ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ชูดำ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  พิทักษ์จินดา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชวรรณ  ศิริ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  ปรีชามิตร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกนกพล  ฟังประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยวรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทคาร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลวรรณ  ถิ่นจะนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตภาส  รอดภัย
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตานน  รัตนอุไร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤติน  โรจน์ปกรณ์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษฎากร  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษณบดินทร์  เหล็มสะ
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษณ์  จันทร์ประทีป
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษมา  สุวรรณวร
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกษิดิ์เดช  หีมมะหมัด
ป.3
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายก้องฟ้า  เสน่หา
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายก้องภพ  ตุกชูแสง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญจกร  ณรงค์กูล
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกัญจน์  ลักษณะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญ์ญปัญญ์  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดำมณี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักษากิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณเทียบ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชูภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันต์ทีป์  คงสีพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกันติชา  รัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกันติยุทธ  ทองเต็ม
ป.3
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกันธิชา  รัตนเดชา
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกานต์ชนก  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ได้รูป
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนุ่น
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกานพิชชา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มณีนวล
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกิตติกร  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกิตติกานต์  สอนแป้น
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกิตตินันท์  ตรีวัย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกิตติพิชญ์  อัญชลี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติศักดิ์  เต็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกีรติ  คงบัว
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกีรตี  ชากรี
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกุลกนก  สุรจันทรชาด
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีจันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกุลิสรา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  ขาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงเกวลิน  บุญพรหม
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเกศราภรณ์  แซ่อุ้ย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูหนูขาว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงขฎาเทพ  ละอองเทพ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิวณิชย์กุล
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงข้าวทิพย์  ประดิษฐ์อำนวย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเขมิกา  ไชยทิพย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเขมิสรา  คล้ายสำลี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเขมิสรา  บุปผะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายคชาธร  ศักดิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายคณาธิป  กัณวเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายคุณาการ  ผ่องผุด
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงงามตา  นววิธากาญจน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจักรดาว  สุรินยา
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจักรพันธ์  พฤกษ์ชญานันท์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจักรภัทร  อรุณทัต
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจันทิกรร  แสง
ป.3
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจัสมิน  หมุดอะด้ำ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจาริญา  หมวดหมัด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัณยรัศมีวงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายจารุกิตติ์  อิสโรวงศ์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจิดาภา  รัตโนดม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิตติมา  รัตนอุไร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีหะรัญ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจินตภัทร  เสนทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิรกัญญา  อินอุทัย
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจิรกิตติ์  เอกกะยอ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิรพัฒน์  ปาณียะ
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจิรายุ  รติเลิศกุล
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายจิรายุ  หงส์อมตะ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจิรายุส  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิราวัลย์  มั่นคงวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจีรณา  กัลยา
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักล้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจุติพล  ชูงาน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงฉัฏรญาฎา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายฉัตรทิวานนท์  แก้วเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฉัตรศิริ  สุริยะโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชญากานต์  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชญาดา  เชี่ยวภาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญรอง
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ตันติจรัสชัย
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชณัญทิตา  ชัยภัทรธนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชณัฐปกรณ์  สิรินทรโสภณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชนนิกานต์  กันธะรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชนนิกานต์  วิริยพงษ์สุกิจ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชนพัทธ์  รัตนประภาต
ป.4
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชนสรณ์  ฆังคะสะเร
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชนะ  แซ่เอียบ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชนะเดช  ทาจุมปู
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชนัตร  มงคลสิริตระกูล
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนากานต์  บารมีปกป้อง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมมณี
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนิดาภา  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชนิตว์นันท์  ถึงอินทร์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนิตา  ณ พัทลุง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนิษฐา  ฉอบุญเหี้ยง
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชยพล  โชติวานิช
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชยุต  แสงสงวน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชลชาติ  คำทอง
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายชลธาร  บุญญโร
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชลธิชา  ควนวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชลันธร  บุญรัตนัง
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชวกร  โกกิละวาที
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชวภณ  นิลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชวินธร  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชัชพงศ์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชัญญานุช  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชัยณรงค์  จิรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชัยภัทร  ดโนทัย
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชัยวรรธน์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชัยวัฒน์  อุดมรัตนสิริ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชานนท  ไชยพลวัต
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชานนท์  เหมนะ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชาลิสา  อิลากัน
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชาวิณี  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชินพัฒน์  หนูหว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชินวัตร  เตชะสาย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชิษณุพงศ์  เลากาวงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชิษณุพงศ์  อ่อนรู้ที่
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชีตภัทร  หมื่นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำนงจิต
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชุติเทพ  สิรินทรโสภณ
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชุติมา  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชูหญิง กรีติกา  ชัว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายโชค  เมฆพิรุณ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงซัยนี  เลาะเหม
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงซารีน่า  เบ็ญสอิ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงโซเฟียร์  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายฌาน  วัฒนยนต์กิจ
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเฌอ  ชูวัน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงญดาพร  สมเกิ้อ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายญาณวุฒิ  ฉั่วรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร
ป.3
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาตา  เรืองดำ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฐนกร  แก้วศรีกุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายฐปกร  จินดากุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐปนา  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฐพัชร์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนดาร
