ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกัญญษร  แสงธนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตพจน์  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันตินันท์  ชาวเมืองโขง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกานต์สินี  สมพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกิตติมา  ทองทิพธี
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกุลทวดี  เทพแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเกตุแก้ว  ถิ่นแถว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเกศินี  หมู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกษรินทร์  ศรีคร้าม
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเกียรติบดินทร์  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคมกริช  บุญจูง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจัตุรถาภรณ์  อินอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิณณพัต  จันดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรศักดิ์  ทองแพรว
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรศักดิ์  สารพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจีรศักดิ์  ไชยโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกตุเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเจนจิรา  จิตสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชฎาทิพย์  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชนกันต์  แก้วแกมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชยานันท์  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชัชพิมุข  พรมมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชาลิสา  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชูศักดิ์  ยิ้มใย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายญาณวุฒิ  สุภาพไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณภัทร  ทองแต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏชญา  อมรวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐชพงษ์  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตองอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรือปรัก
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐธิยา  นามวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐมล  ตะเคียนราม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณิชาภัทร  เหลี่ยมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงดวงสมร  วงษ์รินยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงตรีชฎา  ห้วยชะนาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายถิรวัฒน์  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายทวีสิน  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงทิวาวรรณ  สมร
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนาดล  อุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนาวุฒิ  สำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนภัทร  มาลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธีรภัทร  เสนาะศัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายนพรุจ  พันสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนภสร  สุขเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทาศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนวรัตน์  ปรือปรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนัฐฑิชา  ธรรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนัฐฑิมา  ธรรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนิธิพงษ์  สิงโต
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงบัณฑิตา  เตารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปนิดา  สิทโท
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงประภัสสร  เงินดี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รับรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายปวริศ  ทองหนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายปัณณทัต  บุพตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปิยากร  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพรชิตา  มวยคล่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายพรหมจักร  พิศสวาทดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายพลกฤต  ตรีบวรรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพัชรพร  แต้มงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพัชรพร  ปราบอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีวสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงภัคจิรา  เมฆแสงนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงภัทร์ทารีญา  สุขสานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภัทรินทร์  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงภัสสร  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายภากร  หอมความสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายภาคภูมิ  ปรือปรัก
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายภูษณ  จันภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงยุวันดา  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงลักขณา  ปรือปรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวรกานต์  คำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงวรางคณา  หาญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวีรวิชญ์  รัชตะวิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงศรัญญา  เทศขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงศิริวรรณ  อุทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายศุภกฤต  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศุภกานต์  นิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงศุภสรา  พรมโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสมหญิง  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสโรชา  ภักดิ์ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสโรชา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงสิริวรรณ์  ธรรมสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงสิริอาภา  รักไทยแสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสุชาดา  สินธุการ
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุชาดา  สุตคาน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงสุนิตา  เรือนรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุนิสา  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุพิชญา  ร่วมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุภาวดี  อุดรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายสุรวินทร์  วันที่หนึ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักชวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอชิรญา  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอชิรพงศ์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอธิภัทร  ศิริศุภกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอัมรา  เทียมจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พัชร์นันทพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอุษา  ศรสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงเกศกนก  บุตรแสน
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจินตรา  ไชยนรา
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายตะวัน  ศรีมะณี
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษ์ษา
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนันทินี  ลีตน
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปิยะนุช  หอมจิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงมลธิรา  แสงไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศิริบูรณ์  ลำภา
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสดใส  สุดดี
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสรรสร  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสุนันทา  นามมาลี
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุภาวดี  พรมพิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กหญิงกนกนาฏ  นามบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายกฤตกร  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกฤษณา  สมนึกตน
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ลิ้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทิสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกัญยาณี  ไวยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัลยา  กิมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงการเกต  ศรีสัจจา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายกำชัย  บุญจูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกิตติภากร  อุปมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกิตติยา  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกุณนที  ศรีลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกุลภัสร์  วิโรจน์สกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงขนิษฐา  วันชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงขันทอง  ปรือปรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงคุนัญญา  กาประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายจักรพงษ์  คำสาคู
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจันทนา  ก่อกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจันเพ็ญ  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายจารุกิตต์  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจิตติ  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายจิรวัฒน์  กระต่ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงจีรัชญา  คำแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงจุฑาทิพ  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงจุฑามาส  ศรีมุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผื่อนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายเจตนา  นิตยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายเจนณรงค์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงฉันฑ์สิณี  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนิกานต์  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชยามร  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชัญญา  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชินวัตร  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชื่นกมล  จันทรานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงชุติมา  พุ่มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงฐิติกานต์  หนูวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณฐภัทร  สุขกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณภัทร  แซ่คู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายณัชนน  สิงห์วงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายณัฏฐนันท์  พิมพ์เวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐญานี  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์กระสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทิมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฐธิมนต์  จุงกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณัฐนันท์  สุทาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณัฐพงษ์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณัฐภัทร  ประถมภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิ้มประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองขัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณิชารีย์  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงดบัสวิณี  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายตนุภัทร  สุทาวัน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายทยุติธร  โสรธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายทรงพล  ศรีชูยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงทักษนันท์  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงทิพยเนตร  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายเทพพิทักษ์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายเทวัญ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเทิดศักดิ์  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธญาดา  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนกฤต  พรมพีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนกฤต  หอมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนเดช  ศรีเลิศดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนบดี  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนบดี  ผ่านพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธนพล  เคนพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธนภัทร  กลางมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนวัฒน์  แสนสิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธนัชญา  บุญเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนัฐชัย  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนา  มังคะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธันยพร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธิติพัทธ์  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธิติมา  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธีระนิษฐ์  แก้วเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายนครินทร์  สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนนทกร  นันทะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนภัสร  สิงห์เธาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนภัสสร  คงราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนรากร  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายนราธิป  สุทธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนัทธิชา  พุ่มเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายนันทศักดิ์  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนันทิกานต์  สาระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนันทิญา  พลคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปัตเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงบุปผา  โคตมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงบุษราคัม  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง
ป.3
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปฏิภาณ  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปภพ  สมนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปรมินทร์  จิตมงคลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงประดับดาว  ดวงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงประดับพร  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายประสพโชค  บุญประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปรัชญา  บุญพิคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปรัชญา  วงค์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปรัชญากรณ์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปริญญา  ศรีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปริมณกุล  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปริศนา  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปริศนา  เพ็งแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปริสรา  ประทุมวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปวันรัตน์  เวียงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปัญญากร  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปัณณธร  ทองอาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปาณรวัตร  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปาณิสรา  ลิ้มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปิติยา  สันดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปิยดา  หอมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปิยังกูร  สารภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปิยาวัฒน์  เกษมทาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพงศธร  เชียงที
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพนิตชนก  จินดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรรณิสา  เตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพลากร  อินทนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพศวีร์  พิศาลวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพัชรียา  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพัฒนพงษ์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพันธมิตร  ชวดพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพิชญาภร  พรหมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพิชญุตม์  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพิชิตชัย  เกตหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพิเชษฐ์  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศิริสุรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิยาภัทร  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายพีรภัคร  เทียมจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพีรภัทร  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงเพชรลัดดา  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิบูลเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเพียงขวัญ  วงษ์ปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงแพงทอง  ส่งคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภควรรณ  ลาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภณฐกร  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงภัทรมน  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภัทราวุธ  มิตรสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภิญโญ  บุตะเคียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงภิตินันท์  บุญเยี่ยมธนดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภูมินทร์  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูมิบดินทร์  อินธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูรบดินทร์  อยู่เล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูวนันท์  เวียงดินดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูวไนย  คำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูวรินทร์  ทรงกรด
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงมนัญฑิตา  สาระไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมนัสชนก  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงยุพารัตน์  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายโยธิน  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงรคนพร  เกษอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงรณิดา  ทองตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงรมย์ธีรา  องคะศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายราชันย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายรุ่งเรือง  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวนัสนันท์  คิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายวรกานต์  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายวรปรัชญ์  สุทธิปรีชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวราลี  ดีศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวรุณวาลย์  รับรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวโรชา  แสนแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายวัฒนา  โพธิ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวาสนา  เสาตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายวิชญ์ภาส  หอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายวิทวัส  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวีระวัฒน์  จำปาขีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวุฒิชัย  เสนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวุฒินันท์  จันทชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายศรายุทธ  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายศักรินทร์  พิมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงศิระประภา  พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายศุภณัฐ  จันดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศุภสรา  มันทราช
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงศุภสุตา  โสรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายเศกสิทธิ์  แพงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเศรษฐพงษ์  จันทกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายสพลดนัย  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสมฤดี  งีเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายสมศักดิ์  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสรัลพร  อ่อนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายสราวุฒิ  บุตอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสโรชา  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสวรส  แหวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสิทธิกร  สุดสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสิทธิธาดา  ธรรมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสิริมล  โคตมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริมา  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสิริวิมล  สันดร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุณีรัตน์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุมิตรา  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายสุรวิทย์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายสุรศักดิ์  แขมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอชิรญาณ์  วังสม
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอนุชา  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอนุวัฒน์  บำรุงจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอมรรัตน์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาชัย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอรรถพร  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอริสา  ปรือปรัก
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายอัครพงษ์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกููล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายอัครวิชญ์  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอัญมณี  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอัสมา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอิงครัต  พลคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอินธิรา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอุสา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สาลิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์