ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 112 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  ขุนทองปาน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  จิตศิริ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวดี  นุ่นสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  สะใบงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกอร  ไชยเทพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนธิชา  สุยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลชนก  นวลนก
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลชนก  สานุกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลณัฐ  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองจันทร์เเก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลลดา  นามเสน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรกนก  ตรงต่อกาล
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรนันท์  สุขพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรพชร  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรภัทร์  ฟองละมุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรวิชญ์  วิทยาจารุประพันธ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรวิชญ์  เส้งโสด
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรัญญา  เทพหล้า
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรัณญา  เกษตรสุนทร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ถ้ำเสือ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตภาส  ชาวห้วยหมาก
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤตภาส  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤตัชญ์  โภคภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกฤติญดา  เอกธาดาภักดิ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤติน  ปถมกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤติน  พันธนียะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤธตระการ  ฉัตรวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษฎา  หลีกันชะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกวิน  จันทรปาโต
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกวินท์  ขุนราช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกวินธิดา  บัวคีรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกษิดิ์เดช  ใฝ่ทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกษิรา  พัฒนา
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัญจน์  สุชาติ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญชพร  นวลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  ทวีเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สานุกูล
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 114 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชาติ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยมณี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวไข
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เด่นยุกต์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพวาริน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ส่องสง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัณฑลิดา  ดุกหลิ่ม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกัณตภณ  ยอดรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกันตทัตต์  จำนง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกันตพัฒน์  ประชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกันติชา  มหาโคตร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกันติทัต  รุจิแสงอนันต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัลญา  แสงโพลง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนชล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกานดิศา  มานีมาน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกานต์ทิตา  อักษรมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกานต์ธีร์  รัตนสำเนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกานต์นิธิ  เพ็ชรกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิตติชัย  ไชยหิรัญการ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกิตติทัต  โงกเขา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกิตตินันท์  ภักดิ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิตติพงษ์  เรืองมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิตติพจน์  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกิตติพศ  ใหม่ชู
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกิตติพิชญ์  หวั่นไหว
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกิตติศักดิ์  กานุวงศ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกิติณัจว์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายกิรดิส  หวังจิ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกุลจิรา  พรหมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกุลชาติ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกุลฐิตา  คูนิอาจ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกุลทิวา  พวงสอน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกุลธิดา  ขุนนวล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกุลปริยา  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกุลภรณ์  ธรรมอิสระ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกุลสินี  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเกลียวฟาง  ใจโต
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 115 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงเกวลิน  สาลิกา
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเกศกนก  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเกียรติยา  บินดุเหล็ม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นเพชร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงขวัญหทัย  บุษบงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเขมจิรา  แสงยิ้ม
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายคเชนทร์  เพชรประดับ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายคณาธิป  รัตนนิล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายคณิต  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายคมสันต์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคัมภีร์รัตน์  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายคิรวงศ์  นวลเล่ห์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายคุณานนต์  จิตต์ละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจตุรวิชญ์  เพชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจรรยพร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจรรษณัย  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจักรกพงศ์  ล่องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีระนนท์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจักรพงษ์  หวันปะรัตน์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจารุกิตติ์  ผลวัฒนานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิณห์วรา  แก้วมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วยาว
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิดาภา  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจิดาภา  โสเจยยะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิดาภา  หนูเพชร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจิดาภา  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจิตตินี  ปิติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิตธีรา  วงศ์กระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจิตรลดา  ดวงมณี
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงจิตาภา  สันเจริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงจินต์จุฑา  นนทะสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายจินตนา  ปัตตะโก
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจิรธิดา  กาญจนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายจิรวัฒน์  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจิระประภา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจิรัชญา  ไทชนบท
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงจิรัชญา  นวลเจริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจิรันธนิน  ปิตายัง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 116 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงจิรัศรา  ประไพวงศ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงจิรากานต์  ยีบ๊ะ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิราภรณ์  คงพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจิรายุ  ศรีนวลขาว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจินดา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปัจฉิมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจุฑามณี  ใสสอาด
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจุฑามณี  หานุกูล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเกียรติเพชร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กราสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายเจษฎา  จันทโฆษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  หลงสาม๊ะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายโจฮาเนส  กันตูร์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ศรียาภัย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชญาณิน  อินทะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชญานนท์  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชญานิน  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภาศรี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชฎาพร  สันเจริญ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชนกนันท์  มาศจำรัศ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชนนิมิตร  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชนมน  ดำราช
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชนมน  พัฒนะไกวัล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชนวีร์  เวทย์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชนัญชิตา  เจียวุ่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชนาภา  ติเอียดย่อ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชนิตรา  ชาญเสนะ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชนิสรา  โชตินะกิจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชมชนก  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชมพูนุช  หลักชั้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชยพล  พินศิริกุล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชยาพล  ฟองประพันธ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชยุตพล  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชยุตม์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชลกร  วัฒนาดิลกชาติกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรยิ่ง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 117 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วอรุณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชวิช  ตันติเศรณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชวิศา  คงรอด