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา
ป.4
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐานิตชญา  สิทธิโยธา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงฐาปนีย์  มะโร
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงฐิตาภา  ประสมพงศ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่วยชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิเชียรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงฑิตยา  เกตตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณ กานต์ธีรา  พลเดช
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณ ธนดล  กิตติพร้อมพงษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณฐ  ชาติยิ่งเจริญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายณฐกร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณธัญ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณภัค  สินธทียากร
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณภัทร  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณภัทร  ชูโชติ
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณภัทร  ณ สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณภัสนันท์  บุณยสิทธิ์เศวต
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณรินี  ยกล่อง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณวิญา  เบ็ญราหีม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัชดา  คลี่บำรุง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัชพล  ชายกุล
ป.4
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณัชพัฒน์  ลี้ไพโรจน์กุล
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฏฐจิรา  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  เทพฉิม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กอมณี
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐกมล  พลด้วง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐกรณ์  ทุ่งปรือ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณัฐกฤตน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมยอด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐกุล  แสงจง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐชญาดา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณัฐชนน  สนองคุณวรกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐชนนท์  หนูเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐชยา  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐฐิรา  นวลจริง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  กำเหนิดผล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  อรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนภูมี
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐนันท์  เตชะวัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วงถนอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฐพงศ์  วิจิตรจินดา
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฐพล  เยาว์สนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐภัทร  ชัยภัทรรังสิมา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมจรรย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐวรา  มะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญฟูประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐวุฒิ  สักจง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัธพงศ์  ปาทะรัตน์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณิชา  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณิชากร  กำเหนิดผล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณิชากร  เมืองศรี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณิชาพัชร์  แซ่ตั๊ง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณโร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุยยะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณิชารัศม์  รุจิธีระพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณิชารีย์  ซือรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณิพพาณ  จันทร์กิ่งทอง
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายดลภูมิ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงดลฤดี  แก้วบุบผา
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงดลฤดี  ชวรินธนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงดวงพร  มานะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงดวงหทัย  แซ่จิว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงดียาน่า  เหมหีม
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายดุลยวิทย์  แก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายต้นปี  ปีติเจตน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงตรัยธนัญ  เส็นยีหีม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายตะลันต์  หวังเกียรติขจร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงตะวันใหม่  ช่างเรือนกุล
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายตุลาการ  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายไตรภูมิ  จุลนวล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายทรงทรัพย์  แก้วพรหม
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายทรงภพ  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงทรรศนีย์  นุ่นเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายทัชฮาล  เหล็มนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงทิพย์อุบล  นวลละออ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายทีปกร  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธชาทัช  เสรีกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนกร  ชวศุทธิฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนกร  ดีสกุล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนกร  นันทพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนกฤต  ชูทองคำ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนกฤต  ภักดีแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนดล  สวนเวียง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนดล  สีสุข
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนเทพ  แก้วเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธนบดี  อภินันตชัย
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธนภรณ์  สุขวรรณะ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธนภัทร  จันทรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธนภัทร  ภูอรัณย์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายธนภัทร  อุนทรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธนภูมิ  แก้วถาวร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนภูมิ  หิรัณยธร
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนวัฒน์  ยอดมุณี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนวัต  พิณทะมะโณ
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนวิน  เสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนอนันท์  เฉลิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธนัชพร  ลี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนัยนันท์  พรพลธีรกูล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนาธิป  โชตินะกิจ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธนารีย์  ชีวศุภกร
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนารุจิรัตน์  วาจาสุจริต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธนิก  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธรรมนูญ  ไพลกลาง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธรรมปพน  ชัยรุ่งเรืองสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชินอัครวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธัญจิรา  เจี้ยงเต็ม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธัญชนก  ว่องธรรมวิชา
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วนะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิตสังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงธัญษร  อุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกรอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงธันยมัย  พรหมณะ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงธารทอง  แก้วกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธารา  เกียรติคีรี
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธาวิน  อยู่พูนสุข
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธิติพงศ์  คุรุปัญญา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธิติพัทธ์  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธีร์ธวัช  เพชรมีค่า
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธีรธัชช์  เรืองแก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงธีรนาฎ  มิ่งรัตนา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธีรภัทร  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธีรภัทร  เบ้าพรมวงค์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธีรภัทร์  เทพฉิม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธีรศักดิ์  รักเงิน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายนครินทร์  ชัยศรีนะ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนธกานต์  จรูญเลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายนนทนพงศ์  ใหม่น้อย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายนนท์ปวิธ  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนนทวัฒน์  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายนนทวัฒน์  รักสงค์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนนทวัตร  ทองเรือง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนพวรรณ  สุขอำไพ
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายนภดล  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายนภดล  ธรรมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายนภดล  รักพูนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนภัส  หิรัญ
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนภัสกร  แซ่ฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขธรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนภาภัทร  บุญพันธ์
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนรวิชญ์  เต็มพร้อม
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนราธร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายนราธิป  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนราวิชญ์  บุญพรม
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนฤภร  พฤกษ์ภัทรานนต์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนฤมล  ทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนลินทิพย์  ว่องสกุลพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนลินี  มิ่งยอด
