ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/1) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายปฤชญีน  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกทิพย์  ชอบจิตต์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกนุช  บัวเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  ณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกอร  เทพเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนิษฐา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนิษฐา  ปันดีกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่จู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลชนก  ดอกไม้หอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลชนก  บุญยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลชนก  หนูละออง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรรณชนก  แซ่เหรียญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรรณิกา  ชูน้อย
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรรณิการ์  จงไกรจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกรรณิการ์  หมาดสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  ดวงตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกรวิทย์  กอหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกรีญาภรณ์  พรหมเมศร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตตริน  ชาตรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษณพงศ์  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์
ป.3
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกษมา  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุทธิ์พัฒน์อนันต์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/2) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกสิกร  หนูเริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกองทัพ  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกอฟฟารี่  หมาดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัซซาเราะห์  สันนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  สิทธิภาจิรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญาภัค  คลังข้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชายนวล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมานสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญนิดา  รัตนบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัณฐิกา  ทศานนท์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกัณตพงศ์  เตพิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัตติกา  บัวพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เพชรมี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกาญจนา  นิกาเส็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกานดา  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกิ่งกานต์  สมมารถ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติผาสุข  ชูสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติพงศ์  เหล็มเป่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกิ้มหงษ์  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกีรติ  สมบูรณ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกุรซีย์  สกุลา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกูศรัณย์  หลงกูนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกูฮาซาน  กูมูดา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเกร็ดมณี  ด่านเท่ง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเกวลิน  เล่ทองคำ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเกศกนก  ชุมดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเกศวดี  หมัดเส็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเกสริน  ธนูสาย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/3) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขัตติญา  เดิมหลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเขมจิรา  เอี่ยวเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายคณบดี  ศรีนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายคณาศ์ธิปฐ์  คงชู
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายคณิสร  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงคริมา  เส็นสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงคาริสา  โต๊ะประดู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคุณัชญ์  ศุขมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฆอลีฟห์  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจตุพร  เชื้อวงศ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจรรยพร  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจัยดาอ์  หมันหย่อง
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจัสมิน  อิสแม
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจารุวรรณ  เปี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจิรกิตติ  ลิ่มวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิรฌา  เชื้อมงคล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจิรภัทร  ชายกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิรัชญา  สีจันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิราพัชร  สีแก้วเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิราภัทร  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจีน่า  หลีหลัง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจุฑามณี  เดชณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ขวัญสง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจุรีพร  อาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ฉายมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  สิงหนูดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/4) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฉัตรชนก  แดงยวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชญานันท์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนากานต์  ตั้งซ้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชนาธิป  สุวรรณสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชนิกานต์  แหละยูหีม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนิตา  เกษมสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนิตา  ลอยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชนินทร์  นาคเกิด
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชนินทร์  อินทรคีรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนิภา  เพชรจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนิสรา  ยอดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชมพูนุช  พะวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชยพัทธ์  บางโรย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชยานันท์  ปุนยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชยุต  แซ่หวั่ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชยุตพงศ์  พรหมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชรินรัตน์  สีแก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชลกร  ปิ่นทองพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชลธิชา  ชุลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชลิตา  เก็มเบ็นหมาด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายช็อปเปอร์  ภู่สาย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชาคริต  ยีละงู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชาคริต  หลงหัน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชาญวิทย์  ไชยมะโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชาลิสา  กตัญญู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชาลิสา  เซ่งบุญตั๋น
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชาลิสา  อยู่มั่นธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ติ้นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายโชติวัฒน์  ลัสมาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงซอลีฮ๊ะ  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายซอลีฮีน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/5) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายซอลีฮีน  ฮะอุรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงซันมา  พัตรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายซันมาล  เปรมใจ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายซัลมาน  รงค์สมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงซัลวา  กาดีโลน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงซานร์จาณา  เหมนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายซิดดิก  ตาหมาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงซีมิยาอ์  สันนาหู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงซีมิยาอ์  หนูชูสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงซีโรชา  แกล้วกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงซูวารีน  แหอหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงญฎาณา  เถาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายญาณธร  นิลหัสรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงญาณีษา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงญาวาตี  สาระบัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงฐิติภรณ์  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชูเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงฑิตยา  บุญณชาตรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณฐพล  พรหมด้วง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณดา  บ่อเตย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณภัทร  ภัทรมงคลเขตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัชชา  แก้วดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัชชา  ชุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปล้องใหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หวันสู