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชวิศา  รุจิแสงอนันต์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงช่อกนก  โชโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงช่อทิพย์  การะกรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชัญญา  โชตินะกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายชัยวัฒน์  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชาคริต  เรืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชาญณรงค์  นิลปักษ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชารีฟ  ร่วงขาว
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชาลิสา  บุตรสามบ่อ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายชาลีฟ  บินต้วน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชิติพัทธ์  ผึ่งแผน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชินวัตร  บินรัตแก้ว
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงยืน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชุติมา  ทองชนะ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงโชติกา  แก้วพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงโชติกา  นพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงโชติกา  ศรีรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายไชยวัฒน์  พุ่มมา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงซาบีญ่าร์  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงซารีนา  หลับจันทร์
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงซารีน่า  สังข์มณี
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงซารีน่า  เส็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายโซล่า  ไพบูลย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายญาณวุฒิ  สอนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงญาณสิริ  เทพกูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงญาณิศา  จิระนิล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงญาณิศา  หนูชู
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงญาดา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงญาตาวี  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายฐากูร  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงฐิฑิตยา  ย้อยด้วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงฐิตาพร  จิตต์หลัง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 119 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วรรณพงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงฐิติชญา  ยิ้มแย้ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทาจินา
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปลอดเทพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายฐิติสุทธิ์  ศรีสุธาสินี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายฐิรวัฒน์  แซ่ฉิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณ รฎา  ถาวโรจน์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายณควัต  หวันหล๊ะเบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณชฎา  จันทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณฐกร  วุฒิพันธ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณฐพงศ์่  หวังจิ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณฐพร  ทอพิมาย
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณณณ  เจริญมาศ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณภศธร  สมบัติเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณภัทร  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณภัทร  สนิทมัจโร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัชชา  มหากัลยาณกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฎฐกร  ขุนรองโนต
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฎฐภร  บุญช่วง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฏฐ์จิรา  อึ้งกุศลมงคล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฏฐพล  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฏฐพิมล  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฏฐภร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐกร  หล้ารู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กาญจนแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐชนัน  พูลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐชภัค  ปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐชยา  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐชยา  เตชะวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐชยา  สรรพสิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงจรัส
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  คึรีโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยชาญยุทธ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 121 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยานพะโยม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  หมั่นวิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บัวดำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหาตะวานิช
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐธิชา  นวลมังสอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐธิรา  จำรัส
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐนันท์  เครือทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐนันท์  พระธาตุ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐบรรณ  ประกอบชาติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์มโน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐพล  เสล็มเบิก
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐภูมิ  ประกอบชาติ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐมน  คงไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฐวรัชญ์  บุญศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐวรา  จิตภิบาล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ใหม่
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ก้องศักดิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐสินี  วิทยาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณิชกานต์  การะหงษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณิชนันทน์  อัมโร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณิชากร  ณรงค์เดชา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณิชาภัทร  สิตะรุโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายดนุภัทร  ชุมประมาณ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายดรุษกร  ขันธ์สาคร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงดากานดา  หนูนุ่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงดาริสรา  เจริญจิตต์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงดีน่า  หมัดสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายดุลยพล  บุญแก้วสุข
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงดูลิลลาฮ์  เกษตรกาลาม์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายเดชพรรดิ์  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงตติยาภรณ์  เพดเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายตรัยเมษ  มหาวิเศษศิลป์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 122 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงตรีเนตร  อัมพรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายตรีภพ  เดชทองคำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายตฤณ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายตะวัน  บุญดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงตะวันฉาย  สุวรรณมุสิก
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายติณณภพ  ทองไพจิตร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายเตชินท์  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายถิรชนม์  บุญชำนาญ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายทรงวุฒิ  สรงวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายทรธร  ทวีปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายทศธร  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงทักษพร  สุขกระจ่างค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายทัศน์ชาวัฒน์  สุวรรณเวศ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงทัศนรรท์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงทิกากร  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงทิฆัฌพร  บินดุเหล็ม
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายทิพธนัช  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงทิพยรัตน์  นิ่มดวง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายเทพทัต  สุขขาว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธตาภา  มานีมาน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนกร  สายสะอิด
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนกร  เหมือนพรรณราย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนกฤต  ฉัตรจินดา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนกฤต  พุ่มเล่ง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธนกฤต  หวานคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธนกฤต  อรรถจินดา
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธนชาติ  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนดล  จันท์มา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนดล  ศิณโส
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธนเทพ  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธนนรินทร์  วิทยาสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธนพร  แก้วพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงธนพร  หนูสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธนพร  อินทร์สุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนพล  หนูจู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนพัชร  เชิดปัก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงธนภร  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 123 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมาก
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนภัทร  คณะแนม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนภัทร  แสงเทียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธนวรรณ  มณีรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนวัฒน์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนวัฒน์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนวัฒน์  หนูสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนสิทธิ  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนะพัฒ  อภิวันท์ภักดี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธนัชชา  มานะชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธนัญชนก  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธนัญญา  นามอาษา
