ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมล  โยระบัน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  เมืองมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลินโพธิ์ศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกอร  ศรีคำแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลชนก  ตันวัฒนาอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  ล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมัยธร  ศรีค้อ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรกฎ  พรหมสาขาณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรกนก  คื้มยะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรชวัล  ศรีค้อ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรภัทร  ฤาดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรวรรษ  นาทองลาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรวุฒิ  ฆารดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกรินทร์  ศรีษะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตพล  กุกำจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติกา  จิตกุศล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤติเดช  เนียมชมภู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤษฎิ์ภูบดี  จิตรมนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกษมา  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกอปรทรัพย์  ธุรารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เฉิดกุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกันตพร  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกันตพล  จันทวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยกิตต์  จิกจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัลยณัฐ  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สกุลกอบทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกัลยวานิช  สินธุวานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัลยา  เนาว์ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ศรีนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัลยาณี  ดาวกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกานดา  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกานต์สินี  งอยภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกิตติธัช  อุประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกิตติภพ  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกีรติ  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกีรติกานต์  มะละกา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกุลณัฐ  ชิตบุตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกุลสตรี  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเก็จญาดา  เชิดสะภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเกวลิน  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตฆาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงแก้วใจ  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายโกเมศ  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายโกษม  ธัญบุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงขวัญหทัย  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเขมจุฑา  สุวรรณบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายคณวัฒน์  ศิริวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจรรจิรา  คำคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจรรยพร  เถื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจริยธรรม  นาภูดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจริยาภรณ์  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจักรพงศ์  โตจวง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจักรพรรดิ์  วงศ์ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจักรภพ  จิระสวัสดิ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจักรภพ  นานาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจักรี  ดาวกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจันจิรา  ดวงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจันทรัสม์  ศรีเจริญวนิช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจันทิมา  จันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิดาภา  โลดแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจิดาภา  สุขขัง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิดาภา  อินทนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายจิตติ  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจิตรธิดา  ใยวังหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจิตสุภา  เทพนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายจิรณัฐศ์  เทียบแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจิรพัฒน์  ที่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิรภัทร  คงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิรภิญญา  ติลาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิรสุดา  สุวรรณเทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิระนันท์  ถาประมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิรัชชา  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรัชยา  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจิรัฏฐ์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิรานันท์  ศรีสกลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิราวรรณ  พิทักษ์ชัยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจีรเมธ  รักษาขันธ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจีระศักดิ์  นามสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจีริสุดา  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายจุฑาภัทร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจุฑามาศ  เจียมบรรจง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายจุฑามาศ  ชำนาญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอี่ยมสงวนจิจต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเจตษฎา  แสนดวง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงเจติยา  วรามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเจนจิรา  ธนศักดิ์กุลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเจริญศรี  สิทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเจษฎากร  โต๊ะมีเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายเจษฎากร  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงใจทิพย์  สองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายฉลองพร  ฮังกาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฉัตราภัทร์  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายฉัตริน  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยะไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชญานิศ  โยธานัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชฎาพร  ปิยะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์วราเดชกุล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชฎาภรณ์  กุศลสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนนิกานต์  เวี่ยนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนันพร  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนากานต์  เลาหวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนิดาภา  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชนิตา  อุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชมพูนุช  กนกอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชลญาดา  ครสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชลธร  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชลธิชา  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชลลดา  ผ่องสนาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชลวษา  ชัยสุข
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชลันธร  วงศ์ศรีดา
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชวิศา  ใจเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงช่อชมพู  ยูปานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภูทองกรม