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฏฐสร  หมาดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณัฐชนน  ติ่งถิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณัฐณโชติ  อู่ไพบูลย์สิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ้ยลิบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัฐนนท์  หมุดยะฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 (ป.5/6) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐพงค์  มะลิ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐพงษ์  ใจพรมเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐพล  บรรจงใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฐพีรดา  อนันต์ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณัฐภัทร  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณัฐภัทร์  หนูเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฐวดี  สายทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัฐวรา  นวลดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณัฐวัฒน์  สะอาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัณตฌา  ชูเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณิชกานต์  นิลหัสรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณิชา  จรัสวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณิชาพร  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณิชาพัชร์  จินต์หลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณิชาภัทร  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายดนัย  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายดนุนันท์  มาลียัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงดรัลพร  แลต๋อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงดลพร  คนกล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงดวงชนก  ราเหม
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายดัรฟาน  บารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงดิยานา  มาลินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเดียรดา  หลงสลำ
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายตระกูล  ชุมพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายตรีภูมิ  พรหมขจร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายตฤณ  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงต่วนฟิรฮาน่า  อุเซง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายต๊อบรอนี  บูเก็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/1) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงตัสนีม  รอเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงตัสนีม  รอเกตุ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงถลัชนันท์  พันธุ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายทัพไทย  เบ็ญหา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงทัศนีย์  แหมถิ่น
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงทิฆัมพร  คงพรหม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงทิพย์ญาพร  ทัพชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายแทนคุณ  อยู่ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนกฤต  คงขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุรการ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธนกฤต  หลงหัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธนกฤษ  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธนชนก  มีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธนธรณ์  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธนพร  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธนพร  แสงสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธนภัทร  นกแก้ว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธนภูมิ  นกแก้ว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรณรงค์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธนัญชนก  ถิระผลิกะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงธนัฏฐา  มะโน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนัท  สอลาหมาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนาวุฒิ  ยาง๊ะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนิก  จินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองศรีนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธสิกานต์  รัชตเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธัญชนก  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิริวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/2) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธัญธร  คงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธัญพิสิษฐ  เนาว์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สมันตรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธันย์ชนก  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธาดา  บินตำมะหงง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธารารัตน์  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธิดา  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธิดาพร  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วหล้า
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธิตินันท์  กรวยทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธีธัช  ศรีชุมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธีร์ธวัช  ชูดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธีร์ธวัช  อ่อนรอด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธีรภัทร  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธีรภัทร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธีรเมธ  อรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธีรยุทหธ์  แดงช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธีรศิลป์  สาดีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธีระเดช  อ่อนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธีรัตม์ธิษณ์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนดา  กองบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนพคุณ  มากขำ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนพราช  ยากะจิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาถ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนภัสสร  เขียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนภาพร  จ่าเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนราวิชญ์  สะอาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนฤเบศ  จันนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนฤพร  เอียดสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/3) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนฤมล  ยะระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนวพร  แซ่ห้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนวพล  ขุนราม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนวพล  บิลเหล็ม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
ป.4
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนัจญมี  ดวงตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนัจมีย์  มุตตเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนัซนีน  สุปราณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัซรียา  มะมนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายนัฎฐวัฒน์  กองพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนัฏกร  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนัฐธิชา  ปัจฉาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนัฐพล  กอลาบันหลง
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนัทชลิดา  กิจสมัคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนัทธพงศ์  ทุมพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนันตกา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดุษฎีพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายนันทิวัส  เหมนะห์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนันธิชา  ละเหมาะ
ป.6
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนัสรียา  อิสายะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายนัสรุดดีน  หมัดสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนาดา  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนาดียา  อาดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนาตาลี  ใบปัญญา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายนาธาร  ช่วยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนาราภัทร  หมีนสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนิตยา  เย็นทั่ว
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนิติธร  โตกราน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายนิติภูมิ  ปะลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายนิธิภัทร  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนิพัทธ์  ผลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนิรชา  เลิศอริยะพงษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/4) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนิวัศกรณ์  ณ พิจิตร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนิษิตา  สุทธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนิสรีน  หลงหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนิอัยนา  เสมอภพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนุชาดา  โดงกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนุมา  จินเดหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนูรดีนี  ปะลาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนูรไรมี  หลังเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนูราซีกีน  ปูหยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนูรี  มะเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนูรีตา  ดานเด็น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนูรีน  บือนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนูรีน  อิสายะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายนูรีสาน  ขันแกล้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงเนตรชนก  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเนตรดาว  สุวามีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเนตรสกาว  สันติไพศาลสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงโนรี  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงบัซลา  เกปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงบัลกีส  เส็นสมมาตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงบิสกิส  มาราสา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงบุญญาพร  สุวาหลำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายบุญทวี  สมิทธิ์เยาวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงบุญรักษา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายบุณยกร  ผิวสำอางค์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงบุลพร  คงเรือง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงบุสริน  เวชสิทธฺ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายปฏิวัติ  สาราง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปณิตา  สาวะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปทิตตา  หงษ์มี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปนัดดา  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปนัดดา  เพ็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/5) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปรมี  อุโหยบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายประกฤษฎิ์  จินดาย้อย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายประชาธิป  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายประภวิษณ์  อิศโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงประภัสสร  ภักดีเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายประวัฒน์  พรรษะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายปราบพล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายปราเมศ  ฉิมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปริชญา  สุวรรณตรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปริญญา  มะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายปริญญา  อบอุ่น
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปลายฟ้า  นิมิตรถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปวริศรา  ตาเดอิน
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายปอซาน  ยังปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปัญจมา  ชัยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายปัญญพนต์  นามวัชระโสพิศ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปัญญาพร  สุขทวี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปัฐวีร์  บุตรดำรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปัณฑิตา  กฤติยาสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายปัณณทัต  บุญรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายปานระพี  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปาลิตา  ชินนพคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปิ่นยศ  ตูวิเชียรมีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปิยนุช  อุไรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปิยบุตร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปิยะ  ปิอาตู
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปิยะธิดา  บุรุษราษฎร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปิยะธิดา  หมาดสมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปิยากร  รัตนมูสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปุญญตา  อวนข้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 (ป.6/6) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปุณญิสา  พรหมมี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปุณยวีร์  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงเปมิกา  วัฒยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงเปรมธิดา  ภาเสโร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงเปรมธีรา  ภาเสโร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงไปรดา  เอียดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงไผทมาศ  ศิริแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพงศธร  สุพกิจ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพงศธร  แสงบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพงศ์ปณต  ชื่นกิจรุ่งเรีอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพงศพัศ  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพงศภัค  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพชร  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพชรฌน  อินทรคีรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรชนก  เขาทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพรชิตา  ชนะศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพรนภา  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรมีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพรนัชชา  อับดุลลาเตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพรพรรณ  ลิมานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  จงเปาหยิน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายพลสฤษดิ์  จงเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายพลอนันต์  เพียรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพลอยชมพู  ปูหยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงพลอยแพรวา  ตรัสศิริ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพลอยภัค  ถึงมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายพัชรพล  เพชรมีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพัชราภา  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพัชรี  ปะลาวัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพัทธนันท์  อรุณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 (ป.1/1) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัทราพร  โต๊ะเหล็ม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพันชิตา  สารมานิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพาทิศ  อัครบวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพิชชากร  โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพิชชาภา  กำจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพิชามญช์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพิพัฒพงศ์  รัชนาวรวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิมชนก  ภาณุเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิมญาดา  รัตนา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผือกสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ภูมิสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขอเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิยดา  ภูธรารักษ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายพีรภัทร  ยะดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพีรวิชญ์  เอียดดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพุธิตา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงเพชรจมาศ  สารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงเพ็ญนภา  หมินหมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิศโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงแพรวา  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายฟัตซุล  มะแอเคียน
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายฟาดิ้ล  เก็มเต็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายฟาติน  ดลระหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายฟ้าไทย  เฉลิมวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงฟานุส  หยังหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายฟารดีร์  เส็นสามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงฟารีดา  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายฟาอิส  หนูชูสุข
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงฟิรดาว  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงฟีรดา  นนทรีย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายฟุรกอน  อาหลัง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายฟูรอซ  ยากะจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 (ป.1/2) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายเฟาซาล  หมื่นสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายเฟาซีย์  สลีมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงภครมัย  คำเนตร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภราดา  จิตรแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงภัคจิรา  นาคกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภัคพร  เวสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภัคพล  อัลมาตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงภัณฑิรา  พงษ์อภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภัทรดนัย  สุขมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภัทรพล  แท่นประมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงภาณุมาส  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภานุวิชญ์  อาจสัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภาวินี  เทศอาเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ก๋งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูเบศ  ประทุมวัลย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูมิพัตน์  นาน้ำเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูริช  ยัสสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายภูริณัฐ  ตันติภาธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายภูริทัศน์  มาลินี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายภูรินทร์  เหมสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายภูวินท์  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงภูษิตา  เทศทั่ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายโภควินท์  ยังเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายมณฑล  ดิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โภชนาหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงมนัสรีญา  เหมสลาหมาด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายมหดิษฐ์  ยังสมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงมัทติกานตร์  หลีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงมัสษิยา  คำแหง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงมาตา  งะสมัน