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนัตถ์  อนุสา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธนาภา  จิระโร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธนาวดี  จารุพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธเนศ  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธเนศพล  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธมลวรรณ  โชติธรรม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปาลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญธนชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธรรม์  บุญมณี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธราธาร  ปะสัน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธัชธรรม  วราหะกิจ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงธัญชนก  ขันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธัญชนิต  มากชูชิต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วริศเมธีธนนท์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกวิทหัตถกิจ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์ช่วย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธัญญามายด์  เสริมจิตต์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเป็นทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธัญสินี  ดำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธัญสุดา  ส่งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธันญ์วริน  วรรัชต์จงสิริ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธันยพร  ประทุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธันยมัย  พรหมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธาดา  อำนวยกิจ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 124 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงธิชาชล  เรืองหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงธิดารัตน์  แกนคง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธิตวรรณ  โผผิน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธิบดินทร์  สุรัตนเมธากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธิวาภรณ์  จันทเลิศ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธีร์ธวัช  จันทะโคตร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธีรนนท์  คงสี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายธีรนาถ  นพถาวร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธีรภณ  จันทเลิศ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธีรภัทร  เลี่ยมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธีรภัทร  สุจินต์โณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธีรภัทร์  ทิพย์สงคราม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธีรเมธ  อนุกูล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายธีรวุฒิน์  คชสาร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธีริศรา  อินตรา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธีร์  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนครินทร์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนงนภัส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายนนทพัทธ์  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนนทวัน  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนนลดา  วิชานนท์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนบีล่า  กาลมิกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายนพณัฐ  อภิสิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายนพดล  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนภัทร  บุญศิริ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนภัสกร  กระจ่างวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนรกมล  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายนรธีร์  อักโขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายนรวิชญ์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนรากร  โกกิจ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายนราธิป  พึ่งโต
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนราภัทร  รัชสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนริศรา  วุฒิกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายนฤเบศ  ปะตะเน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนฤพล  ขาวเอียด
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายนฤพล  ด้วงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายนฤภูมิ  ปะตะเน
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 125 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงนฤมล  จันวันทนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนฤสรณ์  มาศนิยม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนลิน  ชาญณรงค์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้วทะนัง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนลินนิภา  งามเสมอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนวพร  นิลภู
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนวพร  ราญฎร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนวพล  จามิตร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายนวพัชร  วาจาสุจริต
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนวัต  กิ้มเฉี้ยง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนอร่า  สาโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนัชนัภัทร  สลีสองสม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายนัชภัทร  สลีสองสม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนัซมีย์  ธนะพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนัทธพงศ์  เทพสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญวดี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงนันท์นลิน  วงศ์พระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนันท์มนัส  สิรินัยน์ภัค
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายนันทวัฒน์  เพิ่ม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงนับสรัยก์  เกียรติ์อนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนาซูฮา  เจะเหล็บ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนาราภัทร  แสงอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนิชกานต์  ิอินทรสูต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงนิชนันท์  รักไทย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนิชนันท์  สุขอนันต์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายนิติกร  ขุนพล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายนิติรักษ์  เสวนารัก
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนิติศักดิ์  กาบูลย์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายนิพัทธ์  จันธำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงนิราพร  อุ่นปลอด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายนิรุตติ  สุขโข
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนิสรีน  เบ็ญสัน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนิสาชล  ยิ้มสยาม
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนุชรินทร์  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนูรนาเดีย  กูเดร์ดาเก็ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนูรลีนา  บินสัน
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายเนย์ธาดา  สุวรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงบัญฑิตา  กาฬจันโท
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 126 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชีวพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงบัณฑิตา  เเท่นมณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงบัวชมพู  พุมาพาณิขย์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงบัวบูชา  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงบัวบูชา  ฤทธิ์คำรพ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายบารมี  แก้วมหากาฬ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงบุญญิสา  จิตวิมาศ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงบุญญิสา  นิลเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงบุญญิสา  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายบุญฤทธิ์  ขะตะเจริญ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงบุญสิตา  วุฒิผล
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงบุณณดา  นัครามนตรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญแก้วสุข
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายบุรพล  จันทรโชติ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายบุรวิชญ์  ดำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายบุรฮานุดดีน  หมู่เก็ม
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงบุษยมาศ  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงบุษยมาศ  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงบุษยมาส  ตั้นสกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายบุสริน  บาเหะ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเบญญาภา  สรรพพันธ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  เชื้อสาย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเบนญา  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปฎิพล  ทองส่งแสง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายปฎิภาณ  แก้วสด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปณณปก  ปัญญาวุธวรกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายปณิธิ  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปณิษฐา  แก้วมณีโชติ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปนัสยา  สุขธรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปพิชญา  คงมุณี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมธินโน
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายปภังกร  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายปภังกร  อนุราธา
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปภาพินท์  พีรฉัตรปกรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปภาวรินท์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายปรมินทร์  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายปรวิศ  นพสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายประกาศิต  สุขวรรณโณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายประภัทรพงษ์  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 127 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายปราบดา  สอิ้งทอง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปริชญา  แก้วกิริยา
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปริชาติ  รัตนหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปริยาภรณ์  คงสุจริต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  เปลี่ยนสีเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอียดขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทั่งไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปวริศ  แท่นสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปวริศ  ปานุกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายปวริศ  มุสิกะรักษ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายปวรุตม์  ปิ่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปัญชรัศมี  ไตรเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปัญญดา  ปิติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปัญญ์ศิรา  เนาว์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปัญญ์สินี  เนาว์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายปัญญ์สิลัญฉ์  เนาว์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายปัญญากร  การามหิโต