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ราญาติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัชวาลย์  จันเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชัยณรงค์  เอี้ยงลักขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชัยวุฒิ  บุระเนตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชิดชนก  พราน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชินดนัย  กิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชินวัตร  กงลีมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชินาธิป  กุลกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีคำแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชื่นตา  สิทธิฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คมคาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุริยะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชุติมา  คำพันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชุติวัต  วิสามารถ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายโชติภณ  จันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายโชติวัฒน์  แต้ศิริเวชช์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงญนันทพร  ลีประเสริฐสุนทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายญัฐวุฒิ  โคตรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงญาณวิภา  ศรีวะรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงญาณิศา  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงญาดา  สูญห้าว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงญาตภรณ์  งอยภูธร
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายญาติพล  ศรีสถาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงฐานิดา  วะชุม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงฐิติพร  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญทวีไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายฐิติวุฒิ  งามนุมาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ลาลู่
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณภัทร  พานธนิกกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณัฐกิตต์  สินธุกุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐชา  ประกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฐธิชา  แพงคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฐธิชา  ศักดิ์ศรีวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไตรทิพย์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฐนนท์  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณเภสัช
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐริกา  จำปาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายณัฐวัตร  มิ่งมิตรมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัธฐริณี  แมดมิ่งเหง้า
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณิชากร  ม่อมพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงดลพร  ประจันนวล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงดวงกมล  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงดวงกมล  อุปลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงดุสิตา  วงศ์กาไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายเดชิษฐ์  สุวพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายตฤณชาติ  ขุนน้อย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายติณณภพ  ปิติพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายทวีชัย  เมือยไพร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายทศรฐ  ผาใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงทอภัค  รุ่งกิตติกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงทอแสง  หอมไกรลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงทัณฑิกา  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงทิพย  สุรินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงทิพย์นภา  คำพิมูล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเทพนรินทร์  ทานาลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายเทพสิทธิ์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธนกร  ชมชายผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธนกร  ชาญพิพัฒน์วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนกฤต  ผลพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธนโชติ  โคตรภักดี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธนดล  บุญพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์สีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธนทัต  การุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธนบดี  พรหมพารักษ์ อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธนพร  โถบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธนพร  สกุลคุณาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนพล  ต่ายเนาว์ดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธนภณ  ศรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธนภัทร  ที่รัก
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธนภัทร์  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธนยาภัทร  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงธนัชญา  แสงไผ่แดง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนาธิป  ไชยวงศ์คต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธนาวัฒน์  สิงห์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธนิศ  บับพาน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุพรรณเมือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธรณ์ธรรศ  ปรางเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธรรมวรรณ  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธราดล  นาคบุญศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธวัลพร  สูญราช
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองสุทธา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธัญญาสิริ  สารจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทุมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธีรนาฎ  อันสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธีรเมธ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธีรศักดิ์  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธีระวุฒิ  เติมทานาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนงนภัส  ทองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนงนภัส  อรรถสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนงนภัส  อุปละ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนทีกานต์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนนณัฐชกร  นูขุนทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนนทภัทร  ภูเลิศ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายนพรัตน์  พิทักษ์การ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนภัส  วราสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนราภัทร  ชมชายผล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนฤเบศ  พุ่มโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนฤภัทร  อภัยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนัทธิดา  ชัยแสงราช
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนันญาภรณ์  ฤทธิ์โยธี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนันทกาล  น่วมเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนันท์นภัส  มัตตะนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนาตาซา  กงลีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนิชาดา  คึมยะราช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนิชานันท์  วรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนิติภูมิ  โพธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนิรชา  แสงหล้า
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนิรวิทธ์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนิรัชพร  คึมยะราช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนิรัชพร  สายมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนิลนาจ  มณีแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนิสิตา  เทาดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงเนตรดาว  บุษนาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเนตรทราย  ดาวังปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เบญจคุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเนาวรัตน์  โคตรวิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงบัวชมพู  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายบำรุงศักดิ์  โกสีย์รัตนาภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบุญยานุช  แก้วมหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงบุษบา  ดีโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเทียวไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงเบญญภา  โสกันทัต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปกเกศ  วงศ์ศรียา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปฏิภาณ  ตระกูลวาง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปฐมพงษ์  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปนัดดา  พันกง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปนัสยา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัครินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปภิณวิทย์  ศรีเจริญวนิช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปรมาพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปรเมศว์  ฝ่าพิมาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปรัชญา  ชาแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายปรัชญา  เพ็งผกา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปริฉัตร  สุขเจริญพงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายปริญญา  จันคำเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายปรินทร  เทพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์สีดา