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนวดล  ศรีแก้วทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนะดา  บิลหละ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายนะโม  มีแก้ว
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนัฏฐกมล  รัตนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนัทธมน  กุลชานันทน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายนันต์นภัส  อินบุญคุม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายนันทกร  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนันทฉัตร  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนาถลดา  ตะระเวลา
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนิชนันท์  จิตวิมาศ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนิชานันท์  ณะพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนิชานันท์  พิรีนันท์
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายนิติธร  มุสิกะไชย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายนิทธนต์  จิรวัฒน์อำไพ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายนิทธันต์  จิรวัฒน์อำไพ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนิปุณ  สมบัติกุลธนะ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนิรดา  บินตุสะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนิรัชกร  สังขชาติ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนิรัชพร  สังขชาติ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนุสรา  อนงค์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายเนติภล  เพชรพรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายบดินทร์  เกียรติชวนะเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงบัวสีฟ้า  ขยายวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงบุญฤทัย  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงบุษกร  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายบูรณศักดิ์  สอนสงวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงเบญจพร  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายปฎิภาณ  เล้า
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปฐมพร  หนูเสน
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายปณพล  เธียรมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปทิตตา  บุณยแต่ง
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปภาวดี  บุญทัศโร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายปรเมศร์  วิมิตตะนันทกุล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปรเมศวร์  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงประภัสสร  เรืองยังมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปรัชญา  เชียงโฉม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปรัชญ์  นาคเกตุ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปรานปรีญา  จารุแพทย์
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปราเมษย์  ธนะเพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปริพัตร  ชัยวิชิต
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปริยากร  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปรียารัตน์  ใจมะโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปวริศ  ศิริคุรุรัตน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปวริศา  เดชาธีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณัฐสุข
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ถิระผะลิกะ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายปัญจพล  สีสิล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปัญจรีย์  ถาดทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปัณฑิตา  ขาวพรทิพย์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปัณณวัฒน์  รุธิรโก
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปาณิศา  เฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปาณิศา  สินนุกูล
ป.3
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีพรหม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปาณิสรา  หลีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายปารมี  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปาราวตี  บัวอินทร์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปาน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยธรรม
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปิยะจิรา  ปิยะทอง
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทปราณีย์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปิษฎา  ชัยสุวเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายปุญญะ  ศรีสังค์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปุณณพล  กิติระ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปุณณวิช  ฟูตระกูล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปุณณารมย์  ต่อวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปุณยาภา  แซ่ลิ่ม
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปุรัสกร  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงผกามาศ  นันทิโย
ป.6
โรงเรียนบ้านกรอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพควดี  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพงศ์รภัส  วิศรุตพงศ์เกษม
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายพชรพล  ธราเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพรชนก  ขุนศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพรณภัส  ทองเพขร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพรนภา  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพรพิมล  ประทุมชาติภักดี
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพรพิมล  พั่วแดง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพฤกษ์  เอื้ออิสระวิมล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพลวัฒน์  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพลากร  เพชรจำนง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพลานุภาพ  เพชรเงินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพศวีร์  ขจรไชยกูล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพศวีร์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพศิน  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายพัชรพล  เครือเตียว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพัชราภา  คงสม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพัชสนันท์  กอบจิตต์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายพัทธดนย์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพันธวัช  เทียบรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิชญธิดา  โปทอง
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิชญากร  มีบุญมาก
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายพิชญ์  ห่อเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพิชาภา  ทองเพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชวลิตร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แซ่เจียง
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพิทูร  สุทธิชล
ป.5
โรงเรียนบ้านกรอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพินทุสร  นนทะสร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพิพัฒน์  แสงเอียด
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมอักษร
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพีรญา  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพีรดนย์  แซ่จึง
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพีรตา  ทองคำชุม
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพีรเพชร  สองนาม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพีรสุทธิ์  แซ่จง
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพุชงภ์  แก้วกสิ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพูนทรัพย์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงเพชรบูรพา  วรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายไพสิฐ  เศวตตานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายฟีรอซ  มูเก็ม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายภราดร  หลำเบ็ญสะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภราดา  หลำเบ็ญสะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภวัต  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงภษธร  เต
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภัคพงศ์  ดารายนตร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภัทญาวิณี  แก้วละออง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะนวนรัมย์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภัทรพงศ์  อ่ำปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ประทีป
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายภัทราวุธ  ยาอีด
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงภัสราพร  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภาณุพงศ์  บัวแดง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายภาสกร  ลิ่มเซ่ง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายภีม  ศรีสุวรรณวิเชียร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายภีมพัฒน์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายภีรวัส  กิจสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายภุชิสสะ  เทพนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภูชิตา  มณีช่วง
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายภูชิสส์  หิ้นนุกูล
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายภูดิศ  มุกข์ดาแดงเข้ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายภูติณัฐ  เจียะจิระวิบูลย์
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายภูมินทร์  จันทร์ชื่น
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภูริ  จิตชาญวิชัย
ป.4
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญคงไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภูวนาถ  ดิสระมุณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภูวเนศ  สาทิพย์จันทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภูวริศ  ทิพอุด
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภูสิทธิ  มณีช่วง
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงมณฑิรา  จันทขวัญ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายมนต์มนัส  ลิ่มสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงมนฤดี  จาริยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงมนัสท์ชนก  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายมังกร  แง้เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงมัฑณา  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมานิตา  วิชัยขัตมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงมิ่งกมล  สงผัด