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายปัญญากร  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปัญญาวิทย์  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายปัญญาวุธ  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงปัณณพร  ทองแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายปัณณวิชญ์  กังพานิช
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงปางบรรพ์  ทิพย์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายปาณบดี  นัคเร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปาณิสรา  จันคง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงปาณิสรา  สุจริตธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปานตะวัน  ทิพย์ศรีนิมิต
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปานศิริ  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงปารมี  แก้วมหากาฬ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุศราคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปารีณา  ยี่หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปารียา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปาลวรรณ  อินทร์ตรา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปาลิตา  หมิกใจดี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปิยนุช  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายปิยรัตน์  เขียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายปิยวิช  ขาวทอง
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงปิยาภัทร์  เหมะรักษ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 131 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงปุญญตา  สมเนตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายปุญญพัฒน์  กาลสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงปุญยวีณ์  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปุณณิศา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายปุณณ์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงปุณยานุช  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายปุรนันท์  พุ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงไปรยา  จิรรัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงไปรยา  เสือสว่าง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงไปรยานี  โสดาหวัน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายผดุงเดช  หนูจู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพงศกร  ชุมรักษา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพงศ์พร  รายา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพงศพัศ  ทองช่วย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายพงศภัค  ตั้งเส้ง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  สนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพชรพล  โชติช่วง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพชรมน  เทพรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพนธกร  บุญนะ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพนิดา  คงชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายพบธรรม  บุญสนอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพรชฎา  วัฒนาไพศาล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพรชนก  บุญรัตน์เพ็ชร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพรทิพย์  โหมดสันเที่ยะ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพรทิพา  จันทร์เทพ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพรทิพา  อิศโร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพรปวีณ์  คชคีรีเดชไกร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงพรพัชร์  ปฐมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ทองเจือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพรรณวษา  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายพรรษนนท์  นุชพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพรสุดา  สมสถาน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงพรหมพรรณ  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายพรหมพิริยะ  ฆังฆะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงพราวน้ำเพชร  จิตกพชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายพลกฤษณ์  สินสโมสร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายพลกุล  ผลพูลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายพลลภัตม์  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 132 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพลอยพรรณ  บินบอสอ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงพลอยพิศุทธ์ิ  ชนะววรรโณ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายพศวีร์  ศิวายพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงพศิกา  ลำพุปการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายพสิษฐ์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพสิษฐ์  ยอดเเก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายพหล  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายพัชรพล  ทองคง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายพัชรพล  วีระวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพัชรียา  สุวรรณชาตรี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประภัสสร์ธรากุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพัณณิตา  ขุนชิตร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพัณณิตา  วิทยปรัชญานันท์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงพัณณิตา  วีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงพัตรพิมล  พูลรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงพัตรพิมล  หมัดแสละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายพัทธดนย์  รักแดง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพัทธมน  พันธุ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพัทธรวดึ  บุญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายพันธวิช  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายพันธวิศ  สุขเมตตา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงพิชชญามญชุ์  อาจชนะ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงพิชชากร  เพ็งท้วม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพิชชานันท์  มากช่วย
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คู่วงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพิชชาภา  วิสมิตนันทน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงพิชชาอร  มุสิกโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณดี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายพิชญภูมิ  รักจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงพิชญา  เชวงกิจวรกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายพิชญากรณ์  ปักษิณศิริ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงพิชณ์นาฎ  จราจร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายพิชา  เลิศตระกูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พุ่มโพธิ์คัง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงพินิชกานต์  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงพิมพกานต์  สายชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชไกร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 133 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไวทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คูนิอาจ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพ็ชร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  บุญญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีอินทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พึ่งตัว
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ญจำรัส
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพิมพ์รพี  บุญกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายพิมมาดา  บ่าวแช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เกาะพัก
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชินาวงศ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพิราอร  เหมือนยอด
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพีรณัฐ  อธิรัตนะกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพีรดา  งามหอม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพีรภัทร  แสนรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายพีรวิชญ์  เชวงกิจวรกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพุทธรักษ์  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพุทธลักษณ์  เชื้อโพน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพุทธา  เสียงอ่อน
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายเพชร  คงนวลมี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงเพชราภรณ์  บัวเนี้ยว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  สันสุไหลหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บานงาม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงแพรวา  ทองหวั่น
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงฟาฏิมา  หรับจันทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงฟารีดา  สาหวี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงฟ้าใส  มุ่งชัย
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงฟ้าใส  ระวีวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงภคจุฑา  เอื้อเฟื้อ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายภคพณ  ศิริสุวรรณขำ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงภคพร  ไชยดวง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงภคพร  น้อยนาเวช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงภคมน  มหารงค์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายภควิทย์  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงภณิตา  จินดานิมิตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงภทรพร  เวชสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 134 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายภ้ทรวรรธน์  บุญณโร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงภธิรา  ธนกรเดชารัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงภรณ์ชนก  พฤกษศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงภริตพร  วรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงภัคจิรา  พันธ์พฤกษ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงภัคระพี  รักร่วม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภัชราภรณ์  ฟองประพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงภัณฑิรา  ยานะวิมุติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายภัทรชนน  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองเที่ยง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงภัทรพรณ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภัทรภน  กรีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองหนู
