ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กุดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อินธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกภรณ์  จูมจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรวดี  มูลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกาญจนา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกานติมา  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกิตติยา  ต้นจ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุสุมา  มูลคำหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงเกศรา  ไทยวังชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงขนิษฐา  ผากงคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุดพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจักรนรินทร์  โสมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจิรเดช  วงค์สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรทัศน์  สุรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิระวัฒน์  เปอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจีรภา  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ศรีจันทะเนตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายฉมา  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายฉัตรชัย  น้อมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนนิกานต์  วระแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชนสิษฎ์  แสดคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนัญญา  ใฮวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนาธิป  ชาคำหลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชัชพิสิฐ  สิมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชาลิสา  มิ่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชีพชนก  คำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุตรคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชุติมา  เทวะเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายไชยพัฒน์  เตคำหัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายไชยยา  ดำรงจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายฌานณรงค์วิทย์  วงค์เศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณภัทร  เขตโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณหทัย  พิมพะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัชชา  ป้องแก้วปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณัฐพงษ์  ป้องแสนกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันลิ้มมะดัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงดวงดาว  พรมกสิกร
ป.3
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงตวงทอง  แดงอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายตะวันฉาย  เกษทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายถิรวัฒน์  ทาระชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายทศพร  วจนะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายทิวัตถ์  เดชโฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนกฤต  ภูวธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนกฤต  สีพั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนวัฒน์  วันไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธิติกานต์  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงธิธาดา  เหลาแตว
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธีราพร  แสนธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายนรินทร์ปกรณ์  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนริศรา  กาญบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุขานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนิตินัดดา  วรสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเนตรชนก  สุมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดาชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายประวิทย์  วิถาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปราชญ์นิติ  จันทรคา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปริยากร  มุริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปานชนก  โอระนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงไปรยา  หล้ากวนวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพงศ์พล  สุพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ดาวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพรชิตา  ดันมีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพรธชัย  พรหมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายพัทธพล  หอมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิ้งนภา  แสงห้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิจิตรา  อุ่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพิตรพิบูล  อ่อนมิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิมลนาฏ  วงศ์อาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิมลพรรณ  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพิยดา  พาเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพีรดา  บุญใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายพีรพัฒน์  พิรุณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพีรภาส  ถาทุมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพีรวัส  สงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเพชรลดา  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงภัณฑิรา  ลุนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงภัทรมน  แพดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายภานุพงศ์  เมธา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงภาวินี  สอนไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายภูเบศวร์  สุนสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายมินทาดา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเมษนี  สากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชินบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวนิดา  สมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวรรณนิดา  เพียเอีย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงวรรณนิสา  ศรีคล้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวราพร  ผลาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายวราภรณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิลอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงวารดี  หอมเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิชยุตม์  ภูบุรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายวิทูรภักดี  เต็งวัฒนโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวิรัญชนา  ปานประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายวีรภาพ  หวดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวุฒิชัย  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศรายุทธ  สัมฤทธิรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงศศิมา  มาพลัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายศุภกิจ  ศรีพั้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศุภมาศ  อวนป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายศุภฤกษ์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายศุภฤกษ์  พรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงศุภิสรา  ตะนัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสมัญญา  พุทธมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสัจจพร  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสิงหราช  สุขสายบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายสินวัตร  ตะนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสิรินทรา  บังพะจาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสิริมา  หันจางสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสุจิรา  คำบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสุทธิกานต์  ตาต้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ผลให้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุธาริณีย์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสุธิมา  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณา
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสุรวิชญ์  ก้อนแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วกันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุลิตา  โยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเสาวรจน์  แดนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงหัสกานต์  สงกา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอชิรภรณ์  เบ็ญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายอณุวัฒน์  สุวรรณไตร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายอนุชา  ตีชัยรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายอนุเชษฐ์  รังสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอรณิชา  แสวงวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอรทัย  ศรีลามา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอริญชัย  วันใส
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอริศรา  หมื่นจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอังคณา  ลัดดากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอัจฉรา  น้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอานันท์  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเอกราช  วิเศษสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเอกลักษณ์  บุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
นายกฤษดา  กลางวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกุลนิดา  สัจธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายเขตขันธ์  สุวรรณเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจุฑามณี  พลวาปี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐพล  รุ้งรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นายทรัพย์วิจิตร  ยิ่งยอด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธัญธนธาร  จันตั้งอัด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายธีระพงษ์  ยิ่งยอด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธีระพัฒน์  เขตประการ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนรินรัตน์  ปัดศรีราช
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนฤมล  ทาสะโก