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมุกชมพู  ธรรมประมวล
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายเมธัส  คลังน้อย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายเมธัส  วิมุกตายน
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงโมนา  ตนายะพงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายยศกร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายยศวริศ  เกตุพุก
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายยสินทร  จุลานนท์
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายยอดกมล  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเกษม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายยุทธนา  ฉัตรชัย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงยูถิง  เพชรรอด
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายรชฏ  เพ็ชรแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายรชต  มีอุดมเจริญ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงรดาชา  แทนชื่น
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายรพีภัทร  คงกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงรรินทิพย์  วรรณมาโส
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงรวิพร  กนกพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงรวิสรา  ภูธะรักษ์
ป.3
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายรอยเดชา  บริดก์สตอก
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงระพีวรรณ  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงรักชนก  มรรคา
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายรัชชานนท์  นาคทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงรัชฎากร  เต็มพร้อม
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายรัชพล  จันทภาโส
ป.3
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายรัชพล  เสือชาวป่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรัฐชาติ  ขาวเรือง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรัตตกุล  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายรัตภูมิ  ถิระผะลิกะ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายริสกี  นิลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงรุจรวี  เพ็ชรประสมกูล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรุจิรางค์  เถ้นว้อง
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงรุจิษยา  รัตนมโนรมย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงเรานัก  คูณะรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายเรืองศักดิ์  มีชู
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงลลิตภัทร  กษิติประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงลลิตา  โสมสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงลันตา  จิตปาโล
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงลิลลี่นี  จึงอรุณโรจนกิจ
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายลีโอนาถ  คาเนตี
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงเลอวรา  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายวงศกร  พันธ์ทอง
ป.3
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายวงศ์บรรดิษฐ์  โสธะโร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายวชิรวิทย์  ฉัยยากุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรชนะ
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวณิดา  อินทรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวนัสนันท์  ตรงจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงวนิดา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวรชิต  อินทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวรฎา  อินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงวรรณพร  อินทร์คำ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงวรรณษา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวรรณา  สินเกา
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายวรรษ์มงคล  นิรันดร์พุฒ
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวรวุฒิ  นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวรศิริ  ดรุมาศ
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายวรัญญ์ภาส  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายวรัญญู  ช่วยแท่น
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายวรัญญู  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวราภรณ์  มนนุมาตย์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายวริศ  เค้าเปี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายวริศ  เจตะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายวริศ  ดีไชยเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวริศรา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงวริศรา  ยอดขวัญ
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงวริศรา  สุขมิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงวสุธิดา  นาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายวัชพงษ์  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายวัฒตพงษ ์  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายวาคิณ  มุกดา
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวาอิล  อับดุลรอฮมาน
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายวิชญพงศ์  นุ่นโย
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายวิชยุตม์  รอดทิพย์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายวิทาธร  วงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวิภาดา  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวิภาวนี  ณรงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายวิศรุช  ปุณสิริณัน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายวีรภัทร  อาจสมโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายวีริศ  แซ่ลิ่ว
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายศรัณญ์  กาญจนทัด
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศรัณยู  วีรการณ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศรุตา  ไหมพรหม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงศศิญาพัชร  ศิริเสถียร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศศิธร  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงศินันท์นาถ  วงศ์ปัญญา
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายศิริพงศ์  พนมไพรสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมัดอาด้ำ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงศิลดา  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายศิวกร  ปภาพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายศิวกร  พงศ์ประยูร
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายศิวกร  หมัดอะหิน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายศิวพล  ตั้งเธียรฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายศิววงศ์  พงวิจิตรจินดา
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงศีกันญา  สิทธิฐานทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายศุภกร  กรอบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายศุภกร  คำนึงคุณากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายศุภกร  เมืองศรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายศุภณัฐ  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายศุภณัฐ  เอียดวาโย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายศุภปวีร์  สุรสอน
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายศุภพงษ์  ใบอิสสระ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายศุภพล  ยิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายศุภฤกษ์  คงมี
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายศุภวิชญ์  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีพูล
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงศุภากร  รัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนปลื้ม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงศุภารัตน์  ลาภคำ
ป.3
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลกาญจนาภิบาล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยอดเสถียร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเศรษฐพงศ์  วุ่นดี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสกลรัตน์  สัตบรรย์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายสธรรดร  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายสรณัฐ  วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายสรพล  ศรีไตรรัตน์ชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายสรวิชญ์  มากแสง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายสรวีย์  บุญมีประกอบ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสวิตตา  บุญธิมา
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายสหรัฐ  สุดตรง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสาธินี  กูลระวัง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสาวิตรี  มะเลโลหิต
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายสิทธิกร  ปานถนอม
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายสิทธิชัย  พูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายสิทธิโชค  อินทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายสิทธินนท์  จันทศรี
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายสิทธินนท์  ศรีสังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายสิปปกร  เพชรศิราสัณห์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายสิรภัทร  เวชศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสิรวัชญ์ธยาน์  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายสิริชัย  แก้วมณี
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  โกศัยกานนท์
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสิรินรัตน์  อ้อไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสิวิไล  เหลืองสกุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงสุชาวลี  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสุชาวลี  เพชรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงสุทธา  กุญช์วรรณ์
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชะ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายสุทิวัส  วรรณโร
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงสุปิยฉัตร  พรหมชมชา
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสุพัชฌา  ดำสัย
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สระโพธิทอง