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภัทรศัย  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงภัทรศิยา  ชอบสุข
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงภัทร์สุดา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงภันทิลา  เพชรมะณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงภัสสรี  ฤทธิ์ฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายภาคภูมิ  มาลัยทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงภาพิมล  ศุภวัตรชินพงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายภาสกร  เรืองเวช
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงภิชญา  สรวงอัศรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงภิริยา  นวลหอม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายภูธน  บุญเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภูธเนศ  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภูเบศ  กรรัศมีโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภูเบศ  ทรัพย์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภูมินัฐ  พูนภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภูมิรพี  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภูเมศ  ภูมิสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภูริชญา  เกื้อท่าดี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงภูริชญา  ทองฉีด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 135 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงภูริดา  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภูรินาท  คงชีพ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภูริพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูรี  ขุททกพันธ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภูวดล  แก้วรัตนะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายภูวดล  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายภูวเดช  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายภูวิศ  ถีราวุฒิ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายมงคลชัย  ทวีวัฒนาโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงมนรดา  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงมนสิชา  เลิศตระกูล
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงมนสิชา  หม่อมปลัด
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงมนัญญา  มุสิกะชะนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายมนัสวิน  เกิดกล่อม
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายมนัสวี  จันทองพูน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายมฤณัฐ  รามสมภพ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงมัสลิน  ทองเสน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงมาตา  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงมาติกา  ดำริหมัด
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงมานิตา  แสนใจดี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงมาเรีย ฮัสนา  ฝันฝา
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงมินตรา  เสียงอ่อน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงมีสุข  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงมุกงาม  แห่งเสรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงมุทิตา  กุลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงมุทิตา  ซุ้นซิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายมูฮัมมัดฟัตฮีย์  หมันหลี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายเมฆา  มาศปัน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายเมธาวิน  ศรีระดา
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเมษยา  ชัยเวทย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงเมษา  วรศิวะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายยศกร  อินสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายยศภัทร  นุ้ยสุภาพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายยศภัทร์  ยินดีโมทย์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายยศวัฒน์  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายยะฮ์ยา  แฟนดี้
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปานกาญจน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 136 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงยูวีตา  หมันหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายรชต  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายรชต  จินตประทีปโกวิท
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายรชต  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายรฐนนท์  เหมือนวุ่น
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายรณภพ  นวลศิลป
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงรติมา  ศิริกาศ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงรติมา  ศิริยอด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายร่มธรรม  เกษรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายรวิพนธ์  นันชนะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงรวิสรา  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์ฺ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงรสริน  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงระวิวรรณ  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายรัชกฤช  ศรีวะโร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุววณ์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายรัชภูมิ  ขวัญปิยะรัตน์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรัฐเขตต์  ตุละธน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงรัฐนันท์  บรรเลงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงรัตนภรณ์  ช่วยมาก
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วณิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงรัตนาวดี  โอภาโส
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงรัศมี  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายรามิล  ก๊งจิตร์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงริญรดา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณโณ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายรุจิรพงษ์  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงลภัสรดา  บัวคำ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงลักษณพร  ชัยคณาวนิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงลักษิกา  แช่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงลักษิกา  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงลักษิณา  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงลิปิการ์  ขุนเป็นทิพย์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงลีน่า  เหล็มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  ศรีพิเชียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอสินธุ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวชิรวิชญ์  รัตนญาติ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายวชิรวิทย์  กังพานิช
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริยอด
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 137 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวรธน  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองพรม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวรพัฒน์  อุปถัมภ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายวรภูมิ  วรนารถ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงวรมน  สุขขวัญ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายวรรณธวัช  สิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ศรีบุตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงวรรณศิริ  วิชชุรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายวรวิทย์  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วสองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงวรัญชลี  ทองรักษา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวรัญญา  เพชรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงวรัญญา  โหรารัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวรัญญา  อินหมัน
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายวรากร  แก้วแจ่ม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงวราภรณ์  จิรันดร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายวริทธิ์  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงวริศรา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวสวัตติ์  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายวสวัตติ์  เหมือนขาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายวสุ  ชื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวัฒนพรรณ  ห้องโสภา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวันเฉลิม  สีตะพงค์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวัลยา  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายวายุ  วงศ์ใจ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายวาริส  เก็มเส็น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวิชญ์ภาส  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวิทชรพันธ์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวิภาพัชร  อารมณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวิภาสิริ  สุยชูจิต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายวิภู  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญรังสี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวิราสินี  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 138 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายวิริทร์พล  เอกมณี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เพชรตีบ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวิลาสินี  สาครินทร์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวิไลทิพย์  ผลขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวีรภัทร  โคตอาสา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายวีรภัทร  ปิยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวีรภัทรา  ขุนเดช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายวีระพงษ์  ระวัง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายวุฒิพงษ์  เชาว์เสกสม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงศตพร  เมธศาสตร์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศรวัสย์  ซ้ายขวัญ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศรัญญา  เดชะทรัพย์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศรัญญาดา  สุภาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายศรัณย์กร  ณะไชยลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายศรัณย์  อาฒยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงศรันยา  พันธบุรี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายศรันย์  สายหลำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศรีญาลักษณ์  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงศรีวรรณ  ชูแย้ม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศลยา  ตราโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์หนู
