ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติยา  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษกร  น้ำนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษฎา  บุสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนบ้านปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตียมตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่อึง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญานี  จำมี
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาภัค  พิทักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกานดา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงการะเกศ  ถันทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติชัย  ทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงขวัญชนก  สารภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคฑาวุธ  คำชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัชญา  อุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชาติดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจษฎาภรณ์  บอกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชญานิศ  นามนุษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชญานิศา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนกานต์  บูชาเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชนภัทร  บุญกัณฑ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชยณัฐ  จูมสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชยพล  เมธเมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชลธิดา  แดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชาคริยา  อ้วนคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชาญณรงค์  บัวจูม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชินาธิป  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุดาภรณ์  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชุติมาพร  สิมาขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงโชติกา  เจิงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงโชติกา  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายไชยภัทร  พรมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงญาสุมิญ  คำลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณฏฐพล  อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฏพัชร์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐกานต์  สามิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐฐาพันธ์  ศรีนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐนพงษ์  ยันตกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐนันท์  ประดับวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐพงษ์  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐพล  บุตรคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐวุฒิ  แพไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงดวงกมล  อุรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายทรัพย์ทวี  สุหงษา
ป.3
โรงเรียนบ้านปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายทักษ์ดนัย  ก้างออนตา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนธรณ์  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนวัช  ศรีวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธัชพรรณ  รุ่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีนอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธาดาพงศ์  มาลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธีรดนย์  โสดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธีรศักดิ์  คำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธีวาพร  ขันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนภาวรรณ  สาบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนภาวัลย์  นิวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนโมมนต์  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนเรศรา  พูลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนัฐริดา  อุสัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนิพัทธ์เดช  เจียงวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปนัดดา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปนัดดา  เอกพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปรียาดา  บุตทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปวีร์นุช  พิมาทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปัณณพร  นามเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปิ่นสุดา  รอดคำทุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพรธิตา  มุ่งหมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายพรรยชณ์  สาระพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพรลภัชร์  กำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพอเพียง  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพัชราภา  สุขชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิชราภร  วงค์คำ
ป.3
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บัวชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพิริยะ  ป้อมมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพุฒิพงศ์  คำพิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพุทธิภา  สัมพุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเพชรายุธ  พัฒนวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงแพรวใหม  กาหลง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายภูมิภัทร  ราภรณ์พิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายภูริวัฒน์  วะภา
ป.3
โรงเรียนบ้านปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภูวนาภ  พิมาทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงมัณธิตา  สุราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงยุภาพรรณ  คำลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายรชต  วงใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายรณกร  แหวนหล่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรมย์ชลี  ดีสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงรัญชิตา  วงใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงรัตติกาล  จันทะพม
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงลักขณา  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายลัทธพล  ภักดีล้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายวรพัฒน์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงวรลักษณ์  ถ่อเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวรัตถ์  แซ่ด่าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายวัชรวิชญ์  มะปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจกัด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์เสน่ห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวิจิตรา  สีเหลือง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายวิเชียร  อบอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทอนคำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายศราวุฒิ  สีลา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงศศิณา  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศิริกมล  ยีรัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายศิริราช  ประดับจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายศุภกร  มะโนรา
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายศุภชัย  บุญละลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศุภฤทธิ์  นันทะบรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พละไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสิริสกุล  จันทะเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสุณิตสา  สิงห์คร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสุนัธที  สอนคำเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุนันท์  ดาวใส
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสุพิชญา  อาสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสุภานิดา  กายชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอนันตชัย  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายอนุชา  บุญชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายอนุภัทร  แก้วอาสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอภิชัย  คาวีเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอมรเทพ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอรฤทัย  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอริสรา  ยลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอโรชา  อำพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอาทิตยา  ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอารียา  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอุษณีย์  เลิศวรศิริกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กหญิงจุฑามณี  สืบหล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขตคาม
ม.3
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงดวงฤดี  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงดาวเรือง  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปนัดดา  หล้าสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านขนุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 1 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงกชกร  พรหมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกนกรดา  สุภัตราภรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกนกอร  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกรปภา  ธิปประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายกฤติน  ทีงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายกฤติพัฒน์  อินโบราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกฤษณพงษ์  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกอบกฤช  จำปาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกัญญา  ปรังศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกัณฐ์เอนก  มั่นทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุณคำตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกัลยา  กอดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกัลยา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกานต์ชนก  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองหงอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกิตติญา  ชาติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกิตติพงษ์  คำโท
ป.3