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงสุพิชญา  ทะนวนรัมย์
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุพิชญา  บิลอะหลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสุภัทรา  สุภามาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงสุภาวดี  ชูลีรักษ์
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงสุรัสวดี  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงสุรัสวดี  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จำปาสี
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงสุวรียา  ประวัติ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วอิทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงสู่ขวัญ  ลาภอนันต์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายเสกสรร  นพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงหทัยชนก  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หมัดเหย็บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายองครักษ์  หมวดเพชร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายอชิตพล  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอชิตา  สุนทรบูรณสุข
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายอดิเทพ  บุญชูดวง
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายอดิเทพ  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอธิชา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายอธิป  ยางทอง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายอนณ  สาวิชชโก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอนาวิล  ปะฏิวาโห
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายอนุชา  หัดหมัด
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงอภัสรี  ศรีวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงอภิชญา  กาญจนรัตน์
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอภิชญา  พรมชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุตรง
ป.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายอภิเดช  อภิบูลสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอภิษฐา  พรหมสาลี
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่แท่น
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอรทัย  เจริญขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายอริญชย์  ชาติละออง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอริษา  เอกพิทักษ์ดำรง
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงอริสา  เพชรมุณี
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไพบูลย์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายอัครวิทย์  มาลีอังศุกุล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอังคณา  หมาดอี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงอัจจิมาณัฐ  เกษมจันทรโรจน์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายอัชฌเดช  หวังปราบ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายอัชฌา  โชติ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอัซมีย์  สมัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอัญชลิดา นีน่า  วอลส์
ป.4
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอัฑฒ์  โรจน์ปกรณ์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายอันวาร์  หลำเบ็ลส๊ะ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงอัมณีย์  รัตนชัย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงอัยย์นา  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอัศวรัตน์  ฆังคะมะโน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอัสมานี  ยูนุ
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างศรี
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงอาทิตยาพร  จุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายอาทิตย์  สงเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายอานัส  นวลแย้ม
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอารยา  ขุนนุช
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอารยา  วงหาเทพ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอารีเซีย  กะหละหมัด
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอารีตา  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอำนวย  กานนท์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอินทิรา  ราชปักษิณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงอินทุกาญจน์  บารมีปกป้อง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายอิฟฟาน  อัครามีน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอิศริยา  เบ็ญละ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงอุณัญญา  พันหวัง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงอุสนา  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายอู่ทอง  เสนางคนิกร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายเอกสิทธิ์  จิตภักดี
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายเอกเอื้อรักษ์  บุญดำ
ป.3
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงแอนนี่  วรรณวรรค
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงไอริน  สะอาดวารี
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงไอลดา  นิพัทพงศ์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายฮันซังอึน  ทะสะระ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายฮาซาล  และตี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงฮานีส  หมัดสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายัชัสวีย์  และตี
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายุศุภณัฐ  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงุศุภิสรา  สุวรรณสอาด
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
นางสาวกชมน  จิตรพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกณิศา  ชื่นจิตต์ศิริ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชประคอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายกรกฎ  วงค์ทนา
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงกรณิศ  จิโรจน์กุล
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายกรณิศ  ชัยรัตนภิวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
นางสาวกรพัชรา  เพ็ชรศร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายกรมธร  เลิศตระกูล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายกฤชพล  พรหมเรือง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายกฤตธี  มีมงคล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายกฤตภาส  เทพสถิตย์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายกฤตภาส  สกุลยืนยง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายกฤตภาส  สมิทธิฐิติ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกฤติกร  แก้วธวัชวิเศษ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายกฤติน  ศรีพรม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายกฤติพงษ์  สุคนธ์ธารากุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายกฤษฏิ์  กิตติพล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายกษิดิศ  กานตกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายกษิดิศ  จุฑาสันติกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกัญจน์  กิจรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจักขณ์เศรณี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงกันเกรา  บุญทองขาว
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกันตินันท์  ภิบาลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงกานต์ชนก  คชคีรี
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกานต์ชนิต  คชคีรี
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงกานต์บงกช  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายกานต์พิภัช  ชูเสน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงกานต์รวี  เวียงถานะ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงกานต์สินี  พวงชาติ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายกานต์  รุ่งบรรณาพันธ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายกิตติทัต  ชิตมณี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายกิตติธัช  วิสาละ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายกิตติภัทธ์  โลวตระกูล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายกิตติภัทร์  จีวรงคกุล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายกิตินัทธ์  คีรีธรรม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 416 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กหญิงกุลธิดา  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงกุลนภา  รองเรืองกุล
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกุลปริยา  ภัทรวิชญ์กุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงเกณิกา  แหเกิด
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายเกษตร  กัณฑลักษณ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดำขุนนุ้ย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายคณณัฏฐ์  เอตทัตควณิชกุล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายคณนาถ  โรจน์กฤตวิทยา
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายคมฉาน  พรหมสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงครองขวัญ  ชีวรุ่งนภากุล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงคุณิตา  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงจณิสตา  เอียดทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายจรุวิชญ์  ณรงค์รัตน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายจักรธรรม  วงศ์มุนีวร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
นายจักรพล  สีดำอ่อน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์พรายศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายจักริน  คงใหม่
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุกศักดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เขียวเล็ก
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลือปิยะพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายจิรกร  ดวงมณี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายจิรทีปต์  ยิ่งนัยศิริกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายจิรพัฒน์  ตันวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายจิรภัทร  ไวสมมาตร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายจิรภัทร  ศรีสัมพุทธ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายจิรวัฒน์  นภาดลกิจ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายจิรัฏฐ์  เหมรา
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงจิลมิกา  กานตกุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
