ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรณ์ดนัย  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกราเซีย  จงเจริญยิ่งถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติกา  ภูกลาง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายก้องภพ  ติ้งมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายก้องภพ  ประสมจะบก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกอบเงิน  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัณฐิกา  ยี่โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธรรมโชโต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกันตยา  พร้อมมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันตินันท์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติพงษ์  พรหมเมศร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิติศักดิ์  สิริวิสัยกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคณนาถ  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคาลธี  จันทร์เกต
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจักรินทร์  สุวรรณอารี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรชัย  บุญโร
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรัญญา  จันทร์เกื้อ
ป.5
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจีรัชญ์พัฒน์  กำศิริพิมาน
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ลิ้มเฉลิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนกกมล  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนสรณ์  ติวงค์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชัยภัทร  แก้วคง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชุนหลิง  ชาน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงซากีหน๊ะ  หวันประรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงซารีน่า  บัวขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายซูไฮมี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงโซรีต้า  เส็นหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาฎา  ยอดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงญาฏิมา  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงญาณิศา  ปถมกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็ชร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณญาดา  จิตมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณรงเดช  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัญยพัชร  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฎฐพล  ช่อผกา
ป.6
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฎฐากรณ์  พิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐนนท์  สิริบุญโญทัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐพรรษ  เลนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐวัตน์  เสือแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณิชกานต์  นวลเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณิชา  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายทองเจริญ  โชติรัตน์
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงทัศนีย์  จันทร์ขุนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนกร  ประไพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนวัฒน์  ทองเลื่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นแจ่ม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนวิชญ์  เรืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธรรมธัช  จินดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธรรมรัตน์  รักเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เรืองรัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิมาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธีรภัทร  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายนนท์นที  มุกดาจารย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนพนนท์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราชแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนรภัทร  โรจนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนรมน  อุปมลต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัชชา  บุุญชูมณี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายนัชนนท์  หนูมา
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนัซรอน  กองบก
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนัฐพล  แซ่เอี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วเนี่ยว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนันทิศา  ชุมเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนาดา  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายบัซลีย์  หลำยี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายบัญญวัต  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายบัสรี  กานี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายบูรพา  ธาราวิศาลเลิศ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปพน  ชาญเชิงพานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปวีร์  ประยูรสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปัญจพร  โพธิวัฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุญฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปาลิดา  หนูเอียด
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปิติภัทร  ภิรมย์ใหม่
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปิยาพัทร  ขวัญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปุณยวีร์  เกื้อมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพรนภัส  ทองสะรา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพัชราภา  ผกาเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพันธิตรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มากพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพีรภัทธ์  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงเพทาย  เต๊ะหนิหม๊ะ
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเพียงใจ  จิตนุกูล
ป.6
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายฟาอิซ  หัสราม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฟิรดาว  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงภัฑรณิชา  ดำทองสุข
ป.6
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงภัททิยา  เพ็งครั่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภานุพงศ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายภานุวัฒน์  วุ่นน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภีมพศ  ศรีวุฒิชา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภุษณ  จารนัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภูเบศ  ชัยชนะประภา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภูมิระพี  มากละม้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายมงคล  อุทัยหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายมู่ฮัมหมัดมะฮ์ดี  หวันประรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายมูฮำหมัดฟาดิ้ล  อะสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายโมไนย  สิทธิเดชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายยุทธนา  เกื้อก่อยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเยาวเรศ  รัตนเสถียร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงรดามณี  พักตรพันธานนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายรักษ์  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงรัญชิดา  อนุพงค์
ป.5
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงรัตนนากร  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายราเมนทร์  มรกฎ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะโนเรศ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยอิน
ป.5
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายวริศ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวโรดม  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายวายุพัฒน์  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวิลดา  กาโหนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวีระพงษ์  บุญพิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศตายุ  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงศยามล  วรรณนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศศิวรรณ  จงพินิจจิตเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงศศิวิมล  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศิรัญชนัฏ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงศิริวรานันท์  ขวัญหวาน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศุภกฤษณ์  จันทรของชุม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายศุวิล  วัชฤทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเศษพงศ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงโศภิษฐา  กลับวงศา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสมใจ  นวลเจริญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสวิชญา  ฮวดพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายสิทธิชัย  รองเดช