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปวริศา  ปาระบับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปวีณา  สีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ธารารมย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปาณิศา  นพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายปานเทพ  ริยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปารณีย์  ถิระดำรงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปาริชาติ  แว่นเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปาริตา  อุสาพรหม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปาริภัทร  พลมีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปิติพัฒน์  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปิยธิดา  กรงโพธิ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปิยภัค  ทามณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปิยภัทร์  โพธิ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปิยวรรณ  ทิพมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์สีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปุญญิกา  บุญพบ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปุญญิศา  ภาวะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปุณยนุช  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปุณยภัทร์  ประมวลเจริญกิจ
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเปรมภูมิ  สิงหรัตนกรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงไปรมา  ตองตาสี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเผด็จ  ทอนฮามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายพงศกร  ไทยเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพชร  ดอนภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพชรพรรณ  เทพวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพชรมน  พานธนิกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งโรจน์ประกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพรชิตา  สิงห์สุดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพรญาณี  คำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพรนภัส  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพรนิศา  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรเบนจามิน  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพรพิเศษ  เป็นบุญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพรไพลิล  ศิริต่อตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพรรณภัค  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพราวสุข  ศิริพงศ์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายพลวัฒน์  ขุ่ยฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพสุพิชญ์  ชุมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพัชรดา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพัชรพร  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพัชร่ภรณ์  แก้วคำแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพัชราภา  ไตรธิเลน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพัชริดา  มุนทองสุข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพัชรีญา  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพัฒนวดี  ชุมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพัตรพิมล  นาลงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพัทธ์ณัชชา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายพันธวัธน์  ไขประภาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพัสนันท์  ศรีชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพัสนันท์  สัญจรเลิศ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิจิตรา  ทุมภารักษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิชญรัตน์  มธุรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิชญาภา  ยาคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิชยา  สิงห์คาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพิทักษ์  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิมชนก  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอกกระโทก
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีรังโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพิมพ์พราว  พานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุตรละคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติภูพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  สุทธิอาจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพิรัญญา  ชนะเกียรติไพศาล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายพิสิษฐ์  นพรัตน์จิรกุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพิสุดา  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายพีรณัฐ  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงพีรดา  ด่านลาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพีรพล  เล่าสุอังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายพุทธรักษา  บุญสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงเพชรไพทูรย์  มูลดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  เทอำรุง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงแพรวโพยม  ภักดีเหลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงแพรวา  เดียงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายไพฑูรย์  ดาบสีพาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายไพรัตน์  มิตรแสง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภคพร  โฆสิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภณิดา  บุตตะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงภทรพรรณ  ศรีหนองห้าง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงภริตา  คนหมั่น
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงภัคจิรา  ประเสริฐแท่น
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงภัคจิรา  ผาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงภัครมัย  ข่วงทิพย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงภัทรดา  ไตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงภัทรธร  นามผา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็งคำปั้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงภัทรนันท์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงภัทรพร  จันทรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายภัทรวัฒน์  หล้าหิบ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยบุญ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงภัทรสุดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองขันธ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงภัทราวดี  วงศ์อินทร์อยู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายภาคภูมิ  สามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายภาณุพงศ์  ด้วงหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายภาณุภัท  เพชรโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายภาณุวัฒน์  งิ้วสุภา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภาณุศักดิ์  กิมิฬาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ตาแสง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงภาวนา  ผาลลาพัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงภาวิณี  ซ้ายสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปลื้มกมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภูตะวัน  เจะแหละหมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายภูตะวัน  หลานเศรษฐา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายภูนพัฒน์  คงคุณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภูมิ  ฉู้วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายภูมิไท  เพชรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายภูริช  ตันติวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภูริชญา  จันทร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูริพัฒน์  จันโท