นางสาวจุฑารัตน์  มีเอียด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประสงค์จันทร์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลลี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงเจนิษา  เพ็ชรเล็ก
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายฉัตรดนัย  เจียระนัย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
870
เด็กหญิงชญตา  ไข่มุกด์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายชญานนท์  โชติวานิช
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายชญานนท์  ดวงจักร์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายชญานิน  สุบรรพวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงชญานี  จรินทรานนท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงชนกนันท์  แจ่มจำรัส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงชนกานต์  เอี้ยวสกุล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายชนน  ฮาสุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายชนนทร์  ไตรวรรณ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายชนภัทร  กุลแพทย์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายชนมภัทร  ชำนาญผล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงชนิกา  จรินทรานนท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงชนิกานต์  มณีนวล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงชนิสรา  ทรัพย์สิรินาวิน
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายชยุตม์  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ไพบูลย์พร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายชลัมพล  ลือวิศวกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายชวนากร  ณ สงขลา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายชวิศ  แก้วนุรัชดาสร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงชาลิสา  เจตะวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงชาลิสา  สายทอง
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายชินทัศน์  พรหมมี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงโชติกา  เกตุชู
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
นางสาวโชติกา  ชูเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายโชติวิทย์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงญาดา  สุวรรณโชติ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงญารัท  นวฤทธิ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายฐตพล  บุญทองขาว
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายฐนกรณ์  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
นายฐานวัฒน์  อมรางกูร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายฐิติโชติ  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณกานต์รวี  พลเดช
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณฐ  พงศ์คุณ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
905
เด็กชายณพวุฒิ  ผ่องเผือก
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายณภัทร  โกสิยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณภัทร  ฟุ้งทศธรรม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณภัทรา  จิรโชติกำจร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายณยศพงศ์  ประทุมทอง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
นายณัชชวิทย์  สายศรีโกศล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณัฏฐาพร  สะเหรียม
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณัฐชยา  คงพระบาท
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคนวล
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายณัฐนนท์  เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณัฐนันท์  หงส์อัครพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายณัฐนิวิทย์  เชาวกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
นายณัฐพงษ์  สายแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
นายณัฐพล  หนูสังข์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณัฐภัทร  บุญชูมณี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายณัฐภัทร  เมืองพูล
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าเทพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายณัฐวัฒน์  จิยิพงศ์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายณัธศกรณ์  รอดทิพย์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณาชฎา  สกุลโกสิน
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงณาณิศร  กสิพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
นางสาวณิชมน  ชูเอียด
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงณิชา  วิกรมโรจนานันท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
นางสาวณิชาภัทร  บุญหนุน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาญภักดี
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงณิชาวีร์  วสุวรรธก
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายดนน์  ดิษฐาน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายดิถดนัย  ร่มพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
นางสาวดุลิกา  สายสุด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายเดชาธร  ยืนยงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายตรีทศพล  เปรมกุลวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายตะวัน  แซ่วุ่น
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายตะวัน  เดชบุญญาภิชาติ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นางสาวตัสนีม  บิลละเตะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงติณณา  ตฤษณวสุนธรา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กชายทัตเทพ  สืบเส้ง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายทีนาร  พิศิษฐสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
นายธนกร  เกียรติปรุงเวช
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนกร  โก
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธนกร  สุธีรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนกฤต  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธนกฤต  วงษ์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนกาญจน์  กันไพเราะ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
นายธนธรณ์  สิงหพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธนบดี  กริชพิพรรธ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธนภรณ์  พงศ์ปิยะนนท์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธนภัทร  หวังสมบูรณ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธนรัตน์  อุดมพงศ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงธนวรรณ  โสพิกุล
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงธมกร  เส็นเนียม
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธรรมรัตน์  จิรสุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายธวัชชัย  หิรัญสถิตย์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เดชอรัญ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณรัศมี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายธัญญัฐ  เรือนสูง
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงธัญยธรณ์  คหวิริยะโกศล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีทองสงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
นางสาวธันยธรณ์  บุญอินโท
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธีธัช  ฐิตโสมกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธีธัช  เสตสุบรรณ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายธีธัช  เสาวธารพงค์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธีรเธียร  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายนพินทิพย์  ชูชาติพงษ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงนภัสพร  แก้วสนิท
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วอุบล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงนภัสสร  ใจพินิจ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายนรธรรม  ชาลปติ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
นางสาวนริศรา  พิริยะพิเศษพงศ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงนวลณภัทร  สุขนวล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนันทิตา  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
นางสาวนาสิกา  เทพหล้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนิชนิภานันทน์  วิฑูรรัตน์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนิตยา  อินทรสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายนิติธร  ทูกัง
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายนิธิพัฒน์  พลด้วง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนิมมาวดี  หิรัญวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงเนตรนภา  พิทักษ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงบุญญาภา  สุปะวะโรทัย
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงบุญสุ  เขียวขำ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงบุณฑริก  รัตนพยัต
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงเบญจกานต์  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุคติ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงเบญญาภา  ยงเกียรติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปณิญชญาณ์  สามารถ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปพิชญา  ขุนจันทร์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายปภาวิน  กลั่นฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายปภินวิช  เตชะพันธ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายปรมัตถ์  ปานสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายปรมี  วัชรีบำรุง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นายประติมากร  เพชรศิราสัณห์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปรัชกร  ชีวศรีรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปรินทร  งามรุ่งวิเชียร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายป้องรัฐ  ท่าจีน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปัณณพร  อึ้งรังษี
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิโมกข์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายปาณัสม์  รัตนโอภา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายปารุสก์  ท่าจีน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายปิยบุตร  เบ็ญอาหลี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
นายปิยภัทร์  อุดมพงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงปีย์รดา  วงษ์ปา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุตันตยาวลี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายปุณณภพ  รามจันทร์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  ปราบพาล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายพงศ์ธร  คุรุปัญญา