ป.3
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงมารีน  บิสนุม
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงมารีน่า  สมจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 (ป.1/3) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายมินทาดา  หลีเยาว์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงมุฑิตา  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายมุมีนีน  มัททนะโชติ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายมูฮัมหมัด  เกหลี
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายมูฮัมหมัดอับบาส  แก้วสลำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายเมธวุฒิ  สีขาว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายเมธัส  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงเมรีสา  อินรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงเมสินี  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงโมนา  วงศ์พรสิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายยัตเซอร์อาราฟัตร  คัมภีร์กิตติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงยัสมิน  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายยุทธชัย  ตัณทเสนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายยุทธพงศ์  พูลเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงโยษิตา  สกุลสันติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงโยษิตา  สวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายรตพล  อังสุภานิช
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงรมย์นลิน  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุ่นนวลจิรสิน
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายรวิภาส  แซ่ลิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมตุ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงรวิสรา  จินดา
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงรวิสรา  สุจริต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงรสนี  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื้อแข็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายรอฟูล  ปังหลีเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายรอมฎอน  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงรอยพิมพ์  มากทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงรอฮีมะฮ์  ตำบัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์หอม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงรัชนีกร  ฮัมมูซอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายรัตนพันธุ์  เกาะสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 (ป.1/4) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงราเนียร์  เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายรามิล  ตูวิเชียร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พูนประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงรุ้งนภา  ระสุโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรุจิรา  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายรุดฟาน  ไมมะหาด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายรุสลี  หลีมานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงไรบีนา  โดงกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงลักษณ์พร  วิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงลัดดาวัณย์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงลีญาน่า  อนันทขาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายเลิศชาย  ดิษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายวงศกร  เขียวขำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวณิชยา  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงวนิดา  ดวงปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวรนุช  สุวรรณประภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงวรรณพร  อิ่มแสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวรรณภา  เอียดเกิด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวรัชยา  ครุวรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวรัญญา  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวรัญญา  ยาง๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวรัญญา  รอโสนล๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวรัทยา  ดุลยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงวรัมพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงวรางคณา  สุนทนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวราภรณ์  ธนูสาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวริยา  บูเก็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงวริศรา  หงษ์มี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวริษฐา  วนสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 (ป.1/5) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงวริสรา  ไหมฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายวลาดิเนีย  อับดุลเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวัชร์นล  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายวัชรพงศ์  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายวัชรพล  สืบสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวัทนพร  สุพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงวันเพ็ญ  ระดาสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายวาซิล  หมัดสะแหละ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายวาทิศ  หวันยาหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงวารีรัตน์  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวาเลนเชียร์  เตบสัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายวิชยุตม์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวิชิตรา  ตาเดอิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีหิรัญ
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวิมลสิริ  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวิไลรัตน์  แบ้สกุล
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายวิศรุต  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายวีรณัฐ  ศรีไตรรัตน์ชัย
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายวุฒิพล  เฮงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงศจี  สุรฤทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงศรัณยา  คงถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายศรายุทธ  จุลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงศวรรยา  คงหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศศิกานต์  เส็นประโกบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงศศิธร  หวันชิตนาย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงศศินิภา  ไชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงศศิภา  คันที
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงศศิมา  เล๊ะสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศศิวิมล  สืบสุขมั่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงศิรินภา  เพ็ชรจำรัส
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศิริรัตน์  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศิริวรรณ  ฝั้นวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 (ป.2/1) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายศิวกร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงศิวตา  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายศิวัฒม์ชัย  แก้วเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทิพย์บุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายศุภณัฐ  แจ้งสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงศุภพิชญา  ลำสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงศุภมาส  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายศุภวิชญ์  แบ้สกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายศุภากร  เสาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เตื้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศุวารีย์  ยุนุ้ย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อังโชติพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายสถิตคุณ  บุญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสไบทิพย์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายสมประสงค์  เกื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายสรวิชญ์  สุวาหลำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสโรชินี  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสวรรยา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงสายชล  หงษ์บิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสาวิณี  เรืองยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสิตานัน  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสิตานัน  อังโชติพันธ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายสิทธกรณ์  คงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายสิทธินนท์  จิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงสิปาง  ชาวกันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายสิรภัทร  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายสิรวิชญ์  นวนไหม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายสิรวิชญ์  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงสิรินทร์ยา  พงหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสิรินวรีรัตน์  สันหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงสิริภักดิ์  มาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสิริยากร  นวนศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 (ป.2/2) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมทิน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายสุขวัฒ  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสุจิตรา  หลังปาปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสุจิรากมล  เพียรดี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสุชลธิชา  บุญธรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสุชาดา  คำไหมจันทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสุชานันท์  แจ้งสว่าง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุชีรา  คมขำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายสุทธิรัก  หาหลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายสุทิวัส  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุธาริน  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุนิดา  สวาหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุปวีณ์  สุวรรณมะโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุพรรษา  ปลอดสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสุพรรษา  หยัยยามีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสุพิชญา  เจือบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสุภชา  สร้อยเสน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สุขการัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสุภิญญา  สังกะสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เดวาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสุวนันท์  เตชะวันโต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสุวิชาดา  งามหนัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสุวิภา  กิริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงเสาวนีย์  มหารงค์
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเสาวริน  ลีลาภเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองนุ่น
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงโสภาวรรณ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมัยรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงหยกเงิน  พยัควัลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายหรรษธร  สัจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงหฤทัย  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 (ป.2/3) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอชิ  หลีหลัง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอชิรญา  ทองขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ดุลยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายอฎิล  แซะอามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอดิลัน  สามะอาลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอติกานต์  โลหะตันติวรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายอธินนท์  อ่อนพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอนงค์รตรี  เส็นติระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอนัญญา  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายอนันต์ทวีป  ครองสวัสดิ์กุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายอนัส  ลือแมะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอนัส  หลังยาหน่าย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอนินทิตา  เตาวโต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอนุชา  ดำท่าคลลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอภิชญา  วารีคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอภิเชษฐ์  แซ่จู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอภิมงคล  มะหับผลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอภิรตา  จันทรมิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายอภิรักษ์  อาดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอภิราชย์  มะหับผลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอภิฤดี  ปองแท้
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงอภิษฎา  ยาหยาหมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญมอญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทีปชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอรนิภา  นิลละออ
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายอรรถพร  คลังข้อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอรอารีย์  ยาชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายอริญชัย  พิกุลจร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอริษา  ทองหนูเอียด
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอริสรา  โดยพิลา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอริสรา  สูหวาหลำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 (ป.2/4) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงอริสา  แก้วกาบูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงอริสา  จิเบ็ญจ๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอลงกรณ์  พันรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงอลิสา  แดงปก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอศิราภัทร์  เหมมะห์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายออมสิน  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายอะลีฝีน  ปาละหมีน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอัครภรณ์  ก๋งเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอัซกัส  กุลโรจนสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอัซนียาอ์  ศรียาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายอัซรัฟคาน  ฮัมดาหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอัญชิสา  โกศัยกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายอัฎฮา  หลังสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายอัดดานัน  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอันเดียร์น่า  พลพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอันนา  ปะลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอันนา  ยะฝา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายอันวาร์  ตะวัน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายอัฟซัน  หมันเจริญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงอัฟเซ๊าะ  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงอัลยา  หมันใจดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงอัสนา  สาเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอัสนาวี  เหมมุน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงอัสมา  แก้วตาทิพย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายอัสมาฮาน  สัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอัสมี  หยาหลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงอัสรา  สาเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงอัสสิมา  มนูญดาหวี
ป.6
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายอััยยณัฐ  ยืนยาว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอาคีนา  แนบเนียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอาซีซะฮ์  โต๊ะหมัด
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอาซีตา  ฮัมบาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายอาดิว  โอมณี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอาทิตยา  หลีหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  วงมุสิก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 (ป.2/5) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายอานัส  อานับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอานิวัฒน์  สังขไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงอาภัสรา  ยอดคง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงอามาลีน่า  หวันบิหลาย
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงอามียา  แก้วกาบูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอารยา  ลิงาล่าห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอารีฟีน  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอารียา  ประทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงอาวันนา  พยาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายอาหมัด  หมัดเหย็บ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายอาหลีม  ศรียาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงอาอีซะฮ์  ดำมากอ
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายอำนาจ  ยาพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอิงชนก  ช่วยเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายอิงภู  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายอิทธิรัตน์  แซะอามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายอินซาน  ไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายอินทัช  เจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายอิมรอน  หลงสาม๊ะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงอิราวดี  หับยูโส๊ะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอิศลิน  สิงห์เสนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายอิษยา  สถิติสังวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายอิสรา  โสดรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายอุดมพร  เทศอาเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอุมมีซะฮ์รอ  สตอหลง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอุมารินทร์  อาดตันตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงอุษณกร  ชื่นจิต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอุษา  อังโชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายเอกภพ  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายเอเธนส์  มาราสา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเอมี่กา  เอียดสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงเอวรินทร์  ประกอบชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงไอศิกาญ์  ฉุ้นสีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงฮัซซูน่า  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงฮัซวานี  บิลโต๊ะและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 2 (ป.3/1) โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงฮาซามี  หลอะดัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายฮาริส  ใจสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายฮารีน  กาเส็มส๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายฮาลาน  เริงสมุทร