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงศศิญาลักษณ์  บุญเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงศศิรัตน์  บรรจง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงศศิลักษณ์  รัตนวัน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงศศิวดี  เกิดทิพย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงศศิวรรณ  ครูนิอาจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงศศิอาภา  พัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงศัรญญดา  สุภาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงศินิตทรา  หลับจันทร์
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงศิรดา  คล้ายกุ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงศิรดา  นุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงศิรประภา  ซุ่นพงศ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงศิรภัส  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศิรัชญา  กปิลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศิริขวัญ  ปัญญาปิยวิทย์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายศิริโชค  สังคะโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศิริประภา  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 231 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เส้งเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายศิวกร  ราชเมืองฝาง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายศิวัช  กวมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายศุภกร  ช่างสาร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายศุภกร  มะเดื่อ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศุภกร  รุกขพันธ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายศุภกฤต  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศุภกาญจน์  ภารตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศุภกานต์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายศุภกิตติ์  หนูเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศุภพล  เทพกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงศุภภิสรา  ทองจินดา
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงศุภรัษมิ์  มณเทียรทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายศุภวิชย์  ลิ่มวัน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงยัง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงศุภิสร  นิลวงศ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงศุภิสรา  กรีฑาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงศุภิสรา  ปานเมือง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงโศภิษฐา  แก้วมณีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงโศภิษฐา  ยินเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงสกรพรรณ  เหมือนเพชร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสมัชญ์  แก้วสีทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายสรวิชญ์  สังข์อุ่น
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสรวิชญ์  สารานพคุณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสรัสนันท์  ศรีกงพาน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงสรัสวดี  มณีไชย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสรารัตน์  สิงหาด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสราวลี  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสราสิณี  อินทมาส
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายสฤษดิ์  ฤทธีอิทธิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสลินพร  แสงวิศิษฎภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสลิล  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงสวรส  คำแหง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสวรินทร์  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสวัญญา  มรรคถาวร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายสหรัฐ  ปาณะทองเจริญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสาธิตา  เรืองชาตรี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 232 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กชายสายฟ้า  ระวีวรรณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสิกาญจน์  กาญจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายสิทธิกรณ์  พรมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายสิทธิโชค  ชัยโชติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายสิทธิพร  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายสิมิลัน  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสิมิลัน  พรมป้อม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายสิรภพ  สิงคิวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายสิรภพ  โอวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วคำ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายสิรวิชญ์  คงมณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทกิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มสุวรรณโน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสิริกร  ทริทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสิริกานต์  แก้วโสภาค
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายสิริเชษฐ์  วรรัชต์จงสิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสิริพรรณ  สังวรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายสืบศิลป์  ทองฤกษ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ซุ่นเส้ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เรืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายสุเกียรติ์  ไชยภักดี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงสุขใจ  วรพงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงสุชญา  สิงหนาจ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสุชาดา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงสุชานาฎ  แก่นพรหมมา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสุชานาถ  เกษสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณละออง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสุทธิพงศ์  แสงประสิทธิ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงสุทัตตา  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงสุทินา  สาระพิทยาธร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงสุธัญญา  จันทร์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายสุธิรักษ์  สุวรรณรัศมี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสุธิศา  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสุนิษา  บิลสัน
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงสุพรรณษา  เสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 233 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์กุล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายสุภกร  ข่าขันมณี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสุภัสสรา  อมรอนุพงศ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายสุเมธ  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายสุรเชษฐ์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายสุรเดช  คงดี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงสุรนารี  ไชยสีดา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายสุรพงศ์  จันทร์จิตต์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายสุริยพงษ์  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายสุวิจักษณ์  เทพทวี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุวิชาดา  สังข์สร
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซ้ายขวัญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงเสฏฐินี  ดีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายโสณะ  ผาสุขผล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายโสภณวิชญ์  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงโสภิดา  โกญจนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงไสรตา  ทองฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทพนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงหัสซูน่า  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายอคิราภ์  สุชาติพงษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนโอภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอติรุจ  เฉลิมไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายอธิป  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายอธิษฐ์  สุวรรณขำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายอนพัช  มีนบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอนัญญา  เรือนแก้ว
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอนันตสิน  ศรศราสน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอนาวิล  ไพเราะ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายอนุพงค์  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอนุวัตร  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายอนุวัตร์  ไตรเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอภิชญา  สงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอภิญญา  หมัดอุหมาด
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอภิวัฒน์  พลายบุญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 234 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กหญิงอร  สุวรรณโน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอรณิช  ดีสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอรปภา  เจริญวารีกุล
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายอรรถวัฒน์  เรืองรองกิติ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงอรรัมภา  ประเวเสนัง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงอรวีณ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอริญชยา  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอริสรา  เล่งกูล
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอริสา  บุญเส้ง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงอักษาภัค  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายอัครวินท์  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วล้วน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอัจฉริยา  อิงธนะ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอัญมณี  โฆสถิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายอัฑฒ์รดิศ  วัฒนธีรางกูร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายอันดามัน  มู่เก็ม
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอันนิษา  โรยานี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายอับดุลการีม  สายสอิด
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายอับบัส  แหละปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอัฟนันท์  สายสลำ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายอัมรินทร์  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอัรฟานี  ยีหมัดเส็น
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายอัษฎาวุธ  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงอัสรีนา  ยามาเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายอาชวิน  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงอาทิตยา  ฉัวสกุล