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายพชร  พิชญเวทย์วงศา
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1010
เด็กชายพนธกร  ธราเกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
นางสาวพนิดา  คงหนู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพรชนิตว์  กีรตินิรันดร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายพรภวิษย์  ศศิอังกูร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพรสินี  ดนสวี
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงพฤวัลย์  สาระวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพลอยภทรพรรณ  เจนจารุพงศ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงพัชรธิดา  ประยืนยง
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายพัฒนะ  ทองขำดี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายพัทธ์ธสิทธ์  ถาวรนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพิจิตรา  โสทรอดิศัย
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายพิชชพัฒน์  ยืนนาน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงพิชญาภา  ภัทรชยากุล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายพิชาภพ  รัตนมณี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
นางสาวพินทุพันธุ์  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชประสิทธิ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงพิมพ์นภา  เชื้อพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐิตโสมกุล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรรณโนทัย
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงพิมแพรวา  เทศประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงพีรดา  กิตติพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพีรดา  อัครวิเนค
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
นายพีรพล  ธนนิลกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายพีรัช  จันทระ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายพุฒิเมธ เลขะกุล  พรหมอินทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงเพาพะงา  วิเศษสินธุ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงแพรพันวา  เทศประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงฟารตี  ปฐบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงฟ้าใส  งามไตรไร
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายเฟาซีย์  เหรนจิ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายภคพล  สาลีผล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายภควันต์  แดนพิชิตโชค
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายภนลภัส  สุทธิมาลา
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงภัคจีรา  มุณีสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภัทร  อัตศรัณย์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงภัทรณิชา  ดาวสดใส
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงภัทรนันท์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภัทรรัตน์  สุนทรานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงภัทรลภา  แซ่เอียบ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภาณุวิชญ์  ตันติมา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
นายภาวัช  เสียงเสนาะ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายภูชิสส์  พรหมช้าง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายภูเบนทร์  วชิรพิศุทย์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
นายภูเบศร์  โมคะรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายภูริณัฐ  พงษ์ธรรมรักษ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
นายภูริณัฐ  สุวรรณเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายภูริทัต  เพ็งพันธ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายภูริพัฒน์  เอมโอ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภูวัต  ก่อเจริญสกุล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายภูวิชญ์  ศรีทวี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายภูวิศ  สุขเสรีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
นางสาวมณฑาทิพย์  ช่วยแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงมนต์ประภา  สุทธิพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายมนัญชัย  ศรีสุขแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
นางสาวมัสยา  บุญชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงมาริศา  เลิศวิทยาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงมารีน่า  บูระณะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายเมธพนธ์  ดับโศก
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
นางสาวเมรีย์  แซ่นิ้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงโมโม  นาคดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายยศภัทร  ธีระวิวัฒน์ชัย
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายยศวริศ  สำเร็จ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายยุทธพิชัย  แซ่จง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายโยธิน  สุขช่วย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายรณกฤต  สกุลยืนยง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงรติมา  ลิ้มโยธิน
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงรวีฟ้า  สุภานันท์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงรักชนก  สัมพันธ์สกุล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
นางสาวรัตติยาภรณ์  แก้วจังหวัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายรัตนสิน  สินธนบดี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1080
เด็กหญิงรุ้งระวี  รุ้งเรืองระยับ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ลิ้มกุล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายลภัส  พนาเวชสันติ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงลีน่า  รายา
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เจริญไชย
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายวงศ์รวี  วรรณวิธู
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายวรกานต์  ปัตตะพัฒน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายวรงค์ธรรม์  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายวรเชษฎฐ์  สุทธิสมิทธิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายวรภพ  ล่ำวัฒนพร
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายวรเมธ  มิตรช่วยรอด
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
นางสาววราภรณ์  เกื้องิ้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายวริทธิ์ธร  ทองมุณี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายวริศ  พิรักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงวริศรา  ภูอรัณย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายวัชรสรรค์  ธีรชาติอนันต์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
นายวิชชาบูรณ์  พรรคเสือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายวิชยุตม์  ทองย้อย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงวิชิตา  ลีลาศรีสุนทร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายวิเทนทร  แก้วหวังสกูล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายวินสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
นางสาววิลาสินี  พูลคุณานุกร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายวุฒินันท์  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
นางสาวศรสุดา  วัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายศรัณย์  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
นางสาวศวิตา  เจริญศิลป์พานิช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อรุณ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงศศิชา  ไตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงศศิตา  วงศ์หิรัญเดชา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงศศิภา  ตั้งนภาดล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงศศิมา  เจริญโสภา
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
นางสาวศิรกาญจน์  มโนทัศน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงศิรดา  จงวัฒนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศิรดา  เจริญศิลป์พานิช
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายศิวกร  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1115
เด็กชายศุภกาญจณ์  เย็นใจชน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายศุภณัฐ  ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีรอด
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงศุภิสรา  ด่านวรนันท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์กิตติศึกษา
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงสกลสุภา  พรหมวิจิตร
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายสถาปัตย์  เพชรศิราสัณห์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงสรนันท์  กระจ่างวงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายสรวิชญ์  สมุทวานิช
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายสรานนต์  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงสริตา  อนันตกุล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
นางสาวสโรชา  การิศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงสฤณี  ต่อวิวรรธน์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงสายน้ำ  ฤทธิรงค์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
นายสิทธิกานต์  สุกใส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งบรรณาพันธ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
นายสิรภพ  เดชชนินทร์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายสิรภพ  ปรีดาวรานนท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงสิรภัทร  ศศิธารา
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงจินดา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงสิริกัญญา  ลือเดชวุฒิไกร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายสิริวุฒิ  ชูชีพ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายสืบตระกูล  คุณธรรม
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายสุกฤต  ลิ่มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงสุขรดา  สุขนวล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงสุจิรา  เลิศวิเศษวีรกุล
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงสุชานันท์  ใสบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายสุทธิ  ศานนิกรภาพ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงสุทธิกานต์  เอียดทอง
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