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกิตติวัฒน์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกุลกันยา  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกุลภัทร  ประเสริฐชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเกตน์สิริ  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเกศรินทร์  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายคชธร  พิริยะรุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงครองขวัญ  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายคามิน  จิรัชตาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงคีตภัทร  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงจตุพร  สิงหัษฐิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โมระอรรถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจักรกฤษณ์  อาการ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจันทกานต์  แวดไชยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจันทนิภา  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจิรดาพร  ทองคำวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจิรศักดิ์  ทรงทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายจิราเดช  ในทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรายุส  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจิราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจุรีนุช  พานจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชญานนท์  สมพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชนกนันท์  สรรพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชนกพิสุทฑ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนกมณีย์  เจริญพัฒนาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชนาธิป  ยอดศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชนิกานต์  เทียมราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชนิกานต์  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชนินาถ  กงซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชนิษฐา  แข็งฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชยากร  กุศลเพิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชัญญา  ไกรรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชัยอนันต์  ใหญ่สูบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยอดมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชุติปภา  ศรีมาธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชุติมา  แทนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายเชิดชัย  หล้าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงฐิตรัตน์  สุภัตราภรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงฐิติกานต์  สายงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงฐิติพร  เถาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณฐกร  อิทธิชินบัญชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณฐพงษ์  ธาราไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สินงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัชชาภัทร  ธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฐนิชา  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐนิชา  สินไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐนินทร์  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐสุดา  หอมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณิชมน  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงดารุณี  สุระชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงทิิพย์นราพร  งามวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธณะกาญจน์  พงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนกฤต  จิระดำรงวรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนพงศ์  เฉลิมสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนวัต  บุสะวะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธนาธร  อดิพัฒน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธรัญญาณ์  สีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธาราทิพย์  กัยไชยชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิบูลย์สิริพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธีร์กวิน  เคสะนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กชายธีรภัทร  เทศราช
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธีรภัทร  อุ่นจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศวิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายนครินทร์  ลาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนนทพัทร์  อินทรสุขศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนภัสรา  มีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนภัสสร  ฟ้อนตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนรภัทร  ครพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนริตา  ปานประชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนริสรา  จันทร์แดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนฤมล  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนัฐฑริกา  คงยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนันท์ชพร  สายพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนันทิกานต์  วิมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนันทิชา  อ้วนคำภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเนติรัฐ  จิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายบัณวิทิต  บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงบุญนัดดา  ดาวใสย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายบุญเผ่า  ห่ามกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปฐมพงศ์  เจริญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปนัดดา  สุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปภาดา  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงประภัสสร  ศรีหงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงประวีณา  โพธิ์หลง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปริยากร  หอมดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปรียานุช  โทศก
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงปลายฝน  ศรีมาบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปวีกรณ์  ตีเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปวีณา  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปาณิสรา  มุทิตาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปาลิตา  ป้อมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์แสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพงศพัศ  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพชพรรณ  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพชรพล  จันดากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพณิชา  เรืองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพนิดา  โยธานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพัชราภรณ์  รุจิรารังสรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพัชรินทร์  อุโมง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพัทธวรรณ  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิกุลทอง  ทองผิว
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กรุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยจันดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพีรพัฒน์  หินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพีระพงษ์  ชนะมาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุษบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายเพราพงศ์พันธ์  ผิวขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงแพรสไบ  เทาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงไพลินแก้ว  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงฟาติมา  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภัคจิรา  หารขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงภัณฑิรา  สาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภานุวัฒน์  มีพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภิญโญ  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูริพัทธ์  จบกมล
ป.3
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูวรินทร์  ลุนคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภูษิตา  สาบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายมงคลกรณ์  วรรณจู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงมณฑาภู  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมนสิชา  ชมเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงเมธีญา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายรวิกร  สิทธิศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงรัตนาพร  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงรัติกาล  โพธิิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงลลิตตา  สิทธิผกาผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงลักษิกา  จิรรัชตาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวรรณิสา  ยังกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวรัชยา  โพธิพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวราวุธ  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวริศรา  ชมพู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ไทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวาสนา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวิชญา  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวิทวัส  ทองผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิภาพร  อัมภรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิยะดา  อนุศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุกะเลิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวีรภัทร  ปรังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศรันย์พร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศศิธร  ทบเทิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จึง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายศักดิ์พล  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายศาสวัติ  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศิริวรรณ  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศิศิรา  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศุภกร  พาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายศุภกฤต  รอดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายศุภกิจ  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศุภวิชญ์  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสถาพร  สร้อยสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายสมรรถชัย  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสโรช  พงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายสาธิน  เนียมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสายธาร  สมีกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสิดาพร  จอมสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสิตานัน  ตระกูลโชคดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงสิริกฤติยา  ขึ้นผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสิริภัทรา  สัมณีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสิริวิมล  จังอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสุชาวดี  เทพรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุทธิดา  คนสวย
ป.4
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุทธิดา  สุดสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ ชั้น 2 อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงสุทินา  สุราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุธาสินี  นุชนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์ศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุธิตา  สิงห์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุภัทรา  สีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงโสภิดา  หนองหงอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงไหมทอง  ปรางทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอภิชญา  ทวามั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอภิญญา  โตสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอภินันท์  เนืองนอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอมรศักดิ์  พรหมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอรกัญญา  สายแวว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอัครมณี  จำปานาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอังศุวีร์  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอาทิตยา  ชันชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอาภาภัทร  เมืองนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายอิดลักษณ์  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอินทิรา  ภูมิแกดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอินธิพัทธ์  โพธิ์ชัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สุขเต็มดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์