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงอาทิตยา  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนะโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงอาร์มานี่  เหล็มเจริญ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอารยา  กาญจนชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงอารยา  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอารยา  ปฐมรัตน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอารยา  สิงสาโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงอารีรัตน์  กาญจนคีรีธำรง
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายอิคลาส  หมัดโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 241 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กหญิงอิงครัตน์  รัตนโอภา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายอิทธิกร  บุญศิริ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชูมนต์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองสิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอินทิรา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงอินทิรา  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายเอกนภัส  สินจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายเอกบดินทร์  ตั้นชีวะวงศ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายเอกบดินทร์  บุญรังษี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายเอกภัทร  ซ้ายลิ้มสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชาย้เอกรัตน์  ชูราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงเอมมี่  กันตูร์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงเอรวัณ  อาญาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายเอื้อ พัฒโน  ภัทรปีติกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงไอยเรศ  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงิปิยะธิดา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 242 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1017
เด็กหญิงกชกานต์  เส้งลั่น
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงกชพร  ทวีรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงกชามาส  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงกนกกาญจน์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงกนกพร  วุฒิพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงกรณิศ  เมี้ยงหอม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงกรพินธุ์  วงค์อาหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงกรภัทร์  ทองน้ำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงกรรวี  เจริญสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายกรฤต  ถือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงกฤตธีรา  มูลบุญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายกฤตภาส  จันวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงกฤติกา  ถวิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายกฤติน  เวชมงคล
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายกฤษกร  วิจิตรโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายกฤษดา  ราชเมืองฝาง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายกฤษนัย  เพ็งศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงกลิ่นแป้ง  เดชประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงกวินธิดา  เด็นละ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดิสระ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายกษิดิศ  ไชยชาญยุทธ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายกษิดิศ  วุ่นหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายกอฟฟารี่  เหมมาน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาญจนาภรณ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงกัญญาภัค  สิงห์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายกันต์ธวรรท  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายกันต์ธีร์  เขียวอุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงกันตพร  สวัสดิรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายกันตพัฒน์  แพทย์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายกันตภณ  อุตมะมุณีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงกันติมา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายกัปตัน  สนั่นโสด
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ตั่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 243 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1057
เด็กหญิงกัลยาณี  ปลอดทอง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายกาณจนพงศ์  เพ็ชรสีเงิน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายกานต์ธีรา  ปิยะรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงกานตภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพยย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายกิตติ  วงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายกิตติกานต์  กิจรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงกิตติญาดา  ถ้ำเสือ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายกิตติพจน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายกิตติพัฒน์  รักษนาเวศ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายกิตติภพ  สุริแสง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายกิตติภพ  เส้งอั้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงกุลธิดา  ตั้นสกุล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงกุลธิดา  มาเฉลิม
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงกุลสินี  สรรพวรพงษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงขวัญชนก  นิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายคณาธิป  ฆังคะมโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายคณิติน  ปถมกุล
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายคมชาญ  มณีวงค์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายจรณินทร์  นิลศรี
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงจรัญญา  ใจอยู่
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายจรัส  รัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงจริยา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายจักรพรรดิ์  คำสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายจักรภัทร  พุทธวาศรี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายจักรวัฒน์  ชูเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายจักริน  อินทจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญกำเนิด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงจามรี  ฟองมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายจามีกร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายจารุวิทย์  พันธุ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงจิณตภา  แรกจำนงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายจิณากร  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายจิตตภู  จิตคง
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงจิตสุภา  นะแส
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายจิรวัฒน์  เทวพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง 244 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1097
เด็กชายจีรายุทธ  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาอินทร์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายเจษฑนกรณ์  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงเจียระไน  นันทโร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงฉณาภัคร  ชินวร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงฉัฎธิดา  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงฉัตรญาลักษณ์  กาญจนมิตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงฉัตรยาลักษณ์  บุญเผือก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงชญานิศา  ทิพยมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิตติประภานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงชญานี  สาสระ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงชฎาภร  ศุภสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงชฎาภา  แสงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงชนกณภัทร  ถนอมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายชนม์ชนันทร์  เจริญสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงชนม์นิภา  นิตย์โชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายชนวีร์  สายกี้เส้ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายชนะกร  แก้วพระภัย
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญขวัญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์โต
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงชนัญชิดา  สังข์อุ่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงชนากานต์  สังข์อุ่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงชนาภัทร  ทองคง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงชนิดา  ชุมภูฆัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงชนิดาภา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงชมพูนุท  ชุมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายชยพัทธ์  อวะภาค
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงชยาภรณ์  กองคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงชยาภา  จิตสาธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงชลชนก  รุ้งฟ้า
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงชลดา  แก้วคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงชลดา  เจ๊ะสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงชลพร  ภัทรอธิคม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 วิภัชธรรมคุณ ห้อง 332 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายชัยชาญ  ชมชื่น
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงชาคริยา  สนิทมัจโร
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงชาลิสา  ชาญเสนะ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงชาลิสา  ทัฬหกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มแย้ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงชาลิสา  สมเพชร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายชินาธิป  ศิริคติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายชิษณพงศ์  แท่นแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่อมณี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกกระจาย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงชุตินันท์  ยินดี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงชุติมา  แก้วนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายเซบัสเตียน สมบูรณ์  นิลล์สัน
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายฌาณากุล  ศรีเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงญาณิน  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงญาดา  เชิดชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงฐณัฐชา  แสงแวว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงฐิตาพร  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงฐิติกานต์  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงฐิติชญา  เนาว์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงฐิติพร  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงฐิติวรดา  เรืองโฉม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงฑิตฐิยา  ย้อยด้วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายณชดล  สิทธิแก้วไกร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายณฐกร  ยิ้มย่อง