นางสาวสุธาวี  แป้นทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายสุพงศ์  สงวนเชื้อ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายสุภกิณห์  พีพะระพรรณ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
นางสาวสุภิญญา  สตะรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กชายสุรพัศ  อรัญชัยยะ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงสุรภา  พวงชาติ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายสุระวิชญ์  เขียวเล่ง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายสุวิชา  จินตโกศล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายสุวิทัส  กัลยา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงเสลาลักษณ์  รักษ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
นางสาวเสาวลักษณ์  อิสโร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงโสภิตา  วิจิตรสงวน
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงหงสภัทร  ทิพยโภคิน
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงหทัยชนก  สุวรรณโน
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายหรัณย์  ธรรมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงอชิรญา  ทวีชัย
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายอธิศ  จรัสปรีดาลาภ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงอนัญญา  โรจน์พิบูลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
นายอนุวัต  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงอภิญญา  โสภณ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
นายอภิวัฒน์  แสงนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายอภิวุฒิ  ตันติวิวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
นางสาวอมรา  เจริญขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงอมลวรรณ  นราศิโรรัตน์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
นางสาวอรภัทร์  เพ็ชรเรือนทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
นางสาวอรสา  เจริญขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
นางสาวอริสรา  พุ่มม่วง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงอริสรา  เศวตสุทธิพันธ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอักษราภัค  จันทร์พุ่ม
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงอาฑิตยา  พันธ์จินา
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
นางสาวอาภาศิริ  พูลนวน
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงอารียา  ยาชำนาญ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายอิศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงอุรัสยา  วิศาลพัฒนะสิน
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายเอกชัย  ลิม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงเอมมิกา  ยุนุ๊
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงกชกร  ศรีสังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงกชนันท์  รุ่งโรจน์อนันต์
ป.3
โรงเรียนวรพัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงกชพรรณ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงกชมน  เรืองเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงกณิกนันต์  พรหมอักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายกณิศ  ทวีกายุจันทร์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายกตัณณ์  ดำบัว
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงกนกพร  แสงสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงกนกวรรณ  แขน้ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงกนกวรรณ  รวงกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงกนกวรรณ  อึ้งวณิชกรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงกมลฉัตร  ชูโสด
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงกรกมล  ศรีสมโพธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงกรธสุ  สุรัสวดี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงกรรญกร  ลิขิตพาณิชย์กุล
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงกรรณิการ์  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุกศักดา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายกฤต  จันทร์นุ้ย
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายกฤตกร  ยินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงกฤตญา  จุกสีดา
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายกฤตณัฐ  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายกฤตภาส  พ้นภัย
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงกฤตยา  ชื่นจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงกฤตยา  โสตทิพย์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายกฤษณภูมิ  เหล็มสะ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายกฤษณ์  หลงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายกฤษตมุข  ไชยสุขทักษิณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายกษิดิศ  แซ่เกาะ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายกษิตินาถ  ชนะถาวร
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายก้องภพ  ศรีทวีกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงกัญชพร  ละอองเทพ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1218
เด็กหญิงกัญญากาญจน์  แก้วหนูนวล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงกัญญานาถ  ตุกเอียด
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงกัญญารัฐ  แก้วบุตร
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลปนะสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านกรอบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิการุณ
ป.3
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยพูล
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายกัณฑพงศ์  คงเคว็จ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายกันตพงศ์  เจษฎาภินันท์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายกันตพงศ์  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายกันต์พัสร์  โกไศยกานนท์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายกันติพัทธ  ทิพยมาศโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงกันติศา  แก้วกันหา
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายกัลปวิชญ์  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงกาญจน์มุกดา  อินทรมาศ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงกานต์ทิตา  รักนุ้ย
ป.3
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายกานต์ธณัฐ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เซ่งเส้ง
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงกานต์นภา  กาญจนเจริญ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อรัญดร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงกานติ์ชนก  อินทรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายกานพงษ์  ภักดีพิน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  จันทรัศมี
ป.3
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายกิตติ  แสงดำ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายกิตติชัย  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายกิตติพงศ์  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงกิตติพร  เขจรแข
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายกิตติพัฒน์  กลับกลาย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายกิตติศักดิ์  กุกแก้ว
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1253
เด็กชายกิตติศักดิ์  โยมเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงกิรดา  จิตนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงกุลกันยา  ลือเกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงกุลชญา  พิราชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงกุลชา  แท่นธรรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงกุลญาดา  ศรธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายกุลธร  วัฒนธรรมเมธี
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงกุลรภัส  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายเกรียงไกร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงเกศเพชร  ลัภกิตโร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงเกศราภรณ์  เกษสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายขวัญข้าว  จิตรนิรัตน์
ป.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงขวัญฤทัย  อึ้งรังษี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายเขตตะวัน  ศรีพิรอด
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงเขมภัสสร์  ศรีแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงเขมมิกา  เจะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงเขมรัสนี  จินต์ถาวรรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงเขมอัปสร  พรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายคฑาเพชร  เพชรเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายคณาวุฒิ  รัตตภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายคณิณ  ชูเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายคมกฤต  จันทรพักตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายคามินทร์  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายคุณทวี  ทองลิ้นจี่
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็งนุ่น
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด
ป.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายจรณ์สพล  สังข์คีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงจรรยพร  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายจักรกฤษ  มากพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายจักรภัทร  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงจันจิรา  ดำอำไพ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1288
เด็กหญิงจันจิรา  อินเกื้อ
ป.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายจารุเดช  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงจารุนาฎ  เหน็บบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายจารุวัฒน์  อินวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงจารุวีย์  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงจิดาภา  บุญสิริธนา
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงจิดาภา  รุกขพันธ์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงจิดาภา  วิยะรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงจิตต์พิสุทธิ์  ฉิ้มล่องดำ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายจิรกิตต์  ขำมณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายจิรกิตต์  ศรีไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กชายจิรพงศ์  อรัญดร
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์