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงฮาลิซ่า  เกปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงฮุสนา  ลายู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงฮุสนา  องศารา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงกชกร  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงกชพรรณ  เหมจิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายกนกพล  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะเขต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกรจิรา  จิตต์หลัง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายกฤตเมธ  จางวาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายกฤติณัน  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงกฤษกนก  พรหมเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายกฤษฎา  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกฤษฎี  จุดาสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงกลอเรีย  อาหมัน
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกัญญานัฐ  จิตตรานนท์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่ซี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงกัญญาวี  ปารอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายกันตพิชญ์  อั้งสุพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกันยาภรณ์  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายกัมพล  บัวเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุนเจริญ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงกานต์มณี  จันทร์พูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายกายสิทธิ์  บัวเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายกิตติพศ  เนติโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายกิตติภัฏ  วรรณวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกิตติมณต์  คงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกิติกา  เจ๊ะลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงกุลนัดดาวรรณ  พุ่มพฤกษา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงกุลรัตน์  สรางค์
ป.5
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายเกรียงไกร  คงสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงแก้วตา  หิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายโกสินทร์  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงเขมจิรา  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายเขมชาติ  กาฬวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงเขมิชญา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายคณิศร  แดหวามาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายคุณากร  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายจักรทอง  พวงสะอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายจักรพงศ์  จงวิไลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงจันจิรา  กริ้วกลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงจันทนา  โขยเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงจันทมณี  ปะดุกา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงจัยดาฮ์  ใบบิเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงจัสมิน  โนรัตน์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงจัสมีน่า  หมาดรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงจิรนันท์  ลีลาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงจิรนันท์  หนูแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายจิรภัทร  ด่อล่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงจิรวรรณ  คงหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงจุฑามณี  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิตะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงเจนิตตา  ติ้นสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายเจษฎา  มาระตา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายเจ้าพระยา  สำราญรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายฉัตร์บรม  เขาทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงชนกานต์  เกษมปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงชมพูนุช  วุ่นนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายชยากร  เสาวคนธ์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงชลธิชา  กลับใจได้
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายชัชวี  เจ๊ะเล็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงชัญญานุช  เจือบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายชัยชนะ  ชุมชาติ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณมล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายชาคริต  บินอิสมาแอล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงชาญดา  หมาดสมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงชาณิชญา  ดำท่าคลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายชามิล  มณีหยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายชามิล  ยังปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มเยาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายชิติพัทธ์  ประมงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายชิษณุพงษ์  หลุมทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงซอฟีย๊ะฮ์  เริงราช
ป.6
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายซาบิต  วารีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงซาฟูเราะห์  นำวายกอ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงซาร่าฮ์  โต๊ะหมัด
ป.6
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายซีเนดีน  มากกลาย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงซีมิยาอ์  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงซุไมว์ยะ  ตุกังหัน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายญาณภัทร  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงญาณภัทร์  บินตำมะหงง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายญาณวัฒน์  โต๊ะเกบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีธวัช ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงญาสิณี  ราชภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายฐานวัฒน์  นุ้ยมง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กหญิงฐิติพร  โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงฐิติพร  แรกจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงณกุล  บัวปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายณววีย์  ยุนุ้ย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายณัชดิสรณ์  ทิคามี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายณัฎฐกร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลามุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัฐกานต์  โต๊ะสมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณัฐชยา  เหล็มปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐนิชา  หลังปาปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัฐวุฒิ  โตะแปเราะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณัฐสา  วงศ์พลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณัฐาภรณ์  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณิชากร  กอบจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายดนุรุจ  ยาง๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงดวงใจ  ไชยสัจ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงดามียาอ์  อุศมา
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงดารินทร์  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กหญิงดาลาลิตา  หมันสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายดุรรอนี  เภาดนเด็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายดุลฟาริส  กูลหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายเดชาธร  ประสิทธิ์ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายเดโชชัย  รัตนเนนย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายตั๊บลิ๊ฆ  ดาหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายทวีรัฐ  สุวรรณทวี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายทินภัทร  โคมละ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงทินรัตน์  หวานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงทิพรัตน์  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายธนกร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายธนกฤต  เนาวประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายธนกฤต  เพชรสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายธนกฤต  หลีกั้ง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายธนดล  ลักษมีอาภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธนภัทร  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายธนภัทร  บัวเชย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายธนรัฐ  คงแสง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธนะบดี  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายธนากร  จันทิปะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนากร  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธนากร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธเนศ  ชุมละออง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธมรัฐ  สุขลิ่ม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธวัชชัย  คงทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงธัญชนก  บุตรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงธัญธร  เส็นกอหนำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธัญนพ  คงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงธัญพิชชา  นกเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สว่างเพชร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงธัญว์ชนก  คงเปีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายธารา  อีสอิด