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงณฐปัฐพ์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงณฐมน  จิตนะมงคล
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงณณิชา  วสุลีวรรณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงณพิชา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายณฤดล  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงณวิภา  เครือสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงณัฎฐา  เพ็ชรยิ่ง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มีนุ่น
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงณัฏฐนิศ  มั่นคง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายณัฐกรณ์  พรหมจินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 วิภัชธรรมคุณ ห้อง 333 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1177
เด็กชายณัฐกิตต์  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงณัฐชยา  คงสังข์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนมณี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงณัฐชา  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงณัฐณิชา  แคคำ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงณัฐณิชา  สงแสง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รองพล
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษโส
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงณัฐนรี  ซู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณมณี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงณัฐนิชา  รักพรม
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายณัฐพงค์  แก้วบุบผา
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายณัฐพนธ  แก้วประดับ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายณัฐพล  คงจินดามุณี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายณัฐพล  งาหอม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายณัฐพล  นันชนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายณัฐภัทร  ตุกชูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายณัฐภัทร  รัตนวงค์แข
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณยุหะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงณัฐรดี  ย่องเซ่ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงณัฐรินีย์  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยสงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงณัฐวดี  เผือกสม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงณัฐวรา  แสงพงศ์ชวาล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงณิชากรณ์  นิลวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงดรุณี  คงไข่
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงดารารมณี  ปาลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายดุลยวัต  จัยทร์คง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายดูอาดี้  เหมสนิท
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายแดนไตร  ดิษดี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายตฤณ  เกียรติไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายติณณพัฒน์  นะระแสน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
นายติณณภพ  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 วิภัชธรรมคุณ ห้อง 334 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1217
เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายทรงวิทย์  จิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายทรงวุฒิ  รามสูต
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายทรรศพร  สุวรรณบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายทองนวธีรฐ์  ปิ่นทองน้อย
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงทักษอร  แก้วแพรก
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงทักษิณา  พลอาชา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงทัชฎาภา  ธนะพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณขำ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายทัสวี  จองนุ้ย
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายทินกร  ไชยบัญดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงทิพปภา  รัตนะ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงทิพย์ฑามาศ  สาห์ศรีสันติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงทิพย์วารี  ช่วยแท่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดวงวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายธนกร  บุญณรงค์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายธนกฤต  สินสังข์เลิศ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายธนนันท์  สุวรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายธนภัทร  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายธนภัทร  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายธนภัทร  หอมไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายธนวัตร  สิริพันธ์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณสะอาด
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายธนวุฒิ  ตนยะแหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายธนัช  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงธนัชชา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงธนัชชา  เสริมสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงธนัญญา  บุญโสดากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายธนากร  บุญวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายธนาพัจน์  ลาดิ๊ฟซอเดห์
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงธมนวรรณ  สิทธิสถิตย์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายธราเทพ  สงโพยม
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายธราภณ  นิลทลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายธราศรัย  ใหม่ศิริ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายธฤต  นาวารัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 วิภัชธรรมคุณ ห้อง 335 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1257
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่เมธากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงธัญนาฏ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงธัญพิชชา  เต็มศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงธัญพิชชา  หลัดจันทร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงธัญรดา  อินตรา
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงธันยพร  งามแม้น
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายธันว์  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงธิชาดา  จอกลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงธิดารัตน์  แมงทับ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงธิดารัตน์  สาหีม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายธิเบศร์  หาญพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายธีธัช  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายธีธัช  อทินโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายธีรชัย  นัครามรตรี
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงธีรดา  คีรีโชติ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงธีรนุช  ช่อลำเจียก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายธีรพงศ์  พรหมอักษร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายธีรพัฒน์  เดชายนต์บัญชา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายธีรภัทร  พวงสอน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายธีรภัทร์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงธีรัก  โสมะพันธ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงนนทิยา  พันธ์จ้อย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงนภสร  สระขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงนภัสสร  บุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงนรพรรณมณฑ์  แก้วประดับ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายนราธิป  คุมโสระ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายนฤเบศ  สระมุณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายนวพล  ช่วยผดุง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายนววิช  หนูประกอบ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงนัชชนันท์  ชัยศิริ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงนัฐนันท์  นันทาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงนันทนียา  ปทุมรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายนันทิพัฒน์  เกตนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงนัสรียา  หมัดดีน
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงนาตาช่า  มาร์ชาวล์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงนาถฤดี  ดลหมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 วิภัชธรรมคุณ ห้อง 336 โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1297
เด็กชายนาวี  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สุขะปณะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงนิชชาณัท  เทศน้อย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงนิชา  ลำธารทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงนิชาภา  แก่นทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กหญิงนิชารีย์  ตองอ่อน
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กหญิงนิลยา  มิ่งสัมพรางค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กหญิงบัณฑิตา  นัทธพงศ์กุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กชายบุญรักษา  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1307
เด็กหญิงบุณฑริกา  จิตตะเสโณ
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1308
เด็กหญิงเบญจมาศ  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1309
เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1310
เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์  พกแดง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1311
เด็กหญิงเบญญาภา  เดชรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1312
เด็กหญิงเบญญาภา  ประสานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1313
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วผลึก
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1314
เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1315
เด็กหญิงปฐมาวดี  พ้นภัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1316
เด็กหญิงปฑิตตา  หน่อสกูล
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1317
เด็กชายปณณวิช  ชูวัน
ป.3
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1318
เด็กหญิงปณิญชญาณ์  พรหมเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1319
เด็กหญิงปณิฏฐา  ถีราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1320