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธ์ุพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสิริกาย  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสุพรรณษา  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสุภัคชา  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุไรดา  หะยีสาแหละ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสุไลลา  ยือนิกายี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเสริมพงศ์  สินหอยราก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงโสรญา  ยีสะอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอทิตยา  นอนชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายอนาวิล  พวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายอริย์ธัช  จันทร์สองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอริสา  หม่อมชู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูล
ป.3
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอันดามัน  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายอัยยรัช  กีรติอารีย์กุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอัศวินี  แก้วช่วย
ป.5
โรงเรียนสายชล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายอัสมี  หนิเหร่
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอาทิตยา  ปาลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายอาทิตย์  บุษบง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอุมมุลฮาซาไนน์  จงกลลาบาน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงฮันนาน  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกชกร  ไชยอ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกชามาส  ปรเมษฐานวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกณิกนันท์  รัตนทวีเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกตัญชลี  วุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกนกพร  แสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกนกอร  สินมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกมลขวัญ  กมลขวัญ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกรกนก  เพ็ชรมณีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกรนรินทร์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกริช  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกรีฑา  ปานจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกฤตยา  จันหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกฤติน  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายกฤษฎา  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายกฤษณ์นรงธ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกฤษณา  หนองเทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกวีสรา  บัณฑิโต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกษิดิ์เดช  นวลทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายก้องภพ  สีทองใส
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกอบทอง  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธ์ุวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญญาวีย์  สันบู
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกันติชา  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกัมลาส  แก้วเป็นบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกัลยกร  เพ็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ร่างถิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกาซีย๊ะห์  หีมเกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกิตติกานต์  กาญจนพร
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกิตติทัต  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกิตตินันท์  ฉันทวิลาส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกิตติยา  ปะหง๊ะโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกีรติกา  อินทรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกุญลดา  เพ็ชรสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกุลณัฐ  เขื่อนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกลับ
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกายุทธ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกุลิสรา  เอียดไฝ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  เหล่าประชาวิทย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงเกศกนก  กวางตุ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงเกศจิรา  ยางทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเกสรา  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วเกษตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายขจรศักดิ์  สุวรรณลิขิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงขวัญกมล  แซ่ชิน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายคฑาเทพ  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายคณาธิป  แซ่ลิ่ม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายจักรพงศ์  ธรรมเดชศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายจักรพงษ์  สะอาดจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจักราวุธ  ไตรสลุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจักรี  เภามี
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจันท์พิสุทธิ์  เพ็ชรจำรัส
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจารุมาศ  ด้วงครุฑ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจินดาวรรณ  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจินตภา  คงฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจิรฐา  พ่อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายจิรพนธ์  ศิริพิทยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยสิทธื์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงจิรัชยา  พัฒนพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองช่วย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สิเดะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงจิราพัชร  อุตระนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจีระประภา  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หารลือชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเจนจิรา  มณีมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเจษฎ์ศุภางค์  จุละวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเจษฎากร  ศรีตระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายฉัตรดนัย  แก้วกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงชญานิศ  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชญาภา  คงทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชนนิกานต์  จินตนุกูล
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชนนิกานต์  อ้วนนิมิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชนรดา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชนศักดิ์  ชนม์เรืองฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชนาภา  เกื้อเอียด
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงชนาภา  ช่อเรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชนินทร์  ชูขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณสุโข
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชยณัฐ  ทองบุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชยางกูร  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชลนิภา  ธรรมดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายชวลิต  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายชัยภัทร  เกตุโรจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายชัยวัฒน์  มิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายชาคริต  สุขะปุนพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายชาฟิต  หะหวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชาริฟ  สาริเสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชาลินี  ไชยชาญยุทธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างชุม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายชุติภาส  ชะวะนะปัญญา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชุลีพรรณ  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงโชติกา  เกตุชีพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงโชษิกา  เกตุชีพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงซานสูจี  เหมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงโซเฟีย  บาราฮิง
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงโซเฟีย  แสสาเหตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงโซเฟีย  หนิเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงญัศมิน  หะหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายญาณากร  หะยีลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงญานิศา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงญาศินีย์  ไชยชาญยุทธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายฐาปกรณ์  กิ่งทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายฐิติพงษ์  ยอดสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงฐิติยา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงฑัณธิชา  ราชแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณญาดา  ตรีตรง
