลิสา  ตะใบดี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงชาลิสา  เปลี่ยนกระสันต์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงญาดา  โสดา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายฐากร  ไชยธนกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงฐิตาภา  บำรุงนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายฐิติภูมิ  ปฐมสกุลปีติ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียันต์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายณฐดนย์  สมัยรัฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณปธนธร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณภัทร  เขมพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณภัทร  โทนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณภัส  ทองก้อน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัชชารดา  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายณัชพล  บำเพ็ญทาน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วัจวาทิน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฐกมล  เอมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวิจิตรสิน
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐชา  ลพพึ่งชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐชุดา  ตอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐญาดา  จิรสุวรรณการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐนนท์  เหมรา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชรฟู
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐมน  ดวงบุญชู
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญญาอรุณเนตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับเสริฐ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายณัฐสต  ธัญญะลักษณ์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณิชกมล  วสยางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณิชา  ทิมโต
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณิชากร  เชื้อตาหมื่น
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณิพาพร  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงตันหยง  ปลื้มจิตร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงทักษพร  ตาอ้ายเทือก
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธนณัฏฐ์  สอาดอ่ำ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงธนพร  อรุณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงธนพรรณ  เด่นสินเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายธนพล  สุดสงวน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธนภัทร  ผลอินทร์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธนวัฒน์  รสสุคนธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธนวิชญ์  กาญจนภิญโญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงธนะดา  สุรำไพ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนัชชัย  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงธนัชญา  กุลมัย
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กชายธนากร  หีบเงิน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธนาดร  รัชตะปิติ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธนาธร  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงธนาภรณ์  กุลมัย
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงธนารัตน์  เทวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงธมกร  ธรรมพรสิน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธัญญะรัตน์  มนสิณีย์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธัญพัฒน์  สินบวรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปฐมพาณิชรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายธานัท  เศรษฐกุลนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธาวิณี  อารักษ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธิติ  ยศยงเลิศ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธีรภัทร  มีเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธีรฤทธิ์  เบอร์ขุนทด
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายเธียรวิชญ์  ศิลปีชีวะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายนนทพัทธ์  หลักเพชร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายนพรุจ  เชียงมา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงนภัสจุฑา  คงสนทนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนภัสสร  ฉิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงนรินธร  กำมันตะคุณ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงนฤชล  ดิษฐประชา
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายนฤเบศ  ผดุงทอง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนลิศา  สุขมูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายนันทพัฒน์  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนันทิชา  โกวิทยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงนันทิชา  เข็มคุณ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนาถนพิน  ผลขำ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงนิชา  ปราบพรหม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายนิปุณรัญชน์  เบญจกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนิภาดา  วรสาร
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงนิษฐา  ชัชวาลโชคชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงเนตรชนก  ทิพย์มะลัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายบดินเดชา  จันดารักษ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงบังอร  ทุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  อักษรพันธ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายบุริม  สุขภาพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเบญจมาศ  เปรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายปฏิภาณ  ทองไล้
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปณิตา  เบ็ญจรงค์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงประกายดาว  ทัศนศร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปราณปรียา  บุญแต้ม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปรียาภา  จาระตะคุ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปวีณา  ว่าเกะ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปัญจพร  พลราชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีผลจรูญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายปัณณทัต  ธนาภรณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงปาณิศา  มามาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทเธนทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชิวงศ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายปิยวัฒ  สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีอุดม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปิยาพร  ทองอินทร์ฟ้า
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปุณฑิภา  พุฒศรี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปุณณภา  พูนฬส
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงเปริกา  ประคอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพงษ์บุริศร์  ว่องไชยกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายพชร  วรวงศานุกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายพรปวีณ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพรรณภทร  หาสุนโม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพรรณวสา  กลัดเข็มทอง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายพรรษกร  พรรณมณีทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพลอยมณี  สิทธิ์นะศรี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายพสิษฐ์  สินบวรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กชายพัชรดนัย  เฟื่องขจร
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพัชระ  สุทินเผือก