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญสงวน
ป.5
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายธีรภัทร  อินศรีคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธีรภัทร์  เรืองมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธีรภาพ  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายธีรเมธ  ทองสง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทรสุทธิ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายนฐกร  จำเดิม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนดา  เพชรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายนทมน  ข้องจิตร์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายนนทนันท์  จินตเมฆา
ป.5
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายนนธวัช  ครุฑจ้อน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายนพดล  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายนพนพัทธ์  ทิคามิ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายนพรัตน์  หะสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายนภัทร  มัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนภัสสร  นิละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงนรายิช  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงนรีรัตน์  ยันติง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายนเรณทร  สงอักษร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายนวมินทร์  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงนวรินทร์  กาซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงนะดา  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารจันผา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กหญิงนัจวา  และประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงนัญมีย์  สันโด
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงนัฐติญา  กมลเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายนัทธวัฒน์  ทองสง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงนันทิญา  พลนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงนัสรียา  ง๊ะกูหลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงนัสรียา  ศูนย์คล้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงนาซีเราะห์  เส็นสามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงนาตาลี  โดงกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายนาบีล  อมฤตบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนิซรีน  ด่านเท่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนิภาวัลย์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายนิรุทธ์  ยีละงู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงนิสรีน  สันหลี
ป.6
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงนิสรีน  หนุนอนันต์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงนูรมูซิลลา  หลีเส็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายเนติธร  กาเส็มส๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายเนติธร  แหละหมัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงเนริสส้า  อุสมา
ป.6
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงเนวีตาร์  อุสมา
ป.5
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำอิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงบัณฑิตา  มิ่งมุฮัมวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงบัณฑิตา  มีเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายบาเก็ร  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายบาซิล  กรมเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงบุญญลักษณ์  พิษแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายบุญประสูติ  สารานพกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมุูลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปฐมวรรณ  เพ็งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปผะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงปณิตา  จิตตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บายศรี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ละอิ่ม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปภาวิน  เฮียบตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงประกายฟ้า  เสนมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงปรารถนา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายปวิศ  อาดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปวีณนุช  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปัญญา  เหมจำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปัญทิตา  ปราณี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปานทิพย์  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปาริฉัตร  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงเปรมปวีย์  เกตุนุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงเปรมสุดา  เปาตะเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงผการัตน์  วิชัยดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายผดุงเดช  เศรษสุข
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายพงศ์กิติกร  เยราณ๊
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายพชร  สว่างเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายพชรพล  เหมือนจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงพนิดา  มัคโช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพรชิตา  ลิ้มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงพรณพัฒน์  หนูฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์อนันต์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงพรรณทิพภา  เพ็ชรเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพรรณิภา  เตาวโต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงพริมระตา  พีพะระพรรณ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายพฤตินันท์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิชิตธนากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพัชรพล  พวงรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงพัชรี  ปีไสย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ปล้องไหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายพัฒนศิลป์  ชนะมาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพิชชาภา  ช่วยเส้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพิชญารัตน์  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายพิทวัส  เหล็มเป่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทจักษุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพิมพิชา  ผลโสดา
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพิมอร  อัครบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพิราภรณ์  ศิริคำ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายพิริยะ  เสถียรวงศ์นุษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายพีรณัฐ  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายพีรพัฒน์  หลงจิ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายพีรวัส  กาญจนศิริโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายเพชรภูมิ  ตู้ดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงแพรววนิต  จิ๋วพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายไพศาล  หลงกูนัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายฟาริส  นารีเปน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงฟิตดาว  หีมปอง
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายฟีรเดล  หล้าดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายฟูซาน  เกปัน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายภวันธร  ตันตระการสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กชายภวินท์  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายภักตพงศ์  คำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายภัคพล  รัตนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายภัทรพงศ์  ช่วยเทศ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ชายแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงภัทราพร  ตันติวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายภาณุพงษ์  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงภิชญตะวัน  หอยสังข์
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงภูกันร์  องศารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายภูคิน  คุ่มเคี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายภูริพัฒน์  พรมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายภูริพัฒน์  อิ้งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายภูริภัทร  เหมโก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายภูริศ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายภูวนาถ  ตรีพลอักษร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายภูวไนย  กนิษฐะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายภูษิต  ทองส่งโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายมนัสติพงษ์  แสงโพลง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทระ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ลารีนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายมังกร  ธีรชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงมาริษา  ลาดิง
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงมาริสา  เดิมคลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงมาลินี  ศรียะพงศ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงมุกดารัตน์  กาเส็มส๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงมุซิรา  ดำกระบี่
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงมุฑิตา  บัวเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กชายมุทธากร  หวันสู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงมูลิตาร์  ปะดูกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  อาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายมูฮำหมัด  นาคสง่า
ป.4