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณฐกร  ช่วยชำเเนก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณฐมณ  หว่าหลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ป.3
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณฤทธิวรรณ  แหละดุหวี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัชชา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัชชา  หละสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฏฐนิช  เดชสิงห์โสภา
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฏฐมน  จิตมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายณัฐกิตติ์  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐธิดา  รักไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวะเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณัฐนนท์  สุกหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐนิช  กาลสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฐนิช  จินดาราม
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฐพล  ฆ้องงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐพล  ทองนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐภัทร  ราชแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณัฐมน  เหมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฐมนกานต์  อินยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญเรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายณัฐวัตน์  ทองขะโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขะเดหรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ฆังคัคสะโร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายณัฐวุฒื  ขุนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัตรนรี  คงฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณิชโชติภา  ณิชโชติภา
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประกอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายดนุสรณ์  อินธรรมราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงดิญาน่า  เหย็มโหน้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงตวงทอง  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายต่อตระกูล  ศิริบุญโญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายตะวัน  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายตันติกร  เพชรภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงตัสนีม  เหล็มหรน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายติณห์  ฤทธิ์โต
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายถนัดชัย  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายถานันดร  เพ็ชรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงทิฆัมพร  เหล็มแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงทิชากร  ไวยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทองกัลยา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงทิพวรรณ  ฆ้องกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงเทวี  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธงไทย  แก้วคงอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนกฤต  ทองหนูรุ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนชิต  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธนพร  บุญเรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธนพร  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธนพล  จันทบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธนยศ  แสนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายธนวัฒน์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธนาภร  สังข์เวช
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธนิษฐ์นันท์  สินจิ้น
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธรา  วรานุเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธราเทพ  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธวชินี  ทองพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธวัชชัย  ทองไฝ
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณบรรดิษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธัญกร  อะสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธัญการต์  ถนอมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส้มแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงธัญญาวดี  ทองไสพร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธัญธิดา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธันชนน  วิศพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชะรัฐ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงธิติพร  วงค์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธีรเดช  จันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายธีรภัทร  หัดสู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณลิขิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธีวรา  พิสุทธิ์วิมล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนงนภัส  คิ้วนาง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายนนทกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิสาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนนท์  สักมน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนพณัฐ  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายนพดล  จิตราคม
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนภสร  ธรรมประชา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนภัสสร  หลีหมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนราธิป  นพวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนรารัต  ชำนาญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนฤนาท  คล้ายแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายนวมาน  อร่ามวงศ์วิทย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนัจญมา  หล๊ะตำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายนัซมี  อีดิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนัซมีย์  พิศแลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนัฐชญา  เฉ้งเหา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนันทิยา  จุลิวรรฬี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนัยนา  สุขสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายนำโชค  ศิริศาสตร์กุล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงน้ำฝน  คำมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนิชากร  อ่อนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายนิติพงษ์  ร่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายนิรัติศัย  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายนิรุทธิ์  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนูรอาลีซา  มูเกม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนูรฮาณีซา  สันขะหรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนูรฮายาตี  สอเด
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเนตรฤทัย  ถีราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงบัณฑิตา  งอดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายบัณฑิตา  เมฆะมานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายบัลลังก์  สุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงบัวไพลิน  นิมปลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงบุญสิตา  คงบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงบุษกร  ศิริอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเบญจพรรณ  ฉิมเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  บากา
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงเบญญาภา  จงพินิจจิตเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปกฉัตร  มัทธวกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปฏิพัฒน์  จีนชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปฏิภาณ  จันหนู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปฐวี  หนูคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปทุมวดี  บุญสร้างสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปภาณี  ขาวน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปภาวรินท์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงประภัสสวี  หวานนุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปริยากร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปวรา  จันทร์ขุนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปัณณทัต  ระบุญถิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายปัณณพัฒน์  อินทร์แก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปัตติทาน  จันหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปาจรีย์  ปิณฑโก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปาณิสรา  เอียดไฝ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปานแก้วตา  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปารเมศ  ปิยอังกูรธรรม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปารวี  อะหลี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปาริตา  ประดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปาลิตา  เมฆะมานัง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ชร์จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงปิยวรรณ  วุ่นซิงซี่