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวนวรัตน์  วิชาเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นางสาวนันทิดา  สงคราม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงน้ำฝน  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวนิธิดา  นะวะสด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนุชนภา  โตภูเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวบุญญาวี  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปภัสสร  เสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปภานัน  พันธ์ดง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเพชรรัดดา  กุดพรมมา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายมงคลฤทธิ์  ภูศรีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงมาลิณี  หาดจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โนนน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงรุ่งนภา  โคตรแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวทัญญู  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวราพร  สายพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวันชัย  ไชยดำรงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวิทวัส  ปัดศรีราช
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงศศิวิมล  ภูอุตตะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศุภกร  เขื่อนพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงศุภิสรา  ทาสี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสุทธิพงษ์  สีฐาน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุวนันท์  แน่นอุดร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงโสภิดา  คำเจริญ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กชายอนุพงษ์  พันธุ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอนุรักษ์  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอรรคพล  บัวหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอัครพล  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงกมลชนก  บุญกอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกรกต  กัลยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกังสดาร  วงศ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกกาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกัณนิกา  คุรุบาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายกันตพงศ์  อุปชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกัลยารักษ์  มันอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงการะตรี  จันทะคัด
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกิตติพศ  อุทโท
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกิตติยา  แขกวันวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกิตติศักดิ์  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกิติญาดา  บัวจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกุลธิดา  พรมผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายไกรวิชญ์  ทองไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายคุณนิธิ  ปตินาคา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจิตราพร  สมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจิรกานต์  นาสพัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงจีรนันท์  ท่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจุฑามาส  ตางจงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมศร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายเจษฎา  โพธิสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุมภูสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชมพูนุท  นีอำมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายชเยน  จันทร์ละคร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชลธิชา  เทือกท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชลธิชา  น้ำหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชลลดา  ไฮวัง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีชมพู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชัยวัฒน์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงฐิติมา  ตันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงฐิติมา  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งนาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฐติยา  ราชปึ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัฐพงษ์  นามบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วบัวสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐรวี  ฉายาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินกรัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายดนัย  คำตะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงดวงกมล  ภักดีศรีทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนกฤติ  เล่ห์มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนบดี  ศรีโคตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนวัฒน์  โน๊ตสุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนวัฒน์  มะโนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนาทร  ทัศพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธรีรัตน์  พรมดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธัญนิตา  เสนปัญจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธาริณี  ดอบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธิญานันท์  นนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธีรธัช  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธีรไนย  สารสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธีรพล  วงคะสุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธีระโชติ  ประทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนภาพร  เกษทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนวพล  เกษทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนัฐลดา  ทาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนาถลดา  มาจรูญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนารัญย์ฌา  พันเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยะสุราช
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนิชกานต์  พานาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนิชาวัลย์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนิศา  แพงหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถินนาขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายบุญฤทธิ์  อินทะสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงบุรัสกร  รักษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปทุมวดี  ดาวเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปพิชญา  ไชยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปรัตถะกร  บุตรแสนคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปริญญา  มีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปิยะดา  ระเมียดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปิยาภัสฐ์  บุญพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพนิดา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วกันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพัชรพร  ตุ้มทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพัชรพร  สถาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพิมพรรณ  สุไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายภพนิพิฐ  บุตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายภัทรพล  อุตรส
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงภานุมาศ  นราพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงภารดา  สืบสา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมจันทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงยุทธพงษ์  ยาทองไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายรพีภัทร  มูลเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไชยบุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายรัชชานนท์  ขอดอนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงรัชดา  บริหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงรินรชา  สุริยะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงรุจิรา  ทิพย์โชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเรือนแก้ว  ชำนาญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงลดาวัลย์  เทพพันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงลลิตภัทร  เปลี่ยนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวนิดา  แสนสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวนิภา  แสนสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงวรรณภา  กอนเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวรรณิภา  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวรลักษณ์  เดชาหูม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวราภรณ์  จงโวหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวริยา  สิทธิเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงวารุณี  หอมเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงวิภาวี  ภู่มะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวิศรุตา  อาแพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงศรุตา  ยิ้มสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงศิรินทรา  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงศิริรัตน์  โคตะมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายศีลวัต  จตุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงศุภกานต์  ชาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายเศรษฐศิริ  ภูตะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายสถาพร  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสริตตา  อินทร์ธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายสันติภพ  เฒ่าอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสิทธิชัย  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสิรินทรา  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุชาสินี  ผลให้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสุทธิมา  อุปสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสุธิตา  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสุนิตา  วงค์ศรียา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสุพัตรา  มะอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุพิชญา  ท่านกเอี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุภาพร  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายสุรเชษฐ์  ผาใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายอชิรวัตติ์  ไชยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงอมรรัตน์  พ่อศรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอรวรรณ  กระโจมเค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 7 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงอรุโณชา  สาขาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์คะสุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอารยา  ลุจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอารียาพร  ภูห้องเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอุษา  บุญเรืองนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงไอรดา  ริษดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์