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงเมธัส  ขวัญสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายเมธา  เอกเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงเมธาพร  ทองจับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายรชต  ดำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงรนันท์ญา  แหล่งทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงรภัสสรณ์  บุหมัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงรสจิรา  แก่นแท่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายรสชดี้  ตอหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายรสรันดร์  ตอหิรัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายร้อยฮาน  เกปัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายรักษกร  ก๋งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายรัชชานนท์  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงรัชฎา  แดงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงรัญชนา  แดงฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายรัฐพล  โกประะวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงรัตตมณี  เชาว์โกวิทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงราวีณา  มรรคาเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงรินรดา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายรุจินพ  ปักครึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงรุจิรา  จิตรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงเรวดี  อนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงไรฮานา  มารามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายลิขิต  ปานท่าดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายเลิศวิทย์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงไลลา  มิหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญจำเนียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายวชิราวุธ  แซ่ลิ่ม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กชายวนพัฒน์  บัวแสง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงวรกานต์  วงษายะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายวรเมธ  บุปผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงวรรณวนัช  เอกเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงวรรณษา  จุลมณีโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงวรรณิสา  และประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงวรวลัญช์  ง๊ะสมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายวรวุฒิ  ดำชู
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายวรัญญู  หนูมนต์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงวริสรา  นิยมเดชา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายวสวัตติ์  กาไรภูมิกุลกานต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงวันนิสา  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงวิชชุลดา  หนูชูสุก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงวิรดา  โดงกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายวิลดาน  ผิดไรงาม
ป.5
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายวีรกร  เพ็ชรจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงศศิธร  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงศศินา  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สุรฤทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงศศิวิมล  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายศานติ์ศิลป์  อุสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงศิรภัสสร  มีทองขาว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงศิริพร  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์  รอดทองเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงศุจินันท์  หนูหีด
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายศุภกฤต  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายศุภกฤต  บัวแก้ว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายศุภกฤต  หน่วยแก้ว
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1198
เด็กชายศุภกิจ  ลิงาล่าห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายศุภวิชญ์  มะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายศุภวิทย์  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายสถาปัตย์  หมาดหมีน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายสถาพร  แดงประดา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงสมิตานัน  ก่อประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายสรนันท์  ชุมชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายสรยุทธ์  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสะกีนา  บราเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายสิดิษฐ์  นางา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายสิทธินนท์  ณะนวล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายสิรเชษฐ์  เทียบคุณขนัดภัส
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายสิรวัฒน์  รสหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายสิรวิชญ์  วรรณวิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายสิรวุฒิ  สอดส่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงสิรินธร  อสัมภิณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสิรีธร  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายสุกนต์ธี  จันทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายสุกันตวิชญ์  หนูมนต์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุชาดา  แพปะรุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสุดาวัลย์  หลงกูนัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสุตาภัทร  ดำแป้น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายสุทธิกานต์  ลาดิง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายสุทธิสาร  ทองประสพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงสุทนิตา  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณสะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงสุธิดา  ตาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงสุธิรา  ใบจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์เลิศศักดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1233
เด็กหญิงสุปรีญา  นวลนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงสุพัตรา  เหมพันธ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงสุภัสรา  อินภิวาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงสุภัสสร  นิลโนรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุสมา
ป.5
โรงเรียนนิด้าศึกษาสาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงสุภาพร  ฮ่องสกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายสุรศิษฎ์  สุวรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงสุรัยญา  ลิมานิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงสุรารักษ์  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงสุไรญ่า  วงศ์สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสตูลสศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายสุวิจักขณ์  ยอดแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงโสภิดา  อินกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงโสริญา  กิมเท่ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอดิศร  ติงหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอดิสรณ์  ดำกระบี่
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอติพงศ์  นะมะโน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอติรุจ  มุณีแนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอธิชา  ภาณุวัฒน์ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอธิชาติ  อะยาหมีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอนัญญา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอนัญญา  มาลัยสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอนัญลักษณ์  สุขเสนา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอนิรุทธ์  ยานาอะตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายอภิพัฒน์  พึ่งแพง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายอภิรัตน์  แสนกษัตริย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอมลรดา  เกตุบุตร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอรปรียา  สว่างเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอรรถกมล  นาคสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1268
เด็กชายอรรถกานต์  ดาจิ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายอรรถชัย  คงศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายอริญชัย  ซอเจริญกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายอริญชัย  นกเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงอริสรา  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนผังปาล์ม 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอโรชา  อาดำ
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายอวิรุทธิ์  ปุนยัง
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายอะฟันดีย์  รูบามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายอะฟันดี้  มะแอเคียน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอัครนาฎ  สารานพคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายอังกฤษ  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงอังคนางค์  ไข่สีทอง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอัจฉรา  หมันเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายอัตดนาน  นิลพงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี
ป.3
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอัยมี่  ติงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายอัศม์เดช  รังษีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายอัศวกรณ์  โตวังจร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอัสมา  มาลินี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอัสมา  รังสิโยกฤษฎ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์