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูริพัต  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูวิศ  ถาอาดนา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงมณีรัตน์  แฮนเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงมัชฌิมา  ล้านแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงมัณทนา  บุญทวีไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงมานิตา  หนองสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงมาริษา  ศักดิ์สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงมาริษา  เอี้ยงลักขะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงมาลิณี  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงมินตรา  นารถโคษา
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงมุทุตา  ใยวังหน้า
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมุธิตา  ฟูฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายยศกร  วัฒนพิบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงยศยาตรา  สารนอก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายรชต  สิมมาคำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงรณิดา  พิพิทธภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงรัญชด์  หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงรัฐนันท์  กางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายรัฐภูมิ  บริเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงรัตนากร  หาดทวายกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชิ้นน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงรัศมี  พูนพิริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงรินรดา  อุระภา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอเหนี่ยวกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงลภัสรดา  คำแสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงลลนา  โกษาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิตติเจษฎาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวนัชพร  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวรกมล  วงษาเวียง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายวรกร  พรหมภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวรพงษ์  คำผุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวรพจน์  ไชยตะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงวรพรรณ  โถตันคำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวรมาลี  เทือกขันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายวรเมธ  วรเมธลาภิณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายวรรธนะ  แซ่คึง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายวรวุฒิ  จันทราวุธ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวรัญชลี  ฮ่มป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายวรันธร  ศรีอิสาณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวริทธิ์  แหกาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวรินชญา  หลานเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวริศรา  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวริศรา  วรชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายวลงกรณ์  โมกกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายวศิน  วงศ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวันวิสา  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวันวิสาข์  ชาคำหลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงวัลทิญา  วิกาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายวิชชากร  หระสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงวิชชุตา  นักผูก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายวิชัย  ศรีบัวรม
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายวิทย์  วิมลนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายวินทกานต์  นามประกาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงวินิธา  จันไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงวิภาวี  กุศลเฉลิมวิทย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงวิยะกาญจน์  ขันทองคำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวีรภัทร  พงษ์คุลีการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายวีรภัทร์  ค้าดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวีรวิทย์  นวลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายวีระพล  ศิริขันธ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายวุฒิกร  ดวงกุลสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศตกมล  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายศตวรรษ  ไตรธิเลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศรุตา  ปัตโชติชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงศรุตา  เสรีสุภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงศลิษา  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  งันลาโสม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงศศิการณ์  จันทาศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แพงคำฮัก
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายศาสตราวุธ ตัญญะสิทธิ์  ตัญญะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายศิรชัช  จิ่มอาษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงศิรดา  ใยวังหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายศิรบดี  พลมีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายศิระศักดิ์  อินอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงศิริกร  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงศิริธิดา  ปาทา
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงศิรินทร  ทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายศิวกร  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงศิวัตรา  ใยบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายศุภกฤต  ไทธะนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นสากล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศุภกานต์  ฤทธิ์ดอน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายศุภกิจ  พรศิลปกุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงศุภธิดา  กองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงศุภรัตน์  สีหไตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงศุภัชญา  คำพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายสมบัติ  พรมบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายสมิทธิพล  ต่ายเนาว์ดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายสรณัฏฐ์  บรรเทาทุกข์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายสรวิศ  เพียรพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายสราวุฒิ  ยุวบุตร
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสโรชา  สินสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสโรติญา  วะเศษสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสหรัถ  ขันละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายสหัสนัยน์  ดำรงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายสิขริน  ดลแวววาว
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์ฉิ้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสิทธินนท์  พิมพ์สมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสิรภพ  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสิริกร  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสิริกร  ไวคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสิริญาภรณ๋  ดงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสิริยาดา  เพียรจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายสุกัลป์  พิบูลย์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสุกานดา  ท่องพิมาย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายสุขพิชญ์  นวลมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุชาดา  ครีมสนิท