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปิยวัฒน์  รอดเซ็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปุญญิศา  เครือสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปุรัสกร  คงสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเปรมกมล  สุขศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพงศกร  กุ้งแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพงศธร  ง่วนเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายพงศธร  บุญธรักษา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพรนิภา  ไขยชะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพรไพลิน  เด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพลอยพิไล  พรุเพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพศิกา  เอียดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพัชรนันท์  เสาะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพัชรพล  วิชาพลู
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพัชริฎา  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพัชรี  ขาวหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายพัฒนากร  สุขกระโณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพัณณิตา  หวันละเบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชญากร  ทองไฝ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ชร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพิชยา  เจริญจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพิชัยยุทธ  เจนสัญญายุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพิณสุดา  เย็บและ
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพิมพ์พิลาส  พรุเพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิมพิสา  มณีเกิด
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิยดา  วรรณจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิยดา  หัสชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพุฒิพงศ์  เกตวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายพุฒิพงศ์  อนันตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงแพรพรรณ  จันทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงแพรพันธ์  งิ้วสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงแพรวา  แก้วเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงฟาดีละห์  แวดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เหาะสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงฟาเดีย  ตะระเวลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายฟาฮัด  หละสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายฟีนิกซ์  ปาลาเร่
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายฟุรกอน  แส๊ะดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงฟูไรดา  รอสะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงภคพร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงภทรมล  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายภัคภูมิ  ยกกระบัตร
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ยับ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยอดอิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วขวัญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงภัทราวดี  ถาวรจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงภัทราวดี  พรมทองบุญ
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงภัทราวดี  ยอดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายภานุพงศ์  ขันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภานุพันธ์  ย่องลั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงภายุมาศ  ชุมจัน
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภาสินี  วรรณนุ้ย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงภิญญดา  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงภิรดา  แซ่เจ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภีรญา  อินทเส
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยอ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยพิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายภูริณัฐ  โสภาผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงมณฑิรา  อาริสาจักรธร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงมณัสวี  ทวีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงมนัสนัน  เพชรมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงมนัสนันส์  วงศ์วร
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงมรรษกร  จันทร์โภศล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงมลนิกานต์  หนูประดิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงมลสิยา  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมาริษา  มิหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงมารีญา  เล๊าะหวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงมิลณรา  โกะหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  เภอโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงยอชนก  จันทฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงโยษิตา  รักแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายรณชัย  ทองไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายรพิภัทร  เพ็ชรขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายร่มเกล้า  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรมิดา  ลีกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรสกมล  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนพร
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายรัชชานนท์  กุลภัทรากร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงรัญชิดา  ทรัพย์มามูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรัตนากร  พัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงรัตนาภร  บัวนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฟั่น
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงรัยฮาน  อูมาสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงราษฎร์ฌรักษ์  วสุลีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายริสกี  ดอหมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงรุจาภา  ชินอัครพงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงรุวัยดา  อุณาตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงรุสมีรา  แวมือนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงโรสมีนี  ใบสะมะอูน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงไรยานา  หวังดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงลลิทิพย์  รอดผล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงลักษณาวดี  ชูเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ยอดเมฆ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงลิปิการ์  ไชยสวนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเลิศลักขณา  กนกวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวงศกร  จันทร์เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายวงศ์เทพ  ศรีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายวทัญญู  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายวรชัย  พวงศร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวรรณกร  ทับถม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงวรรณิดา  หวันหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวรลักษณ์  กุสวิโร
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวรัญญา  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวรัตรา  พัดเลื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวรางคณา  นินทศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวริศรา  แซ่จง
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวริสรา  ไชยทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงวริสา  ศรีพิเชียร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายวศิษฐ์พล  โอแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายวสวัตติ์  จันทโร
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายวัชรพงค์  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายวัศพล  พุดเอียด