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพัฐกิตติ์  ฉินพลิกานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศวรณ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพันธกานต์  คำบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิชญา  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพิณอักษร  อินภู่พะเนา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อิทธิพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิรานันท์  ฤกษ์วงศ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพูนเพียร  ชัยพันธเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บูรพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงแพรพิไล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงไพลิน  โทเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภคพล  คล้ายเนียม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายภควัต  พิทักษ์มวลชน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงภภัสสร  เจียรกิตติมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภัทดนัย  พนิตานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงภัทรนันท์  อำพันธ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายภัทรพล  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายภัทรศัย  คำพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โคตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายภาณพ  พิชญอาทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงภาณี  พิกุลกลิ่น
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภาณุวิชศ์  วรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภานุพงศ์  นิ่มศึกษา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายภาสวิชญ์  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภูธนสิทธิ์  ภู่ธูป
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภูภณ  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงภูริดา  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภูริต  เชื้อสาวะถี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงมณิสร  ศรีทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงมิรันตี  ธเนศธนสาร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเมฆขลา  แก่นทน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายเมธพนธ์  ภู่ประจำศิลป์
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายเมธา  แซ่โอ้ว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายเมธินทร์  ราชสมบัติ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงเมนาท  เตชะสำราญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายยศภัทร  บัวสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายโยรภัทร์  วรรณะภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงรภิญญา  แพรต่วน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงรวงข้าว  งามเฉลียว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงรัตติการ  ถวิลหวล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงรัตติกาล  แช่มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงรุ่งทิวา  กมลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงรุจิตรา  อรุณพูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงลฎาดา  วงศ์รักไทย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายวชิรวัชร์  วรกุลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายวทัญญู  บุญแต่ง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวทันยา  ถานกุมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายวพณ  ภัทรธิรนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวรภา  พุ่มฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวรรณชนก  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวรรณพร  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวรรณา  บรมสุข
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวรวุธ  ชื่นพิมาย
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวรัญญา  บูรณะพล
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวราภรณ์  สอนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวัฒนชัย  ดั่งหั่งซิ้น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวัสสิกา  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวิจิตรา  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงวิชญา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวิภาดา  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายวิศิษฎ์  ต้นศิริ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายวีระพงษ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กชายศฎายุทธ  จันโทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายศตวรรษ  ขัวญเนียม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายศาสตราวุธ  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายศิรชัย  นิ่มเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงศิริกานต์  แสงช้าง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงศิริภัสสร  วรธรรมทิพย์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงศุจินธร  หิตะรัตน์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายศุภัช  กาญจนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงศุภัธนี  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงศุภิสรา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงศุภิสรา  จูเบ๊า
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสดุดี  สวายประโคน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายสถาพร  เทพวงค์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสฤณี  ผมหอม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายสิขริณญ์  ขนิษฐ์น้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายสิรทัศณ์  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ละมุด
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสิรีธร  เริ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยหมอ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลัด
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสุธาสินี  ฉิมแฉ่ง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มคำ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เปลี่ยนเชื้อ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสุพิชญา  เก่งระดมกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพุทธางกูร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสุภนิดา  โตมาชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสุภัสสรา  ฉิมแฉ่ง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุรวิช  พัฒนวีรมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสุริยา  เสนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุวรรณา  เกตุค้างพลู
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุวิษา  เพ็ญสุข
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายเสฎฐจักร์  คำวงษ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงเสาวรส  ไชยประทุม
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงอทิตยา  สมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายอธิศพงษ์  สุขีเกตุ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงอนัตตา  บุญสม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงอนามิกา  เพ็ชรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอนาวิล  รุ่งแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายอนุวัฒน์  วิศิษย์ศักดิ์วาสิน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงอภิชญา  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงอภิญญา  เต่าทอง
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอภิวร  แปลกพงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายอภิวิชญ์  ดาวงษา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงอภิสรา  ปานสมัย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอภิสิทธิ์  สาธิตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอมรา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายอรรคพล  เปรมจิตต์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงอรวศา  อรรถาพิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงอัจจิมา  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงอัมรัตน์  มงคลชู
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายอัศวัฒน์  สุวรรณศร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายอัษฎากร  จีนคง
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายอาณัฐ  สะยอวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอานนท์  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอารีญา  สมออร
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงอารีรัตน์  รอดฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอุทุมภรณ์  อุ้ยอิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงเอิบบุญ  ประสิทธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงไอรดา  มิตรมาตร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์