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุชานันท์  โกมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสุชานันท์  นามี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุชานาฎ  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสุชานาถ  ทองประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทรหาญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงพานิช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสุธิรา  ทึนรด
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายสุธีระ  น้อยชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงสุนันท์ษา  แก้วการไร่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงสุปวีณ์  แซ่เจียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสโมสร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสุพรรษา  ฮวดมาลัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ผันพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสุพัตตรา  ศรีหานาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฉัตรภูวดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงสุพิชญา  แรมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสุพิชญา  หาญมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสุภัควลัย  อุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสุภัคษิณี  ท้าวฤทธิ์พิเชฐ
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสุภัทชาศิริ  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสุภาพร  พลศักดิ์เดช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสุภาวดี  พิมสำโรง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายสุรไกร  ไชยมัชชิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสุรัญชนา  กองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงสุวรรณนภา  คำคลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วประชา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทัศคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงเสาวนีย์  เพียรดำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฝุ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงหวันยิหวา  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงหัตถ์ศดานันท์  จิตรมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงอฏิพรรณ  สุริยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายอธิป  แผงนาวิน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายอนันท์เอก  ใหญ่พงศกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายอนุชิต  เจริญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงอนุสสรา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายอภิชัย  โคตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอภิญญา  อุประ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายอภิรักษ์  ประสานงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอภิวิชญ์  คะลีล้วน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอภิวิชญ์  เทพนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงอภิสรา  นาศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงอรนิดา  ฤาชากุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอรปรียา  จิตรธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงอรพิชญ์  เอี้ยงลักขะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  ถาวรพิศาลดิลก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงอรวรรณ  ทิมอรรถ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอรสา  เกษนอก
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอริษา  ศรีเพียชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอริสราภรณ์  หลานเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอลิชา  ถิ่นตองโขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายอัครเดช  โถชารี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงอังค์วรา  อุ่นสากล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตรันวาณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอัฐภิญญา  โรจน์วัชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอัยยะ  ดงภูยาว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายอัศวิน  กองกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายอาชัญ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงอาทิตยา  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอาภาวรินทร์  ทัศมี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอารยา  ศรีนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอินทิรา  อิงเอนุ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายอุกฤษฎ์  ณ นครพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายอุกฤษฏ์  บัณฑิตถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ชาเหลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายเอกภพ  ศรเหลือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงโอบอ้อม  อักษร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงัพัชรินทร์  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงกนกพร  มังศรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปวะภูโต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงกรกนก  ยอดหงษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงกรรณิกาณ์  จุลทัศน์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายกฤตบุญ  เทเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายกฤตภาส  สังข์ศรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายกฤษกร  นานาวัน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายกฤษฎ์  ชาตะวราหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงกฤษณา  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายกองทุน  ชนะยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุประ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงกานต์ชนิต  ดวงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายกิตติธร  แซ่เอี๊ย
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายกิตติภพ  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายกิตติวินท์  วงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อนันติ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายเกียรติภูมิ  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเกี่ยวดาว  อินทรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงแก้วตา  ยาทองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายโกมินทร์  ธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงขนิษฐา  เบ้าจังหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงเขมอัปสร  วงษ์บุญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายคณนาถ  จ่ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายคมสัน  โยธาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายคุณากร  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายจตุรวิทย์  ทาศรีภู
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงจรินยา  ศรีระวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายจักรภัทร  หามาลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงจันทกานต์  โนยราช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายจันทรเดช  สีทาไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายจารุวิทย์  เชื้อกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายจิรณัฐ  ปาละลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายจิรภัทร  พาเพียเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายจิรภัทร  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายจิรภัทร  วงศ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงจิรภัทร์  วิเศษวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายจิรวัฒน์  หาญชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายเจนเจษฎา  คล้ายกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงเจวะฬีลณ์  มาตราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายฉันทวัฒน์  แสนนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงชญานิน  ทิพย์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงชญาภรณ์  ท่าสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงชนกนันท์  ราชกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงชนกวนันธ์  ฝ่ายเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายชนภิภัฎ  สิงห์รัง
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงชนม์พิชา  สมรื่น