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวาริสา  ยะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวารุณี  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวิชชุดา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวิชญาดา  กีรติธราธร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็ชรเเก้วหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายวิภาค  ภู่แพร
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงวิภาทิพย์  ทองไชยศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงวิระดา  ยะมาระเด็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายวีรภัทร  จัทรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวีรวรรณ  แก้วกูล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายวีรวิชญ์  เที่ยงสุทธิสกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายวุฒิพร  ทองเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงศศิธร  ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงศศิภา  ธรรมพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงศสิมา  ม่วงจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายศักดิ์ศิฬา  มันหมัด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายศักรินทร์  อุปมล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงศิรดา  จันทร์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงศิริภัสสร  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุลิวรรณลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายศิวกร  ช่วงวงศ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายศุภณัฐ  ชูขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันจิตจริงใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายศุภวัทน์  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายศุภวิชญ์  นิคมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงศุภษิตา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงศุภหทัย  อยู่อริยะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงศุภัชญา  ยิ้มเซ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงโศภณิศณ์  หอมไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายส่งสกุล  จันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสมิตา  หมัดอาดั้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงสมิตานัน  นวลเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสมิตานัน  สังขพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายสรรเพชร  เกื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสโรชินี  ร่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงสลิล  วชิรพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสวรรยา  จิตตะปาโล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงสวรรยา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสอาดาห์  เหมเหาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสะปิหย๊ะ  ดอรอนี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายสัญทัต  ทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสายธาร  เกษมกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสาวรินทร์  ทองเสนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายสำสูดีน  หีมเกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสิณีนาถ  แก้วกับบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายสิทธิชัย  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายสิรภพ  บกเขาแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงสิราวรรณ  มูลจันทร์ตา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงสิริกาญจน์  กุลชุมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงสิริฉัตร  ผดุงเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงสิริธร  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงสิริพร  จามิกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสิริมา  ทองเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสิริยา  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายสืบสกุล  ศิริบุญโญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสุจิตรา  ยี่โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสุชานาถ  เกตุเส้ง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสุชาวดี  กีสะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขะโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสุทิวัส  จันสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายสุธากร  ทุมโยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุธินันท์  อินทรสงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุนิสา  จินดาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุพพัตรา  บริวาส
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุพรรษา  มากมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วยวน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสุภชา  นวลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุภัทธิชา  คงฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสุภาวดี  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสุรัตนวดี  ดวงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสุไรญ่า  ขะเดหรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงเสาวภา  หนูเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงหทัญพรณ์  รัสสะวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพชรนิล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ทองสี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงหร่อตีกะห์  โกะจับ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงหวันสุรัยยา  หวันหมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายอดิเทพ  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอติกานต์  ย่องหิ้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงอทิตา  เกื้อก่อบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอธิฐาน  คงเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายอธิเบษฐ  เรืองเวหา
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอนัญญา  ย่องหิ้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอนุรักษ์  แก้วสะโร
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอภิชญา  ชูเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสายชล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีทันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอภิสรา  นิลสวัดดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายอมรเทพ  เทพหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอรกช  เย็นจรัล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอรวรรณ  สุขเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอรวี  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอริศรา  บาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอริษา  หมะบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอโรชา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอลงกรณ์  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายอัครวิชญ์  พิมพ์ประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงอังคณา  จันหณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอัญชลีพร  อ่อนกัน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอันซอรี  ดินอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอับดุลรอห์มาน  มัสอูดสาเล็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอัมฌากร  จันทประเทศ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงอัรวาย์  เหมเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายอัสมี  บาดง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอาจรีย์  ทันทโร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงอาฑิตยา  ถาบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอาทิตยา  รักบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงอาทิตยา  สอหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายอาทิตย์  แก้วสุกใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอานงค์นาถ  ไชยหวาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายอานัส  ลอหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอานีซา  เจะหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอารดา  พุฒสกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอิงกมล  ชมภูฆัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายอิทศรา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงอิสรีย์  ลิ่มรัชชพงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายเอกชัย  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายเอกชาติ  กาละพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเอกพันธ์  บุญสร้างสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงไอยรินทร์  เหล็มโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงไอศิยา  มุสิกพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงฮานิซ  หัสราม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงิอาฟาเดียร์  จินุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์