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงชนัญธิดา  สมัครการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงชนันญา  ศิริประจักษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงชนิสรา  ทัศคร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงชมพูนุช  นาคนทรง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงชลธิชา  กิตติเมธาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายชลากร  ควรตะขบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กหญิงชลิตา  น้อยธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายชวิศ  วัชญากาญจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายชัชพงศ์  โพธิวโรทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายชินดนัย  แสนตรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายชีพชนก  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงโชติกา  คำชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงโชติกา  ไชยวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงฌนัญณฐพัชร์  สารธิยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงเฌอริญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงญดา  บรรลือหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงญาณิศา  พาดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายฐนโรจน์  อึ้งเกษมกุลดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายฐิติทัช  ซองทุมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงฐิติพร  นามขันธ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายฐิติภิศุทธิ์  สุวรรณมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสาข ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วมาลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายณดล  มูลตลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงณฤดี  ชากิจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายณัฐชัย  ไสยกุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายณัฐภณ  โกษาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงณัฐมน  กาญจนโกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงณัสณิชา  จันทรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายดนัย  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายดนุพงษ์  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงดรีมลดา  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กหญิงดวงหทัย  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงดุษฏี  ฤทธิ์ศรีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายตุลภัทร  ศรีนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายตุลาการ  งิ้วไชยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงทักษพร  สาขันธ์โคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายเทพประทาน  วงค์ละคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายโทมัส  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายไทโย  วงค์เครือสอน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธนกร  เฮียงหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายธนกฤต  นิตยนัน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธนโชติ  นวลมณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธนบัตร  จักรเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงธนภรณ์  ทำนุราศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายธนภัทร  ภู่ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงธนวรรณ  คล่องขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงธนัชชา  นามขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายธนัสสร  สาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายธนากร  ไชยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธนิน  ตันวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงธัญจิตรา  บอนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนากรยิ่งยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธาวิน  ไชยมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายธีรพัฒนชัย  ภูทองกรม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธีรพิชญ์  ชฎากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธีรภาพ  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กชายธีระวิชช์  พิมพ์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงธีราพร  บุตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายนนท์ปวิธ  โคตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงนนทพร  เสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายนนทพัทธ์  สาตราคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายนพรุจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนพสิทธิ์  ปลอดครบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงนภชนก  พิลาโฮม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงนภรัญญา  จักรดา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงนฤภร  แก้วคำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงนวลหง  ฮึกเหิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายนัฐกรณ์  ตะนัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายนันทพงศ์  โกสาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายนันทภูมิ  ทองภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนันทวัฒน์  วัฒนสุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วรรณการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงนิรัชวรรณ  ชาธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายบดินทร์เดช  หมื่นแพน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงบุญยจินดา  อินธิราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายบุลวัชร  บุญเฮ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายปฎิภาณ  สีดามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงปทิตตา  นุชนาคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงปนัสนา  โพสาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายปภังกร  นามธิราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงปภาดา  ผลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงปภาวี  อินธิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายปรีดิยาธร  ศรีผายวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
852
เด็กหญิงปวิตรา  วงศ์ประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายปัญญาพล  โคยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงปัณณิตา  โชติกานต์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงปานไพลิน  เข็มบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาบสีพาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงปาริชาติ  โตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงปิญรัตน์  ภูผาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายปิติพล  ปิติพงศ์พล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงปิยธิดา  เจียมไพเราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายปิยวัสส์  แดนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายปิยะนันท์  พรพิรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายปุณณวิชญ์  ขันบรรจง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพงค์พัฒน์  นาชัยเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพงศพัศ  กรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายพชร  ยาทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายพชรวัฒน์  พรรณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงพณิชนาถ  มุ่งนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายพนมเทียน  ตะปัดชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพรกนก  พองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพรทิพย์  สอนสูญ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงพรนภัส  ต่ายเนาว์ดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพรรณวษา  โกษาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงพรไรวินท์  มิสดีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายพลวัฒน์  อึงอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายพศวีร์  สาระวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายพศิณ  เอกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพัชรริน  อุตยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กชายพัชรวัฒน์  ทัศคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงพัชรี  ขันบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพัตรพิมล  เพ็ชร์นิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เสยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงพิชญาภา  คบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายพิพัฒน์  อุระวัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายพิพิฒน์สกุล  บันเทิงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสมัย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โพธินี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงพิมลรัตน์  ธ.น.โม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายพีรดนย์  จักรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายพีรพล  ราชพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายพีรพัฒน์  กันลัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายพีระพัฒน์  สินมา
ป.6
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายพีราวิชญ์  ชยะกฤตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายพุฒิพงศ์  สีหามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงเพชรรัษฎ์  รัตนคุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงฟ้าใส  ตันติวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงภคนางช์  วงษ์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงภรภัทร  หาเมฆี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายภัคพล  กางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายภัคพล  เสมอพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงภัททิยา  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงภัทรนันทร์  นนท์พละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงภัทราพร  ศฤงธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กหญิงภัสราภรณ์  คำศรีพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายภาคิน  ตั้งไพบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายภาณรินทร์  เดชศิริ
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายภาณุวัฒน์  อุสาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายภาวัต  วงศ์มาลาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายภูบดินทร์  ดงภูยาว
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายภูเบศ  ผาใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายภูเบศวร์  ผาใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายภูพาน  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายภูริณัฐ  คำบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงภูริภัค  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายภูวิศ  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายมนต์มนัส  น้อยชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงมัณฑิรา  เครือคำ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงมานิตา  บุริพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายเมธาพัฒน์  ศิริวาลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทุพแหม่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงเมษญา  ฤทธิร่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายยศกร  โมราราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายยศวัตน์  ศรีธนิตพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายยิ่งพันธุ์  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายรชตะ  ศรีประภา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายรพิวิชญ์  สิงจานุสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงร่มฟ้า  รุจิโรจน์อำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงรวิยะดา  ศรีผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายรัชโยธิน  ศรีสุช่าติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายราชินทร์  ไพใหล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อุ่มอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงเรณุกา  เคนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงลักษิกา  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กชายวงศกร  วงศ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มนต์อินทร์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายวรปรัชญ์  สีแสนตอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายวรพล  อิ้มพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายวรภัทร  นามเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวรรณพร  กิ้วลาดแยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงวรรณรดา  ตันมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงวรัญญา  ผึ้งเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงวริศรา  ไชยพันโท
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายวัชรพงศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวัฒนาลักษณ์  บุตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวันพรรษา  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายวายุ  พลราชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวิจิตรา  นานาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมประศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายวิโรจน์  บัวสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายวิษุวัติ  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายวีรกานต์  นามประกาย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายวีรศักดิ์  แก่นตา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุทธิพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงศศิวิมล  อนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงศิริภัสสร  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมภูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายศิวกร  ตะปัดชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายศิวัช  บุญยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายศุภกร  ทองละไม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายศุภกฤต  ภูลายยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
992
เด็กชายศุภณัฐ  ภูน้ำไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายศุภวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงศุภิสรา  ปัญญาประชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  จันทร์วงษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายสหชาติ  โมราราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายสายสิทธิ์  สายสิม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายสิรวิชญ์  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงสิริกร  นามโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสิริกร  สิงห์พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงสิริยากร  ขัดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสุดาพร  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสุพรรนิกา  ปาข้างฮุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสุพิชญา  แงวอ่อง
ป.3
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงสุภาวิณี  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสุรเกียรติ  เพชรสังหาร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายสุวิจักขณ์  พารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงสุวิดา  นาสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงหทัยกาล  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายอธึก  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงอนันตญา  เจริญยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงอภิญญา  เครือคำ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายอภิวัฒน์  อุสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงอรณัชชา  คู่ศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงอรอินท์  ติกชะปัญโญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายอริน  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1027
เด็กหญิงอัจฉริยะ  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงอัญญะสิริ  กาญจนรัชต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงอันนา  วงศกาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายอาทิดย์  สกุลโชคชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายอารญา  มีไกรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายอิทธิชัย  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายอิทธิฤทธิ์  สกุลซ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1036
เด็กหญิงปริณดา  ชินโน
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงวชิรัตน์  ชัยบุญมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์ตาผา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงอภัสรา  สาทาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์